ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
วิชาเอก /ประกอบอาชีพ
สถาบัน/ที่ทำงาน
ห้อง
#
1
27820
นายสุทธินันท์ โทศก 1
2
27823
นายอาทิตย์ ทุมวงษ์ เทคนิคเครื่องกล / Expres Maintenance วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ / บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด 1 กรุงเทพมหานคร
3
27904
นายก้องเกียรติ จุลพล ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 อุบลราชธานี
4
27907
นายจักรพันธ์ ชินทอง 1
5
27924
นายอาธรณ์ ชัยปัญญา 1
6
27958
นายธนากร มุสะกะ 1
7
27959
นายธัญพัฒน์ ศิริกุล 1
8
27960
นายนภัสกรณ์ สิงห์ซอม เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 กรุงเทพมหานคร
9
27963
นายพงศธร ผิวทอง 1
10
27964
นายพูลทรัพย์ แสงกล้า 1
11
27970
นายปัญจพัฒน์ จันทบุตร 1
12
28016
นายวิทวัส บุญไพโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 1 ศรีสะเกษ
13
27824
นางสาวกนกรักษ์ เนาวรานันท์ คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 ศรีสะเกษ
14
27840
นางสาววรรนิภา เพ็ชรดี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุริทร์ 1 สุรินทร์
15
27870
นางสาวจิราภรณ์ จันทาทอง 1
16
27876
นางสาวพัทรศยา พิมพกัน การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 1 ศรีสะเกษ
17
27895
นางสาวศิราณี เหล่างาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คบ.นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 สุรินทร์
18
27902
นางสาวอารีย์ญา เถาว์คำ 1
19
27903
นางสาวอุไร วรรณกาล 1
20
27930
นางสาวชลิดา เขียวหอม คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา มรภ.อุบลราชธานี 1 อุบลราชธานี
21
27951
นางสาวอาภัสรา ศรีบุรินทร์ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 อุบลราชธานี
22
28030
นางสาวฉันทนา รจนา การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 สุรินทร์
23
28182
นางสาวพัชริดา พรหมศรี 1
24
28340
นางสาวอรญาณี จันทรสนิท คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1 สมุทรปราการ
25
28379
นางสาวนุชบา อ่อนทรวง การจัดการ เทคโนโลยีนนทบุรี 1 สมุทรปราการ
26
28381
นางสาวประภาพรรณ มีสันทัด 1
27
31572
นางสาวนิตยา เทพรักษา 1
28
31573
นางสาวปิยธิดา ธนะนู 1
29
31575
นางสาววิกาญจนา เนียงภา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 1 ศรีสะเกษ
30
27912
นายพิพัฒน์ ท่วงที 2
31
28009
นายทินกร วงค์ใหญ่ 2
32
28061
นายธีระพงศ์ เจือทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาัยราชภัฎสุรินทร์ 2 สุรินทร์
33
28155
นายธนัท หลักดี 2
34
28312
นายศิริศักดิ์ แซ่ตั้ง 2
35
28317
นายอำนาจ พรมกสิกร 2
36
28351
นายชัยวัฒน์ แก้วกัญญา 2
37
28361
นายศุภณัฐ ทองเกลียว 2
38
28395
นายธนากร อินทรีย์ 2
39
28447
นายชนินทร์ ยิ่งกำแหง 2
40
28450
นายพัชรพฤกษ์ สัตยาพันธุ์ 2
41
28507
นายสุรเดช ศรีหาบุตร 2
42
28508
นายสุรธัส ศรีหาบุตร 2
43
28510
นายอดิศักดิ์ คำพะทา เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
44
28581
นายวัฒนา วิเศษ 2
45
28760
นายธนากร สากุลา 2
46
31686
นายวัชรพงษ์ คลังเดช ช่างยนต์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุรินทร์ 2 สุรินทร์
47
28092
นางสาวพิมพ์ชนก ขันชัย 2
48
28095
นางสาวสุกัญญา วันทา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
49
28192
นางสาวสุพัฒตรา เหลาทอง การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 2 สมุทรปราการ
50
28378
นางสาวนวพร ประสมศรี 2
51
28382
นางสาวเยาวลักษณ์ ศาลาน้อย บัญชี วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 2 ศรีสะเกษ
52
28388
นางสาวสุรสา ลาพันธ์ 2
53
28431
นางสาววรดา แสนคำ บัญชี อาชีวศึกษาอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
54
28520
นางสาวปิยะธิดา แก่นสาร การบริบาล โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล 2 อุบลราชธานี
55
31579
นางสาวรัตนา กิ่งถา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี
56
27918
นายสิทธิศักดิ์ พิมพ์พร 3
57
27954
นายชลกานต์ ปาซิโร 3
58
28007
นายณัฐพงศ์ ขุพันธ์ 3
59
28024
นายอมรเทพ โถตะบุตร 3
60
28114
นายวัชรพงษ์ ยาวิไชย 3
61
28118
นายสุชาติ พรมทา 3
62
28150
นายกิจติชัย กองพันธ์ 3
63
28251
นายณัชพล นนทโคตร 3
64
28252
นายณัฐพงษ์ ภูพิทักษ์ 3
65
28264
นายอภิเชษฐ์ เครือพันธ์ 3
66
28354
นายทรงกลด โภคาพันธ์ 3
67
28393
นายกรวิชญ์ รัตนศรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 บุรีรัมย์
68
28494
นายธีรภัทร ธำรงวิทยรัตน์ 3
69
28571
นายนิรัติศัย ทองเรือง 3
70
28661
นายสหรัฐ เขียวสอาด 3
71
31581
นายจิรายุ จามะรีย์ 3
72
31582
นายชิษณุพงศ์ ลาสิงหาญ 3
73
31583
นายพงษ์สิทธิ์ ประพันธ์ 3
74
31584
นายสิทธวีร์ แจ่มใส 3
75
27936
นางสาวเบญจวรรณ มั่นชาติ 3
76
28090
นางสาวพันฑิลา ธานี 3
77
28136
นางสาวนัดดา บุญเย็น 3
