ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
อ.
#
พ.
#
1
31726
กฤตภาส  ลินลาดแก้วพวง 3 1 วอลเลย์บอล       /    1
2
31727
กฤษฎา  ดวงมณี 3 1 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    2
3
31728
กฤษธนา  กัณหารินทร์ 3 1 A-math       /    3
4
31730
เจตพล  นิลเพชร 3 1 สแครบเบิ้ล       /    4
5
31731
ณัฐกมล  คำสุข 3 1 A-math       /    5
6
31732
ณัฐพล  คำสุข 3 1 A-math       /    6
7
31733
ธนโชติ  ชื่นศรีวิโรจน์ 3 1 สแครบเบิ้ล       /    7
8
31735
บารมี  สายพันธ์ 3 1 A-math       /    8
9
31736
บุญญฤทธิ์  ทองคำบุตร 3 1 โครงงานวิทย์       /    9
10
31737
ปรเมษฐ์  ศรีทะวงศ์ 3 1 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    10
11
31738
พีระพงษ์  วอทอง 3 1 A-math       /    11
12
31739
ภาคภูมิ  สุขชาติ 3 1 A-math       /    12
13
31740
กฤติยาภรณ์  ขึ้นผล 3 1 ภาษาอังกฤษ       /    13
14
31741
กัญญารัตน์  วรบุตร 3 1 ภาษาอังกฤษ       /    14
15
31742
จันทิมา  ศรีรักษา 3 1 ภาษาอังกฤษ       /    15
16
31743
จุฑามณี  บุญสถิตย์ 3 1 ภาษาอังกฤษ       /    16
17
31744
ธัญลักษณ์  เห็มวัง 3 1 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    17
18
31745
ธิดารัตน์  โมคทิพย์ 3 1 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    18
19
31746
นวรัตน์  บุญสิทธิ์ 3 1 ภาษาอังกฤษ       /    19
20
31747
นัทมล  สัตพันธ์ 3 1 ภาษาอังกฤษ       /    20
21
31748
บงกชมาศ  บุญศักดิ์ 3 1 ภาษาอังกฤษ       /    21
22
31749
เปรมยุดา  ปัญญาบุตร 3 1 A-math       /    22
23
31750
พิชยนาฎ  ยุวะบุตร 3 1 ภาษาอังกฤษ       /    23
24
31751
พรชิตา  แก้วสาลี 3 1 A-math       /    24
25
31752
พรนภา  เตรียมชัย 3 1 โยธวาทิต       /    25
26
31753
พัชรินทร์  โมระอรรถ 3 1 A-math       /    26
27
31754
พัทธนันท์  คณานิตย์ 3 1 A-math       /    27
28
31756
ภัทธิญาภรณ์  แก่นจันทร์ 3 1 ภาษาอังกฤษ       /    28
29
31757
ภัทรพร  ทองสุข 3 1 A-math       /    29
30
31758
ภัทรพร  กายะชาติ 3 1 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    30
31
31759
ภัทรานิษฐ์  เวชกามา 3 1 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    31
32
31760
มยุรี  สีใส 3 1 A-math       /    32
33
31761
มินทร์ตราภรณ์  ยศราช 3 1 ภาษาอังกฤษ       /    33
34
31762
เมทญา  ประเสริฐศรี 3 1 ภาษาอังกฤษ       /    34
35
31763
วรรณวิษา  แก้วทำ 3 1 ภาษาอังกฤษ       /    35
36
31764
วริยา  รังสิปิยกุล 3 1 A-math       /    36
37
31765
วิภาพร  เพชรนาม 3 1 A-math       /    37
38
31766
สุฑากานต์  อุทธา 3 1 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    38
39
31767
สุปราณี  อินวิถี 3 1 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    39
40
31768
สุริตา  แก้วมูล 3 1 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    40
41
31769
โสภิตชา  จำปาทิพย์ 3 1 นาฎศิลป์       /    41
42
31770
อดิภา  ภักดีแสน 3 1 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    42
43
31771
กิตติ์ธเนศ  อัศวเมธาพันธ์ 3 2 A-math       /    1
44
31772
เขตโสภณ  สืบวงศ์ 3 2 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    2
45
31773
ณัฐพงศ์  ระบกเวีย 3 2 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    3
46
31774
ต่อลาภ  ธานี 3 2 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    4
47
31775
ธนวัฒน์  ดอกมะเดื่อ 3 2 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    5
48
31777
พงศธร  แสงเนตร 3 2 คอมพิวเตอร์       /    6
49
31778
ภาคิน  เสนาะเสียง 3 2 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    7
50
31779
วงศ์กร  โสมสาย 3 2 คอมพิวเตอร์       /    8
51
31780
ศุภกฤต  เทพบุตร 3 2 คอมพิวเตอร์       /    9
52
31781
สรวิศ  สามารถ 3 2 ภาษาลาว       /    10
53
31782
อภิรักษ์  โทศก 3 2 คอมพิวเตอร์       /    11
54
31783
อภิสิทธิ์  จำปารัตน์ 3 2       /    12
55
31785
จณิสตา  อินทร์ติยะ 3 2 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    13
56
31786
ชุมพูนุท  อินตะนัย 3 2 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    14
57
31787
ชลลดา  วงษ์แก้ว 3 2 ภาษาลาว       /    15
58
31788
ณัฐชุดา  ยอดศรี 3 2 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    16
59
31789
ณัฐริญา  สามิตร 3 2 ภาษาญี่ปุ่น       /    17
60
31790
ดารารัตน์  บุสดี 3 2 นาฎศิลป์       /    18
61
31791
ตรัยรัตนวดี  ฝอยทอง 3 2 ยูโด       /    19
62
31792
ธนัญพักต์  โชโต 3 2 ภาษาญี่ปุ่น       /    20
63
31793
ธินันทา  แก่นลา 3 2 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    21
64
31794
นัฐนรินทร์  โคนาบาล 3 2 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    22
65
31795
นีรชา  แจ่มแจ้ง 3 2 ยูโด       /    23
66
31796
เบญจวรรณ  แสงอื้อ 3 2 ภาษาลาว       /    24
67
31797
ปรินทร  โคนาบาล 3 2 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    25
68
31798
ปิยะธิดา  นาโควงค์ 3 2 นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์       /    26
69
31799
พนิดา  เสนคราม 3 2 ภาษาลาว       /    27
70
31800
พัชรินทร์  บุญเติม 3 2 นาฎศิลป์       /    28
71
31801
พัชรี  จามะรีย์ 3 2 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    29
72
