-:- ADMIN -:-
รายวิชากิจกรรม ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
#
ลำดับรหัสวิชา
รายวิชา
ชั้น ม..ที่เปิดรับ
จำนวนที่รับ
วันที่สอน
ครูผู้สอน
รับแล้ว
คงเหลือ
#
1
1
ห้องสมุด ม.1-6 35 117.รพีพรรณ 10 25 รับได้
2
62
ดนตรีไทย ม.1-6 35 308.สุดารัตน์ 36 -1 รับเกิน
3
61
ฟุตบอล ม.1-6 45 311.สมาน 26 19 รับได้
4
107
ผู้ตัดสินบาสเกตบอล ม.1-6 45 608.สุขนิรันดร์ 33 12 รับได้
5
56
ภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ ม.1-6 30 301.พันกร 9 21 รับได้
6
55
ห้องเรียนสีเขียว ม.1-6 41 322.สืบพงษ์ 40 1 รับได้
7
52
พฤกษศาสตร์น่ารู้ ม.1-6 30 340.มะลิวัลย์ 7 23 รับได้
8
50
วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ม.1-6 70 330.นัทญาภรณ์ 70 0 เต็ม
9
101
ฟุตบอล ม.1-6 38 507.มานิต 0 38 รับได้
10
48
ห้องเรียนสีเขียว ม.1-6 35 305.นิภาพร 19 16 รับได้
11
47
โครงงานวิทย์ ม.1-6 30 310.มลิวัลย์ 5 25 รับได้
12
46
โครงงานวิทย์ ม.1-6 60 325.บุญเลิศ 55 5 รับได้
13
42
นักบินน้อย ม.1-6 35 333.รัตนาภรณ์ 28 7 รับได้
14
93
ฟุตบอล ม.1-6 120 508.สมศักดิ์ 113 7 รับได้
15
31
ฟุตซอล ม.1-6 40 222.อิทธิรัฐ 55 -15 รับเกิน
16
30
คิดเลขเร็ว ม.1-6 35 227.สุกัญญา 34 1 รับได้
17
148
ภาษาขะแมร์ ม.1-6 45 872.chin 0 45 รับได้
18
66
ห้องเรียนสีเขียว ม.1-6 35 314.ชญาพร 25 10 รับได้
19
65
วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ม.1-6 58 339.วรดาภา 56 2 รับได้
20
136
ยุวมัศคุเทศก์ ม.1-6 35 801.สุธรรมา 9 26 รับได้
21
11
อ่านเรียนเขียนสะกดคำ ม.1-6 35 112.ขวัญชีวา 36 -1 รับเกิน
22
5
อ่านเรียนเขียนสะกดคำ ม.1-6 35 119.เนตนภา 34 1 รับได้
23
123
คอมพิวเตอร์ ม.1-6 48 730.ปาริตา 45 3 รับได้
24
120
คอมพิวเตอร์ ม.1-6 45 717.คำรวม 46 -1 รับเกิน
25
111
โยธวาทิต ม.1-6 45 604.วัชรินทร์ 2 43 รับได้
26
58
นักบินน้อย ม.1-6 45 338.วิสันต์ 0 45 รับได้
27
108
โยธวาทิต ม.1-6 45 602.สุวลักษณ์ 0 45 รับได้
28
105
โยธวาทิต ม.1-6 45 610.ณัฐพล 36 9 รับได้
29
104
ศิลปะกับการถ่ายภาพ ม.1-6 45 601.วิเชียร 61 -16 รับเกิน
30
51
จุลชีวะ (Microbio) ม.1-6 30 320.จรรยวรรธน์ 30 0 เต็ม
31
49
โปงลาง ม.1-6 45 324.กิตติ 0 45 รับได้
32
100
ยูโด ม.1-6 45 502.ถวิล 52 -7 รับเกิน
33
99
แบดมินตัน ม.1-6 45 512.ยุทธนา 44 1 รับได้
34
97
ชุมนุมเปตอง ม.1-6 55 506.ศรัล 41 14 รับได้
35
96
ผู้ตัดสินบาสเกตบอล ม.1-6 45 503.นิเชษฐ์ 41 4 รับได้
36
94
กรีฑา ม.1-6 45 513.จุมพล 44 1 รับได้
37
92
มวยสากล ม.1-6 45 511.อรุณ 57 -12 รับเกิน
38
91
วอลเลย์บอล ม.1-6 45 509.ธนวัฒน์ 18 27 รับได้
39
38
เกมคณิตศาสตร์ ม.1-6 45 216.ศรีสุข 1 44 รับได้
40
89
โปงลาง ม.1-6 45 413.ทองพูล 13 32 รับได้