78
28233
นางสาวพรทิพย์ ศรีพรม 3
79
28235
นางสาวภัทริกา กุตะวัน 3
80
28278
นางสาวพรรณนิดา ภาระ 3
81
28286
นางสาววิดารินทร์ วิบูลย์ผล 3
82
28287
นางสาววินิภา คันฑา 3
83
28292
นางสาวสุพัตรา สุจันทร์ 3
84
28334
นางสาวเมธาวี ภูมิแกดำ 3
85
28343
นางสาวณัชชาอร บาอินทร์ 3
86
28367
นางสาวกมลวรรณ สีชาลู 3
87
31588
นางสาวณัฐธิดา แก้วรักษา 3
88
31589
นางสาวนิภาพรรณ ภูหมื่น 3
89
31590
นางสาวบัณทิตา ด้วงทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 3 สุรินทร์
90
31592
นางสาววราพร เชาวรักษ์ 3
91
31593
นางสาวแสงสกาว สังขาว 3
92
27905
นายเกียรติวันชัย จำมี 4
93
27910
นายปราโมทย์ คำลีมัด สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4 เชียงราย
94
27923
นายอรรถพล คำโฮม 4
95
28004
นายจเรศักดิ์ คุณสุข ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4 สุรินทร์
96
28010
นายธนภัทร ช้างสาร คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 4 กรุงเทพมหานคร
97
28067
นายโพธารินทร์ รัตพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4 ชลบุรี
98
28070
นายภาณุ กงแก้ว 4
99
28112
นายปรเมษฐ์ สีนอคำ ครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 4 ศรีสะเกษ
100
28307
นายรัตนชัย มีคุณ 4
101
28397
นายธนาชัย พรหมมานนท์ 4
102
28539
นายดังตะวัน กิ่งบรรเทา 4
103
31578
นายรุ่งเพชร สีวะโสภา 4
104
31594
นายชาญณรงค์ ละเลิศ 4
105
31595
นายอธิวัฒน์ กองทอง 4
106
27848
นางสาวสิรินพัชร ชื่นบาน ครุศาสตร์สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4 ศรีสะเกษ
107
27849
นางสาวสุนทรี รุ่งแจ้ง 4
108
27853
นางสาวเอมอร แบบอย่าง 4
109
27941
นางสาวมณีรัตน์ รักษาศิริ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์ 4 สุรินทร์
110
27947
นางสาวสุทธิดา สะท้านอาจ 4
111
27949
นางสาวหยาดพิรุณ เนียมมูล บัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 อุบลราชธานี
112
27977
นางสาวจารุวรรณ โสภากุ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจีสติกส์โซ่อุปทานและซัมพลายเชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 กรุงเทพ
113
27978
นางสาวดวงฤทัย จรลี 4
114
27980
นางสาวนราภรณ์ โตมร 4
115
27992
นางสาววาสนา โมคทิพย์ 4
116
28035
นางสาวภัทรา แถมศรี 4
117
28080
นางสาวจิราวรรณ จิตรวงษ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4 ศรีสะเกษ
118
28086
นางสาวทิพย์เกษร แทนกุดเรือ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 4 สมุทรปราการ
119
28129
นางสาวขวัญเรือน เกษเจริญคุณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 อุบลราชธานี
120
28145
นางสาวศุภนิช นาคฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4 อุบลราชธานี
121
28149
นางสาวอภิญญา กาญจนพยัคฆ์ 4
122
28226
นางสาวชลิดา กายะชาติ 4
123
28230
นางสาวบุษบา บุญเลี้ยง 4
124
28239
นางสาวเรณุกา พันเหม 4
125
28242
นางสาวสุกัญญา กุลศิริ 4
126
28272
นางสาวจันทร์ธิดา หลอมทอง 4
127
28273
นางสาวจารุวรรณ แสวง 4
128
28295
นางสาวอรุณรัศมี สุภาพงษ์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 4 ร้อยเอ็ด
129
28427
นางสาวปวีณา โชติการ 4
130
30185
นางสาวชลันดา คำโสภา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4 สุรินทร์
131
31596
นางสาวกัญญารัตน์ นามวิลา 4
132
31597
นางสาวนันทิยา สุวรรณ 4
133
28052
นายกิจธวัช รัศมี 5
134
28111
นายนนทวัฒน์ ทองยืน 5
135
28117
นายสิทธิชัย ชุ่มใจ 5
136
28121
นายอรรถชัย จำปาเณร นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 อุบลราชธานี
137
28164
นายวสุรุจ ศิรินาม นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 อุบลราชธานี
138
28214
นายภานุวัฒน์ ปกป้อง 5
139
28346
นายกิตติศักดิ์ กีดกัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5 บุรีรัมย์
140
28442
นายกฤษณุ ประชุมรักษ์ 5
141
30135
นายธนบัตร มณีวิเศษศิริ 5
142
31600
นายอนุชา นามวิลา 5
143
28083
นางสาวโชติกา โนนไธสงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาจีน มหาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 5 ศรีสะเกษ
144
28125
นางสาวกมลทิพย์ ยอดโพธิ์ 5
145
28137
นางสาวปณัสยา ลาลุน 5
146
28140
นางสาวเพ็ญพรรษา สลับศรี 5
147
28142
นางสาววิชชุดา จั่วจันทึก 5
148
28147
นางสาวสุจิตตรา ศรีหล้า 5
149
28174
นางสาวฐิตาภรณ์ วรรณทิม ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 อุบลราชธานี
150
28176
นางสาวดวงมณี วงค์คำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 5 อุบลราชธานี
151
28189
นางสาวศุภลักษ์ขณา ภาพเทียม 5
152
28221
นางสาวกัลญารัตน์ คณะนา คณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 5 ศรีสะเกษ
153
28229
นางสาวบุษฏาภรณ์ เครือแสง 5
154
28238
นางสาวรุ่งนภา กัญญาพันธ์ 5
155
28274
นางสาวเจนจิรา ขันตรี 5
156
28416