31802
พิมพ์มาดา  สารกอง 3 2 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    30
73
31803
พิยดา  สิมาจารย์ 3 2 ภาษาลาว       /    31
74
31804
เพ็ญรวี  บุญชม 3 2 นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์       /    32
75
31805
ฟ้าใส  อิ่มอ้วน 3 2 นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์       /    33
76
31806
ภัทรวดี  สร้อยพาบ 3 2 ภาษาลาว       /    34
77
31807
วริศรา  ตุลยเสวี 3 2 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    35
78
31808
ศศิกานต์  ใครมาตย์ 3 2 ภาษาลาว       /    36
79
31809
ศศิธร  ทองสุรี 3 2 ภาษาลาว       /    37
80
31810
สุกัญญา  สอนสิทธิ์ 3 2 ภาษาลาว       /    38
81
31811
สุดารัตน์  บุตรแสน 3 2 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    39
82
31812
สุพัทตา  กุลแก้ว 3 2 ภาษาลาว       /    40
83
31813
สุภาวรรณ  จินดาพงศ์ 3 2 ภาษาลาว       /    41
84
31814
อภิสรา  ใจบุญ 3 2 นาฎศิลป์       /    42
85
31815
อิสริยามาส  เทวา 3 2 ภาษาลาว       /    43
86
31816
เกรียงศักดิ์  ปัตถาภูมิพัชร์ 3 3 ห้องสมุด       /    1
87
31817
ชัยธวัช  สายลาด 3 3 ชุมนุมเปตอง       /    2
88
31818
ทวีศักดิ์  สมพงษ์ 3 3 ห้องสมุด       /    3
89
31819
ธนพงษ์  พรหมโลก 3 3 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    4
90
31820
นราธิป  เกตุพงษ์ 3 3 คิดเลขเร็ว       /    5
91
31821
พิชาภพ  ไวยวรรณ์ 3 3 มวยสากล       /    6
92
31822
พูลสวัสดิ์  ทัดเทียม 3 3 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    7
93
31823
ภาณุวัฒน์  สารกอง 3 3 คิดเลขเร็ว       /    8
94
31824
สุริยา  คำเลิศ 3 3       /    9
95
31865
เตชิต  สุภกุล 3 3 นาฎศิลป์       /    10
96
31872
นวพล  คำแดง 3 3 มวยสากล       /    11
97
31825
กฤติยาภรณ์  อาจชนะ 3 3 ภาษาอังกฤษ       /    12
98
31826
กัญญารัตน์  ศรีคำภา 3 3 นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์       /    13
99
31827
ไข่มุก  พิลา 3 3 ภาษาอังกฤษ       /    14
100
31828
คุณาพร  สายสุนา 3 3 นาฎศิลป์       /    15
101
31829
จีรนาฏ  นาคนชม 3 3 นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์       /    16
102
31830
จุฑามาศ  พงษาปาน 3 3 คิดเลขเร็ว       / ห้องสมุด    17
103
31831
ชลธิชา  สิทธิพันธ์ 3 3 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    18
104
31832
ดวงกมล  คมศรี 3 3 ภาษาอังกฤษ       /    19
105
31833
ดวงนภา  นาคชาติ 3 3 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    20
106
31834
เทพธิดา  มณีเนตร 3 3 ภาษาอังกฤษ       /    21
107
31835
ธิญาดา  สุณะวัง 3 3 ภาษาอังกฤษ       /    22
108
31837
นิภาพร  จันทเลิง 3 3 ภาษาอังกฤษ       /    23
109
31838
นิรชา  วงษ์ทอง 3 3 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    24
110
31839
นิรชา  กรัดเนียม 3 3 ภาษาอังกฤษ       /    25
111
31840
เบญจรัตน์  ทิพย์สมบัติวงศ์ 3 3 ห้องสมุด       /    26
112
31841
ปภาดา  ทาเพียรทุ 3 3 มวยสากล       /    27
113
31842
ประยูร  นาคพันธ์ 3 3 นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์       /    28
114
31843
ปรียดา  อิสามี 3 3 ภาษาอังกฤษ       /    29
115
31845
รัตติกาญจน์  รุ่งแจ้ง 3 3 นาฎศิลป์       /    30
116
31847
รุ้งตะวัน  ชินทอง 3 3 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    31
117
31848
ลลนา  จิตรแสวง 3 3 ภาษาอังกฤษ       /    32
118
31849
วนัชญาดา  ก้อนคำดี 3 3 นาฎศิลป์       /    33
119
31850
วลีพร  พิทยาพล 3 3 นาฎศิลป์       /    34
120
31852
ศิริวรรณ  ชัยสงคราม 3 3 นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์       /    35
121
31853
สรัญญา  สาพลไพร 3 3 นาฎศิลป์       /    36
122
31854
สาริกา  บุญเชิญ 3 3 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    37
123
31855
สุธิตา  ท้าวแก้ว 3 3 นาฎศิลป์       /    38
124
31856
สุภารมณ์  โกพา 3 3 ห้องสมุด       /    39
125
31857
หงษ์วิไล  นวลหงษ์ 3 3 ห้องสมุด       /    40
126
31858
อภิชญา  สุขวงษ์ 3 3 มวยสากล       /    41
127
31859
อรุณรัตน์  ปัญญาวรรณ 3 3 มวยสากล       /    42
128
31860
วรพิชชา  เครือพันธ์ 3 3 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    43
129
31898
รสิตา  พิเดช 3 3 นาฎศิลป์       /    44
130
31861
จักรกฤษ  เลนสุทธิ 3 4 มวยสากล       /    1
131
31862
ชญานนท์  ยะประโคน 3 4 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.ต้น       /    2
132
31863
ณัฐพล  ปัสสาวัน 3 4 มวยสากล       /    3
133
31864
ตรีภัทร  กล้าวาจา 3 4 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    4
134
31866
ธนกฤต  วงษ์ใหญ่ 3 4 มวยสากล       /    5
135
31867
ธนภัธร  ขันติวงค์ 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       / ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.ต้น    6
136
31868
ธนาบดี  ศรีเสนา 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    7
137
31869
ธวัชชัย  ทองลือ 3 4 ห้องสมุด       /    8
138
31870
ธิติวัฒน์  ทารมย์ 3 4 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    9
139
31871
นนทวัต  คำแฝง 3 4 โซโดกุ       /    10
140
31873
ณัฐวุฒิ  ผองพุทธ 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    11
141
31874
ปกป้อง  แก้วชะอุ่ม 3 4 มวยสากล       /    12
