-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
7.
#
1
30843
นายชิษณุชา  อำไพ 5 1 70 175 10000 3 15 2500
2
30844
นายเชิดชูตระกูล  ภูมลี 5 1 57 176 16 2 20 15000
3
30847
นายเทวฤทธิ์  แจ่มเชื้อ 5 1
4
30849
นายปรัชญา  สานทอง 5 1
5
30891
นายกีรติกร  ทิพมาตย์ 5 1
6
30894
นายขุนแผน  ทรงทัน 5 1
7
30902
นายธีรเมธ  ธนเกียรติเดชา 5 1 51 168 300 1 10 15000
8
30905
นายเพชรายุธ  สีนวน 5 1
9
30993
นายจิตรกร  แก่นจันทร์ 5 1 69 175 20000 3 25 10000
10
31344
นายสุทธิชัย  ท้าวคำวงษ์ 5 1
11
31521
นายพันสธร  ยอดสิงห์ 5 1
12
33890
นายเชิดธวัช  บุญสร้อย 5 1 40 163 1400 3 20 5000
13
33891
นายภานุเดช  ภาษี 5 1 60 168 18 3 25 20000
14
33892
นายมินธาดา  ปัทมะ 5 1
15
33894
นายอาทิตย์  สิงห์เสน 5 1 50 165 18 3 30 10000
16
33898
นายเกียรติศักดิ์  พันนา 5 1
17
30855
นางสาวกมลชนก  สุทธิสนธิ์ 5 1 48 167 19000 2 35 7500
18
30860
นางสาวชนนิกานต์  ศรีสุข 5 1 50 166 11000 2 30 4500
19
30866
นางสาวปณิชา  เครือทอง 5 1 42 160 4.5 2 15 10000
20
30868
นางสาวธัญญสรณ์  โพธิ์ทองไส 5 1 51 162 3000 3 10 20000
21
30869
นางสาวธัญธร  ตะบองทอง 5 1 85 160 1000 3 10 60250
22
30870
นางสาวธิดารัตน์  ไผ่เลี้ยง 5 1 55 164 500 3 5 10000
23
30874
นางสาวบุษบา  เบ้างาม 5 1 38 157 2000 3 5 15000
24
30875
นางสาวฝันธิดา  จันทวารี 5 1 44 153 20000 2 60 10000
25
30878
นางสาวเพชรมณี  สีเหลือง 5 1 50 153 19 2 30 10000
26
30882
นางสาวรัฐถยา  กุมภรรณ์ 5 1 45 155 4000 2 15 6000
27
30884
นางสาวศศิกานต์  ทองเหลือ 5 1 57 166 3000 3 4 10000
28
30921
นางสาวพิมลภา  บุญหมั้น 5 1 57 157 16 3 30 20000
29
30923
นางสาวภัทราพร  จุลทัศน์ 5 1
30
30924
นางสาวมัลลิกา  บัวสด 5 1 45 155 14000 2 20 4500
31
30939
นางสาวอารีรัตน์  รังกระโทก 5 1
32
30986
นางสาวสุดารัตน์  วันสุข 5 1
33
31024
นางสาวพชรกมล  กันเทพา 5 1 50 151 22 2 60 35800
34
31029
นางสาวมณีรัตน์  อินทนู 5 1 42 151 3000 2 15 9000
35
31034
นางสาวสุนิสา  กันไชยชาติ 5 1 56 158 1000 3 10000
36
31039
นางสาวอารดา  แก้วรักษา 5 1 43 161 25 2 60 15000
37
33895
นางสาวปณัชดา  กันไชยชาติ 5 1
38
33896
นางสาววโรชา  ดีดวงพันธ์ 5 1 48 153 3000 3 16 8000
39
33897
นางสาวนิศารัตน์  ปูราสะกา 5 1 50 160 2 20 15000
40
30841
นายกิตติภพ  แก้วอุดม 5 2 80 187 12 3 20 30000
41
30845
นายณัฐพงศ์  ม่วงปาน 5 2 65 170 6000 3 15 20000
42
30846
นายคเณศร์  พิพิธ 5 2 55 165 5000 3 20 20000
43
30848
นายธนกร  ละเลิศ 5 2 53.12 164 1000 3 4 65000
44
30850
นายภูไพรินทร์  กระแสโสม 5 2 42 175 20000 2 20 4000
45
30851
นายยงยศ  ดอกดวง 5 2 70 175 28000 3 20 20000
46
30852
นายวัชระพงษ์  ศิริชนะ 5 2 55 178 8000 2 10 30000
47
30864
นายณัฐดนัย  ทำนุ 5 2 47 172 36000 2 37 15000
48
30893
นายขวัญเมือง  จิยิพงศ์ 5 2 49 163 6000 2 10 5000
49
30907
นายภัคพล  เถาว์ทุมมา 5 2 72 180 2000 3 5 20000
50
30910
