-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
รร.ที่จบ
#
1
34033
เด็กชายกฤษฎิ์  ชื่นสงวน 1 1 64 169 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
2
34034
เด็กชายกันตินันท์  จรรยากรณ์ 1 1 45 160 บ้านโคกเจริญ
3
34035
เด็กชายดุจตะวัน  พลเสนา 1 1 40 151 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
4
34036
เด็กชายธนพล  มรรคสันต์ 1 1 43 153 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
5
34037
เด็กชายธนพล  ใจหาญ 1 1 47 159 บ้านกระแซงใหญ่
6
34038
เด็กชายนราวิชญ์  สระแก้ว 1 1 36 145 มารีย์อุปถัมภ์
7
34039
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สีนอคำ 1 1 46 156 บ้านกระแชงใหญ๋
8
34040
เด็กชายปิยวัช  ศรีวงศ์ษา 1 1 38 150 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
9
34041
เด็กชายปิยังกูร  ธานี 1 1 39 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
10
34042
เด็กชายพรหมพิริยะ  บุญมา 1 1 34 166 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
11
34043
เด็กชายพัชรพล  นันทะบัญ 1 1 36 145 สว่างคูณวิทยา
12
34044
เด็กชายวชิรวิทย์  อักโข 1 1 26 140 สว่างคูณวิทยา
13
34045
เด็กชายศิวัช  คำขาว 1 1 50 165 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
14
34046
เด็กชายสรวิชญ์  กาละสีรัมย์ 1 1 54 169 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
15
34047
เด็กชายอนวรรธน์  พิมพ์จันทร์ 1 1 32 145 บ้านซำม่วง
16
34048
เด็กหญิงกุลทิวา  บุตะเคียน 1 1 39 154 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
17
34049
เด็กหญิงขวัญฤดี  ไชยเสริฐ 1 1 47 153 บ้านสำโรงเกียรติ
18
34050
เด็กหญิงจิรนันท์  แสงจันทร์ 1 1 38 154 บ้านศรีแก้ว
19
34051
เด็กหญิงเฉลิมพร  โยคะสัย 1 1 38 151 บ้านหนองแล้ง
20
34052
เด็กหญิงฐิตาภา  พารา 1 1 42 153 บ้านสว่าง
21
34053
เด็กหญิงฐิติยา  สมพงษ์ 1 1 36 145 สว่างคูณวิทยา
22
34054
เด็กหญิงณัฐกานต์  พละศักดิ์ 1 1 36 145 อรจันทร์วิทยา
23
34055
เด็กหญิงณัชชาภัทร  ธิเดช 1 1 45 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
24
34056
เด็กหญิงดวงกมล  ศิริชนะ 1 1 35 150 บ้านกระแชงใหญ่
25
34057
เด็กหญิงต้นว่าน  คะนองมาก 1 1 41 150 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
26
34058
เด็กหญิงธนพร  ประดับศรี 1 1 44 148 บ้านซำม่วง
27
34059
เด็กหญิงธนภร  เพ็งธรรม 1 1 45 158 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
28
34060
เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์พูล 1 1 48 155 บ้านตระกาศขอนแก่น
29
34061
เด็กหญิงนิธินันท์  แก้วสง่า 1 1 34 143 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
30
34062
เด็กหญิงปพิชญ์สินี  เหลาประเสริฐ 1 1 36 145 สว่างคูณวิทยา
31
34063
เด็กหญิงพัชรี  ภารินทร์ 1 1 56 155 บ้านตายู(อสพป.32)
32
34064
เด็กหญิงพิชญาพร  โพธิพันธ์ 1 1 37 145 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
33
34065
เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ศรีสวัสดิ์ 1 1 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
34
34066
เด็กหญิงภัณฑิรา  นะวะคำ 1 1 40 160 บ้านชำม่วง
35
34067
เด็กหญิงมานิตา  มีกำปัง 1 1 25 136 อรจันทร์วิทยา
36
34068
เด็กหญิงเมธาวี  ชูมี 1 1 63 159 วัดประดู่เรียง
37
34069
เด็กหญิงวัลธิชา  พันธ์บุปผา 1 1 35 156 บ้านโคกเจริญ