41
88
ห้องสมุด ม.1-6 45 408.กุญช์ภัช 45 0 เต็ม
42
35
ฟุตซอล ม.1-6 45 210.สุมิตร 0 45 รับได้
43
34
รักษสุขภาพ ม.1-6 45 205.วิไลกุลต์ 34 11 รับได้
44
32
คิดเลขเร็ว ม.1-6 45 218.พิศมัย 13 32 รับได้
45
153
ห้องสมุด ม.1-6 35 979.จารุวรรณ 6 29 รับได้
46
27
ฟุตซอล ม.1-6 45 221.อัทธ์ 36 9 รับได้
47
77
อุตสาหกรรม ม.1-6 45 409.สมศิลป 39 6 รับได้
48
26
ปริศนาคำนวณ ม.1-6 45 215.จิตร์สิริ 7 38 รับได้
49
152
ห้องสมุด ม.1-6 35 991.จริยา 34 1 รับได้
50
150
ชุมนุมห้องสมุด ม.1-6 40 723.สุพรรษา 52 -12 รับเกิน
51
149
ดูหนังฟังเพลง ม.1-6 45 876.พิชญาพงศ์ 48 -3 รับเกิน
52
23
โซโดกุ ม.1-6 45 225.รัชดาพร 45 0 เต็ม
53
72
ธรรมศึกษา ม.1-6 45 404.สิรังยานุกูล 8 37 รับได้
54
21
วอลเล่ย์บอล ม.1-6 35 211.พิทักษ์ 28 7 รับได้
55
145
ภาษาญี่ปุ่น ม.1-6 45 869.ธีราพร 45 0 เต็ม
56
20
ปริศนาคำนวณ ม.1-6 45 201.วลีรัตน์ 15 30 รับได้
57
144
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ม.1-6 45 859.อารดา 43 2 รับได้
58
15
หนังสือเล่มเล็ก ม.1-6 45 122.ปาจรีย์ 5 40 รับได้
59
13
แต่งคำประพันธ์ ม.1-6 45 107.สุนันท์ 18 27 รับได้
60
10
หนังสือเล่มเล็ก ม.1-6 45 109.ฉวีวรรณ 6 39 รับได้
61
125
ดูหนังฟังเพลงสากล ม.1-6 45 857.กชพร 44 1 รับได้
62
131
ประชาสัมพันธ์ ม.1-6 45 821.นันท์นภัส 14 31 รับได้
63
6
แต่งคำประพันธ์ ม.1-6 45 105.คำนวน 8 37 รับได้
64
124
ดูหนังฟังเพลงสากล ม.1-6 45 820.ภารดี 43 2 รับได้
65
4
อ่านเรียนเขียนสะกดคำ ม.1-6 45 118.วิทยา 1 44 รับได้
66
122
เกษตร ม.1-6 45 729.บุญหลาย 16 29 รับได้
67
3
อ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น 45 108.สุภรัตน์ 3 42 รับได้
68
2
ภาษาลาว ม.ต้น 45 115.พรพิมล 23 22 รับได้
69
116
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น 45 901.ศรีรัตนา 7 38 รับได้
70
114
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น 45 903.บุษยภัค 24 21 รับได้
71
112
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น 45 711.ลิน 33 12 รับได้
72
109
นาฎศิลป์ ม.ต้น 45 612.ราตรี 29 16 รับได้
73
106
นาฎศิลป์ ม.ต้น 45 609.ชัญญาภัค 45 0 เต็ม
74
98
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น 35 505.สาคร 29 6 รับได้
75
44
นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 35 316.ศิลารัตน์ 10 25 รับได้
76
43
ส่งเสริมสินค้าไทย ม.ต้น 45 323.สุรภา 4 41 รับได้
77
41
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 45 331.จันทร์เพ็ญ 32 13 รับได้
78
40
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 35 313.แก้วตา 42 -7 รับเกิน
79
165
คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 35 718.ชลทรัพย์ 3 32 รับได้