นายอริญชย์  สุภาชาติ 5 2 80 178 1500 3 5 25000
51
30945
นายจิรพัฒน์  ทองคำวัน 5 2 49 167 1500 3 10 50000
52
30948
นายธนาวุฒิ  แวงวรรณ์ 5 2 58 181 19000 2 30 12000
53
31041
นายกฤษณะ  ไชยพิมูล 5 2 57 166 10 3 16 30000
54
33261
นายภคพล  ยอดสิงห์ 5 2 52 164 5000 3 10 20000
55
33899
นายชาติชาย  เมาหวล 5 2 86 176 3000 3 15 3000
56
33900
นายชูศักดิ์  ยวนพันธ์ 5 2 62 164 4200 3 8 6000
57
33901
นายณพนัสชัย  อุ่นทรัพย์ 5 2 65 167 36900 3 30 25000
58
33902
นายณัฐธร  กันทอง 5 2 54 180 20000 3 30 5000
59
33903
นายรพีพัฒน์  วงษ์นรักษ์ 5 2 50 167 6 3 5 15000
60
33904
นายสุทธิรักษ์  โสภี 5 2 53 166 9000 2 25 6000
61
33905
นายอมรเทพ  อ่อนผิว 5 2 75 170 40000 3 40 15000
62
30592
นางสาววริทยา  ตั้งพูนผลสวัสดิ์ 5 2 83 176 1 2 2 100000
63
30854
นางสาวกนกวรรณ  เจือกโว้น 5 2 52 155 7000 2 10 40000
64
30856
นางสาวกรุณาพร  ก๋าแก่น 5 2 80 160 8000 2 18 25000
65
30858
นางสาวจิราภรณ์  ไชยปัญหา 5 2 52 163 20000 2 30 8000
66
30862
นางสาวชนิตา  ปี่ทอง 5 2 46 160 17000 2 15 20000
67
30871
นางสาวนริศรา  สินชู 5 2 43 157 15000 2 15 15000
68
30872
นางสาวนาฏยา  ปิ่นลา 5 2 51 164 5000 2 5000
69
30877
นางสาวพิยะดา  พงษ์วัน 5 2 45 149 1200 2 20 3000
70
30919
นางสาวพรชิตา  ครองเชื้อ 5 2 47 160 17000 2 25 10000
71
30920
นางสาวพรนิชา  บูชาพันธ์ 5 2 56 157 2500 3 5 50000
72
30937
นางสาวอรดา  ฝาใต้ 5 2 40 162 1000 3 7 15500
73
30952
นางสาวเปรมวดี  ครองยุติ 5 2 50 155 12000 2 40 10000
74
31026
นางสาวพิมพ์วิภา  ป้องกัน 5 2 47 161 9000 2 15 15000
75
31260
นางสาวฐิติยา  รัตวาลย์ 5 2 63 160 30000 2 60 20000
76
31470
นางสาวชนชนก  สีหาบุตร 5 2 60 162 35000 2 60 12000
77
33906
นางสาวกิติยา  บุญไฮ้ 5 2 75 173 1900 2 45 10000
78
33907
นางสาวญาณิศา  พงษ์วัน 5 2
79
33908
นางสาวปณัฐดา  ศรีรักษา 5 2 46 155 12000 2 20 500
80
33909
นางสาวพิกุล  มานพ 5 2 58 160 25000 2 20 20000
81
30899
นายธนากร  ภูนุพา 5 3
82
30908
นายวัชรศักดิ์  สาสังข์ 5 3 46 165 15 3 20
83
31001
นายภัทรพล  หนองเหล็ก 5 3 47 180 2000 2 25 35000
84
31002
นายภูมิภัทร  ชัยนอก 5 3
85
31004
นายศุภวิชญ์  ดุษฎีกุล 5 3 55 180 1800 2 30 21000
86
31109
นายอโนชา  มีพันธ์ 5 3
87
31233
นายเกริกเกียรติ  โยธี 5 3
88
31343
นายศุภกิจ  ประดับศรี 5 3 45 162 8000 2 15 50
89
31678
นายเสฏฐวุฒิ  ทิพย์สมบัติวงศ์ 5 3
90
33910
นายชณุท  พรหมแก้ว 5 3
91
33911
นายวันมาฆะ  บัวทุม 5 3
92
33912
นายอดิศักดิ์  สุโสภา 5 3
93
30883
นางสาววิมุตติยา  ระกำ 5 3 45 162 10 3 20 2500
94
30914
นางสาวทวีนันท์  ไทรย้อย 5 3
95
30922
นางสาวภัทรสุดา  มั่นชาติ 5 3 45 160 18000 3 20 17310
96
30934
นางสาวสิริพรรษา  ไผ่แก้ว 5 3 58 163 2500 2 40 5000
97
30938
นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ฤทธิ์รุ่ง 5 3 48 160 15000 2 25 15000
98
30959
นางสาวกฤตชญา  รอยแก้ว 5 3
99
30963
