-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
รร ที่จบ.
#
1
31726
นายกฤตภาส  ลินลาดแก้วพวง 4 1 49 174 กันทรลักษ์วิทยา
2
31728
นายกฤษธนา  กัณหารินทร์ 4 1 49 166 กันทรลักษ์วิทยา
3
31730
นายเจตพล  นิลเพชร 4 1 47 164 กันทรลักษ์วิทยา
4
31731
นายณัฐกมล  คำสุข 4 1 80 177 กันทรลักษ์วิทยา
5
31732
นายณัฐพล  คำสุข 4 1 70 178 กันทรลักษ์วิทยา
6
31736
นายบุญฤทธิ์  ทองคำบุตร 4 1 55 174 กันทรลักษ์วิทยา
7
31737
นายปรเมษฐ์  ศรีทะวงศ์ 4 1 56 174 กันทรลักษ์วิทยา
8
31818
นายทวีศักดิ์  สมพงษ์ 4 1 58 176 กันทรลักษ์วิทยา
9
31869
นายธวัชชัย  ทองลือ 4 1 57 175 กันทรลักษ์วิทยา
10
32154
นายอุปกรณ์  สุภาพ 4 1 51 175 กันทรลักษ์วิทยา
11
34647
นายพีรพัฒน์  หาระไชย 4 1 36 145 กุดเสลาวิทยาคม
12
31743
นางสาวจุฑามณี  บุญสถิตย์ 4 1 58 160 กันทรลักษ์วิทยา
13
31744
นางสาวธัญลักษณ์  เห็มรัง 4 1 54 165 กันทรลักษ์วิทยา
14
31748
นางสาวบงกชมาศ  บุญศักดิ์ 4 1 56 165 กันทรลักษ์วิทยา
15
31753
นางสาวพัชรินทร์  โมระอรรถ 4 1 50 160 กันทรลักษ์วิทยา
16
31761
นางสาวมินทร์ตราภรณ์  ยศราช 4 1 42 156 กันทรลักษ์วิทยา
17
31764
นางสาววริยา  รังสิปิยกุล 4 1 58 157 กันทรลักษ์วิทยา
18
31768
นางสาวสุริตา  แก้วมูล 4 1 54 150 กันทรลักษ์วิทยา
19
31795
นางสาวนีรชา  แจ่มแจ้ง 4 1 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
20
31796
นางสาวเบญจวรรณ  แสงอื้อ 4 1 48 156 กันทรลักษ์วิทยา
21
31826
นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคำภา 4 1 44 155 กันทรลักษ์วิทยา
22
31827
นางสาวไข่มุก  พิลา 4 1 48 160 กันทรลักษ์วิทยา
23
31834
นางสาวเทพธิดา  มณีเนตร 4 1 46 156 กันทรลักษ์วิทยา
24
31840
นางสาวเบญจรัตน์  ทิพย์สมบัติวงศ์ 4 1 55 167 กันทรลักษ์วิทยา
25
31848
นางสาวลลนา  จิตรแสวง 4 1 40 160 กันทรลักษ์วิทยา
26
31850
นางสาววลีพร  พิทยาพล 4 1 55 165 กันทรลักษ์วิทยา
27
31855
นางสาวสุธิตา  ท้าวแก้ว 4 1 55 160 กันทรลักษ์วิทยา
28
31887
นางสาวณัฐฐินันท์  กาประสิทธิ์ 4 1 44 154 กันทรลักษ์วิทยา
29
32172
นางสาวรุ่งไพลิน  ใจเอื้อ 4 1 40 156 กันทรลักษ์วิทยา
30
32311
นางสาวศิรินภา  สีดาแก้ว 4 1 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
31
32381
นางสาวญาณิศา  สามีภักดิ์ 4 1 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
32
32386
นางสาวนลัทพร  ธรรมคง 4 1 70 155 กันทรลักษ์วิทยา
33
32401
นางสาวพชรพลอย  พลคำ 4 1 67 165 กันทรลักษ์วิทยา
34
34648
นางสาวจิราภา  นามจุมจัง 4 1 50 159 ร่องคำ
35
34649
นางสาวชุติมา  แตงไทย 4 1 50 160 สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
36
34650
นางสาวฐาปนี  หมื่นขัน 4 1 45 161 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
37
34651
นางสาวนลิน  คำลุน 4 1 40 150 กันทรลักษ์วิทยาคม
38
34652
นางสาวนิดาพร  เครือชัย 4 1 82 160 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
39
34653
นางสาวนุสรา  แก้วขาว 4 1 48 156 หัวตะพานวิทยาคม
40
34654
นางสาวสุพิชพ์ชญา  ร่ำรื่น 4 1 53 161 เกษตรประชาตาทวด
41
31727
นายกฤษฎา  ดวงมณี 4 2 55 161 กันทรลักษ์วิทยา
42
31735
นายบารมี  สายพันธ์ 4 2 95 178 กันทรลักษ์วิทยา
43
31738
นายพีระพงษ์  วอทอง 4 2 52 163 กันทรลักษ์วิทยา
44
31739
นายภาคภูมิ  สุขชาติ 4 2 48 164 กันทรลักษ์วิทยา
45
31777
นายพงศธร  แสงเนตร 4 2 52 168 กันทรลักษ์วิทยา
46
31873
นายณัฐวุฒิ  ผองพุทธ 4 2 50 160 กันทรลักษ์วิทยา
47
31957
นายธวัชชัย  เปลี่ยนจันทึก 4 2 95 173 กันทรลักษ์วิทยา
48
32279
นายธีรภัทร  ยอมพันธ์ 4 2 43 160 กันทรลักษ์วิทยา
49
34655
นายกิตฏิพิชัย  จันทร์ทง 4 2 30 150 ตระกาศประชาสามัคคี
50
34656
นายนนทกร  เสนคราม 4 2 27 135.4 กุดเสลาวิทยาคม
51
34657
นายแสงสุรีย์  อิ่มอ้วน 4 2 48 171 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
52
31741