80
36
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 45 229.อลิชา 36 9 รับได้
81
159
ชุมนุมเคหะศาสตร์ ม.3 ม.ต้น 20 704.ปณิชา 4 16 รับได้
82
158
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ม.ต้น 45 724.ณภาย์ 29 16 รับได้
83
157
ชุมนเคหศาสตร์ ม.ต้น 20 727.จันทร์เพ็ญ 0 20 รับได้
84
156
รักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ต้น 35 230.จันสอน 1 34 รับได้
85
155
ชุมนุมเคหะศาสตร์ ม.3 ม.ต้น 20 720.ปุณยนุช 0 20 รับได้
86
25
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 45 206.ประนอมนิศญ์ 6 39 รับได้
87
74
สังคมศึกษา ม.ต้น 45 414.สวภัทร 29 16 รับได้
88
24
เคหศาสตร์ ม.ต้น 45 203.กาญจนา 0 45 รับได้
89
73
สังคมศึกษา ม.ต้น 45 415.ปกรณ์พล 31 14 รับได้
90
147
ภาษาขะแมร์ ม.ต้น 45 866.Um 0 45 รับได้
91
22
A-math ม.ต้น 35 220.ธนพร 32 3 รับได้
92
71
สังคมศึกษา ม.ต้น 45 416.ทัศนี 3 42 รับได้
93
69
สังคมศึกษา ม.ต้น 45 418.กัญจนา 27 18 รับได้
94
19
คณิตคิดสนุก ม.ต้น 35 212.นิภาพร 29 6 รับได้
95
142
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 45 877.จัตุวัฒน์ 44 1 รับได้
96
16
ภาษาลาว ม.ต้น 45 114.อรนุช 1 44 รับได้
97
63
คอมฯ รุ่นเยาว์ ม.ต้น 35 318.ธัญลักษณ์ 1 34 รับได้
98
14
อ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น 45 101.วิทยา 0 45 รับได้
99
135
ดูหนังฟังเพลงจีน ม.ต้น 45 868.ปุณณดา 17 28 รับได้
100
7
ภาษาลาว ม.ต้น 45 111.อรวัณย์ 26 19 รับได้
101
130
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 45 802.จิราภรณ์ 45 0 เต็ม
102
129
สแครบเบิ้ล ม.ต้น 35 854.สุภาพร 31 4 รับได้
103
128
สแครบเบิ้ล ม.ปลาย 45 878.ยุภาธิรัตน์ 0 45 รับได้
104
121
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 45 980.รัตนาวรรณ 42 3 รับได้
105
127
สแครบเบิ้ล ม.ปลาย 45 855.ธวัชชัย 13 32 รับได้
106
126
ท่องเที่ยว ม.ปลาย 45 803.พรพรรณ 24 21 รับได้
107
119
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 0 721.บรรหยัด 0 0 เต็ม
108
118
เคหศาสตร์ ม.ปลาย 45 712.กาญจนา 6 39 รับได้
109
117
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 46 725.ชาญณรงค์ 47 -1 รับเกิน
110
115
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย 45 963.ภัสราภรณ์ 29 16 รับได้
111
113
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย 45 902.รัตติยา 3 42 รับได้
112
60
เศษวัสดุเหลือใช้ ม.ปลาย 36 329.สุทธาอร 37 -1 รับเกิน
113
110
นาฎศิลป์ ม.ปลาย 35 605.สุดารัตน์ 22 13 รับได้
114
59
ปริศนาทางวิทย์ ม.ปลาย 35 321.พิสุทธา 2 33 รับได้
115
57
สะเต็มศึกษา ม.ปลาย 45 319.วรรณกร 0 45 รับได้