นางสาวจิตรา  จำปารัตน์ 5 3 57 165 40000 2 60 8000
100
30980
นางสาววริศรา  แดนประกรณ์ 5 3
101
30987
นางสาวสุปรียา  แก้วสาลี 5 3 95 165 1200 3 5 10000
102
30988
นางสาวสุพัตรา  บุตราช 5 3
103
31008
นางสาวกัญญาณัฐ  คำจันตา 5 3
104
31010
นางสาวชลธิชา  จันทร์หอม 5 3 35 160 10000 2 30 9000
105
31016
นางสาวทิพธิดา  พรหมจันทร์ 5 3
106
31071
นางสาวฐิตินันท์  กาลพัฒน์ 5 3 58 163 15 2 20 10000
107
31122
นางสาวใบเงิน  ปรุงนา 5 3
108
31259
นางสาวญาณีกร  ทองเต็ม 5 3 41 160 15 2 15 20000
109
31264
นางสาวนิติลักษณ์  สะอาด 5 3
110
31271
นางสาวมลสุฎา  ดวงมาลา 5 3
111
31275
นางสาววัชรินทร์  ประสิทธิ์ 5 3
112
31279
นางสาวกรรทิมา  อร่ามเรือง 5 3
113
31324
นางสาวโสรญา  โพธิ์ศรีทอง 5 3
114
31444
นางสาวขนิษฐา  กลิ่นพยอม 5 3
115
31510
นางสาวศิริวรรณ  แก้วมูล 5 3
116
33913
นางสาวกมลวรรณ  ถุงจันทร์ 5 3 47 163 2 20
117
33916
นางสาวปิยะณัฐ  ดวงเนตร 5 3 53 163 2
118
33917
นางสาววารุณี  ศรีบุรี 5 3 47 153 12000 2 20 10000
119
30892
นายเกียรติภูมิ  ภูภักดี 5 4 49 171 36000 2 40 20000
120
30947
นายฉัตรพล  จูมสีมา 5 4 73 178 500 1 5 20000
121
30950
นายประกาศิต  แทนเครือ 5 4 51 172 18000 2 20 15000
122
30991
นายกฤษณะ  บุสภาค 5 4 77 180 600 1 5 15000
123
31000
นายพิทวัส  จำบัวขาว 5 4
124
31005
นายสิรวิชญ์  แสงแปลง 5 4 59 170 15000 2 20 35000
125
31042
นายกฤษฎา  สุวรรณคำ 5 4 50 180 25000 2 30 20000
126
31056
นายวิศิษฎ์  หอมคำ 5 4 61 170 0 1 0 50000
127
31101
นายพงศกร  วงษ์อนันต์ 5 4 52 162 20 3 30 12000
128
31153
นายศรัณย์ภัทร  จันทร์พูล 5 4 49 172 1000 2 20 7000
129
31295
นายวิทยา  คงสิม 5 4 58 175 400000 2 30 10000
130
33918
นายกันทรชัย  ครองยุทธ 5 4 70 180 1500 3 4 17310
131
30879
นางสาวไพลิน  เหลาสิงห์ 5 4 45 160 16000 2 20 30000
132
30912
นางสาวกัญญาพัชร  ผึ่งผาย 5 4 50 160 2000 3 5 40000
133
30913
นางสาวณัฏฐ์นรี  มะโนรา 5 4 42 152 9000 2 30 20700
134
30926
นางสาวรัตติกาล  โคตรวงค์ 5 4 44 158 17 2 30 8000
135
30927
นางสาวรัตนาวลี  โตนัน 5 4 53 148 10000 2 30 15000
136
30928
นางสาวรินรดา  บุญมาปัด 5 4 49 157 1000 3 5 20000
137
30930
นางสาวศรุตา  สายแวว 5 4 41 160 1500 3 5 10000
138
30958
นางสาวกนกวรรณ  บรรเทา 5 4 43 150 2000 3 5 15000
139
30962
นางสาวขวัญชนก  หอมทรง 5 4 47 153 26000 1 30 6000
140
30974
นางสาวพิชชานันท์  อาจชัยธร 5 4 57 160 25000 2 30 5000
141
30979
นางสาววรรณนิสา  จามะรีย์ 5 4 56 155 1500 2 40 5000
142
30989
นางสาวสุภิญญา  สมดอกแก้ว 5 4 45 158 39000 2 40 5000
143
31031
นางสาวศศิกานต์  นันทะนนท์ 5 4 46 152 16000 2 40 8000
144
31036
นางสาวสุวิมล  พันธ์สวัสดิ์ 5 4 52 160 18000 2 40 25000
145
31136
นางสาวอารียา  ทองสุข 5 4 45 153 100 3 10
146
31208
นางสาวฐิมาพร  วิลา 5 4 44 160 150000 2 25 15000
147
31230
นางสาวอภิสรา  ทานะมัย 5 4 46 155 3000 เมตร 3 ประมาณ 10 นาที 5000
148
31317