นางสาวกัญญารัตน์  วรบุตร 4 2 83 163 กันทรลักษ์วิทยา
53
31745
นางสาวธิดารัตน์  โมคทิพย์ 4 2 50 156 กันทรลักษ์วิทยา
54
31749
นางสาวเปรมยุดา  ปัญญาบุตร 4 2 42 157 กันทรลักษ์วิทยา
55
31750
นางสาวพนิชยนาฏ  ยุวะบุตร 4 2 47 156 กันทรลักษ์วิทยา
56
31751
นางสาวพรชิตา  แก้วสาลี 4 2 55 154 กันทรลักษ์วิทยา
57
31752
นางสาวพรนภา  เตรียมชัย 4 2 54 157 กันทรลักษ์วิทยา
58
31756
นางสาวภัทธิญาภรณ์  แก่นจันทร์ 4 2 54 162 กันทรลักษ์วิทยา
59
31765
นางสาววิภาพร  เพชรนาม 4 2 50 162 กันทรลักษ์วิทยา
60
31766
นางสาวสุทากานต์  อุทธา 4 2 45 158 กันทรลักษ์วิทยา
61
31793
นางสาวธินันทา  แก่นลา 4 2 42 154 กันทรลักษ์วิทยา
62
31794
นางสาวนัฐนรินทร์  โคนาบาล 4 2 46 159 กันทรลักษ์วิทยา
63
31806
นางสาวภัทรวดี  สร้อยพาบ 4 2 49 161 กันทรลักษ์วิทยา
64
31807
นางสาววริศรา  ตุลยเสวี 4 2 49 154 กันทรลักษ์วิทยา
65
31812
นางสาวสุพัทตา  กุลแก้ว 4 2 44 160 กันทรลักษ์วิทยา
66
31825
นางสาวกฤติยาภรณ์  อาจชนะ 4 2 45 156 กันทรลักษ์วิทยา
67
31838
นางสาวนิรชา  วงษ์ทอง 4 2 52 150 กันทรลักษ์วิทยา
68
31842
นางสาวประยูร  นาคพันธ์ 4 2 45 155 กันทรลักษ์วิทยา
69
31860
นางสาววรพิชชา  เครือพันธ์ 4 2 48 160 กันทรลักษ์วิทยา
70
31882
นางสาวจณิตา  สิงซอม 4 2 65 162 กันทรลักษ์วิทยา
71
31886
นางสาวช่อผกา  อาสม 4 2 58 163 กันทรลักษ์วิทยา
72
31888
นางสาวดุษหฤทัย  เชื้อลี 4 2 55 160 กันทรลักษ์วิทยา
73
31904
นางสาวอรวรรณ  พูนเกษม 4 2 64 168 กันทรลักษ์วิทยา
74
32119
นางสาวทิฆัมพร  ประจิตร 4 2 50 164 กันทรลักษ์วิทยา
75
32125
นางสาววรรณภา  จำปารัตน์ 4 2 48 163 กันทรลักษ์วิทยา
76
32204
นางสาวจุทาทิพย์  คำแก้ว 4 2 43 158 กันทรลักษ์วิทยา
77
32226
นางสาวอุบล  ขันตรี 4 2 55 154 กันทรลักษ์วิทยา
78
32312
นางสาวศิริอนงค์  ศิริศิลป์ 4 2 40 156 กันทรลักษ์วิทยา
79
34658
นางสาวพิมพ์ชนก  นาคใหญ่ 4 2 50 164 บ้านสามเส้า
80
34659
นางสาวศศิภา  เบ็ญจมาศ 4 2 42 157 ไพรธรรมคุณวิทยา
81
31866
นายธนกฤต  วงษ์ใหญ่ 4 3 53 172 กันทรลักษ์วิทยา
82
31867
นายธนภัธร  ขันติวงค์ 4 3 55 166 กันทรลักษ์วิทยา
83
31917
นายนิติภณ  พรรษาวนัส 4 3 54 172 กันทรลักษ์วิทยา
84
31925
นายอนุชิต  จันทราภรณ์ 4 3 48 170 กันทรลักษ์วิทยา
85
31953
นายฉัตรมงคล  สุขผล 4 3 69 174 กันทรลักษ์วิทยา
86
32001
นายณัฐพงศ์  กิ่งผา 4 3 60 164 กันทรลักษ์วิทยา
87
32053
นายนันทวุฒิ  เชื้อแก้ว 4 3 49 141 กันทรลักษ์วิทยา
88
32089
นายกษิติ์เดช  ขันธ์บุตร 4 3 75 174 กันทรลักษ์วิทยา
89
32141
นายธรรมนูล  สมปาน 4 3 50 158 กันทรลักษ์วิทยา
90
32246
นายอัฐพล  ทะวงษา 4 3 53 172 กันทรลักษ์วิทยา
91
34660
นายโยธิน  โคตรชัย 4 3 45 156 มารีย์อุปถัมภ์
92
31787
นางสาวชลลดา  วงษ์แก้ว 4 3 43 155 กันทรลักษ์วิทยา
93
31789
นางสาวณัฐริญา  สามิตร 4 3 56 166 กันทรลักษ์วิทยา
94
31810
นางสาวสุกัญญา  สอนสิทธิ์ 4 3 48 175 กันทรลักษ์วิทยา
95
31879
นางสาวกมลศิริ  ยอดสิงห์ 4 3 46 153 กันทรลักษ์วิทยา
96
31895
นางสาวภาณิณี  เหยื่อกลาง 4 3 37 149 กันทรลักษ์วิทยา
97
31897
นางสาวมณีรัตน์  บุตรอำคา 4 3 44 150 กันทรลักษ์วิทยา
98
31940
นางสาวรุ่งนภา  เกยมาศ 4 3 45 160 กันทรลักษ์วิทยา
99
31943
นางสาวศรัญญา  โผดนอก 4 3 45 155 กันทรลักษ์วิทยา
100
32083
นางสาวศิรัญญา  เทพรักษา 4 3 63 165 กันทรลักษ์วิทยา
101
32130
นางสาวศิรประภา  นครชัย 4 3 58 152 กันทรลักษ์วิทยา
102
32156
นางสาวกัญรัตน์  ซ่อนกลิ่น 4 3 45 166 กันทรลักษ์วิทยา
103
32160
นางสาวจิราพร  ปาวรีย์ 4 3 45 161 กันทรลักษ์วิทยา
104
32161
นางสาวญาตาชา  พรหมชาติ 4 3 50 158 กันทรลักษ์วิทยา
105
32164
นางสาวธมลวรรณ  บุญเจือ 4 3 63 170 กันทรลักษ์วิทยา
106
32174
นางสาวศิโรรัตน์  สุนทรประยูร 4 3 47 150 กันทรลักษ์วิทยา
107
32206
นางสาวชุติญากร  รจนัย 4 3 39 150 กันทรลักษ์วิทยา
108
32247
นางสาวกฤษณา  อุ่นแก้ว 4 3 54 155 กันทรลักษ์วิทยา