นางสาวกัญญารัตน์ ทองปัญญา รัฐศาสตร์ เอกการปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 อุบลราชธานี
157
28437
นางสาวสุธิตา ศิริรส คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 อุบลราชธานี
158
28468
นางสาวจิรัชยา ศรีผ่องใส 5
159
28470
นางสาวดวงมณี ประสงค์ดี 5
160
28480
นางสาวสุจิตรา มังษะชาติ 5
161
28523
นางสาวภริตา รักพรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 5 ศรีสะเกษ
162
28554
นางสาวประพัฒน์พร พันธ์ศิริ 5
163
28566
นางสาวอภัสรา ดวงเพ็ง ภาษาอังกฤษ ราชภัฏสุรินทร์ 5 สุรินทร์
164
28575
นางสาวศศินา ดาวไสย์ 5
165
28576
นางสาวจุฬาลักษ์ แซมพันธ์ 5
166
29841
นางสาวปนัสยา ชื่นตา การแสดงพื้นบ้าน(อีสาน) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ร้อยเอ็ด
167
29903
นางสาวรัชลิตา ทะนงค์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 อุบลราชธานี
168
30100
นางสาวอภิสรา บุญเลี้ยง บริหาร การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 อุบลราชธานี
169
31601
นางสาวกนกวรรณ กายชาติ 5
170
31602
นางสาวรุ้งทิพย์ พระพิมพ์ การจัดการ เทคโนโลยีนนทบุรี 5 สมุทรปราการ
171
31603
นางสาวอรทัย ศรีสุข 5
172
28021
นายอนันตโชค ผิวหอม 6
173
28023
นายอนุสรณ์ วงษ์สาลุน 6
174
28203
นายจุรินทร์ ภิญโญขวัญ 6
175
28249
นายชรันณ์ ยีรัมย์ 6
176
28254
นายธนธรณ์ ศรีวงษ์ 6
177
28256
นายปริญญา แก้วชะอุ่ม คณะวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 6 ศรีสะเกษ
178
28262
นายสิริพล โพธิ์ชัย 6
179
28413
นายอุทัย บุญไตร 6
180
28805
นายกิตติธัช อินทะโส 6
181
30131
นายนิติศาสตร์ ใสดี เทคนิคการผลิต(ช่างกลโรงงาน) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 6 อุบลราชธานี
182
27993
นางสาววิลาวัณย์ แก้วมี 6
183
28078
นางสาวกานดาพร ปางสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 6 ศรีสะเกษ
184
28079
นางสาวชนิษฐา สีสังข์ 6
185
28081
นางสาวจุฑามาศ บุญเพ็ง 6
186
28082
นางสาวเจนจิรา คำแสนราช ครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 6 ศรีสะเกษ
187
28124
นางสาวกนกพร ท้าวอินทร์ 6
188
28173
นางสาวฌาลิตา กาลพฤกษ์ คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขากิจการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 ขอนแก่น
189
28194
นางสาวสุมินตรา บึงโบก การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 6 ศรีสะเกษ
190
28228
นางสาวบุศยา ติงชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 อุบลราชธานี
191
28234
นางสาวเพชรรัตน์ ศรีเนตร 6
192
28245
นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์พงศ์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 อุบลราชธานี
193
28271
นางสาวจริญาภรณ์ ปราบภัย 6
194
28285
นางสาววาริณี งามม้าว 6
195
28319
นางสาวกุลธิดา บุตรมั่น 6
196
28320
นางสาวเกวลี แก้วสง่า วิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 6 ศรีสะเกษ
197
28370
นางสาวเจนจิรา สมสาย การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 6 ศรีสะเกษ
198
28371
นางสาวฐิติยา มหาพรม ครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 6 ร้อยเอ็ด
199
28386
นางสาวสุทธิดา ทองศรี คณะการบัญชีเเละการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 มหาสารคาม
200
28464
นางสาวกนกพร บุญเยี่ยม 6
201
28467
นางสาวจิตราภา ภคภัทรางกูร โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 อุบลราชธานี
202
28469
นางสาวชลธิรา บัวทุม 6
203
28481
นางสาวสุนิสา สีสุวรรณ์ 6
204
28489
นางสาวอริยา วรพุฒ 6
205
28522
นางสาวเฟื่องฟ้า เสนาะทรัพย์ 6
206
28530
นางสาวสุดารัตน์ เมาลิชาติ 6
207
31576
นางสาวสุธิมา ศรีวงษ์ สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 6 สุรินทร์
208
31605
นางสาวกชกร แก่แสง 6
209
31607
นางสาวนฤมล กายะชาติ 6
210
31608
นางสาวแพรวนภา การะเกษ 6
211
31610
นางสาวเรณุกา ชัยภักดี คณะการบัญชีเเละการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 มหาสารคาม
212
31612
นางสาวอรอารีย์ อาศัย 6
213
31617
นางสาวธารทิพย์ วิพันธ์ 6
214
27806
นายกิติชาติ ปกป้อง 7
215
28025
นายอัมรินทร์ ไชยสีหา 7
216
28106
นายณัฐพงศ์ รักโคตร 7
217
28157
นายนวชาติ สุนทรประยูร 7
218
28217
นายวรวุฒิ ไพรบึง 7
219
28263
นายอนุชิต สระแก้ว 7
220
28311
นายวุฒิชัย อุทา 7
221
28316
นายอานุภาพ ประจันศรี 7
222
28348
นายเกษมศักดิ์ บุญทศ 7
223
28568
นายสิทธิราชย์ กิ่งมะณี เทคนิคการผลิต(ช่างกล) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 7 อุบลราชธานี
224
31613
นายอดิศักดิ์ มีพันธ์ 7
225
31669
นายจตุรภุช กายะชาติ 7
226
27497
นางสาวศศิธร สอนบุญทอง 7
227
27979
นางสาวธนพร อินทร์สอน ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 7 สุรินทร์
228
27994
นางสาวศิรประภา ยอดโพธิ์ คณะโลจิสติกส์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา 7 ชลบุรี