นางสาววรารี  พงษ์วรรณ 5 4 55 161 4000 3 5 13000
149
33919
นางสาวกัญจนวัชร  หิรัญชนะสิทธิ์ 5 4 49 162 23000 2 30 25000
150
33920
นางสาวจันทร์จิรา  อุสาหะ 5 4 60 155.5 26000 2 50 5000
151
33921
นางสาวจิราภรณ์  วงศ์ใหญ่ 5 4 50 155 2500 3 30 10000
152
33922
นางสาววาสนา  ชาภักดี 5 4 65 160 23000 2 40 8300
153
33923
นางสาวสุทัตตา  แก้วเปี้ย 5 4 50 153 2000 3 20 9000
154
33924
นางสาวสุธิดา  บุญเกลี้ยง 5 4 59 148 18000 2 30 12000
155
33925
นางสาวสุนิสสา  ภาษี 5 4 48 160 25000 2 60 5000
156
33926
นางสาวอารีรัตน์   นิวาส 5 4 49 154 8000 2 25 16000
157
33935
นางสาวรัตติยาภรณ์  จันดากร 5 4 70 165 30 กิโลเมตร 2 20-30 นาที 20,000
158
30941
นายกิตติขจร  แก้วกุลา 5 5
159
30992
นายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง 5 5
160
31248
นายวัชรชัย  มิชารี 5 5
161
31433
นายประกาศิต  เป้ทุ่ง 5 5 65 173 15000 2 30
162
33927
นายสาธิต  อ่อนทรวง 5 5
163
33928
นายสิทธิพร  บุญจันทร์ 5 5
164
33929
นายอัษฎายุธ  ครองเชื้อ 5 5
165
30967
นางสาวณัฐวดี  เทนสุนา 5 5
166
30968
นางสาวธนพร  เนียมพันธ์ 5 5
167
30977
นางสาวมนสิชา  คำทอง 5 5
168
30978
นางสาวรัชนีกร  แพงจ่าย 5 5 48 161 3000 3 40 5000
169
30990
นางสาวอาริยา  การินทร์ 5 5
170
31012
นางสาวณัฐธิดา  ธุระกิจ 5 5
171
31017
นางสาวธนัชชา  แซ่ลี้ 5 5 40 160 17 2 30 15000
172
31020
นางสาวบุหลัน  งามตรง 5 5 56 159 13000 2 30 9600
173
31035
นางสาวสุพิชญา  แพงศรี 5 5 50 159 7 2 15
174
31082
นางสาวเมธาวี  ปลื้มหอม 5 5
175
31111
นางสาวข้าวขวัญ  สีสันต์ 5 5
176
31113
นางสาวจิรารัตน์  คณะนา 5 5
177
31184
นางสาวเอื้อมพร  เวชกุลสันติ 5 5
178
31217
นางสาวเบญญาภา  บุปผาพรหม 5 5
179
31231
นางสาวอโรชา  ชัยปัญญา 5 5
180
31254
นางสาวกัญญารัตน์  ไตรยพันธ์ 5 5
181
31272
นางสาวรัศมี  โอภาพ 5 5 42 160 40 2 60 8000
182
31273
นางสาวลูกน้ำ  ถุงทรัพย์ 5 5
183
31313
นางสาวพัฑรา  มาสุข 5 5 55 152 20000 2 25 20000
184
31322
นางสาวสุชัชชา  ประดับศรี 5 5
185
31366
นางสาวรุ่งฤดี  ศรีผ่องใส 5 5
186
31368
นางสาวลักษิกา  สีดา 5 5
187
31398
นางสาวจารุพร  หึมมา 5 5
188
31414
นางสาววิจิตรา  สุวลักษณ์ 5 5
189
31458
นางสาวพิละยา  นุศลศาลา 5 5 57 161 34000 2 30 5000
190
31495
นางสาวดวงยิหวา  จำปารัตน์ 5 5
191
31506
นางสาววรรณสา  เต้าทอง 5 5
192
31512
นางสาวสุดารัตน์  พันธ์ดวง 5 5
193
33930
นางสาวขวัญเมขลา  ชาลี 5 5
194
33932
นางสาวฟาริดา  เครือแก้ว 5 5
195
33934
นางสาวระติกาล  ทิพย์รักษา 5 5
196
33936
นางสาวสุชาดา  วงษ์จันทร์ 5 5
197
33937
นางสาวอภิชญา  คำชาลี 5 5
198
30906
นายเพิ่มพร  บุญนำ 5 6 45 159 25 2 30
199
30997
นายธนกร  ม่วงอ่อน 5 6 69 170
200
31058
นายศรรตยา  พิมพรหมมา 5 6 70 170 10 3 10 20000
201
31252
นายสุทธิรักษ์  อุบลขาว 5 6
202
33938
นายคงศักดิ์  สลิด 5 6
203
33939
นายชัยวัฒน์  ตุ้มคง 5 6 50 167 11 3 20 10000
204
33941
นายประดิพัทธ์  ขานทรัพย์ 5 6 50 162 8000 2 10 10000