109
32248
นางสาวจิราภา  พันชัย 4 3 50 159 กันทรลักษ์วิทยา
110
32256
นางสาวชนิญญา  ประเสริฐสัง 4 3 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
111
32264
นางสาววาสนา  กองแก้ว 4 3 63 156 กันทรลักษ์วิทยา
112
32269
นางสาวอทิตยา  อร่ามเรือง 4 3 55 162 กันทรลักษ์วิทยา
113
32299
นางสาวณัฐกานต์  ลุมไธสง 4 3 43 159 กันทรลักษ์วิทยา
114
34661
นางสาวขวัญยิหวา  สามพร้าว 4 3 45 155 กุดเสลาวิทยา
115
34664
นางสาวมนฑิตา  แซ่ว่าง 4 3 64 155 มารีย์อุปถัมภ์
116
34665
นางสาวรัตนาพร  พิลา 4 3 48 155 บ้านท่าสว่าง
117
34666
นางสาวศิริลักษณ์  ประเสริฐสังข์ 4 3 27 143 มารีย์อุปถัมภ์
118
34667
นางสาวสุทธิดา  จอมพันธ์ 4 3 65 165 บ้านจานทองกวาววิทยา
119
31773
นายณัฐพงศ์  ระบกเวีย 4 4 52 171 กันทรลักษ์วิทยา
120
31823
นายภาณุวัฒน์  สารกอง 4 4 70 175 กันทรลักษ์วิทยา
121
31874
นายปกป้อง  แก้วชะอุ่ม 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
122
31923
นายสุจริต  สายแก้ว 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
123
32107
นายสุริยา  ยังผ่อง 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
124
32152
นายอธิวัฒน์  อ่อมแก้ว 4 4 66 174 กันทรลักษ์วิทยา
125
32197
นายอนวัช  แสงสว่าง 4 4 50 163 กันทรลักษ์วิทยา
126
34668
นายก้องภพ  ปรีชาเลิศ 4 4 62 168 เดชอุดม
127
34669
นายตรีทเศส  ตรีแสน 4 4 50 155 มารีย์อุปถัมภ์
128
34670
นายวิโรจน์  ไปนาน 4 4 50 155 เชต
129
34671
นายสิทธศักดิ์  ลาโสพันธ์ 4 4 50 155 บ้านโนนสูง
130
31788
นางสาวณัฐชุดา  ยอดศรี 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
131
31803
นางสาวพิยดา  สิมาจารย์ 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
132
31804
นางสาวเพ็ญรวี  บุญชม 4 4 49 160 กันทรลักษ์วิทยา
133
31815
นางสาวอิสริยามาส  เทวา 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
134
31833
นางสาวดวงนภา  นาคชาติ 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
135
31899
นางสาวรุ่งทิพย์  พูลมี 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
136
31947
นางสาวสุรีมาศ  มิ่งสอน 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
137
31989
นางสาววิรากานต์  เกษี 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
138
31995
นางสาวอนัญญา  สุนันท์ 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
139
32029
นางสาวนภาทิพย์  คำเพราะ 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
140
32082
นางสาวศศิกานต์  ไชยโคตร 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
141
32086
นางสาวสุนิษา  ใจงาม 4 4 57 152 กันทรลักษ์วิทยา
142
32088
นางสาวอาทิตยฎา  สุขแสน 4 4 67 162 กันทรลักษ์วิทยา
143
32167
นางสาวปวีณรัตน์  สะอาด 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
144
32169
นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
145
32213
นางสาวปรียาภัทร  ทองน้อย 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
146
32251
นางสาวชฎาวรรณ  คำเหลือ 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
147
32297
นางสาวชนนิกานต์  เกษหงษ์ 4 4 58 157 กันทรลักษ์วิทยา
148
32298
นางสาวญาดา  ดาแก้ว 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
149
32306
นางสาวปาริชาต  จันตรี 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
150
32315
นางสาวอรกัญญา  บุญเรือง 4 4 47 163 กันทรลักษ์วิทยา
151
32339
นางสาวกรวิภา  โพธิ์ทิพย์ 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
152
32344
นางสาวฐิติรัตน์  ศิริมา 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
153
32360
นางสาวอรอุมา  สาธร 4 4 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
154
34022
นางสาวกัญญาพร  มาสงค์ 4 4 50 154 กันทรลักษ์วิทยา
155
34672