142
31875
พงศกร  โสพัฒน์ 3 4 มวยสากล       /    13
143
31876
สรายุทธ  ยินดี 3 4       /    14
144
31877
อภิวุฒิ  เชิดสุข 3 4 คอมพิวเตอร์       /    15
145
32089
กษิติ์เดช  ขันธ์บุตร 3 4 โซโดกุ       /    16
146
32329
ปิยะ  ป้องขวาพล 3 4       /    17
147
31844
พิมพ์ผกา  สุจันทร์ 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    18
148
31878
กนกวรรณ  ทิพย์สมบัติวงศ์ 3 4 มวยสากล       /    19
149
31879
กมลศิริ  ยอดสิงห์ 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    20
150
31880
ข้าวฟ่าง  ฝังนิล 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    21
151
31881
คมคาย  บุญบุตร 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    22
152
31882
จณิตา  สิงซอม 3 4 โซโดกุ       /    23
153
31883
จิราวรรณ  คำดอกไม้ 3 4 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    24
154
31884
จุฑารัตน์  นิมิตร 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    25
155
31885
ชลาลัย  องอาจ 3 4 นาฎศิลป์       /    26
156
31886
ช่อผกา  อาสม 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    27
157
31887
ณัฐฐินันท์  กาประสิทธิ์ 3 4 โซโดกุ       /    28
158
31888
ดุษหฤทัย  เชื้อลี 3 4 โซโดกุ       /    29
159
31889
ธนกาญจน์  ศรีวงษ์ 3 4 ยูโด       /    30
160
31890
ธนภรณ์  แผ่นงา 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    31
161
31891
ธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล 3 4 โซโดกุ       /    32
162
31892
ธัญญธร  นิลดวงดี 3 4 มวยสากล       /    33
163
31893
ปภาดา  เมาลิชาติ 3 4 ห้องสมุด       /    34
164
31894
พรพิมล  สืบสา 3 4 สังคมศึกษา       /    35
165
31895
ภาณิณี  เหยื่อกลาง 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    36
166
31896
ภาริดา  เกษี 3 4 ชุมนุมห้องสมุด       /    37
167
31897
มณีรัตน์  บุตรอำคา 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    38
168
31899
รุ่งทิพย์  พูลมี 3 4 โซโดกุ       /    39
169
31900
ศรินทิพย์  เครือคำ 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    40
170
31901
สุขธิดา  ศรีสังหะ 3 4 A-math       /    41
171
31902
สุนิสา  บุตรวงศ์ 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    42
172
31903
สุพัตรา  พิมพ์พิพัฒน์ 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    43
173
31904
อรวรรณ  พูนเกษม 3 4 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    44
174
31905
ไอรดา  พิมพ์รัตน์ 3 4 นาฎศิลป์       /    45
175
32300
ทัศนีย์  คูณสุข 3 4 ห้องสมุด       /    46
176
31906
กฤษณบัณฑิต  งามล้วน 3 5 ฟุตบอล       /    1
177
31907
กิตติภัค  เพชรแวว 3 5 คอมพิวเตอร์       /    2
178
31908
ไกยสิทธิ์  สิงห์แจ่ม 3 5 โครงงานวิทย์       /    3
179
31909
ติณภพ  พรหมมานนท์ 3 5 โครงงานวิทย์       /    4
180
31910
ทรงศักดิ์  ราพา 3 5 คอมพิวเตอร์       /    5
181
31911
ทักษ์ดนัย  มวลสุข 3 5 คอมพิวเตอร์       /    6
182
31912
ธนกฤษ  กฤษฎาการภิญโญ 3 5 ห้องสมุด       /    7
183
31913
ธนกร  วิรุณพันธ์ 3 5 โครงงานวิทย์       /    8
184
31914
ธิติวุฒิ  เนตรสาร 3 5 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    9
185
31915
ธีรวัฒน์  อุ่นเสมอ 3 5 โครงงานวิทย์       /    10
186
31916
นนท์ธิชา  วรวัตร 3 5 โครงงานวิทย์       /    11
187
31917
นิติภณ  พรรษาวนัส 3 5 ดนตรีไทย       /    12
188
31918
เพชรกล้า  จารุวงศ์ 3 5 ห้องสมุด       /    13
189
31919
รัฐศาสตร์  มีทา 3 5 กรีฑา       /    14
190
31920
วรรณศักดิ์  นาสอน 3 5 แบดมินตัน       /    15
191
31921
ศรายุทธ  ทาโสม 3 5 มวยสากล       /    16
192
31922
ศักดิ์ชาย  วิชัย 3 5 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    17
193
31923
สุจริต  สายแก้ว 3 5 โครงงานวิทย์       /    18
194
31924
สุรยุทธิ์  ธำรงทรัพย์กุล 3 5 โครงงานวิทย์       /    19
195
31925
อนุชิต  จันทราภรณ์ 3 5 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    20
196
31926
กนกกาญจน์  เวลาสิงห์ 3 5 GSP       /    21
197
31927
กนกพร  วันโสภา 3 5 ยูโด       /    22
198
31928
กมลชนก  ชนะกิจ 3 5 ยูโด       /    23
199
31929
จันทร์จิรา  ลุนอิน 3 5 กรีฑา       /    24
200
31930
จันทิมา  ศรีผ่องใส 3 5 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    25
201
31931
จิรวรรณ  พึ่งแก้ว 3 5 สังคมศึกษา       / เกษตร    26
202
31932
รวิวรรณ  จันทร 3 5 กรีฑา       /    27
203
31933
ธิติมา  ป้องประดา 3 5 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    28
204
31934
ณัฐพร  วงศ์ไชยา 3 5 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    29
205
31935
ปนัดดา  องอาจ 3 5 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    30
206
31936
พิชญ์สุดา  แสงหิรัญ 3 5 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    31
207
31937
มณีวรรณ  โกศล 3 5 กรีฑา       /    32
208
31938
รัตติยากร  กิ่งแก้ว 3 5 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    33
209
31940
รุ่งนภา  เกยมาศ 3 5 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    34
210
31941
รุจิรา  อ่อนวรรณะ 3 5 สังคมศึกษา       /    35
211
31942
วารุณี  คะเนรัมย์ 3 5       /    36
212
31943