116
54
อิเล็กโทรนิกส์ ม.ปลาย 45 312.ญาตา 7 38 รับได้
117
103
ยสร. ม.ปลาย 45 514.อาภาภรณ์ 16 29 รับได้
118
102
ยสร. ม.ปลาย 45 510.วิภาษณีย์ 0 45 รับได้
119
95
ยสร. ม.ปลาย 45 504.อนงค์ 1 44 รับได้
120
169
English Singing ม.ปลาย 40 853.สุณัฐชา 2 38 รับได้
121
166
เคหศาสตร์ ม.ปลาย 30 970.รัชกร 8 22 รับได้
122
39
โซโดกุ ม.ปลาย 35 224.พเยาว์ 29 6 รับได้
123
90
สังคมศึกษา ม.ปลาย 45 419.พิชญ์นรี 6 39 รับได้
124
164
นักศึกษาวิชาหาร ม.ปลาย 300 427.พันธศักดิ์ 279 21 รับได้
125
37
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 45 207.ประภูศักดิ์ 1 44 รับได้
126
87
สังคมศึกษา ม.ปลาย 45 403.พวงผกา 11 34 รับได้
127
86
สังคมศึกษา ม.ปลาย 45 411.บุญสม 0 45 รับได้
128
160
อย.น้อย ม.ปลาย 705.วิลาวัลย์ 0 0 รับเกิน
129
33
สะเต็มศึกษา ม.ปลาย 45 228.มณีจันทร์ 0 45 รับได้
130
85
สังคมศึกษา ม.ปลาย 35 412.คำภา 29 6 รับได้
131
83
สังคมศึกษา ม.ปลาย 45 410.พัทธยา 7 38 รับได้
132
82
สังคมศึกษา ม.ปลาย 45 424.สิรินุช 0 45 รับได้
133
81
ธรรมศึกษา ม.ปลาย 45 422.ชลัญธร 16 29 รับได้
134
29
GSP ม.ปลาย 45 209.รักษมล 9 36 รับได้
135
80
ธรรมศึกษา ม.ปลาย 45 417.นภามาส 7 38 รับได้
136
28
A-math ม.ปลาย 45 214.ดวงเดือน 25 20 รับได้
137
79
สังคมศึกษา ม.ปลาย 45 428.เกษมสันต์ 50 -5 รับเกิน
138
151
เคหศาสตร์ ม.ปลาย 25 708.อัมพรรัตน์ 0 25 รับได้
139
146
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร ม.ปลาย 45 860.สุภาพร 6 39 รับได้
140
68
เศษวัสดุเหลือใช้ ม.ปลาย 45 728. 0 45 รับได้
141
67
โสตทัศนศึกษา ม.ปลาย 45 315.ธัชกร 48 -3 รับเกิน
142
143
เปิดพจนานุกรมภาษาจีน ม.ปลาย 45 852.จินตหรา 4 41 รับได้
143
18
รักการอ่าน ม.ปลาย 45 106.นภาพิมพ์ 6 39 รับได้
144
17
ภาษาลาว ม.ปลาย 45 113.สุรัชนา 45 0 เต็ม
145
141
ภาษาฝรั่งเศล ม.ปลาย 45 811.พรทิพย์ 8 37 รับได้
146
64
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 45 306.กนกลดา 0 45 รับได้
147
140
ท่องเที่ยว ม.ปลาย 45 856.จิระวัฒน์ 7 38 รับได้
148
139
English Singing ม.ปลาย 35 873. 24 11 รับได้
149
138
ภาษาฝรั่งเศล ม.ปลาย 35 810.จารุวรรณ 5 30 รับได้
150
12
GET -เชื่อมโยง ม.ปลาย 35 121.กัลย์กมล 32 3 รับได้
151
134
ภาษาฝรั่งเศล ม.ปลาย 45 812.จันทิมา 6 39 รับได้
152
133
ฝีไม้ ลายมือ ม.ปลาย 45 809.มณฑา 3 42 รับได้
153
8
GET -เชื่อมโยง ม.ปลาย 45 116.วชิรวิชญ์ 42 3 รับได้
154
132
ภาษาอังกฤษทั่วไป ม.ปลาย 45 806.พรทิพย์ 12 33 รับได้
155
163
เนตรนารี ม.2 ม.ต้น 854.สุภาพร 0 0 รับเกิน
156
162
เนตรนารี ม.3 ม.ต้น 212.นิภาพร 0 0 รับเกิน
157
161
เนตรนารี ม.1 ม.ต้น 90 705.วิลาวัลย์ 0 90 รับได้

1