นางสาวกิติยา  ลีสี 4 4 50 155 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
156
34674
นางสาวสุพรรณษา  แสงจันทร์ 4 4 50 155 เกษตรประชาตาทวด
157
34675
นางสาวสุวรรณา  สิมเจริญ 4 4 63 167 บ้านตระกาศขอนแก่น
158
31775
นายธนวัฒน์  ดอกมะเดื่อ 4 5 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
159
31861
นายจักรกฤษ  เลนสุทธิ 4 5 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
160
31862
นายชญานนท์  ยะประโคน 4 5 90 176 1000 3 5 70000 กันทรลักษ์วิทยา
161
31863
นายณัฐพล  ปัสสาวัน 4 5 55 167 กันทรลักษ์วิทยา
162
31870
นายธิติวัฒน์  ทารมย์ 4 5 41 151 กันทรลักษ์วิทยา
163
32098
นายธุวานนท์  พรมโสภา 4 5 50 165 30 2 30 40000 กันทรลักษ์วิทยา
164
32338
นายเอนกพงศ์  ชิณวงศ์ 4 5 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
165
34676
นายกัมพลชัย  สร้อยสนธ์ 4 5 28 139 หัสดีศึกษา
166
34677
นายณัฐติพงษ์  คูณทรัพย์ 4 5 38 160 กระแชงวิทยา
167
34678
นายพงศกร  สุปัน 4 5 65 175 มารีย์อุปถัมภ์
168
31809
นางสาวศศิธร  ทองสุรี 4 5 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
169
31813
นางสาวสุภาวรรณ  จินดาพงศ์ 4 5 42 160 กันทรลักษ์วิทยา
170
31839
นางสาวนิรชา  กรัดเนียม 4 5 42 155 กันทรลักษ์วิทยา
171
31847
นางสาวรุ้งตะวัน  ชินทอง 4 5 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
172
31878
นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์สมบัติวงศ์ 4 5 37 162 กันทรลักษ์วิทยา
173
31893
นางสาวปภาดา  เมาลิชาติ 4 5 56 156 กันทรลักษ์วิทยา
174
31894
นางสาวพรพิมล  สืบสา 4 5 44 160 กันทรลักษ์วิทยา
175
31905
นางสาวไอรดา  พิมพ์รัตน์ 4 5 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
176
31979
นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์ 4 5 48 154 กันทรลักษ์วิทยา
177
31985
นางสาวเยาวลักษณ์  พุทธา 4 5 42 165 กันทรลักษ์วิทยา
178
31996
นางสาวอารียา  อ้วนศิลา 4 5 48 148 กันทรลักษ์วิทยา
179
32037
นางสาวศศิธร  บุญส่ง 4 5 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
180
32039
นางสาวสิริรัตน์  คำลาย 4 5 49 149 กันทรลักษ์วิทยา
181
32041
นางสาวเสาวคนธ์  สุขสาย 4 5 65 160 กันทรลักษ์วิทยา
182
32042
นางสาวอรัญญา  แจ่มเชื้อ 4 5 50 159 กันทรลักษ์วิทยา
183
32064
นางสาวกัลยารัตน์  เพชรดี 4 5 53 162 4 2 10 25000 กันทรลักษ์วิทยา
184
32081
นางสาววิจิตรา  สร้อยสน 4 5 61 173 กันทรลักษ์วิทยา
185
32085
นางสาวสุดารัตน์  ศรีรักษา 4 5 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
186
32124
นางสาวพรพิมล  เสือสะเดา 4 5 42 157 กันทรลักษ์วิทยา
187
32132
นางสาวสุดารัตน์  โลภาส 4 5 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
188
32173
นางสาววรรณภา  แก้วชะอุ่ม 4 5 51 158 กันทรลักษ์วิทยา
189
32177
นางสาวสุพัฒตรา  อรรถวัน 4 5 48 155 6 2 15 4500 กันทรลักษ์วิทยา
190
32203
นางสาวกาญจนา  ภูพวก 4 5 65 160 กันทรลักษ์วิทยา
191
32313
นางสาวสุดารัตน์  โคสารคุณ 4 5 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
192
34679
นางสาวพลอยวรรณ  กันหาบุตร 4 5 50 155 กระแชงวิทยา
193
34680
นางสาวพิยดา  พันธ์แก่น 4 5 29 135 ไพรธรรมคุณวิทยา
194
34681
นางสาวรัตนา  เมาหวล 4 5 44 154 บ้านปะทาย
195
34682
นางสาววราภรณ์  นวลแย้ม 4 5 40 153 บ้านปะทาย
196
34683
นางสาวศศิกานต์  หงษ์บุญเรือง 4 5 72 156 มารีย์อุปถัมภ์
197
34684
นางสาวสุขิมาลณ์  ศรชัยญาติ 4 5 50 155 บ้านสว่าง
198
31772
นายเขตโสภณ  สืบวงศ์ 4 6 62 175 กันทรลักษ์วิทยา
199
31871
นายนนทวัต  คำแฝง 4 6 75 179 กันทรลักษ์วิทยา
200
31875
นายพงศกร  โสพัฒน์ 4 6 77 172 กันทรลักษ์วิทยา
201
32003
นายทัพไทย  ผิวหอม 4 6 51 166 กันทรลักษ์วิทยา
202
32137
นายจักรรินทร์  ทองสมบัติ 4 6 65 170 กันทรลักษ์วิทยา
203
32286