229
28027
นางสาวขวัญชนก ศรีมาลา 7
230
28037
นางสาวรัชดาภรณ์ นามกาสา 7
231
28084
นางสาวญานิกา ชาบุญเรือง การบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 มหาสารคาม
232
28099
นางสาวอภิรดี คำอาจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 มหาสารคาม
233
28126
นางสาวกมลวรรณ เนตรสาน 7
234
28178
นางสาวธัญญาเรศ ชาภักดี 7
235
28184
นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ แก้วอินทร์ 7
236
28185
นางสาวแพรวณภา สีภูงา 7
237
28197
นางสาวอรณิชา ไกรจักร์ การจัดการทั้วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 7 อุบลราชธานี
238
28232
นางสาวผกามาศ รัตนพันธ์ 7
239
28434
นางสาวศรีสุดา ดวงแก้ว 7
240
28435
นางสาวสุกัญญา นาทะพันธ์ 7
241
28465
นางสาวกัลยาณี แก้วสง่า 7
242
28466
นางสาวกิจติยา ศรีนิล บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 7 ปทุมธานี
243
28473
นางสาวมณีรัตน์ พลขันธ์ 7
244
28477
นางสาวลัดดาวรรณ สุรัต 7
245
28486
นางสาวอภิธิดา ธรรมทวี 7
246
28518
นางสาวนิสา เปรี้ยงกระโทก 7
247
28527
นางสาววาสินี สารภาพ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 7 กรุงเทพมหานคร
248
28531
นางสาวสุมาลี ธรรมทาน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 7 ศรีสะเกษ
249
29840
นางสาวชรินทร์ทิพย์ จันทร์เจริญ 7
250
29843
นางสาวสุภาวรรณ สายทอง 7
251
29907
นางสาวธิติญา ศรีแก้วพวง การจัดการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค. 7 ชลบุรี
252
30088
นางสาวญาณินทร์ แสงกล้า ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 7 อุบลราชธานี
253
31614
นางสาวน้ำทิพย์ ยอดแก่น 7
254
31688
นางสาวสุชาดา สัตพันธ์ 7
255
28056
นายจิรายุส คำพันธ์ 8
256
28071
นายภูริพัฒน์ ตันชูชีพ 8
257
28107
นายธนวัฒน์ เครือสิงห์ 8
258
28198
นายเกษม แก้วสง่า 8
259
28204
นายชวลิต ทิพย์สมบัติวงศ์ 8
260
28206
นายชินวัตร ศรีสวัสดิ์ 8
261
28210
นายณัฐพล พวงบุบผา 8
262
28211
นายธีระพงศ์ ธรรมสุนา 8
263
28215
นายภานุวัฒน์ หล้ากุล เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 8 ศรีสะเกษ
264
28250
นายฐิติพงค์ หนูเตี้ย 8
265
28255
นายธนภัทร อารีกูล 8
266
28257
นายพิฆเนศ เข็มพันธ์ 8
267
28268
นายอาทิตย์ สิมมา 8
268
28406
นายศุภกิจ ผิวขาว 8
269
28408
นายสรรพิกร ดวงพล 8
270
27983
นางสาวพิชชาพร รุ่งเรืองศรี 8
271
28033
นางสาวนนทณี นวลแย้ม คณะศึกษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาร์ 8 นครนายก
272
28085
นางสาวทิติวรรณ จันดา 8
273
28098
นางสาวอภิชญา อีสา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8 เชียงใหม่
274
28139
นางสาวปาริชาติ โพธิ์ชัย 8
275
28143
นางสาววิลาสินี จินดารัตนะ 8
276
28146
นางสาวสายชล พันธ์งาม 8
277
28171
นางสาวกัลยา วงศ์ทอง 8
278
28181
นางสาวนุชนาถ คำบาล 8
279
28222
นางสาวกาญจนา สีสันต์ 8
280
28237
นางสาวราตรี ถนอมศรี 8
281
28275
นางสาวทิพวรรณ วันดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 8 ศรีสะเกษ
282
28289
นางสาวศิรดา อ่อนทรวง 8
283
28324
นางสาวณัฐสิมา ไชยโคตร 8
284
28325
นางสาวนลินี สุนทรประยูร 8
285
28327
นางสาววัลลภา ผานาค คณะวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 8 ศรีสะเกษ
286
28332
นางสาวพัชรา ศรีนวล 8
287
28337
นางสาวศุภิญญา เข็มเพชร 8
288
28424
นางสาวทักษดา สุชาติ 8
289
28485
นางสาวโสภิตา กองจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 อุบลราชธานี
290
28514
นางสาวณัฐกานต์ คำพันธ์ การโรงแรมและการท่องเที่ยวว วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 8 ศรีสะเกษ
291
28552
นางสาวดาราวรรณ ใจอดทน 8
292
28578
นางสาวจารุวรรณ ช่างดี 8
293
31618
นางสาวนิตยา อารีรมย์ 8
294
31620
นางสาวรัศมี คุณาพันธ์ 8
295
31629
นางสาววิลาวัณย์ ปัสสาสุ 8
296
27809
นายโชคชัย ชูกลิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ขอนแก่น
297
27811
นายธวัชชัย สิทธิพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ขอนแก่น
298
27813
นายธีรศักดิ์ พลโยธา เทคนิคเครื่องกล เทคโนโลยียานยนต์บางแค 9 กรุงเทพมหานคร
299
27814
นายนัทธพงศ์ สมศรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 9 ศรีสะเกษ
300
27817
นายวีรพงศ์ โชคนัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 9 นครราชสีมา
301
27818
นายสถาพร อ่างแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มหาสารคาม
302
27819
นายสรวิชญ์ อ่อนพั้ว คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 กรุงเทพมหานคร
303
27858
นายภูริภัทร สายพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ขอนแก่น
304
27916
นายศุภชัย วงษ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9 กรุงเทพมหานคร
305
29833
นายภทรพล กิ่งมะณี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 9 อุบลราชธานี