205
33958
นายณัฐวุฒิ  กายชาติ 5 6 63 167 13000 2 20 15000
206
34800
นายศิริวัฒน์  สิงห์แจ่ม 5 6 53 166 42000 2 60 50000
207
30929
นางสาววรรณิภา  ลาพันธ์ 5 6 42 137 6000 2 20 5000
208
30964
นางสาวจุฬารัตน์  พิทักษ์ 5 6 48 160 24000 2 30 10000
209
30975
นางสาวพิชญ์ฌานันท์  อ่อนพั้ว 5 6 51 158 23 2 40 30000
210
31015
นางสาวดัลลัชวรรณ  พละศักดิ์ 5 6 62 163 5 3 10 22000
211
31018
นางสาวธัญวรัตม์  สารพล 5 6 60 163 13 2 15 40000
212
31019
นางสาวธิดาพร  จันทร์หอม 5 6 54 159 25000 2 60 9000
213
31023
นางสาวปิยราชรัตน์  พรรณขาม 5 6 62 169 22000 2 30 12000
214
31025
นางสาวพรรณพษา  ชาชมพร 5 6 49 161 3000 3 5 10000
215
31076
นางสาวปัทมา  จันทร์ประสิทธิ์ 5 6 49 162 8000 3 30 10000
216
31114
นางสาวจุฬารัตน์  ขนอ่อน 5 6 48 158 20 2 30 25000
217
31126
นางสาวพรทิพย์  อินทะพันธ์ 5 6
218
31165
นางสาวฐิติยา  เมาหวล 5 6 46 151 8 3 15 5000
219
31180
นางสาววรรณนิสา  แก้วชะอุ่ม 5 6 41 151 13 2 30 5000
220
31219
นางสาวพัชรี  อุดม 5 6 75 162 2 30 15000
221
31261
นางสาวทิพทิวา  เบิดสูง 5 6
222
31315
นางสาวยลดา  ศรแก้ว 5 6 62 166 8000 2 25 2000
223
31403
นางสาวดวงพร  พันเหม 5 6 46 156.5 2000 3 7 8000
224
31416
นางสาวศรัญญา  ลูกรัตน์ 5 6 47 160 28000 2 40 10000
225
31442
นางสาวภิชญารัศมิ์  กาญจนาจิโรภาส 5 6 45 162 6000 2 15 10000
226
31449
นางสาวจิราพร  วัฒนวิพัฒน์ 5 6 49 165 35 2 40 5000
227
31461
นางสาวภาวิณี  ทองภูธรณ์ 5 6 51 157 36000 2 30 5000
228
31468
นางสาวสุรีรัตน์  ตุ้มนิลกาล 5 6 57 156 2000 3 9 3000
229
31497
นางสาวนิธิวดี  บุญจริง 5 6
230
33942
นางสาวกัญญารัตน์  สัตพันธ์ 5 6 46 159 100 2 20 12000
231
33943
นางสาวจินดาหรา  กะไรมเณ 5 6
232
33945
นางสาวปลายฟ้า  สิงคะ 5 6 45 155 3000 3 10 6000
233
33946
นางสาวสาวิตรี  กุลบุญญา 5 6 45 158 25000 2 60 1500
234
33947
นางสาวเสาวลักษณ์  ครองเมือง 5 6
235
33948
นางสาวอารีรัตน์  คำเคน 5 6 48 160 15000 2 30 8000
236
33953
นางสาวบุษกร  ทองสุ 5 6
237
34798
นางสาววิริญาพร  บุญลีเลิศวงศ์ 5 6 55 150 24 3 30 58600
238
30160
นายนิติพงษ์  ใจหาญ 5 7
239
30946
นายจิรวัฒน์  รักษาพล 5 7 60 165 3 3 5 2000
240
30955
นายวิชิต  ศิริเศวตกุลวงศ์ 5 7
241
30998
นายบุญฤทธิ์  บัวจันทร์ 5 7
242
31003
นายศุภวิชญ์  ฝอยทอง 5 7
243
31092
นายจิรายุ  บึงไกร 5 7 59 169 3000 3 7 80000
244
31234
นายโกเมน  ปรารมย์ 5 7
245
31293
นายราชันย์  วงษ์ศรี 5 7
246
31387
นายปฏิภาณ  ภักเกลี้ยง 5 7
247
31425
นายณัชพล  สุภิวงศ์ 5 7
248
33949
นายณัฐวัฒน์  คำหยาด 5 7
249
30876
นางสาวพรนภา  บุสดี 5 7
250
30917
นางสาวนลินี  บัวสด 5 7
251
30918
นางสาวนันทพร  ประทีปทอง 5 7
252
30935
นางสาวอภิภาพรรณ  ประเสริฐสังข์ 5 7
253
31009
นางสาวกิตติยา  คำทวี 5 7 41 151 15 2 30 3500
254
31014
นางสาวดวงแข  สังโขบล 5 7
255
31027
นางสาวเพชรอาภา  พยัคฆ์ 5 7
256
31033