ศรัญญา  โผดนอก 3 5 กรีฑา       /    37
213
31944
ศรินญา  ศรีสุข 3 5 กรีฑา       /    38
214
31945
ชุติมา  นันทา 3 5 สังคมศึกษา       /    39
215
31946
สไบทิพย์  นาริกุล 3 5 กรีฑา       /    40
216
31947
สุรีมาศ  มิ่งสอน 3 5 GSP       /    41
217
31948
เสาวคนธ์  หอมหวาน 3 5 กรีฑา       /    42
218
31949
อนงค์นาถ  กาฬสินธุ์ 3 5 สังคมศึกษา       /    43
219
32331
ฐิติรัตน์  จันทร์ทิพย์ 3 5 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    44
220
32401
พชรพลอย  พลคำ 3 5 ห้องสมุด       /    45
221
32403
พันธิตรา  วาจาดี 3 5 ห้องสมุด       /    46
222
32408
อิสราลี  ปิยะพันธ์ 3 5 ห้องสมุด       /    47
223
32549
ธนาพร  ธนะนู 3 5 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    48
224
31952
จิรศักดิ์  กุลศิริ 3 6 ห้องสมุด       /    1
225
31953
ฉัตรมงคล  สุขผล 3 6 สแครบเบิ้ล       /    2
226
31954
ชุตินันท์  ไชยพิมูล 3 6 โครงงานวิทย์       /    3
227
31955
ณัฐพล  ลีลาศ 3 6 โครงงานวิทย์       /    4
228
31957
ธวัชชัย  เปลี่ยนจันทึก 3 6 คณิตศาสตร์       /    5
229
31958
ธีรภัทร  รูปใหญ่ 3 6 โครงงานวิทย์       /    6
230
31959
ปรมินทร์  คำมุงคุณ 3 6 โครงงานวิทย์       /    7
231
31960
ภูธเนศ  ตันชูชีพ 3 6 สังคมศึกษา       /    8
232
31961
ภูมิกรณ์  บุญมาก 3 6 โครงงานวิทย์       /    9
233
31962
มงคล  คุพันธ์ 3 6 สังคมศึกษา       /    10
234
31963
วัชรพล  ผิวบาง 3 6       /    11
235
31964
วิวัฒน์ชัย  แสงจันทร์ 3 6 สังคมศึกษา       /    12
236
31965
ศิริวัฒน์  ปุณฑริกภักดิ์ 3 6 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    13
237
31966
สุทธินัย  เขตสกุล 3 6 โครงงานวิทย์       /    14
238
31967
สุระเทพ  อัคชาติ 3 6 โครงงานวิทย์       /    15
239
31968
สุวัฒน์  โพธิ์หนองหว้า 3 6 คณิตศาสตร์       /    16
240
31969
อภิเดช  คำศรี 3 6 โครงงานวิทย์       /    17
241
31970
กนกวรรณ  วันโสภา 3 6 ยูโด       /    18
242
34011
พีรณัฐ  วันทะวี 3 6       /    18
243
31971
กัญญาภัค  ทองศิริ 3 6 A-math       /    19
244
31972
กิตติยารัตน์  ทองปัญญา 3 6 ดนตรีไทย       /    20
245
31973
เขมิกา  สายทองคำ 3 6 A-math       /    21
246
31974
จินดาภา  อานนท์ 3 6 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    22
247
31975
จีรนันท์  บุญโสภณ 3 6 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    23
248
31976
ชมพูนุช  โพธิ์ชัยนนท์ 3 6 A-math       /    24
249
31977
ชัชฎาภรณ์  สุวรรณพันธ์ 3 6 A-math       /    25
250
31978
ณัชชา  สุริวงค์ 3 6 ดนตรีไทย       /    26
251
31979
ทัชชกร  พวงพันธ์ 3 6 ดนตรีไทย       /    27
252
31980
ทิพย์ธัญญา  สิงห์ซอม 3 6 ดนตรีไทย       /    28
253
31981
เบญจวรรณ  การะเกษ 3 6 รักษสุขภาพ       /    29
254
31983
มณทิรา  คำแสนราช 3 6       /    30
255
31984
มนสา  สายไหม 3 6 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    31
256
31985
เยาวลักษณ์  พุทธา 3 6 คิดเลขเร็ว       /    32
257
31986
ลลิดา  หมายเขา 3 6 A-math       /    33
258
31987
ลัทธพรรณ  นามทองใบ 3 6 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    34
259
31988
วรนุช  เขียวอ่อน 3 6 สังคมศึกษา       /    35
260
31989
วิรากานต์  เกษี 3 6 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    36
261
31990
ศศิกานต์  คำสอน 3 6 A-math       /    37
262
31991
สโรชา  สิงห์สวัสดิ์ 3 6 สังคมศึกษา       /    38
263
31992
สุจิตรา  คำจันทร์ 3 6 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    39
264
31994
สุวันนิษา  ทองคำสุข 3 6 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    40
265
31995
อนัญญา  สุนันท์ 3 6 A-math       /    41
266
31996
อารียา  อ้วนศิลา 3 6 สังคมศึกษา       /    42
267
33267
จิราภา  โสดาพัฒน์ 3 6 สังคมศึกษา       /    43
268
34022
กัญญาพร  มาสงค์ 3 6       /    44
269
31997
กฤษมงคล  จันทะคำแพง 3 7 คอมพิวเตอร์       /    1
270
31998
ฉัตรชัย  พินทอง 3 7 ชุมนุมเปตอง       /    2
271
31999
ชัยวัฒน์  แก้วตา 3 7 อุตสาหกรรม       /    3
272
32000
ฐาปนา  บุญชม 3 7 อุตสาหกรรม       /    4
273
32001
ณัฐพงศ์  กิ่งผา 3 7 นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์       /    5
274
32003
ทัพไทย  ผิวหอม 3 7 นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์       /    6
275
32004
ธรรมนูญ  วงษา 3 7 อุตสาหกรรม       /    7
276
32005
ธีรภัทร  ใชยโชติ 3 7 นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์       /    8
277
32006
ปกรณ์  สายลาม 3 7 อุตสาหกรรม       /    9
278
32007
ปรเมศ  สายเนตร 3 7 คิดเลขเร็ว       /    10
279
32008
ภูมินทร์  กินรา 3 7 โครงงานวิทย์       /    11
280
32009
ชนะภูมิ  สีสังข์ 3 7 คอมพิวเตอร์       /    12
281
32010
โยธิน  ก้านแสง 3 7 ชุมนุมเปตอง       /    13
282
32011
รังสิมันตุ์  ชูจันทร์ 3 7 ห้องสมุด       /    14
283
32012
วชิรวิทย์  ไพรบูรณ์ 3 7 ชุมนุมห้องสมุด       /    15
284
32013
วีระ  มีบุญ 3 7 ชุมนุมห้องสมุด       /    16
285
32014
ศุภกิตต์  เกษรักษา 3 7 ชุมนุมเปตอง       /    17
286
32015
เศรษฐวุฒิ  วรรณุวิน 3 7 อุตสาหกรรม       /    18
287
32016
สิทธิชัย  แพงมา 3 7 ห้องสมุด       /    19
288
32018
อลงกรณ์  อุ่นใจ 3 7 คอมพิวเตอร์       /    20
289
32019