306
31621
นายนพกร สายคำกอง คณะคุรุศาสตร์ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 9 ศรีสะเกษ
307
31622
นายทัศนะ นิวาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา 9 ชลบุรี
308
27825
นางสาวกัลยรัตน์ กองแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ขอนแก่น
309
27826
นางสาวกุลรัตน์ พลการ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ขอนแก่น
310
27827
นางสาวเกษศริน ทองสุข ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มหาสารคาม
311
27831
นางสาวธัญยกันต์ รัตนวรรณ คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 กรุงเทพมหานคร
312
27833
นางสาวปณิตา ภักพวง คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9 กรุงเทพ
313
27837
นางสาวภริตา ป้องสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 9 พะเยา
314
27838
นางสาวมินตรา ผ่องราษี คณะครุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 9 กรุงเทพ
315
27839
นางสาวรัตนา สืบโสดา คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มหาสารคาม
316
27841
นางสาวเวธกา แจ่มแจ้ง คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอกพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ขอนแก่น
317
27843
นางสาวศรวงสุดา โถทอง คณะวิศกรรมความปลอดภัย สถาบันเทคโนยีสุวรรณภูมิ 9 สมุทรปราการ
318
27844
นางสาวศศิธร แก่นจันทร์ คณะครุศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 อุบลราชธานี
319
27847
นางสาวสายธาร คำมะสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มหาสารคาม
320
27851
นางสาวอภิชญานันต์ วรรณจู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9 อุบลราชธานี
321
27852
นางสาวอรชิตา มีพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 9 นครราชสีมา
322
27867
นางสาวกานติมา บุญสารี 9
323
27878
นางสาวธนาวดี วงษ์ราช คณะครุศาสตร์ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 9 ศรีสะเกษ
324
27880
นางสาวนิโลบล สัมทาน คณะศึกษาศาสตร์ วิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 9 ชลบุรี
325
27890
นางสาวลลิดา กระเสียร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9 อุบลราชธานี
326
27892
นางสาววรรณนิภา เชื้อเกษม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 กรุงเทพมหานคร
327
27893
นางสาววิจิตรา ภูหมื่น คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา 9 ชลบุรี
328
27894
นางสาววิลาวัณย์ เหล็กกล้า คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9 อุบลราชธานี
329
27896
นางสาวสมปรารถนา ชูศรีทอง คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 กรุงเทพมหานคร
330
27897
นางสาวสรัลชนา อินทร์ติยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 9 กรุงเทพ
331
27898
นางสาวสุนิษา สายโน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 อุบลราชธานี
332
27900
นางสาวอนุสสรา พรมแสง คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา 9 ชลบุรี
333
27985
นางสาวมาลิตตา คงพรหม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 ปทุมธานี
334
27995
นางสาวสุกัญญา สีหาบุตร 9
335
28028
นางสาวจุฑารัตน์ เนียมมูล คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 ขอนแก่น
336
28130
นางสาวจณิสตา คงมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยบูรพา 9 ชลบุรี
337
28547
นางสาวจิราพัชร บุตรตา คณะการจัดการและการบัญชี สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 มหาสารคาม
338
29835
นางสาวฑิฆัมพร โพธะเลศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 ปทุมธานี
339
31623
นางสาวธนัญชนก ปิ่นแก้ว คณะการจัดการ สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 9 กรุงเทพมหานคร
340
31624
นางสาวศศิธร กาประสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 ปทุมธานี
341
27810
นายธนวัฒน์ ชื่นศรีวิโรจน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10 ชลบุรี
342
27821
นายอรรถพล ดาวใสย์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 นครราชสีมา
343
27822
นายอรรถพล สุขสงวน 10
344
27863
นายคงชนะ บุตรมั่น 10
345
27909
นายณัฐวุฒิ บัวหยาด 10
346
27921
นายอธิป ศิริเศวตกุลวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10 อุบลราชธานี
347
27967
นายศราวุฒิ ทองแกะ 10
348
28172
นายกิตติศักดิ์ สีแดด วิศวะกรรมความปลอดภัย สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ 10 สมุทรปราการ
349
28492
นายกิตติวราพงศ์ อินทพันธ์ 10
350
31625
นายทินกร ศิริชนะ ครุศาสตร์ การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 10 ศรีสะเกษ
351
27828
นางสาวขนิษฐา แสงเนตร ครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 10 ศรีสะเกษ
352
27873