38
34070
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทะไข่สร 1 1 42 158 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
39
34071
เด็กหญิงสุกัญญา  อุดมกัน 1 1 45 159 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
40
34072
เด็กหญิงสุชานันท์  ขันธวัตร 1 1 36 145 มารีย์อุปถัมภ์
41
34073
เด็กชายกอบกฤช  จำปาทิพย์ 1 2 55 153 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
42
34074
เด็กชายกิตติ  ทองสุรี 1 2 33 157 บ้านสร้างเม็ก
43
34075
เด็กชายคณิศร  ภูมิจงรักษ์ 1 2 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
44
34076
เด็กชายชัชวาล  สามารถ 1 2 35 165 บ้านจำนันสายเจริญ
45
34077
เด็กชายชิตบุญ  บุญชิต 1 2 19 123 มารีย์อุปถัมภ์
46
34078
เด็กชายณัฐภัทร  ขุพันธ์ 1 2 56 161 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง)
47
34079
เด็กชายนทีทัศน์  สวัสดิ์ 1 2 65 160 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
48
34080
เด็กชายพีรภาส  หงษ์วิเศษ 1 2 53 154 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
49
34081
เด็กชายรชต  ตระกูลวิทยานันท์ 1 2 34 149 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
50
34082
เด็กชายวชิรวิทย์  ปลั่งกลาง 1 2 45 168 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
51
34083
เด็กชายอนุชิต  อ่อนทรวง 1 2 44 161 บ้านผือ
52
34084
เด็กหญิงกมลวัลย์  การะเกษ 1 2 37 145 บ้านขนา
53
34085
เด็กหญิงแก้วตา  ผิวงาม 1 2 34 149 บ้านโนนน้ำอ้อม
54
34086
เด็กหญิงจิตติมาพร  โสภะบุญ 1 2 59 152 บ้านซำขี้เหล็ก
55
34087
เด็กหญิงจิรวรรณ  คุ้มครอง 1 2 35 147 สว่างคูณวิทยา
56
34088
เด็กหญิงจิราพรรณ  เทพยุพันธ์ 1 2 54 164 บ้านแก
57
34089
เด็กหญิงญาณภัทร  ผ่องราศรี 1 2 53 152 มารีย์อุปถัมภ์
58
34090
เด็กหญิงณัฐนิชา  เลิศโชติทรัพย์ 1 2 39 149 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
59
34091
เด็กหญิงณัฐนิชา  ครองยุติ 1 2 44 159 บ้านโนนไหล่หนองเลิง
60
34092
เด็กหญิงณัฐพร  บุดารมย์ 1 2 45 160 บ้านโนนน้ำอ้อม
61
34093
เด็กหญิงณัฐพร  หลักพร 1 2 56 163 บ้านปุน
62
34094
เด็กหญิงณัฐวรา  แทนเครือ 1 2 34 154 บ้านโคกเจริญ
63
34095
เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วกอง 1 2 37 148 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
64
34096
เด็กหญิงธวัลหทัย  เมืองคง 1 2 39 152 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
65
34097
เด็กหญิงนรินทิพย์  อิสระภาพ 1 2 46 156 บ้านนาไพรงาม
66
34098
เด็กหญิงปาลิตา  อิสามี 1 2 50 153 บ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
67
34099
เด็กหญิงพรนภา  แก้วพิทักษ์ 1 2 33 150 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
68
34100
เด็กหญิงพัชรินทร์ญา  พรหมมา 1 2 42 155 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
69
34101
เด็กหญิงปานิศา  แวววงค์ 1 2 53 148 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
70
34102
เด็กหญิงวิภาวดี  สุขชาติ 1 2 17 112 อนุบาลเบญจมิตร
71
34103
เด็กหญิงวรรณลักษณ์  พิมพ์พงษ์ 1 2 40 149 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
72
34104
เด็กหญิงวรรณิสา  ยอดสิงห์ 1 2 56 157 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
73
34105
เด็กหญิงวรัมพร  ชูกลิ่น 1 2 53 165 บ้านพราน(ประชานุเคราะห?)
