งานทะเบียน/ผลการเรียน

 STUDENT ID
 รหัสผ่าน pin 13

ผลการเรียนรายวิชา    นักเรียนติด 0รมส