นายรัชชานนท์  ทองอ่อน 4 6 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
204
32292
นายอรรถวุฒิ  โคตรชัย 4 6 69 180 กันทรลักษ์วิทยา
205
34685
นายประเสริฐสิน  สาธรณ์ 4 6 50 155 กระแชงวิทยา
206
34686
นายพิสิฐ  แก่นสาร 4 6 55 176 บ้านขะยุง
207
34687
นายสุภกิจ  จันทร์นวน 4 6 65 165 บ้านสามเส้า
208
31831
นางสาวชลธิชา  สิทธิพันธ์ 4 6 44 151 กันทรลักษ์วิทยา
209
31835
นางสาวธิญาดา  สุณะวัง 4 6 45 154 กันทรลักษ์วิทยา
210
31881
นางสาวคมคาย  บุญบุตร 4 6 42 162 กันทรลักษ์วิทยา
211
31902
นางสาวสุนิสา  บุตรวงศ์ 4 6 44 165 กันทรลักษ์วิทยา
212
32020
นางสาวกัลยรัตน์  แก้วงามสอง 4 6 47 160 กันทรลักษ์วิทยา
213
32032
นางสาวภัทราพร  แสงตีสุ 4 6 47 156 กันทรลักษ์วิทยา
214
32036
นางสาววิภารัตน์  ขุขันธ์เขต 4 6 45 156 กันทรลักษ์วิทยา
215
32072
นางสาวทานตะวัน  ผ่องใส 4 6 58 152 กันทรลักษ์วิทยา
216
32113
นางสาวเกตุวลี  ไกรษี 4 6 55 161 กันทรลักษ์วิทยา
217
32157
นางสาวกัตติกา  ทำมาเกตุ 4 6 52 160 กันทรลักษ์วิทยา
218
32162
นางสาวณัฐธิรา  อะตะกุมมา 4 6 47 164 กันทรลักษ์วิทยา
219
32225
นางสาวอินทิรา  คูณสว่าง 4 6 42 151 กันทรลักษ์วิทยา
220
32263
นางสาวลลิตา  ดอกสะบา 4 6 63 152 กันทรลักษ์วิทยา
221
32300
นางสาวทัศนีย์  คูณสุข 4 6 45 159 กันทรลักษ์วิทยา
222
32301
นางสาวธนิตา  วงษ์แสง 4 6 47 160 กันทรลักษ์วิทยา
223
32303
นางสาวเบญจพร  คำเหลือ 4 6 46 156 กันทรลักษ์วิทยา
224
32346
นางสาวธันย์ชนก  วงศา 4 6 49 163 กันทรลักษ์วิทยา
225
34688
นางสาวกัลยรัตน์  วะราบุตร 4 6 50 155 บ้านหนองบัวใหญ่
226
34689
นางสาวชมพูนิกข์  เกษรสร้อย 4 6 42 159 บ้านขะยูง
227
34690
นางสาวนิศารัตน์  แสวงพันธ์ 4 6 42 150 บ้านด่าน
228
34691
นางสาวพรชิตา  เสนาน้อย 4 6 42 163 บ้านซำโพธิ์-ตาเกษ
229
34692
นางสาวพรศิลา  อินทะพันธ์ 4 6 67 163 บ้านตระกาศขอนแก่น
230
34693
นางสาวพัชราภา  พันธ์ศิริ 4 6 56 155 เบญจลักษ์พิทยา
231
34694
นางสาวไพลิน  ธรรมรัตน์ 4 6 72 158 บ้านภูเงิน
232
34695
นางสาวมาตา  สระแก้ว 4 6 40 160 สิรินธรวิทยานุสรณ์
233
34696
นางสาววัชริยาภรณ์  อิญปัญญา 4 6 40 157 เบญจลักษ์พิทยา
234
34697
นางสาวสุธิมา  สะอาด 4 6 50 155 บ้านหนองงูเหลือม
235
34698
นางสาวสุภาพร  พันธ์สุโพธิ์ 4 6 50 155 บ้านท่าสว่าง
236
34699
นางสาวอรวี  ปานประชาติ 4 6 65 161 บ้านร่องตาซุน
237
31780
นายศุภกฤต  เทพบุตร 4 7 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
238
31820
นายนราธิป  เกตุพงษ์ 4 7 64 177 กันทรลักษ์วิทยา
239
31918
นายเพชรกล้า  จารุวงศ์ 4 7 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
240
31962
นายมงคล  คุพันธ์ 4 7 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
241
32005
นายธีรภัทร  ใชยโชติ 4 7 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
242
32018
นายอลงกรณ์  อุ่นใจ 4 7 54 167 กันทรลักษ์วิทยา
243
32050
นายธนากรณ์  ดาดวง 4 7 53 167 กันทรลักษ์วิทยา
244
32239
นายปัฐวีกานต์  บุญเพ็ง 4 7 63 173 กันทรลักษ์วิทยา
245
32275
นายจักรวรรดิ์  บุสบัน 4 7 57 170 กันทรลักษ์วิทยา
246
34700
นายทนงศักดิ์  ชุมชัย 4 7 50 155 กระแชงวิทยา
247
34701
นายศิริพจน์  เศวตสุริยานนท์ 4 7 50 170 ขุนหาญวิทยาสรรค์
248
31798
นางสาวปิยะธิดา  นาโควงค์ 4 7 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
249
31830
นางสาวจุฑามาศ  พงษาปาน 4 7 36 160 กันทรลักษ์วิทยา
250
31832
นางสาวดวงกมล  คมศรี 4 7 50 156 400 2 15 4000 กันทรลักษ์วิทยา
251
31854
นางสาวสาริกา  บุญเชิญ 4 7 45 155 25000 2 32 2000 กันทรลักษ์วิทยา
252
31857
นางสาวหงษ์วิไล  นวลหงษ์ 4 7 43 159 กันทรลักษ์วิทยา
253
31859
นางสาวอรุณรัตน์  ปัญญาวรรณ 4 7 45 162 40 2 40 กันทรลักษ์วิทยา
254
31930
นางสาวจันทิมา  ศรีผ่องใส 4 7 48 163 กันทรลักษ์วิทยา
255
31948
นางสาวเสาวคนธ์  หอมหวาน 4 7 65 162 กันทรลักษ์วิทยา
256
31988