74
34106
เด็กหญิงวิลาวัลย์  รุ่งแก้ว 1 2 56 153 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
75
34107
เด็กหญิงศรินทิพย์  จามะรีย์ 1 2 35 145 สว่างคูณวิทยา
76
34108
เด็กหญิงศุภสุตา  ปาทอง 1 2 35 143 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
77
34109
เด็กหญิงสุจิรา  วันเจริญ 1 2 42 155 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
78
34110
เด็กหญิงสุวิชาดา  มงคล 1 2 58 152 มารีย์อุปถัมภ์
79
34111
เด็กหญิงอชิรญา  นิยมวงษ์ 1 2 42 160 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
80
34112
เด็กหญิงอภิญญา  ไสยา 1 2 41 152 มารีย์อุปถัมภ์
81
34113
เด็กชายกฤษติณัช  พานิชเจริญ 1 3 38 140 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
82
34114
เด็กชายชัยภัทร  สารีพวง 1 3 53.9 163 มารีย์อุปถัมภ์
83
34115
เด็กชายณัชพล  กำลังดี 1 3 44 155 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
84
34116
เด็กชายณัฐพงษ์  แสงสุวรรณ์ 1 3 35 142 บ้านเสาธง
85
34117
เด็กชายถิรายุทธ์  พรมลา 1 3 57 163 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
86
34118
เด็กชายปรเมศร์  จันทโคตร 1 3 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
87
34119
เด็กชายปีใหม่  ตันสุวรรณรัตน์ 1 3 35 142 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
88
34120
เด็กชายพิทักษ์พร  จูมสิมมา 1 3 62 166 มารีย์อุปถัมภ์
89
34121
เด็กชายพีระพัฒน์  ทองสัมฤทธิ์ 1 3 50 153 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
90
34122
เด็กชายรวินทร์  ประทีปทอง 1 3 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
91
34123
เด็กชายวัยวัฒน์  หอมชาติ 1 3 45 144 มารีย์อุปถัมภ์
92
34124
เด็กหญิงจิณณพัต  บุดดี 1 3 36 156 บ้านนาโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
93
34125
เด็กหญิงฉัทชนัน  ทองบ่อ 1 3 47 151 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
94
34126
เด็กหญิงชลธิชา  บุญชาลี 1 3 40 154 มารีย์อุปถัมภ์
95
34127
เด็กหญิงชิดชนก  จันทรสนิท 1 3 49 153 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
96
34128
เด็กหญิงญาณิศา  ยอดโพธิ์ 1 3 44 156 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง)
97
34129
เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  สุวรรณศิลป์ 1 3 31 143 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
98
34130
เด็กหญิงธนัญญา  อุทัย 1 3 39 150 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
99
34131
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงแก้ว 1 3 41 157 บ้านหินวิทยา
100
34132
เด็กหญิงธิญาดา  วงมาเกษ 1 3 41 157 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
101
34133
เด็กหญิงนงนภัส  หาญชัย 1 3 32 142 บ้านโคก(อสพป.32)
102
34134
เด็กหญิงบัณณิตา  สีหะบุตร 1 3 35 148 บ้านโนนจิก
103
34135
เด็กหญิงบุณยลดา  จูมสิมมา 1 3 34 143 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
104
34136
เด็กหญิงบุษยมาศ  สีดา 1 3 43 148 บ้า่นโคกเจริญ
105
34137
เด็กหญิงปฐมพร  สมปาน 1 3 73 160 สว่างคูณวิทยา
106
34138
เด็กหญิงปภัสรา  เลิศวิไล 1 3 35 156 บ้านสามเส้า
107
34139
เด็กหญิงพรนภา  นวนแย้ม 1 3 45 155 ชนะใช้กิจการ
108
34140
เด็กหญิงพรนัชชา  บุญเลี้ยง 1 3 36 145 บ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์)
109
34141
เด็กหญิงพัชราภา  แววพุก 1 3 35 156 มารีย์อุปถัมภ์
110
34142
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  พัดทอง 1 3 18 116 อรจันทร์วิทยา
111
34143
เด็กหญิงพิริยาภา  เผ่าทอง 1 3 38 154 บ้านหนองบักโทน
112
34144
เด็กหญิงรสิกา  บุญให้ 1 3 55 160 บ้านสามเส้า
113
34145
เด็กหญิงวิรากานต์  ศศิวงศ์สกุล 1 3 85 160 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
114
34146
เด็กหญิงศศินา  ดวงศรี 1 3 40 145 บ้านหนองกระทิง
115
34147
เด็กหญิงศศินิภา  เพ็งกระจ่าง 1 3 40 152 บ้านตระกาจขอนแก่น
116
34148
เด็กหญิงสิรินทรา  พิมพ์ขันธ์ 1 3 39 145 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
117
34149
เด็กหญิงสุภาพร  ลำภา 1 3 35 156 บ้านจานเลียว
118
34150
เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วคำสอน 1 3 30 143 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