นางสาวสุดารัตน์  ทองลา 5 7
257
31062
นางสาวกนกอร  พรำนัก 5 7
258
31085
นางสาววิภานันท์  องอาจ 5 7 39 158 18000 2 20 10000
259
31119
นางสาวธนพร  ติงสะ 5 7
260
31121
นางสาวบัณฑิตา  ไสยา 5 7 43 154 34000 2 50 10000
261
31128
นางสาวรัตติกาล  สัตพันธ์ 5 7 42 153 18000 2 20 10000
262
31223
นางสาววิลาวัลย์  ดาราคำ 5 7
263
31309
นางสาวปนัดดา  ทาพรมมี 5 7
264
31319
นางสาวศิริวดา  บึงไกร 5 7
265
31320
นางสาวศิโรรัตน์  เกษมสินธารา 5 7
266
31356
นางสาวญาติกา  คำโสภา 5 7
267
31450
นางสาวจิรารัตน์  พิมศิริ 5 7
268
31498
นางสาวบุรัสกร  ลาประวัติ 5 7
269
31505
นางสาวลัคนา  บุญเพ็ง 5 7
270
31566
นางสาวสุภาพร  นิสสัย 5 7
271
33951
นางสาวจินตนา  พรมชาติ 5 7
272
33952
นางสาวณัฐธนัน  อยู่บ้านแพ้ว 5 7
273
33955
นางสาวพิมชนก  ไกรยา 5 7
274
33956
นางสาวยุรดา  วงษ์เศษ 5 7
275
33957
นางสาวสายพิณ  อัญชโลทัย 5 7
276
33974
นางสาวจิราวรรณ  กาประสิทธิ์ 5 7
277
34026
นางสาวมัณฑิณา  อริกุล 5 7
278
30942
นายกิตติศักดิ์  แก้วกัลยา 5 8 58 175 22000 2 30 10000
279
30994
นายณัฐพล  อินทรสุขศรี 5 8 85 180 16000 2 20 650
280
30995
นายณัฐิวุติ  กิ่งเกษ 5 8 83 1)75 1200 2 30 1000
281
31197
นายพัชรพงศ์  พิศมัย 5 8 52 166 1000 3 7 20000
282
31333
นายณัฐกิตติ์  อังคะณา 5 8 65 176 2000 3 10 20000
283
31376
นายเกียรติศักดิ์  พงษาปาน 5 8 45 170 2500 2 20 30000
284
31427
นายณัฐวุฒิ  บุรุษ 5 8 50 169 30000 2 40 10000
285
31430
นายนวพล  ชินวิวัฒนชัยกุล 5 8 50 175 10 3 15 300
286
32526
นายภาคภูมิ  แก้วคำกอง 5 8 61 182 40000 2 45 40000
287
33959
นายณัฐพงศ์  บัวสาย 5 8 75 168 38000 2 30 10000
288
33960
นายณัฐพล  คำแพง 5 8 92 168 6 3 10
289
33961
นายพงศกร  มูลแก้ว 5 8 51 164 15000 3 15 15000
290
34802
นายเกรียงไกร  พันละบุตร 5 8 70 177 3000 2 10 15000
291
30931
นางสาวศศิมาภรณ์  ศรีหาเวช 5 8 48 157 30000 2 60 15000
292
30984
นางสาวสุจิตรา  แก่นการ 5 8 50 160 3000 2 10 5000
293
31013
นางสาวณิชาภัทร  ณ นคร 5 8 50 158 7 3 5 10000
294
31037
นางสาวเสาวลักษ์  เนตรสาร 5 8 56 168 12 2 20 10000
295
31079
นางสาวแพรวา  จันทะมุด 5 8 47 159 4000 3 20 15000
296
31088
นางสาวอักษร  เภาดี 5 8 50 155 30000 1 30 15000
297
31168
นางสาวปิยธิดา  สายศรี 5 8 46.3 164 2000 3 5 3000
298
31174
นางสาวเพ็ญพิชญา  ถุงทรัพย์ 5 8 55 163 1 3 3 45000
299
31316
นางสาวรัตนาภรณ์  สังข์ภักดี 5 8 42 152 28 2 40 10000
300
31364
นางสาวมัสยา  สมนึก 5 8 50 156 3000 3 10 9000
301
31367
นางสาวลลิตา  วงษ์ทอง 5 8 50 167 12000 3 40 3000
302
31413
นางสาวยุพา  หมื่นวัน 5 8 40 151 22000 2 15 2000
303
31454
นางสาวธัญญารัตน์  นิวาท 5 8 45 155 8000 2 30 10000
304
31466
นางสาวสุทธิลักษณ์  หลวงเดช 5 8 51 157 10 2 20 13000
305
31502
นางสาวภูมิรัตน์  อินสอน 5 8 80 169 15 2 30 25000
306
31514
นางสาวสุรีรัตน์  เถาว์แก้ว 5 8 57 165 3000 3 5 15000
307
33259