นางสาววรนุช  เขียวอ่อน 4 7 53 161 กันทรลักษ์วิทยา
257
32021
นางสาวกีรติกานต์  เครียพวงพิทย์ 4 7 50 162 กันทรลักษ์วิทยา
258
32026
นางสาวณัชนันท์  จิบจันทร์ 4 7 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
259
32068
นางสาวจารุวรรณ  บูรภา 4 7 55 167 กันทรลักษ์วิทยา
260
32171
นางสาวรุ่งทิวา  กองค้า 4 7 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
261
32180
นางสาวอินทิรา  อินต๊ะวงค์ 4 7 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
262
32207
นางสาวณัฏฐพิมน  ป้องกัน 4 7 47 167 2000 3 10 55000 กันทรลักษ์วิทยา
263
32266
นางสาวอุไรพร  โพนปลัด 4 7 50 165 2 กันทรลักษ์วิทยา
264
32307
นางสาวพิชญาภรณ์  คำแสนราช 4 7 39 149 กันทรลักษ์วิทยา
265
32308
นางสาวพิมพ์วดี  พรมทา 4 7 41 157 กันทรลักษ์วิทยา
266
32353
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  บุญพา 4 7 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
267
34702
นางสาวกฤษติยาณี  วรรณพฤกษ์ 4 7 50 155 บ้านสามเส้า
268
34703
นางสาวกัญญารัตน์  เงินหมั้น 4 7 50 155 กระแชงวิทยา
269
34704
นางสาวกัลยาณี  ยี่สุ่น 4 7 50 161 กระแชงวิทยา
270
34705
นางสาวกิตติยา  เทียบเปรียบ 4 7 50 155 บ้านร่องตาซุน
271
34706
นางสาวธนิดา  สุขเกษม 4 7 50 155 บ้านท่าสว่าง
272
34707
นางสาวธมลวรรณ  สังแก้ว 4 7 50 155 บึงมะลูวิทยา
273
34708
นางสาวรัตนาภรณ์  เกิดมงคล 4 7 35 140 มารีย์อุปถัมภ์
274
34709
นางสาวลักขณา  มะลิ 4 7 65 155 40000 2 35 15000 มารีย์อุปถัมภ์
275
34710
นางสาวอิสราภรณ์  จุมพลพงษ์ 4 7 74 160 เฉลิมพระเกียรติฯ
276
34711
นางสาวอุมาติกา  แตะต้อง 4 7 85 170 บึงมะลูวิทยา
277
31819
นายธนพงษ์  พรหมโลก 4 8 54 165 กันทรลักษ์วิทยา
278
31960
นายภูธเนศ  ตันชูชีพ 4 8 57 183 กันทรลักษ์วิทยา
279
32095
นายธนภัทร  คำโสภา 4 8 50 165 กันทรลักษ์วิทยา
280
32135
นายกฤษฎา  โสภากันต์ 4 8 42 165 กันทรลักษ์วิทยา
281
32290
นายอนุชิต  สีดา 4 8 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
282
32333
นายภูตะวัน  มณีกุล 4 8 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
283
34713
นายนันทพงศ์  มณีพงษ์ 4 8 45 165 เบญจลักษ์พิทยา
284
34714
นายปิยณัฐ  เคารพ 4 8 75 165 บ้านปะทาย
285
34715
นายปิยวัฒน์  ดวงศรี 4 8 53 165
286
34716
นายราชภูมิ  ขุขันเขต 4 8 75 168 มารีย์อุปถัมภ์
287
34717
นายฤทธิไกร  องอาจ 4 8 50 173 บ้านชำโพธิ์ ตาเกษ
288
31856
นางสาวสุภารมณ์  โกพา 4 8 53 177 กันทรลักษ์วิทยา
289
31858
นางสาวอภิชญา  สุขวงษ์ 4 8 55 155 กันทรลักษ์วิทยา
290
31892
นางสาวธัญญธร  นิลดวงดี 4 8 46 156 กันทรลักษ์วิทยา
291
31926
นางสาวกนกกาญจน์  เวลาสิงห์ 4 8 53 168 กันทรลักษ์วิทยา
292
32040
นางสาวสุภัทรตรา  ดุจการณ์ 4 8 45 160 กันทรลักษ์วิทยา
293
32076
นางสาวพัชริดา  มีคุณ 4 8 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
294
32123
นางสาวปุริมกัญญา  ลาลุน 4 8 75 160 กันทรลักษ์วิทยา
295
32128
นางสาววริศรา  คำแสนราช 4 8 44 158 กันทรลักษ์วิทยา
296
32166
นางสาวนฤมล  พรมนิ่ม 4 8 78 155 กันทรลักษ์วิทยา
297
32255
นางสาวนพรัตน์  สิทธิสุข 4 8 35 153 กันทรลักษ์วิทยา
298
32294
นางสาวกรกนก  พุฒพันธ์ 4 8 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
299
32295
นางสาวกรรณิการ์  ทุมสิงห์ 4 8 48 156 กันทรลักษ์วิทยา
300
34718
นางสาวกมลรัตน์  องอาจ 4 8 47 163 เกษตรประชาตาทวด
301
34719
นางสาวกัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม 4 8 40 156 บ้านร่องตาชุน
302
34720
นางสาวจติรัฏฐาธิป  อ่อนดี 4 8 45 160 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
303
34721
นางสาวจีระนันท์  ศิลาคำ 4 8 43 164
304
34722
นางสาวชาลิสา  ปานประชาติ 4 8 53 165 บ้านร่องตาซุน
305
34723
นางสาวฐิติรัตน์  คำโกน 4 8 32 147 ขุนหาญวิทยาสรรค์
306
34724