นางสาวชนิดาภา พิมพ์หมื่น พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 10 พะเยา
353
27881
นางสาวบุญวิภา บุญเชิญ 10
354
27887
นางสาวภัทรพร ลาพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 นครราชสีมา
355
27889
นางสาวรุ่งณภา ปัตทาบาล 10
356
27899
นางสาวสุปราณี พรำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10 กรุงเทพมหานคร
357
27926
นางสาวกุลสตรี สายบุตร คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 10 ศรีสะเกษ
358
27928
นางสาวคัทรีน่า ประทุมวงค์ 10
359
27933
นางสาวตติยากร กันยา 10
360
27934
นางสาวทิพยา จันทร์หอม ผลิตกรรมการเกษตร พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 10 เชียงใหม่
361
27939
นางสาวพิชญา ภูมลี 10
362
27996
นางสาวสุกานดา นาคชาติ 10
363
28040
นางสาววิชชุดา แสนคำ 10
364
28042
นางสาวศิรประภา เกษี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์ 10 สุรินทร์
365
28046
นางสาวสุพัตรา สุภาพ 10
366
28076
นางสาวกชกร คำชัย 10
367
28077
นางสาวกฤติยากร พรมลาย 10
368
28088
นางสาวปาลิตา คำลีมัด 10
369
28097
นางสาวสุพรรษา เนาวรัตน์ 10
370
28190
นางสาวสุกานดา สีดากุล 10
371
28269
นางสาวกมลเนตร กุลพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10 อุบลราชธานี
372
28377
นางสาวธัญญลักษณ์ สอนสิทธิ์ 10
373
28423
นางสาวชลธิชา สารทอง 10
374
29836
นางสาวนันธิดา กงแก้ว 10
375
29874
นางสาวน้ำทิพย์ บุญเลี้ยง 10
376
29900
นางสาวอุไรวรรณ สารัง 10
377
31627
นางสาวณัฐทิยาวรรณ เบ้านาค 10
378
31628
นางสาวดารุณี มุละชิวะ 10
379
31630
นางสาวอุดมลักษณ์ กลมพันธ์ 10
380
27860
นายรุ่งอนันต์ เสนาน้อย 11
381
27864
นายอดิศักดิ์ โม่บุตร 11
382
27913
นายภูวไนย สุระชาติ 11
383
28014
นายรัชชานนท์ พงษ์พิลาสาร 11
384
28063
นายปรมินทร์ จันทร์พวง 11
385
28115
นายศุภสิน เนตรใส 11
386
28303
นายบุญอุ้ม พื้นผา 11
387
31631
นายณัฐพงษ์ ศรีพรรณ์ 11
388
31632
นายธนันชัย ทองบ่อ 11
389
31633
นายธนาศักดิ์ มีพันธ์ 11
390
31634
นายอาทิตย์ หอมคำ 11
391
27869
นางสาวจิรัชญา ต้นงอ 11
392
27871
นางสาวจุฬาภรณ์ ละมูล 11
393
27879
นางสาวน้ำฝน กิจนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 11 ศรีสะเกษ
394
27882
นางสาวปานิตตา ชนะนาม 11
395
27888
นางสาวยศวดี บัวศรียอด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11 นครราชสีมา
396
27929
นางสาวจุฑารัตน์ ออมชมภู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 11 ศรีสะเกษ
397
27942
นางสาวมินตรา ผมงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพา 11 ชลบุรี
398
27943
นางสาวยอดศรี ณ นคร 11
399
27975
นางสาวกนกวรรณ คำศรี 11
400
28034
นางสาวปารนา ทองสลับ คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 มหาสารคาม
401
28093
นางสาวเพียงพร ศรีอุทุมพร การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (วศ.บ.4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 11 สุรินทร์
402
28179
นางสาวธิดารัตน์ วาชัย เกษตรศาสตร์ มหาลัยอุบล 11 อุบล
403
28186
นางสาวรัชนี คำเพราะ 11
404
28240
นางสาววลัยลักษ์ แก้วเกิด พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 11 อุบลราชธานี
405
28270
นางสาวจรัณญา คำศรี วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 11 ศรีสะเกษ
406
28329
นางสาวพรทิพย์ ศรีบุตรดี 11
407
28338
นางสาวสุพิชญา ทองน้อย 11
408
28339
นางสาวสุวรรณี กันยา 11
409
28373
นางสาวดวงพร คูณดก 11
410
28383
นางสาวรติยากร บัวแก้ว 11
411
28429
นางสาวพรรณธิณี ศรีสว่าง 11
412
28441
นางสาวอัจฉรา ศรีลาทิพย์ 11
413
28558
นางสาวภิชญาภรณ์ กิ่งก้าน 11
414
28567
นางสาวอารีรัตน์ โสสว่าง พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 11 อุบลราชธานี
415
29837
นางสาวนิภาวรรณ โคตรสาลี 11
416
30205
นางสาวโชติรส รักษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี้ 11 อุบลราชธานี
417
31570
นางสาวบุษบา ปราสัย วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 11 กรุงเทพมหานคร
418
31635
นางสาวชลิตตรา เพ็งแจ่ม เทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 11 กรุงเทพมหานคร
419
31636
นางสาวญานิศา ศรศรี ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 11 อุบลราชธานี
420
31637
นางสาวลลิตพรรณ คงบุญวาส 11
421
31638
นางสาวพิชชาอร วงษ์ศรี 11
422
31639
นางสาวสุริวัลย์ คำแก้ว 11
423
31689
นางสาวเกษมณี ทินสุทธิเศรษฐ์ 11
424
31690
นางสาวศศิมล ธรรมทวี 11
425
27808
นายชัยการ ราษี ศึกษาศาสตร์ คณิตรศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 ขอนแก่น
426
27857
นายกานต์ภูวนัตถ์ รุ่งรุจภูวนัตถ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 12 อุบลราชธานี
427
27966
นายศรนรินทร์ ปัดชาสี 12
428
27972
นายอภิชาติ คำโต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 12 นนทบุรี
429
28006