119
34151
เด็กหญิงไหมทอง  ปรางทอง 1 3 60 155 บ้านปุน
120
34152
เด็กหญิงเอวิตรา  บุดดา 1 3 37 147 บ้านหนองบัวใหญ่
121
34153
เด็กชายคฑาวุธ  บุตรดา 1 4 42 153 บ้านกระแซงใหญ่
122
34154
เด็กชายญาณวุฒิ  ชัยวัชรเดชา 1 4 36 145 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
123
34155
เด็กชายธนากร  มนตรี 1 4 65 169 บ้านซำตาโตง
124
34156
เด็กชายประดิษฐ  สาธรณ์ 1 4 56 160 บ้านกระแชงใหญ๋
125
34157
เด็กชายภูเบศวร์  สุปติ 1 4 31 149 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
126
34158
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุญพริ้ง 1 4 77 183 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
127
34159
เด็กชายศุภวิชญ์  วงนามเถาว์ 1 4 54 158 บ้านโคกเจริญ
128
34160
เด็กชายสันสกฤต  พิมาทัย 1 4 57 160 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
129
34161
เด็กชายอนุวัตร  สุชาติ 1 4 35 156 บ้านกระแซงใหญ่
130
34162
เด็กชายอภิรักษ์  จีระออน 1 4 31 140 บ้านจานเลียว
131
34163
เด็กชายฮิโระโคะอุ  อันโด 1 4 41 150 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
132
34164
เด็กหญิงกนกวรรณ  โคสัย 1 4 39 153 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
133
34165
เด็กหญิงกิตติชัญญา  ทัพทะมาตย์ 1 4 24 128 สว่างคูณวิทยา
134
34166
เด็กหญิงเกวลิน  สุปัน 1 4 60 162 อรจันทร์วิทยา
135
34167
เด็กหญิงจารุพร  มั่นทน 1 4 41 150 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
136
34168
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ตั้น 1 4 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
137
34169
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ผายบึงแก้ว 1 4 37 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
138
34170
เด็กหญิงณัฐกมล  พูลสุข 1 4 53 168 บ้านโดนอาว
139
34171
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ถือผล 1 4 31 140 บ้านท่งยาวคำโปรย
140
34172
เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรณทอง 1 4 51 161 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
141
34173
เด็กหญิงนันทิญา  จันทกาญจน์ 1 4 43 145 เกษตรประชาตาทวด
142
34174
เด็กหญิงบุษนันทา  วงค์ธนู 1 4 48 163 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
143
34175
เด็กหญิงปนัดดา  ผะดาวัน 1 4 62 165 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
144
34176
เด็กหญิงปภัศรา  สุภบุตร 1 4 40 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
145
34177
เด็กหญิงปาลิตา  วาชัย 1 4 28 141 บ้านกระแซงใหญ่
146
34178
เด็กหญิงปิยธิดา  อาการ 1 4 80 157 บ้านภูเงิน
147
34179
เด็กหญิงพรชนก  ชาลีกุล 1 4 57 160 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
148
34180
เด็กหญิงพีรัตน์ดา  ครองชัย 1 4 50 158 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
149
34181
เด็กหญิงแพรวา  กันนอก 1 4 77 170 สว่างคูณวิทยา
150
34182
เด็กหญิงยุพาวรรณ  โพธิเศษ 1 4 51 160 บ้านหนองหัวช้าง
151
34183
เด็กหญิงรจนา  มูลตระกูล 1 4 31 148 บ้านโคกเจริญ
152
34184
เด็กหญิงวณัฐจินันท์  สุชาติ 1 4 38 155 สว่างคูณวิทยา
153
34185
เด็กหญิงวิภาดา  หล่าแสนเมือง 1 4 42 150 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
154
34186
เด็กหญิงลัคนา  คุชิตา 1 4 40 148 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง)
155
34187
เด็กหญิงวิมลสิริ  พลรักษ์ 1 4 52 158 มารีย์อุปถัมภ์
156
34188
เด็กหญิงศศิวิมล  ยอดจันทร์ 1 4 38 154 บ้านแก
157
34189
เด็กหญิงสิริมา  บุญจันทร์ 1 4 40 150 บ้านโนนสมบูรณ์
158
34190
เด็กหญิงสุจิตตราพร  โปริสา 1 4 41 154 บ้านกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี)
159
34191
เด็กหญิงสุพิชญา  ทวามั่น 1 4 40 149 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
160
34192
เด็กหญิงสุมาลี  คมไสย์ 1 4 38 150 บ้านเดียงตะวันตก
161
34193
เด็กชายกันต์  วรรณศรี 1 5 38 158 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
162
34194
เด็กชายกัลยกร  สุวิภาค 1 5 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
163
34195
เด็กชายเจษฏา  รอบโลก 1 5 46 167 บ้านโคกเจริญ