นางสาวธันชนก  ลีเลิศ 4 8 67 160 มารีย์อุปถัมภ์
307
34726
นางสาวปิยะนุช  ปานประชาติ 4 8 55 157 บ้านร่องตาซุน
308
34727
นางสาวพรสุดา  กงล้อม 4 8 55 162 เบญจลักษ์พิทยา
309
34728
นางสาวศศิวิมล  ลาพันธ์ 4 8 42 162 เกษตรประชาตาทวด
310
34729
นางสาวศิริยากร  ผิวนวล 4 8 40 151 บ้านสามเส้า
311
34730
นางสาวศุภลักษณ์  มีจันทร์ 4 8 47 161 บ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)
312
34731
นางสาวสุธาสินี  สมหวัง 4 8 47 156 ภูมิซรอลวิทยา
313
34732
นางสาวสุภาวดี  เสาร์เหลี่ยม 4 8 41 155 กระแชงวิทยา
314
34733
นางสาวอรวรรณ  พันธ์ดี 4 8 43 150 เบญจลักษ์พิทยา
315
34734
นางสาวอุ่นไอรัก  อินทร์ชื่น 4 8 42 157 สัมมาสิกขาศรีษะอโศก
316
31817
นายชัยธวัช  สายลาด 4 9 52 175 กันทรลักษ์วิทยา
317
31915
นายธีรวัฒน์  อุ่นเสมอ 4 9 56 170 กันทรลักษ์วิทยา
318
32011
นายรังสิมันตุ์  ชูจันทร์ 4 9 80 171 กันทรลักษ์วิทยา
319
32183
นายเจษฏา  บุดสีนนท์ 4 9 56 168 กันทรลักษ์วิทยา
320
32322
นายชิษณุพงค์  เสาะแสวง 4 9 45 173 กันทรลักษ์วิทยา
321
33252
นายธีรภัทร์  สุวรรณกูฏ 4 9 45 160 กันทรลักษ์วิทยา
322
34735
นายอภิรักษ์  มุ่งหมาย 4 9 62 160 มารีย์อุปถัมภ์
323
34736
นายวริทธิ์ธร  สถิตย์กุลรัตน์ 4 9 53 176 บ้านโดนอาว์
324
31762
นางสาวเมทยา  ประเสริฐศรี 4 9 45 158 กันทรลักษ์วิทยา
325
31802
นายธนดล  สารกอง 4 9 78 162 กันทรลักษ์วิทยา
326
31828
นางสาวคุณาพร  สายสุนา 4 9 38 150 กันทรลักษ์วิทยา
327
31849
นางสาววนัชญาดา  ก้อนคำดี 4 9 50 160 กันทรลักษ์วิทยา
328
31889
นางสาวธนกาญจน์  ศรีวงษ์ 4 9 50 158 กันทรลักษ์วิทยา
329
31903
นางสาวสุพัตรา  พิมพ์พิพัฒน์ 4 9 47 155 กันทรลักษ์วิทยา
330
31934
นางสาวณัฐพร  วงศ์ไชยา 4 9 60 158 กันทรลักษ์วิทยา
331
31935
นางสาวปนัดดา  องอาจ 4 9 56 159 กันทรลักษ์วิทยา
332
31936
นางสาวพิชญ์สุดา  แสงหิรัญ 4 9 60 151 กันทรลักษ์วิทยา
333
31938
นางสาวรัตติยากร  กิ่งแก้ว 4 9 49 160 กันทรลักษ์วิทยา
334
31973
นางสาวเขมิกา  สายทองคำ 4 9 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
335
31986
นางสาวลลิดา  หมายเขา 4 9 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
336
32027
นางสาวดวงกมล  สายสิงห์ 4 9 56 150 กันทรลักษ์วิทยา
337
32030
นางสาวพิมพ์นรินทร์  ผิวจันทร์ 4 9 55 152 กันทรลักษ์วิทยา
338
32131
นางสาวศิริวิมล  บุญเลี้ยง 4 9 44 160 กันทรลักษ์วิทยา
339
32134
นางสาวอทิตยา  พิมาทัย 4 9 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
340
32168
นางสาวปาณิสรา  สมพงษ์ 4 9 60 162 กันทรลักษ์วิทยา
341
32210
นางสาวนราวัลย์  พงษ์สุระ 4 9 48 153 กันทรลักษ์วิทยา
342
32259
นางสาวพรนิภา  คำเพราะ 4 9 50 163 กันทรลักษ์วิทยา
343
32261
นางสาวภควดี  คำเหลือ 4 9 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
344
32314
นางสาวศุภลักษณ์  ศรีมณี 4 9 56 163 กันทรลักษ์วิทยา
345
32359
นางสาวอมรกานต์  เพชรล้วน 4 9 40 161 กันทรลักษ์วิทยา
346
32398
นางสาวจารุวรรณ  สมาพงษ์ 4 9 41 158 กันทรลักษ์วิทยา
347
32408
นางสาวอิสราลี  ปิยะพันธ์ 4 9 52 160 กันทรลักษ์วิทยา
348
32550
นางสาวอำภาพรรณ  บุญชาติ 4 9 48 158 กันทรลักษ์วิทยา
349
34737
นางสาวจุฑามณี  สืบหล้า 4 9 48 161 บ้านขนุน
350
34738
นางสาวชุติกานต์  คาทวงค์ 4 9 50 155 บ้านร่องตาซุน
351
34739
นางสาวนพรัตน์  สำเภาทอง 4 9 40 151 บ้านโนนสูง
352
34740
นางสาวปณินดา  พรมชาติ 4 9 45 158 บึงมะลูวิทยา
353
34741
นางสาววนิดา  สารภาพ 4 9 45 161 ภูมิซรอลวิทยา
354
34742
นางสาวสุนันทา  สิมณี 4 9 45 160 บ้านขนุน
355
34743
นางสาวสุภาภรณ์  เทพอาษา 4 9 72 156 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา
356
31782
นายอภิรักษ์  โทศก 4 10 50 165 กันทรลักษ์วิทยา
357
31864
นายตรีภัทร  กล้าวาจา 4 10 55 170 กันทรลักษ์วิทยา
358
31877