นายชาคริต เหล่าสมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12 อุบลราชธานี
430
28026
นายอำนาจศักดิ์ ไกรสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12 อุบลราชธานี
431
28058
นายแทนคุณ บึงแก้ว คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 12 อุบลราชธานี
432
28151
นายขรรค์ชัย สนิทวิชนันท์ 12
433
28543
นายวรงครัตน์ โคตรสาลี 12
434
28544
นายอธิปไตย สมปาน 12
435
29690
นายปฏิภาณ จันทร์ประทักษ์ 12
436
31640
นายนำโชค คู่กระสังข์ 12
437
31641
นายภูริภัทร ศิลาทิพย์ 12
438
31642
นายวิทยา นาคคำ 12
439
27832
นางสาวนิรัชดา ทางาม คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 12 สุรินทร์
440
27950
นางสาวอภิญญา ศรีชาคำ 12
441
27952
นางสาวอารยา เสนาจ 12
442
28002
นางสาวณัฐริญญา พงศ์เลิศสุทธา 12
443
28029
นางสาวจุฑารัตน์ ทัดสา 12
444
28048
นางสาวอภิญญา ชัยช่วย คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12 อุบลราชธานี
445
28087
นางสาวนุสรา การุณรัตน์ 12
446
28223
นางสาวกาญจนา ดำพะธิก คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินเเละการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12 อุบลราชธานี
447
28231
นางสาวเบญจรัตน์ ปิ่นทอง ครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12 อุบลราชธานี
448
28293
นางสาวสุภาพร ผาดี ครุศาสตร์เอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 12 ศรีสะเกษ
449
28385
นางสาวสุทธิกานต์ คำพันธ์ คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 12 ศรีสะเกษ
450
28425
นางสาวทิพยสุดา ศรีพันธบุตร 12
451
28436
นางสาวสุธราวนันท์ ปัตตาละคะ 12
452
28438
นางสาวสุปรียา แสวงนาม 12
453
28439
นางสาวสุภัชชา จันทร์หอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12 อุบลราชธานี
454
28808
นางสาวสุภาพร พรมฝั้น 12
455
29931
นางสาวสุภิญญา วรรณโคตร 12
456
31643
นางสาวชญาณี พิลาสันต์ 12
457
31644
นางสาวดวงฤทัย โพนปลัด คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 12 เชียงใหม่
458
31645
นางสาวนิชกุล พุฒจันทร์ 12
459
31646
นางสาวนิภาพร แก้วลา วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาสุขภาพและความงาม ม.ธุรกิจบัณฑิต 12 กรุงเทพมหานคร
460
31647
นางสาวปาริฉัตร กาญจนะชาติ 12
461
31648
นางสาวพรนิภา ไขแสง 12
462
31649
นางสาวพรรอุษา ทองลือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12 อุบลราชธานี
463
31651
นางสาวสุกัญญา พันเนตร 12
464
31652
นางสาวสุนิตา บุญล้ำ วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12 อุบลราชธานี
465
31653
นางสาวสุภาวดี ทำทวี 12
466
31654
นางสาวอัจจิรา ภูษาคำ ครุศาสตร์ เอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 12 ศรีสะเกษ
467
31836
นางสาวอารีญา คำพิพากย์ 12
468
27807
นายจิรายุส สืบสิมมา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13 อุบลราชธานี
469
27812
นายธารินทร์ สุวรรณคำ 13
470
27856
นายพงศกร พงษ์กิ่ง 13
471
27861
นายวราวิชญ์ เครือคำ 13
472
27914
นายวัชรากร รองสุพรรณ์ 13
473
28018
นายศรัญ นิลสนธิ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 13 กรุงเทพมหานคร
474
28216
นายยุทธหัส สนทยา 13
475
28218
นายสิทธิศักดิ์ ไชยปัญญา 13
476
28315
นายสุวิชา สายคำพา 13
477
28542
นายเลิศชาย เหง้าโพธิ์ 13
478
31693
นายศักดิ์ชัย มาลาเลิศ 13
479
27846
นางสาวสวามินี ระวังชนม์ ครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 13 ศรีสะเกษ
480
27866
นางสาวกานดา บุตดีมี 13
481
27877
นางสาวฐิติมน พนมใส 13
482
27901
นางสาวอัญมณี ลาสีทัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 13 กรุงเทพมหานคร
483
27931
นางสาวฐนิดา สิงห์คู่ 13
484
27935
นางสาวธัญสิริ โคตรพันธ์ 13
485
27938
นางสาวพิชญะนิตา ศรีสุระ 13
486
27945
นางสาวสุกัญญา คารงาม 13
487
27982
นางสาวนันทพร ศรีสวัสดิ์ 13
488
27990
นางสาววนิดา ลีลา 13
489
27991
นางสาววรรณประภา คำศรี 13
490
28041
นางสาวศศิวรรณ ครองยุทธ 13
491
28044
นางสาวศิริลักษณ์ มะลิรส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ หลักสูตร ค.บ.5ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 13 สุรินทร์
492
28091
นางสาวพิมกมล โพธิพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13 อุบลราชธานี
493
28191
นางสาวสุทธิดา สักกุนี 13
494
28195
นางสาวอนงค์นาฎ ครองใจ 13
495
28279
นางสาวพรวดี ศรีสังหะ 13
496
28281
นางสาวมินตรา กาลพัฒน์ 13
497
28290
นางสาวสรารัตน์ จันทร์สิงห์ คณะครุศาสตร์ เอกวิชาภาษอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 13 ร้อยเอ็ด
498
28322
นางสาวจันทร์นภา จิตร์กำแหง คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13 อุบลราชธานี
499
28330
นางสาวพรพิมล พูนสุข 13
500
28344
นางสาวอิสราภรณ์ พวงเกษ คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาบัยราชภัฏศรีสะเกษ 13 ศรีสะเกษ