164
34196
เด็กชายณฐพงศกร  พลชา 1 5 52 169 อนุบาลศรีประชานุกูล
165
34197
เด็กชายณภัทร  วิระสุข 1 5 35 156 บ้านโคก
166
34198
เด็กชายณัฐภูมิ  นามบุตร 1 5 51 161 บ้านโคกเจริญ
167
34199
เด็กชายธรรมรักษ์  จันทร์ประสิทธิ์ 1 5 39 153 บ้านทุ่งโพธิ์
168
34200
เด็กชายธิติ  ชาลีหอม 1 5 29 139 มหาราช 2
169
34201
เด็กชายธีรภัทร์  เครือทอง 1 5 49 159 บ้านประทาย
170
34202
เด็กชายศิริพงษ์  ใสกระจ่าง 1 5 65 172 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
171
34203
เด็กชายสุรพัศ  ศรีปัญญา 1 5 90 175 บ้านหนองกระทิง
172
34204
เด็กหญิงกัญจณัฐ  นาคสังข์ 1 5 49 157 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
173
34205
เด็กหญิงจงกล  วงค์ใหญ่ 1 5 41 156 บ้านท่าคล้อ
174
34206
เด็กหญิงชลิตา  ด้วงทอง 1 5 52 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
175
34207
เด็กหญิงณัฐนรี  นวลแย้ม 1 5 65 161 บ้านไหล่ดุมตาเหมา
176
34208
เด็กหญิงณิชาวรรณ  เขาภูเขียว 1 5 32 148 บ้านจานเลียว
177
34209
เด็กหญิงถิรดา  คำศรีสุข 1 5 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
178
34210
เด็กหญิงธนัญญา  บุญเชิญ 1 5 35 143 บ้านหนองพระทะเล
179
34211
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญประภาร 1 5 109 166 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
180
34212
เด็กหญิงธิติมา  สุราม 1 5 49 155 บ้านซำเบ็ง
181
34213
เด็กหญิงนฤมล  เคารพ 1 5 26 143 บ้านเดียง(พลีศึกษา)
182
34214
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุทธวงษ์ 1 5 55 150 ไทยรัฐวิทยา 27
183
34215
เด็กหญิงปรางทอฝัน  พวงพันธ์ 1 5 35 156 บ้านจานเลียว
184
34216
เด็กหญิงปิญชาน์  มาลีหวล 1 5 47 158 มหาราช 2 (ภูคำ)
185
34217
เด็กหญิงเปรมฤดี  อุระวงค์ 1 5 30 147 บ้านทุ่งโพธิ์
186
34218
เด็กหญิงจิรัชญา  แสนบุญ 1 5 43 157 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
187
34219
เด็กหญิงพรสุดา  ครองชัย 1 5 40 155 บ้านโคก(อสพป.32)
188
34220
เด็กหญิงพิณทิพย์  จูแจ่ม 1 5 38 149 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
189
34221
เด็กหญิงมัทนพร  วัฒนามั่นกิจ 1 5 40 152 บ้านทุ่งขนวน
190
34222
เด็กหญิงมัลลิกา  ธารา 1 5 39 143 บ้านชำม่วง
191
34223
เด็กหญิงยุวนาภา  ก้อนคำ 1 5 41 159 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
192
34224
เด็กหญิงรุ้งเทียน  ปรึกสีดา 1 5 48 146 บ้านเดียงตะวันตก
193
34225
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รูปอ้วน 1 5 42 155 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
194
34226
เด็กหญิงสุธินันท์  บุตรศรีพันธ์ 1 5 37 153 บ้านหนองหัวช้าง
195
34227
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ยั้งใจ 1 5 32 146 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
196
34228
เด็กหญิงสุภาวดี  จินดาพงศ์ 1 5 36 145 มารีย์อุปถัมภ์
197
34229
เด็กหญิงหฤทัย  พลขันธ์ 1 5 50 163 บ้านโนนคำแก้ว
198
34230
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ศรีบริบูรณ์ 1 5 39 159 บ้านโคกเจริญ
199
34231
เด็กหญิงอาทิตยา  แจ่มเชื้อ 1 5 36 145 อรจันทร์วิทยา
200
34232
เด็กหญิงเอมิกา  วันทอง 1 5 52 160 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
201
34233
เด็กชายกรกต  แก้วกัณหา 1 6 36 145 มารีย์อุปถัมภ์
202
34234
เด็กชายกรภัทร์  องอาจ 1 6 36 145 อรจันทร์วิทยา
203
34235
เด็กชายกรวิชญ์  คงบำรุง 1 6 50 162 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
204
34236
เด็กชายกฤติพงศ์  วราห์คำ 1 6 36 145
205
34237
เด็กชายกฤษณะ  นาใจเย็น 1 6 48 169 บ้านหนองหญ้าลาด
206
34238
เด็กชายจรัสกร  ญานศิริ 1 6 35 156 บ้านไหล่ดุมตาเหมา
207
34239
เด็กชายจิรศักดิ์  กุลวิลัย 1 6 35 145 บ้านขนา
208
34240
เด็กชายไชยวัฒน์  พละศักดิ์ 1 6 39 169 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
209
34241
เด็กชายณัฐพงษ์  ชะบา 1 6 35 156 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
210
34242
เด็กชายนพณัฐ  โภคพันธ์ 1 6 39 145 บ้านชำแจงแมง
211
34243
เด็กชายปรมินทร์  โคตพันธ์ 1 6 41 146 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
212
34244
เด็กชายพรชัย  ขุขันธ์เขต 1 6 62 155 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