นางสาวชมพูนุช  ตองอ่อน 5 8 52 158 4000 3 10 5000
308
33963
นางสาวขวัญจิรา  คณาพันธ์ 5 8 55 165 20 2 15 15000
309
33964
นางสาวธิดารัตน์  สุระชาติ 5 8 55 155 20000 2 25 5000
310
33965
นางสาวนภัสวรัญช์  คัลไลลักษณ์ 5 8 91 160 2000 3 10
311
33966
นางสาวปนัดดา  ขันตี 5 8 45 158 30 3 30 20000
312
33967
นางสาวพิมพ์ประไพ  สิงซอม 5 8 50 159 30 2 30 10000
313
33968
นางสาวเพลงพิณ  ยั่งยืน 5 8 47 155 16000 2 20 30000
314
33969
นางสาวสุภลักษ์  โพธิเศษ 5 8 50 155 20000 2 120
315
33970
นางสาวสุภาภรณ์  แสงสิงห์ 5 8 51 159 1100 2 20 13000
316
31048
นายธีรภาพ  บัวภา 5 9
317
31093
นายชัชวาล  มาหา 5 9
318
31154
นายสิทธิโชค  คำมุงคุณ 5 9
319
31198
นายพีรภัทร  ตะริวงค์ 5 9
320
31242
นายนัตทวุธ  อินทรีย์ 5 9
321
31246
นายภูบุญ  ปรุโปร่ง 5 9
322
31253
นายเอกภาพ  กิจมน 5 9
323
31283
นายกิติกร  อินชื่น 5 9
324
31284
นายกีรติ  แพงศรี 5 9
325
31328
นายก่อพงษ์  มุขขันธ์ 5 9
326
31337
นายธีรวัฒน์  ยาสาสัน 5 9
327
31380
นายเจษฎาธรณ์  ศรีเพ็ง 5 9
328
31381
นายเชิดศักดิ์  ทาคำห่อ 5 9 60 170 8 2 20
329
31429
นายธัชพล  วงค์งามเถาว์ 5 9
330
31438
นายยสินทร  ชินทอง 5 9
331
31682
นายเจตษฎาพร  บุญสาร 5 9
332
33971
นายจิรวัฒน์  ประสงค์ 5 9
333
30949
นางสาวนริศรา  ผูกพันธ์ 5 9
334
31067
นางสาวจุฑารัตน์  เกษมสุข 5 9
335
31072
นางสาวฐิติวรดา  ไชยพล 5 9
336
31087
นางสาวอภิภาวดี  ขันทอง 5 9
337
31173
นางสาวพิมพ์สุภางค์  พิมพ์พันธ์ 5 9 45 160 1000 3 5 35000
338
31183
นางสาวอุ้มศิริ  อัคการณ์ 5 9
339
31221
นางสาวรติพร  ไชยวิเศษ 5 9
340
31262
นางสาวธนวรรณ  บรรพตาธิ 5 9 40 155 11000 2 30 10000
341
31266
นางสาวปิยวรรณ  จันทร์จิตร 5 9
342
31268
นางสาวเพชรรัตน์  กาละเมฆ 5 9 52 158 3500 1 15 3000
343
31311
นางสาวพรพิมล  สวาสวงค์ 5 9
344
31349
นางสาวกานต์รัชต์  ธนชัยรัชต์โภคิน 5 9 49 156 23 2 35 15000
345
31355
นางสาวช่อผกา  สายเสน 5 9
346
31370
นางสาวศิริรักษ์  อินทร์อ่อน 5 9 50 160 15 2 20 30000
347
31420
นางสาวอฑิติญา  พงศ์พ้นภัย 5 9
348
31446
นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์อินทร์ 5 9
349
31465
นางสาวสุทธิณี  สิทธิพันธ์ 5 9
350
31491
นางสาวจุฬาลักษณ์  พรหมมานนท์ 5 9
351
32474
นางสาวจิณห์จุฑา  ตะเคียนราม 5 9
352
33973
นางสาวกาญจนา  โสภากุล 5 9
353
33975
นางสาวไธรินทร์  คูหา 5 9
354
31060
นายอภิชาติ  อำพันธ์ 5 10 53 160 600 3 5 15000
355
31107
นายหรรษกรณ์  หาญกล้า 5 10 20 190 60000 3 1
356
31140
นายชัชรินทร์  รักเกียรติ์ 5 10 70 175 1000 3 5 30000
357
31150
นายมนัสวี  เอ้โทบุตร 5 10 80 167 1200 3 20 5000
358
31155
นายสิปปกร  จริตรัมย์ 5 10 45 165 1200 3 5 30000
359
31251
นายสิทธิโชค  จรดล 5 10 53 163 17000 2 5000
360
31331
นายขิณวัตร  สายสุพรรณ 5 10 73 182 20000 2 20 5000
361
31345
นายสุทธิพงษ์  เพชรนิ่ม 5 10
362
31388
นายพงษ์สุรีย์  งามแสง 5 10
363
31393
นายอภิชาต  ป้องสิงห์ 5 10
364
31434