กัญญารัตน์  ปรางโท้ 3 7 วิทยาศาสตร์       /    21
290
32020
กัลยรัตน์  แก้วงามสอง 3 7 สังคมศึกษา       /    22
291
32021
กีรติกานต์  เครียพวงพิทย์ 3 7 สังคมศึกษา       /    23
292
32022
กุลิสรา  ฤกษ์ดี 3 7 ยูโด       /    24
293
32024
จิณห์นิภา  ปราสัย 3 7 วิทยาศาสตร์       /    25
294
32025
ญาดา  นิวาท 3 7 วิทยาศาสตร์       /    26
295
32026
ณัชนันท์  จิบจันทร์ 3 7 ยูโด       /    27
296
32027
ดวงกมล  สายสิงห์ 3 7 วิทยาศาสตร์       /    28
297
32028
ธิติมา  โชคล้ำเลิศ 3 7 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    29
298
32029
นภาทิพย์  คำเพราะ 3 7 สังคมศึกษา       /    30
299
32030
พิมพ์นรินทร์  ผิวจันทร์ 3 7 วิทยาศาสตร์       /    31
300
32031
ฟางแก้ว  มะละมาตย์ 3 7 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    32
301
32032
ภัทราพร  แสงตีสุ 3 7 วิทยาศาสตร์       /    33
302
32033
รัศมี  คำด้วง 3 7 กรีฑา       /    34
303
32034
วัฒน์นันท์กุล  วรรณทวี 3 7 ยูโด       /    35
304
32035
วิชชุดา  วันศรี 3 7 วิทยาศาสตร์       /    36
305
32036
วิภารัตน์  ขุขันธ์เขต 3 7 วิทยาศาสตร์       /    37
306
32037
ศศิธร  บุญส่ง 3 7 ยูโด       /    38
307
32038
ศิรประภา  ศรีคำ 3 7 ยูโด       /    39
308
32039
สิริรัตน์  คำลาย 3 7 สังคมศึกษา       /    40
309
32040
สุภัทรตรา  ดุจการณ์ 3 7 ยูโด       /    41
310
32041
เสาวคนธ์  สุขสาย 3 7 ยูโด       /    42
311
32042
อรัญญา  เนียมมูล 3 7 สังคมศึกษา       /    43
312
33264
อาทิตยา  แก้วบุญเรือง 3 7 ยูโด       /    44
313
32043
กิตติทัช  ผ่องราษี 3 8 โครงงานวิทย์       /    1
314
32044
คณพัฒน์  รัตนา 3 8 โครงงานวิทย์       /    2
315
32045
ชัยมงคล  เหลี่ยมโลก 3 8 คอมพิวเตอร์       /    3
316
32046
ชาญณรงค์  ธนู 3 8 โครงงานวิทย์       /    4
317
32047
ญาณาพัฒน์  คำท้วม 3 8 โครงงานวิทย์       /    5
318
32048
ณัฐพล  หาญชัย 3 8 โครงงานวิทย์       /    6
319
32049
ทักษ์เตชินท์  บุญสน 3 8 สแครบเบิ้ล       /    7
320
32050
ธนากรณ์  ดาดวง 3 8 ฟุตบอล       /    8
321
32051
ธวัชชัย  ลาพันธ์ 3 8 โครงงานวิทย์       /    9
322
32052
นรงฤทธิ์  หงส์วงค์ 3 8 คอมพิวเตอร์       /    10
323
32053
นันทวุฒิ  เชื้อแก้ว 3 8 สแครบเบิ้ล       /    11
324
32054
พิชิตพล  ละมูล 3 8 ฟุตบอล       /    12
325
32055
วงศกร  แสงยา 3 8 คอมพิวเตอร์       /    13
326
32056
วชิรศักดิ์  พุ่มทอง 3 8 โครงงานวิทย์       /    14
327
32057
วชิระ  ไกยชาติ 3 8 โครงงานวิทย์       /    15
328
32058
วิชัย  นามบุญเรือง 3 8 สแครบเบิ้ล       /    16
329
32059
สมศักดิ์  พุ่มจันทร์ 3 8 โครงงานวิทย์       /    17
330
32060
สหัสวรรษ  แก้วอาสา 3 8 โครงงานวิทย์       /    18
331
32061
อมรเทพ  พันธ์ศรี 3 8 โครงงานวิทย์       /    19
332
32062
กมลชนก  มีดี 3 8 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    20
333
32063
กัลยาณี  ชาญชิต 3 8 คอมพิวเตอร์       /    21
334
32064
กัลยารัตน์  เพชรดี 3 8 ห้องสมุด       /    22
335
32065
กาญจนา  เกษมสุข 3 8 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    23
336
32066
กุลธิดา  เสนสุข 3 8 ดูหนังฟังเพลง       /    24
337
32067
กุลธิดา  สายจีน 3 8 ห้องสมุด       /    25
338
32068
จารุวรรณ  บูรภา 3 8 ห้องสมุด       /    26
339
32069
ฐิติยา  กาญจนะชาติ 3 8 รักษสุขภาพ       /    27
340
32070
ณัฐฐาพร  ศรศรี 3 8       /    28
341
32071
ณัฐฐินันท์  สุขชาติ 3 8 มวยสากล       /    29
342
32072
ทานตะวัน  ผ่องใส 3 8 ห้องสมุด       /    30
343
32073
ธนัชญา  ทะนงค์ 3 8 ห้องสมุด       /    31
344
32074
ปพิชญา  วัชรปภานันท์ 3 8 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    32
345
32075
ประภาศิริ  มัชฌิมะบุระ 3 8 ห้องสมุด       /    33
346
32076
พัชริดา  มีคุณ 3 8 สังคมศึกษา       /    34
347
32077
พัชรี  ศรีวงษา 3 8 คอมพิวเตอร์       /    35
348
32078
พัฒน์นรี  ทองขาว 3 8 ห้องสมุด       /    36
349
32079
วรรณพร  กุลวิลัย 3 8 รักษสุขภาพ       /    37
350
32080
วาสนา  เรืองเดชาจารุวงค์ 3 8 รักษสุขภาพ       /    38
351
32081
วิจิตรา  สร้อยสน 3 8 ดูหนังฟังเพลง       /    39
352
32082
ศศิกานต์  ไชยโคตร 3 8 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    40
353
32083
ศิรัญญา  เทพรักษา 3 8 ดูหนังฟังเพลง       /    41
354
32084
สุฑาทิพย์  เสมอจันทร์ 3 8 ห้องสมุด       /    42
355
32085
สุดารัตน์  ศรีรักษา 3 8 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    43
356
32086
สุนิษา  ใจงาม 3 8 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    44
357
32087
อลิสา  ประสงค์ 3 8 ดูหนังฟังเพลง       /    45
358
32088
อาทิตยฎา  สุขแสน 3 8 ดูหนังฟังเพลง       /    46
359
32090
กิตติศักดิ์  ชาลีกุล 3 9 ดูหนังฟังเพลง       /    1
360
32091
คณิน  ใจใหญ่ 3 9 ฟุตบอล       /    2
361
32092
เจษฎาวุฒิ  พุฒพันธ์ 3 9 ภาษาลาว       /    3
362
32093
ฉัตรมงคล  ไชยยงยศ 3 9 ภาษาลาว       /    4
363
32094
ทศพล  คูณสุข 3 9       /    5
364
32095
ธนภัทร  คำโสภา 3 9 โครงงานวิทย์       /    6
365
32096
ธีรเทพ  สีดาบุตร 3 9 ฟุตบอล       /    7
366
32098
ธุวานนท์  พรมโสภา 3 9 ภาษาลาว       /    8
367
32099
นคร  บุญมีมาก 3 9 โครงงานวิทย์       /    9
368
32100
นภัส  รูปใหญ่ 3 9 ภาษาลาว       /    10
369
32101