213
34245
เด็กชายพรหมพิริยะ  แสนสมบัติ 1 6 35 156 บ้านทุ่งโพธิ์
214
34246
เด็กชายภานุวัฒน์  ปุ้งโพธิ์ 1 6 53 147 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
215
34247
เด็กชายภูวสิษฎ์  ศิรินู 1 6 48 150 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
216
34248
เด็กชายวีระศักดิ์  พรมสิงห์ 1 6 35 156 บ้านน้ำเย็น (กองทัพบกอุปถัมภ์)
217
34249
เด็กชายศิณะ  ชื่นศรีวิโรจน์ 1 6 36 145 มารีย์อุปถัมภ์
218
34250
เด็กชายเศรษฐภูมิ  ควรการ 1 6 67 163 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
219
34251
เด็กชายสันติสุข  มะลิอ่อง 1 6 23 126 สว่างคูณวิทยา
220
34252
เด็กชายสิรวิชญ์  ธรรมสัตย์ 1 6 32 162 บ้านสว่าง
221
34253
เด็กชายสุธนัชญ์  คำภักดี 1 6 37 155 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
222
34254
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสพะบุตร 1 6 35 156 บ้านโนนน้ำอ้อม
223
34255
เด็กหญิงกัญญาภา  ศรศรี 1 6 40 157 บ้านโนนคำแก้ว
224
34256
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฟักแฟง 1 6 40 155 บ้านโนนจิก
225
34257
เด็กหญิงกิตติมา  งอมสงัด 1 6 51 165 บ้านสามเส้า
226
34258
เด็กหญิงจิรภิญญา  ลาพันธ์ 1 6 46 148 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
227
34259
เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีบุรี 1 6 35 140 บ้านทุ่งขนวน
228
34260
เด็กหญิงชลิกร  บุตรมั่น 1 6 35 148 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
229
34261
เด็กหญิงธนพร  ครุธทัสสะ 1 6 36 145 มารีย์อุปถัมภ์
230
34262
เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชร์ดี 1 6 31 151 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
231
34263
เด็กหญิงประภัสสร  แก้วเขียว 1 6 35 156 บ้านท่าคลอง
232
34264
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทมาศ 1 6 49 156 บ้านจำนันสายเจริญ
233
34265
เด็กหญิงลดาวัลย์  กิ่งแสง 1 6 35 156 บ้านหนองหญ้าลาด
234
34266
เด็กหญิงลักขณา  อ่อนวรรณะ 1 6 32 151 บ้านหนองหิน
235
34267
เด็กหญิงศิรินภา  ดอกไม้ 1 6 34 150 บ้านโคก(อสพป.32)
236
34268
เด็กหญิงศิรินทรา  สถาพร 1 6 35 156 สว่างคูณวิทยา
237
34269
เด็กหญิงสุนันพร  พงษ์ลุน 1 6 36 145 อรจันทร์วิทยา
238
34270
เด็กหญิงสุภัทรา  พันธ์บุตร 1 6 35 156 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
239
34271
เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิ์ศรีทอง 1 6 45 155 บ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
240
34272
เด็กหญิงสุวิชาดา  สุปันริ 1 6 40 158 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
241
34273
เด็กชายกฤษณะ  คร่ำครวญ 1 7 36 145 อนุบาเบญจมิตร
242
34274
เด็กชายขัตติยะ  บุญมาวงษ์ 1 7 36 145 อรจันทร์วิทยา
243
34275
เด็กชายจักรกฤษณ์  พงศ์ชาติ 1 7 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
244
34276
เด็กชายเจษฎากร  บุญน้อย 1 7 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
245
34277
เด็กชายชาคริต  สารภาพ 1 7 50 164 บ้านทุ่งขนวน
246
34278
เด็กชายณัฐนันท์  ชำนาญเวช 1 7 24 120 สว่างคูณวิทยา
247
34279
เด็กชายธนภัทร  เปล่าจันทร์ 1 7 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
248
34280
เด็กชายธนวัฒน์  แสงฉวี 1 7 36 140 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
249
34281
เด็กชายนัทธพงศ์  ผันกระโทก 1 7 35 156
250
34282
เด็กชายปิยวัฒน์  ละเลิศ 1 7 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
251
34283
เด็กชายพีรพัฒน์  มั่นพุด 1 7 41 159 บ้านผือ
252
34284
เด็กชายพีรพัฒน์  มีศรี 1 7 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
253
34285
เด็กชายพุฒินันท์  บุตรดี 1 7 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
254
34286
เด็กชายภัทรพล  กอไธสง 1 7 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
255
34287
เด็กชายวีรวิชย์  หงษ์ศิลา 1 7 36 145 อรจันทร์วิทยา
256
34288
เด็กชายศิวัฒน์  กาประสิทธิ์ 1 7 35 140 บ้านโนนสำราญ
257
34289
เด็กชายสมคะเน  สอนใต้ 1 7 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
258
34290
เด็กชายอธิคุปต์  โทวาท 1 7 29 140 มหาราช 2
259
34291