นายพัสกร  ชมเดช 5 10
365
31469
นายกัมปนาท  พิละ 5 10
366
32328
นายอภิสิทธิ์  พิมพ์สอน 5 10 36 163 3 30000
367
33976
นายธนากร  เนาวรัตน์ 5 10 51 173 2 3 15 4500
368
33985
นายกิตติศักดิ์  สร้อยสันเทศ 5 10
369
33986
นายนพชัย  ชนะชัย 5 10 59 175 1000 3 15 20000
370
34794
นายณัฐวุฒิ  สมาศรี 5 10
371
34795
นายสุรเสกข์  คำบาง 5 10 54 178 25000 2 60 6000
372
30983
นางสาวศุภามาส  อาจอินทร์ 5 10 48 160 12000 2 20 5000
373
31070
นางสาวชุติณีษ์  กองมี 5 10 48 156 4000 3 10 10000
374
31074
นางสาวนันทกานต์  สมปาน 5 10 43 157 1 3 10 100
375
31209
นางสาวณัฐกานต์  ส่งเสริม 5 10 44 153 500 2 10 10000
376
31211
นางสาวดวงฤทัย  กองไกศรี 5 10 45 150 1000 2 20 10000
377
31218
นางสาวปวันรัตน์  จันทร์นวล 5 10 37 147 5000 2 10 10000
378
31256
นางสาวเกษร  คมกรด 5 10
379
31274
นางสาววลีรัตน์  พิมาทัย 5 10 48 152 7000 2 15 20000
380
31306
นางสาวธัญญลักษณ์  สุระเสน 5 10 49 173 13000 2 30 10000
381
31348
นางสาวกชกร  โพธิ์ชัย 5 10 47 155 5000 3 15 30000
382
31404
นางสาวทรรศน์พร  เครือพันธ์ 5 10 46 168 10 2 20 8000
383
31410
นางสาวไพลิน  สงวนรัมย์ 5 10 50 156 10000 3 20 8000
384
31415
นางสาวศรสวรรค์  เชื้อบัณฑิต 5 10 52 167 30000 2 40 10000
385
31459
นางสาวเพชรลดา  คงคะชาติ 5 10 47 156 18000 2 30 5000
386
31511
นางสาวสุดาภรณ์  ใจภักดี 5 10 52 158 25 2 30 10000
387
33977
นางสาวแก้วมณี  วรภาพ 5 10 48 155 13 2 20 10000
388
33978
นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ปัตนา 5 10
389
33979
นางสาวธิดารัตน์  แก้วพันใน 5 10 49 163 25000 2 30 4000
390
33980
นางสาววัชรินทร์  นาคเขียว 5 10 47.5 165 29000 2 60 15000
391
33981
นางสาววิจิตรา  ธานี 5 10 45 155 18000 2 50 3000
392
33982
นางสาวศศิกานต์  นาคใหญ่ 5 10 43 165 30000 2 60 2500
393
33983
นางสาวโสภิดา  บุญเรืองศรี 5 10 40 152 10000 2 20 15000
394
33984
นางสาวอารยา  สืบสา 5 10 52 167 29000 2 30 43000
395
31097
นายทนงค์ศักดิ์  เครือพันธ์ 5 11
396
31103
นายสัญญา  ธรรมสัตย์ 5 11
397
31146
นายพลวัตร  มะโรงศรี 5 11
398
31196
นายพลไพศาล  มีบุญ 5 11
399
31205
นายอิทธิกร  ขนอ่อน 5 11 45 164 7 3 15 30000
400
31245
นายภาคิไนย  กลอนโพธิ์ 5 11
401
31386
นายธีรภัทร์  กันทอง 5 11
402
31439
นายเวชพิสิฐ  เกษเจริญคุณ 5 11 88 170 16000 2 30 5000
403
31478
นายภัทรเดช  ศรีพลาย 5 11
404
31479
นายภาติยะ  กลอนโพธิ์ 5 11
405
31719
นายกิตติภพ  ศิลาไลย 5 11
406
33570
นายธีรศักดิ์ชัย  ศิริชนะ 5 11 81 176 1300 2 30 10000
407
33767
นายสิทธิศักดิ์  ยอดสิงห์ 5 11
408
34808
นายพิสิทธิ์  โพธิ์พันธ์ 5 11
409
30971
นางสาวเบญญทิพย์  เบิกบาน 5 11 47 152 15000 2 20 5000
410
31068
นางสาวจุฬาลักษณ์  หน่อคำผุย 5 11
411
31073
นางสาวทิพย์ตะวัน  พุทธระสุ 5 11 57 167 30 2 20 10000
412
31078
นางสาวปิยธิดา  จันทร์ร้อยเอ็ด 5 11
413
31129
นางสาววรนุช  วงศ์คำจันทร์ 5 11