501
28387
นางสาวสุนิษา สิงห์ภิรมย์ 13
502
28418
นางสาวจันทร์นภา ทองกล่ำ 13
503
28422
นางสาวชนัญติกา ธานี 13
504
28561
นางสาวลลิตา โกลละสุต 13
505
31655
นางสาวชฎาภรณ์ บุตรมณี วิศวกรรมศสสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 13 กรุงเทพมหานคร
506
31656
นางสาวธิดารัตน์ บัวผัน 13
507
31658
นางสาวสุเมธาวดี คำทอง 13
508
31671
นางสาวชนิดาภรณ์ เฮงแก้ว 13
509
33256
นางสาวสุกัญญา สุขเสริม 13
510
27816
นายวิทวัต สมสิงห์ 14
511
27865
นายอดิศักดิ์ จามะรีย์ 14
512
27915
นายวิสุทธิ์ สิงห์กลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 ปทุมธานี
513
28113
นายปัฐยาวัช ภิรมย์ไทย 14
514
28162
นายพิพัฒพล ละมูล 14
515
28205
นายชายคริสต์ วงศ์สาลี 14
516
28572
นายปิยะพงษ์ สัตะพันธ์ 14
517
27836
นางสาวพรญาณี ศรีสิงห์ 14
518
27886
นางสาวพิชญานิน โมระอรรถ 14
519
27932
นางสาวภัทธนัญญา โยธี 14
520
27937
นางสาวปิยะธิดา นามโคตร 14
521
27944
นางสาววิจิตรา ทุมทอง 14
522
27948
นางสาวสุภาภรณ์ แสงบุตร 14
523
27987
นางสาวรดาชนก ศิริพันธ์ 14
524
27988
นางสาวรัชดา ธานี 14
525
27997
นางสาวพัทธนันท์ เพชรทอง 14
526
28000
นางสาวอทิตยาภรณ์ เชื้อเคน 14
527
28039
นางสาววณิชยา แก้วคำชาติ 14
528
28043
นางสาวศิรประภา โคตรวงศ์ 14
529
28128
นางสาวขนิษฐา เชื้อไชย 14
530
28135
นางสาวนลินี กระเสียน 14
531
28141
นางสาววรรณิภา ปัสสาสิงห์ บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 14
532
28244
นางสาวสุวนันท์ ชาญชัย 14
533
28277
นางสาวปนิตา เครือทอง วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษะเกษ 14 ศรีษะเกษ
534
28280
นางสาวพิลาสลักษณ์ กาญจนะชาติ วิศวะไฟฟ้า-อิเล็กรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 14 กรุงเทพมหานคร
535
28282
นางสาวมุจลินทร์ บัวศรียอด วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 14 บุรีรัมย์
536
28283
นางสาวเมธากุล คำสุข ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 14
537
28318
นางสาวกัญญารัตน์ กิตติราช 14
538
28323
นางสาวชนาธินาถ จำปาเต็ม รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 14 ศรีสะเกษ
539
28328
นางสาวปิยวัลย์ ละมูล 14
540
28390
นางสาวอัญติมา รูปคม 14
541
28421
นางสาวชนนิกานต์ กาแดง 14
542
28440
นางสาวสุวนันท์ เสาะแสวง 14
543
28526
นางสาวรุ่งนภา ออมชมภู 14
544
31659
นางสาวญาณิน ยอดจาน 14
545
31660
นางสาวบังอร อาจภักดี 14
546
31661
นางสาวประกายแก้ว ปานประชาติ 14
547
31663
นางสาวพัชณีย์ นิวาส 14
548
31664
นางสาวมัญชุพร รัตนศรี 14
549
31665
นางสาวรัตนาวดี นวลแย้ม 14
550
31666
นางสาววรรณนิดา อินชื่น 14
551
31667
นางสาวสุดารัตน์ ตรีคำ 14
552
27862
นายศรัทธาชน ศิลบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ขอนแก่น
553
27911
นายพันธ์เทพ ศิริชนะ 15
554
28541
นายรณกฤต มีดี 15
555
27829
นางสาวชุติมา จำปาเรือง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) มหาสารคาม 15 มหาสารคาม
556
27830
นางสาวฐิตาภา บุญชิต คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 กรุงเทพมหานคร
557
27834
นางสาวปนัสยา คมศรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 15 นครปฐม
558
27835
นางสาวปารมี เทพบำรุง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 15 ชลบุรี
559
27842
นางสาวเวธนี ทรัพย์ศิริ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 15 ชลบุรี
560
27845
นางสาวสโรชิน อักขระ คณะบริหาร สาขาบัญชี มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 15 กรุงเทพมหานคร
561
27850
นางสาวหทัยชนก เวชสุวรรณกิจ 15
562
27872
นางสาวชฎาภรณ์ ธรรมมา 15
563
27891
นางสาววนิดา วรรณประภา สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 มหาสารคาม
564
28546
นางสาวจิราพร รัตนวัน 15
565
28548
นางสาวชญากาญจน์ ชื่นชาย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 มหาสารคาม
566
28549
นางสาวชิดชนก บานฤทัย Biology (plant biotechnology) Cambridge Tutors College (CTC) 15 สหราชอาณาจักร
567
28553
นางสาวปฏิมา พวงทอง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ขอนแก่น
568
28555
นางสาวปรียา ชื่นใจ 15
569
28556
นางสาวพิมพ์กมน รุจิรารังสรรค์ 15
570
28560
นางสาวมิ่งขวัญ พวงคต คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 15 ศรีสะเกษ
571
28562
นางสาววันทนีย์ สันทาลุนัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ขอนแก่น
572
28564
นางสาวสุคนธมาศ โสพัฒน์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 กรุงเทพมหานคร
573
28565
นางสาวสุริยาพร สายเมฆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 15 กรุงเทพมหานคร
574
28545
นางสาวกฤษฎีกา จันทราภรณ์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16 ปทุมธานี

1