เด็กชายอภิรักษ์  แสงดี 1 7 35 156 บ้านโนนแสนคำ
260
34292
เด็กหญิงกันติยา  ละมูล 1 7 35 149 บ้านหนองทา
261
34293
เด็กหญิงกาญจา  ปัตทาบาล 1 7 36 145 อรจันทร์วิทยา
262
34294
เด็กหญิงจุฑามณี  แสงส่อง 1 7 41 160 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
263
34295
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาภทวี 1 7 90 155 บ้านขนา
264
34296
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธ์กาฬสินธุ์ 1 7 39 158 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
265
34297
เด็กหญิงฐิติพร  เตารัตน์ 1 7 46 148 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
266
34298
เด็กหญิงธัญกร  วงศา 1 7 36 145 อรจันทร์วิทยา
267
34299
เด็กหญิงนฤมล  คูณสุข 1 7 71 156 บ้านภูมิซรอล
268
34300
เด็กหญิงปพิชญา  วรรณโคตร 1 7 70 158 บ้านนาแวง
269
34301
เด็กหญิงปิยดา  จำปา 1 7 35 156 บ้านโนนน้ำอ้อม
270
34302
เด็กหญิงพชรมน  บุญโต 1 7 54 160 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
271
34303
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณ์ 1 7 58 151 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
272
34304
เด็กชายภูวดล  สังข์ทอง 1 7 26 116 อรจันทร์วิทยา
273
34305
เด็กหญิงรัตนา  วันทวี 1 7 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
274
34306
เด็กหญิงรุ่งนภา  ถนอม 1 7 42 150 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
275
34307
เด็กหญิงลธิตา  วันพุฒ 1 7 36 154 บ้านผือ
276
34308
เด็กหญิงวงตะวัน  พิชัย 1 7 36 145 มารีย์อุปถัมภ์
277
34309
เด็กหญิงวลีรัตน์  ฤาชัย 1 7 41 150 บ้านโตนด
278
34310
เด็กหญิงสิรภัทร  แก้วสะอาด 1 7 23 142 อรจันทร์วิทยา
279
34311
เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยสาร 1 7 65 167 บ้านโตนด
280
34312
เด็กหญิงสุทธิดา  บัวสด 1 7 31 141 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
281
34313
เด็กชายแคล้ว  แก้วจันทร์ 1 8 35 156 บ้านหนองหญ้าลาด
282
34314
เด็กชายจักรินทร์  รอบรู้ 1 8 35 156 บ้านโนนเปือย
283
34315
เด็กชายจิรวัฒน์  คำมล 1 8 35 135 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
284
34316
เด็กชายเจษฎา  มาหา 1 8 89 162 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
285
34317
เด็กชายณัฐวัตร  อรศรี 1 8 30.5 127 สว่างคูณวิทยา
286
34318
เด็กชายทนงฤทธิ์  อินทรโสม 1 8 35 156 มหาราช 2
287
34319
เด็กชายธรรมรงค์  เกษมสุข 1 8 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
288
34320
เด็กชายปริญญา  กุลวิลัย 1 8 20 120 อรจันทร์วิทยา
289
34321
เด็กชายปรีดิพงษ์  แก่นลา 1 8 36 145 มารีย์อุปถัมภ์
290
34322
เด็กชายเพชรมงคล  กระเสียร 1 8 40 150 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บำรุง)
291
34323
เด็กชายภูวดล  พลโยธา 1 8 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
292
34324
เด็กชายวรเมธ  อาจวิชัย 1 8 33 143 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
293
34325
เด็กชายวรวิช  ศรีคำภา 1 8 43 147 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
294
34326
เด็กชายวัชรินทร์  มาลีศรี 1 8 30 147 บ้านนารังกา
295
34327
เด็กชายสมบูรณ์  อินทร์โต 1 8 71 163 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
296
34328
เด็กชายสิทธิศักดิ์  คุณนาบาล 1 8 31 146 บ้านผือ
297
34329
เด็กชายสุรนาท  พลพวก 1 8 47 169 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
298
34330
เด็กชายอนุชา  เครือบุตรดา 1 8 56 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
299
34349
เด็กชายสิรภพ  จันทง 1 8 36 145 สว่างคูณวิทยา
300
34477
เด็กชายนิติพล  บุตรสันเทียะ 1 8 36 145 มารีย์อุปถัมภ์
301
34331
เด็กหญิงกมลรัตน์  อินธิมาศ 1 8 40 154 บ้านโตนด
302
34332
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประดา 1 8 36 145 สว่างคูณวิทยา
303
34333
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังวาลย์ 1 8 36 145 อรจันทร์วิทยา
304
34334
เด็กหญิงจิรนันท์  คชพันธ์ 1 8 44 151 บ้านขนุน
305
34335
เด็กหญิงณัฐฌธิดา  บูระภักดิ์ 1 8 59 158 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
306
34336