ภู่กัน  สีสันต์ 3 9 ภาษาลาว       /    11
370
32102
วัฒนชัย  ยวนขันธ์ 3 9 ภาษาลาว       /    12
371
32103
ศุภกิจ  สมใจ 3 9 ภาษาลาว       /    13
372
32104
ศุภากร  ทางทอง 3 9 ฟุตบอล       /    14
373
32105
สิทธิพร  แพนไธสง 3 9 ภาษาลาว       /    15
374
32106
สุรราช  แข็งแรง 3 9 ภาษาลาว       /    16
375
32107
สุริยา  ยังผ่อง 3 9 เกมคณิตศาสตร์       /    17
376
32108
อาทิตย์  แสงงาม 3 9       /    18
377
33252
ธีระภัทร์  สุวรรณกูฏ 3 9 ภาษาลาว       /    19
378
32109
กชวรรณ  สนาม 3 9 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       /    20
379
32110
กรรณิการ์  วิรุณพันธ์ 3 9 ดูหนังฟังเพลง       /    21
380
32111
กันติชา  กุมารสิทธิ์ 3 9 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       /    22
381
32112
กิตติญา  หารเตชะ 3 9 นาฎศิลป์       /    23
382
32113
เกตุวลี  ไกรษี 3 9 ดูหนังฟังเพลง       /    24
383
32115
ชนัญธิดา  นวลจันทร์คง 3 9       /    25
384
32116
ชนินาถ  จันทรขันตี 3 9 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       /    26
385
32117
ณัฐพร  คืนผล 3 9 ดูหนังฟังเพลง       /    27
386
32118
ณัฐพรพรรณ  พงศ์พนาพิพัฒน์ 3 9 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       /    28
387
32119
ทิฆัมพร  ประจิตร 3 9 นาฎศิลป์       /    29
388
32120
นงนุช  ทรารมย์ 3 9 ดูหนังฟังเพลง       /    30
389
32122
ปริศนา  อิมพิมพ์ 3 9 นาฎศิลป์       /    32
390
32123
ปุริมกัญญา  ลาลุน 3 9 ดูหนังฟังเพลง       /    33
391
32124
พรพิมล  เสือสะเดา 3 9 ดูหนังฟังเพลง       /    34
392
32125
วรรณภา  จำปารัตน์ 3 9 ดูหนังฟังเพลง       /    35
393
32126
วรัญญา  อินทร์ปัญญา 3 9 ดูหนังฟังเพลง       /    36
394
32127
วรินดา  หาวรรณ์ 3 9 นาฎศิลป์       /    37
395
32128
วริศรา  คำแสนราช 3 9 กรีฑา       /    38
396
32130
ศิรประภา  นครชัย 3 9 ดูหนังฟังเพลง       /    39
397
32131
ศิริวิมล  บุญเลี้ยง 3 9 นาฎศิลป์       /    40
398
32132
สุดารัตน์  โลภาส 3 9 ดูหนังฟังเพลง       /    41
399
32133
สุภาภรณ์  ฉ่ำไธสง 3 9       /    42
400
32134
อทิตยา  พิมาทัย 3 9 ดูหนังฟังเพลง       /    43
401
33253
พิมพ์นภัส  ธรรมบุตร 3 9 ดูหนังฟังเพลง       /    44
402
32135
กฤษฎา  โสภากันต์ 3 10 A-math       /    1
403
32136
จรัส  ยางงาม 3 10       /    2
404
32137
จักรินทร์   ทองสมบัติ 3 10 มวยสากล       /    3
405
32138
จิรวัฒน์  ประเสริฐศรี 3 10 ดูหนังฟังเพลง       /    4
406
32139
ชินบัญชร  สุระสร 3 10 ดูหนังฟังเพลง       /    5
407
32140
ณัฐวุฒิ  ภักนิกร 3 10 ธรรมศึกษา       /    6
408
32141
ธรรมนูญ  สมปาน 3 10 A-math       /    7
409
32142
ธัชพล  คำแฝง 3 10 ดูหนังฟังเพลง       /    8
410
32143
ธีรวีร์  กายชาติ 3 10 ห้องสมุด       /    9
411
32144
นนทวัตร์  นนทะบุตร 3 10       /    10
412
32145
นรภัทร  เลิศปัญญา 3 10       /    11
413
32146
ภัทรกริช  ดาวไสย์ 3 10 ชุมนุมเปตอง       /    12
414
32148
วศิน  วงค์ทอง 3 10 อุตสาหกรรม       /    13
415
32149
วีระวัฒน์  มีพันธ์ 3 10 A-math       /    14
416
32150
สิทธิชัย  แจ่มแจ้ง 3 10 ธรรมศึกษา       /    15
417
32151
สืบศักดิ์  ประดา 3 10 อุตสาหกรรม       /    16
418
32152
อธิวัฒน์  อ่อมแก้ว 3 10       /    17
419
32153
อินคา  พิมพ์แก้ว 3 10 ภาษาลาว       /    18
420
32154
อุปกรณ์  สุภาพ 3 10 A-math       /    19
421
32158
เกียรติศักดิ์  กุลศิริ 3 10 มวยสากล       /    20
422
32155
กมลวรรณ  ทองบุตร 3 10 นาฎศิลป์       /    21
423
32156
กัญรัตน์  ซ่อนกลิ่น 3 10 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    22
424
32157
กัตติกา  ทำมาเกตุ 3 10 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    23
425
32159
จิรชยา  สิงห์คำ 3 10 ภาษาญี่ปุ่น       /    24
426
32160
จิราพร  ปาวรีย์ 3 10 ศิลปะกับการถ่ายภาพ       /    25
427
32161
ญาตาชา  พรหมชาติ 3 10 คิดเลขเร็ว       /    26
428
32162
ณัฐธิรา  อะตะกุมมา 3 10 ภาษาลาว       /    27
429
32163
ณัฐนรี  คำโพธิ์ 3 10 นาฎศิลป์       /    28
430
32164
ธมลวรรณ  บุญเจือ 3 10 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    29
431
32166
นฤมล  พรมนิ่ม 3 10 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์       /    30
432
32167
ปวีณรัตน์  สะอาด 3 10 ภาษาญี่ปุ่น       /    31
433
32168
ปาณิสรา  สมพงษ์ 3 10 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์       /    32
434
32169
พิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย 3 10 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์       /    33
435
32171
รุ่งทิวา  กองค้า 3 10 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์       /    34
436
32172
รุ่งไพลิน  ใจเอื้อ 3 10 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    35
437
32173
วรรณภา  แก้วชะอุ่ม 3 10 ภาษาญี่ปุ่น       /    36
438
32174
ศิโรรัตน์  สุนทรประยูร 3 10 นาฎศิลป์       /    37
439
32175
สริตา  อินสนอง 3 10       /    38
440
32176
สาลินันท์  อิ่มอ้วน 3 10 นาฎศิลป์       /    39
441
32177
สุพัฒตรา  อรรถวัน 3 10 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    40
442
32178
อรอนงค์  ศรีรังสิน 3 10 ภาษาลาว       /    41
443
32179
อารียา  สมจิตร 3 10 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์       /    42