นายเสฏฐวุฒิ  เชิดสุข 4 10 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
359
32010
นายโยธิน  ก้านแสง 4 10 54 175 กันทรลักษ์วิทยา
360
32012
นายวชิรวิทย์  ไพรบูรณ์ 4 10 61 162 กันทรลักษ์วิทยา
361
32090
นายกิตติศักดิ์  ชาลีกุล 4 10 51 168 กันทรลักษ์วิทยา
362
32188
นายธีรเดช  รูปอ้วน 4 10 72 165 กันทรลักษ์วิทยา
363
32280
นายนภดล  พันชื่น 4 10 40 159 กันทรลักษ์วิทยา
364
32326
นายนราธิป  รสจันทร์ 4 10 52 165 กันทรลักษ์วิทยา
365
34744
นายมนูญ  สมศรี 4 10 50 171 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
366
31740
นางสาวกฤติยาภรณ์  ขึ้นผล 4 10 65 166 กันทรลักษ์วิทยา
367
31742
นางสาวจันทิมา  ศรีรักษา 4 10 43 154 กันทรลักษ์วิทยา
368
31747
นางสาวนัทมล  สัตพันธ์ 4 10 48 158 กันทรลักษ์วิทยา
369
31760
นางสาวมยุรี  สีใส 4 10 46 155 กันทรลักษ์วิทยา
370
31763
นางสาววรรณวิษา  แก้วทำ 4 10 50 170 กันทรลักษ์วิทยา
371
31786
นางสาวชมพูนุท  อินตะนัย 4 10 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
372
31792
นางสาวธนัญพักต์  โซโต 4 10 35 145 กันทรลักษ์วิทยา
373
31799
นางสาวพนิดา  เสนคราม 4 10 42 152 กันทรลักษ์วิทยา
374
31900
นางสาวศรินทิพย์  เครือคำ 4 10 48 154 กันทรลักษ์วิทยา
375
31933
นางสาวฐิติมา  ป้องประดา 4 10 53 166 กันทรลักษ์วิทยา
376
31977
นางสาวชัชฎาภรณ์  สุวรรณพันธ์ 4 10 47 160 กันทรลักษ์วิทยา
377
31990
นางสาวศศิกานต์  คำสอน 4 10 45 165 กันทรลักษ์วิทยา
378
32110
นางสาวกรรณิการ์  วิรุณพันธ์ 4 10 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
379
32112
นางสาวกิตติญา  หารเตชะ 4 10 50 154 กันทรลักษ์วิทยา
380
32120
นางสาวนงนุช  ทรารมย์ 4 10 45 163 กันทรลักษ์วิทยา
381
32126
นางสาววรัญญา  อินทร์ปัญญา 4 10 35 152 กันทรลักษ์วิทยา
382
32159
นางสาวจิรัชยา  สิงห์คำ 4 10 45 161 กันทรลักษ์วิทยา
383
32212
นางสาวปภาดา  เสนาภักดิ์ 4 10 56 154 กันทรลักษ์วิทยา
384
32219
นางสาววันทนา  คำศรี 4 10 40 156 กันทรลักษ์วิทยา
385
32221
นางสาวสุชาดา  สีลาล่อม 4 10 43 163 กันทรลักษ์วิทยา
386
32223
นางสาวอริศรา  บัวงาม 4 10 47 158 กันทรลักษ์วิทยา
387
32253
นางสาวณัฐพร  คำกรอง 4 10 48 162 กันทรลักษ์วิทยา
388
32304
นางสาวปทุมวรรณ  วันทวี 4 10 49 154 กันทรลักษ์วิทยา
389
32310
นางสาววาสนา  เหล่าแค 4 10 48 154 กันทรลักษ์วิทยา
390
32341
นางสาวชรัญภรณ์  แว่นจันลา 4 10 45 150 กันทรลักษ์วิทยา
391
32402
นางสาวพัชราภา  ไชยโยธา 4 10 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
392
34745
นางสาวกิตติยา  บุญมา 4 10 42 160 บ้านชำแจงแมง
393
34746
นางสาวจิราภรณ์  ตะเกิงสุข 4 10 63 160 สะแกพิทยาคม
394
34747
นางสาวพิมวาด  จินดามัย 4 10 44 153 มารีย์อุปถัมภ์
395
34748
นางสาววัตถาภรณ์  นครชัย 4 10 70 156 มารีย์อุปถัมภ์
396
31781
นายสรวิศ  สามารถ 4 11 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
397
34750
นายวีระชัย  สิทธิธรรม 4 11 50 155 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
398
31790
นางสาวดารารัตน์  บุสดี 4 11 56 156 กันทรลักษ์วิทยา
399
31800
นางสาวพัชรินทร์  บุญเติม 4 11 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
400
31811
นางสาวสุดารัตน์  บุตรแสน 4 11 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
401
31829
นางสาวจีรนาฏ  นาคนชม 4 11 33 155 4000 3 20 37000 กันทรลักษ์วิทยา
402
31843
นางสาวปรียดา  อิสามี 4 11 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
403
31852
นางสาวศิริวรรณ  ชัยสงคราม 4 11 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
404
31932
นางสาวจิฬาภรณ์  พิทักษ์ 4 11 38 157 กันทรลักษ์วิทยา
405
31944
นางสาวศรินญา  ศรีสุข 4 11 58 161 กันทรลักษ์วิทยา
406
31978
นางสาวณัชชา  สุริวงค์ 4 11 50 155 กันทรลักษ์วิทยา
407
32033
นางสาวรัศมี  คำด้วง 4 11 57 163 กันทรลักษ์วิทยา