444
32180
อินทิรา  อินต๊ะวงค์ 3 10 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    43
445
32534
มัณฑิตา  องอาจ 3 10 รักษสุขภาพ       /    44
446
32181
กฤษฎา  วงษ์ตะลา 3 11 คอมพิวเตอร์       / ฟุตบอล    1
447
32182
คชภัณท์  ปรึกษาดี 3 11 โยธวาทิต       /    2
448
32183
เจษฏา  บุดสีนนท์ 3 11 วอลเล่ย์บอล       /    3
449
32184
ฐิติวัฒน์  ละม่อม 3 11 ฟุตบอล       /    4
450
32185
ทศวรรษ  นาสารีย์ 3 11 คอมพิวเตอร์       /    5
451
32186
ไททัศน์  แพงศรี 3 11 คอมพิวเตอร์       /    6
452
32187
ธนกร  อำคาคูณ 3 11 อิเล็กโทรนิกส์       /    7
453
32188
ธีรเดช  รูปอ้วน 3 11 แบดมินตัน       /    8
454
32189
ธีรภัทร  โสสว่าง 3 11 สังคมศึกษา       /    9
455
32190
นรภัทร  จิบจันทร์ 3 11 โครงงานวิทย์       /    10
456
32191
บุตรดี  ธนู 3 11       /    11
457
32193
วรรณโชติ  สายหล้า 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    12
458
32194
วรเมธ  โชติพนัส 3 11 สังคมศึกษา       /    13
459
32195
ศักรินทร์  พรมมา 3 11 ฟุตบอล       /    14
460
32196
สุภนิช  คำลอย 3 11 โครงงานวิทย์       /    15
461
32197
อนวัช  แสงสว่าง 3 11 สแครบเบิ้ล       /    16
462
32198
อรุณ  สูงชัยภูมิ 3 11 คอมพิวเตอร์       /    17
463
32199
อัษฎายุทธ  บุรกรณ์ 3 11 ฟุตบอล       /    18
464
32200
อิทธิพล  เมืองอินทร์ 3 11 คอมพิวเตอร์       /    19
465
32201
กัญญาณัฐ  ออมชมภู 3 11 นาฎศิลป์       /    20
466
32202
กาญจนา  มีศรี 3 11 ยูโด       /    21
467
32203
กาญจนา  ภูพวก 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    22
468
32204
จุทาทิพย์  คำแก้ว 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    23
469
32205
จุฑามาศ  โกสุมภ์ศิริ 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    24
470
32206
ชุติญากร  รจนัย 3 11 นาฎศิลป์       /    25
471
32207
ณัฏฐพิมน  ป้องกัน 3 11 ภาษาญี่ปุ่น       /    26
472
32209
ธิดารัตน์  ดาวใส 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    27
473
32210
นราวัลย์  พงษ์สุระ 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    28
474
32212
ปภาดา  เสนาภักดิ์ 3 11 ภาษาญี่ปุ่น       /    29
475
32213
ปรียาภัทร  ทองน้อย 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    30
476
32214
พัชรินญา  ลอยเลื่อน 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    31
477
32216
มนัสนันท์  จันทิมา 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    32
478
32217
มาริสา  งามแสง 3 11 นาฎศิลป์       /    33
479
32218
มุธิตา  ครองเมือง 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    34
480
32219
วันทนา  คำศรี 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    35
481
32220
สุกัญญา  ประสานพันธ์ 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    36
482
32221
สุชาดา  สีลาล่อม 3 11 ภาษาญี่ปุ่น       /    37
483
32222
สุดารัตน์  อุทัยศรี 3 11 นาฎศิลป์       /    38
484
32223
อริศรา  บัวงาม 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    39
485
32224
อินทิรา  สิงห์เรือง 3 11 นาฎศิลป์       /    40
486
32225
อินทิรา  คูณสว่าง 3 11 วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์       /    41
487
32226
อุบล  ขันตรี 3 11 ภาษาญี่ปุ่น       /    42
488
32227
กฤษฎาชาตรี  ชัยชนะ 3 12 สแครบเบิ้ล       /    1
489
32228
เกียรติศักดิ์  ศรีนวล 3 12 ฟุตบอล       /    2
490
32229
จิรศักดิ์  ขาวสลับ 3 12 สแครบเบิ้ล       /    3
491
32230
ชัชพล  กลางแก้ว 3 12 ฟุตบอล       /    4
492
32231
ชัยวัฒน์  จูแจ่ม 3 12 สแครบเบิ้ล       /    5
493
32232
ณัชพล  แทนคำ 3 12 สแครบเบิ้ล       /    6
494
32233
ณัฐวุฒิ  บุษภาค 3 12 สแครบเบิ้ล       /    7
495
32234
ธีรพงษ์  ไชยมั่น 3 12 สแครบเบิ้ล       /    8
496
32235
ธีรภัทร  จันใด 3 12 โครงงานวิทย์       /    9
497
32236
นฤเบศร์  ประสิทธิ์ 3 12 ฟุตบอล       /    10
498
32237
ปพล  กันยา 3 12 ฟุตบอล       /    11
499
32238
ปรเมศ  ปัตตัย 3 12 ฟุตบอล       /    12
500
32239
ปัฐวีกานต์  บุญเพ็ง 3 12 สแครบเบิ้ล       /    13
501
32240
ปิติภัทร  คำดี 3 12 A-math       /    14
502
32241
ภัทรพล  คืนผล 3 12 สแครบเบิ้ล       /    15
503
32242
รัฐธรรมนูญ  ทองสวัสดิ์ 3 12       /    16
504
32243
ศุภกิจ  อินทร์ชื่น 3 12 สแครบเบิ้ล       /    17
505
32244
เสฏฐวุฒิ  ปิ่มขุนทศ 3 12 สแครบเบิ้ล       /    18
506
32245
อภิเดช  ประสงค์ 3 12 สแครบเบิ้ล       /    19
507
32246
อัฐพล  ทะวงษา 3 12 สแครบเบิ้ล       /    20
508
32254
ทัตธน  พรหมมา 3 12 อิเล็กโทรนิกส์       /    21
509
33269
นิติพงษ์  ยอดคำมี 3 12 อุตสาหกรรม       /    22
510
32247
กฤษณา  อุ่นแก้ว 3 12 สแครบเบิ้ล       /    23
511
32248
จิราภา  พันชัย 3 12 โครงงานวิทย์       /    24
512
32251
ชฎาวรรณ  คำเหลือ 3 12 สแครบเบิ้ล       /    25
513
32252
ชลธิชา  ต่วนกระโทก 3 12 โครงงานวิทย์       /    26
514
32253
ณัฐพร  คำกรอง 3 12 โครงงานวิทย์       /    27
515
32255
นพรัตน์  สิทธิสุข 3 12 นาฎศิลป์       /    28
516
32256
ชนิญญา  ประเสริฐสัง 3 12 โครงงานวิทย์       /    29
517
32257
ปรางสาย  ไวยวรรณ์ 3 12 ดูหนังฟังเพลงสากล       /    30
518
32259
พรนิภา  คำเพราะ 3 12 โครงงานวิทย์       /    31
519
32261
ภควดี  คำเหลือ 3 12 โครงงานวิทย์       /    32
520
32262
มณีญา  จามะรีย์ 3 12 นาฎศิลป์       /    33
521
32263
ลลิตา  ดอกสะบา 3 12 สแครบเบิ้ล       /    34
522
32264
วาสนา  กองแก้ว 3 12 สแครบเบิ้ล       /    35
523
32265
วิจิตรา  บุญศักดิ์ 3 12 โครงงานวิทย์       /    36
524
32266
อุไรพร  โพนปลัด 3 12 โครงงานวิทย์       /    37
525
32267
สุดารัตน์  กรโสภา 3 12 สแครบเบิ้ล       /    38
526
32268
สุภัสสร  บุญพอ 3 12 นาฎศิลป์       /    39
527
32269
อทิตยา  อร่ามเรือง 3 12 โครงงานวิทย์       /    40
528
32270
อิงฟ้า  ศรีดาโคตร 3 12 นาฎศิลป์       /    41
529
32271
อุมาภรณ์  ปูนไธสงค์ 3 12 นาฎศิลป์       /    42
530
34013
ฐาปณีย์  ยุบลรัตน์ 3 12       /    44
531
33268
สุกานดา  ศรีอ่อนหล้า 3 12 นาฎศิลป์       /    44
532
32272
กรวิชญ์  ปัตตาละคะ 3 13 สังคมศึกษา       /    1
533
32273
เกียรติศักดิ์  ดาราสุริยะ 3 13 มวยสากล       /    2
534
32274
โกเมนทร์  สาลี 3 13 ชุมนุมเปตอง       /    3
535
32275
จักรวรรดิ  บุสบัน 3 13 ภาษาลาว       /    4
536
32277
ชัยณรงค์  ศิริคำ 3 13 สังคมศึกษา       /    5
537
32278
ณัฐวุฒิ  บัวแก้ว 3 13 มวยสากล       /    6
538
32279
ธีรภัทร  ยอมพันธ์ 3 13 ภาษาลาว       /    7
539
32280
นภดล  พันชื่น 3 13 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    8
540
32281
ปฎิพล  พรหมภักดี 3 13 มวยสากล       /    9
541
32282
ปรินทร์ณธร  ดวงมาลา 3 13 มวยสากล       /    10
542
32285
พุฒิพงศ์  อ่อนขันธ์ 3 13 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    11
543
32286
รัชชานนท์  ทองอ่อน 3 13 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    12
544
32287
รัชพล  สะท้านไหว 3 13 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    13
545
32288
วิศรุต  เส้นสุข 3 13 ฟุตบอล       /    14
546
32289
ศราวุธ  ยอดโพธิ์ 3 13 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    15
547
32290
อนุชิต  สีดา 3 13 สังคมศึกษา       /    16
548
32291
อภิลักษ์  ญาณแก้ว 3 13 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    17
549
32292
อรรถวุฒิ  โคตรชัย 3 13 ภาษาลาว       /    18
550
32293
อิทธิพงค์  ถนอมสมบูรณ์ 3 13 สังคมศึกษา       /    19
551
32528
จักรภัทร  หอมกระจาย 3 13 สังคมศึกษา       /    20
552
32294
กรกนก  พุฒพันธ์ 3 13 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    21
553
32295
กรรณิการ์  ทุมสิงห์ 3 13 ภาษาลาว       /    22
554
32296
ฉัตรพร  เนตรวงค์ 3 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    23
555
32297
ชนนิกานต์  เกษหงษ์ 3 13 ภาษาลาว       /    24
556
32298
ญาดา  ดาแก้ว 3 13 ภาษาลาว       /    25
557
32299
ณัฐกานต์  ลุมไธสง 3 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    26
558
32301
ธนิตา  วงษ์แสง 3 13 ภาษาลาว       /    27
559
32302
นิติญา  กันชง 3 13 ภาษาลาว       /    28
560
32303
เบญจพร  คำเหลือ 3 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    29
561
32304
ปทุมวรรณ  วันทวี 3 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    30
562
32306
ปาริชาต  จันตรี 3 13 ภาษาลาว       /    31
563
32307
พิชญาภรณ์  คำแสนราช 3 13 ภาษาลาว       /    32
564
32308
พิมพ์วดี  พรมทา 3 13 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    33
565
32309
รุ่งทิวา  สารสุข 3 13 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    34
566
32310
วาสนา  เหล่าแค 3 13 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    35
567
32311
ศิรินภา  สีดาแก้ว 3 13 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    36
568
32312
ศิริอนงค์  ศิริศิลป์ 3 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    37
569
32313
สุดารัตน์  โคสารคุณ 3 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    38
570
32314
สุภลักษณ์  ศรีมณี 3 13 ภาษาลาว       /    39
571
32315
อรกัญญา  บุญเรือง 3 13 ผู้ตัดสินบาสเกตบอล       /    40
572
32316
อารียา  เสลา 3 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    41
573
32550
อาภรพรรณ  บุญชาติ 3 13 อ่านเรียนเขียนสะกดคำ       /    42
574
32317
กิตติศักดิ์  กุลศิริ 3 14 ห้องสมุด       /    1
575
32318
เกียรติศักดิ์  ชื่นจำปา 3 14 มวยสากล       /    2
576
32319
คชรัตน์  ภิญโยขวัญ 3 14       /    3
577
32320
คุณาวุฒิ  เทพวงษ์ 3 14 ห้องสมุด       /    4
578
32321
ฉัตรชัย  จูมครอง 3 14 ฟุตบอล       /    5
579
32322
ชิษณุพงค์  เสาะแสวง 3 14 อิเล็กโทรนิกส์       /    6
580
32323
ฐิติพันธ์  สุทธิสาร 3 14 ห้องสมุด       /    7
581
32324
ธนวัฒน์  วันศรี 3 14 ฟุตบอล       /    8
582
32325
ธนาธิป  สุวรรณ 3 14 มวยสากล       /    9
583
32326
นราธิป  รสจันทร์ 3 14 ธรรมศึกษา       /    10
584
32327
บัณฑิต  นาคำรอด 3 14 ฟุตบอล       /    11
585
32330
พิทยาธร  ฤทธิเดช 3 14 YC เพื่อนที่ปรึกษา       /    12
586
32332
ภานุวัฒน์  สะเทือนไพร 3 14 ห้องสมุด       /    13
587
32333
ภูตะวัน  มณีกุล 3 14 ธรรมศึกษา       /    14
588
32334
วิชา  บุตรมะณี 3 14 อิเล็กโทรนิกส์       /    15
589
32335
อภิสิทธิ์  กันทะสระ 3 14 มวยสากล       /    16
590
32336
อาทิตย์  สืบวงค์ 3 14 คณิตศาสตร์       / อิเล็กโทรนิกส์    17