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงเนตร 1 8 30 145 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
307
34337
เด็กหญิงธัญจิรา  นครธรรม 1 8 39 151 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
308
34338
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพชรนิ่ม 1 8 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
309
34339
เด็กหญิงนภัสสร  แก้วจันทร์ 1 8 39 158 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
310
34340
เด็กหญิงนันทภัค  ประสานทอง 1 8 45 150 บ้านขนุน
311
34341
เด็กหญิงปัญฐวดี  วรรณเวช 1 8 36 145 สว่างคูณวิทยา
312
34342
เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทิมา 1 8 35 145 บ้านหนองหญ้าลาด
313
34343
เด็กหญิงพรกรัณย์  กันยา 1 8 55 154 บ้านท่าสว่าง
314
34344
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  คมใสย์ 1 8 32 152 บ้านโคก (อสพป.32)
315
34345
เด็กหญิงพิมพ์พร  ศิริผลา 1 8 36 145 สว่างคูณวิทยา
316
34346
เด็กหญิงมนต์นภา  ศรีนวล 1 8 38 150
317
34347
เด็กหญิงวงศกรวรรณ  มั่นชาติ 1 8 50 159 บ้านบึงมะลู
318
34348
เด็กหญิงศิภาภรณ์  ฆ้องทรัพย์ 1 8 33 156 บ้านหนองกระทิง
319
34350
เด็กหญิงสุดารัตน์  กระทุ่มกลาง 1 8 42 142 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
320
34352
เด็กหญิงอธิชา  คณาญาติ 1 8 43 155 บ้านโนนคูณ
321
34353
เด็กชายกฤษฎา  จารุมาศ 1 9 42 158 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
322
34354
เด็กชายกลภัทร  คามินทร 1 9 61 160 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
323
34355
เด็กชายฐานทัพ  ผานาค 1 9 42 158 บ้านหนองหญ้าลาด
324
34356
เด็กชายทวีชัย  ปล้องอ่อน 1 9 55 162 บ้านทุ่งสว่าง
325
34357
เด็กชายธนโชค  คงยืน 1 9 60 160 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
326
34358
เด็กชายธนภูมิ  ไชยวุฒิ 1 9 40 158 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
327
34359
เด็กชายธิปไตย  ปัญญาวัน 1 9 36 145 มารีย์อุปถัมภ์
328
34360
เด็กชายธีรโชติ  โคตะมูล 1 9 29 148 บ้านหนองกระทิง
329
34361
เด็กชายนรินทร์  พาพันธ์ 1 9 60 124 มหาราช 2
330
34362
เด็กชายปฏิภาณ  ต้นโพธิ์ 1 9 39 156 บ้านบัวงาม
331
34363
เด็กชายเมธพนธ์  อะโนนาม 1 9 39 155 บ้านผือ
332
34364
เด็กชายสิทธิโชค  สนทยา 1 9 59 165 บ้านโนนน้ำอ้อม
333
34365
เด็กชายสุธน  บุญมีมาก 1 9 39 152 บ้านขนา
334
34366
เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วสาลี 1 9 61 161 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
335
34368
เด็กชายอภิชัย  ยิ่งกำแหง 1 9 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
336
34369
เด็กชายอภิรักษ์  สะโสดา 1 9 47 148 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
337
34370
เด็กชายเอกนรินทร์  อ่อนมิ่ง 1 9 43 160 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
338
34367
เด็กหญิงทิตา  ปิยะรุ่งบัณฑิต 1 9 42 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
339
34371
เด็กหญิงกรรณิการ์  นวลจันทร์ 1 9 35 155 บ้านซำม่วง
340
34372
เด็กหญิงกุณนที  ศรีลาชัย 1 9 51 163 อนุบาลวัดพระโต
341
34373
เด็กหญิงจิดาภา  อารีพงศ์ 1 9 39 154 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
342
34374
เด็กหญิงชนิภรณ์  ทองคำวัน 1 9 30 145 บ้านทุ่งเทิง
343
34375
เด็กหญิงทอไหมทอง  เก่งมนตรี 1 9 36 145 อรจันทร์วิทยา
344
34376
เด็กหญิงทัดดาว  ศรีพูล 1 9 35 152 มหาราช 2
345
34377
เด็กหญิงทิชา  ทองแกะ 1 9 52 154 บ้านรุงสมบูรณ์
346
34378
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภาระเวช 1 9 36 141 บ้านรุงสมบูรณ์
347
34379
เด็กหญิงนฤมล  สุขจินดา 1 9 48 158 บ้านกุดเสลาหนองขวาง
348
34380
เด็กหญิงนันทิชา  บุญประดิษฐ์ 1 9 50 154 บ้านทุ่งขนวน
349
34381
เด็กหญิงนิษฐา  พงษ์ชาติ 1 9 40 155 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
350
34382
เด็กหญิงประภาพรรรณ  เสตรา 1 9 49 146 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
351
34383
เด็กหญิงปิยปาณ  โคตรแสนเมือง 1 9 42 143 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
352
34384
เด็กหญิงพรไพลิน  วลัยศรี 1 9 54 151 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
353
34385
เด็กหญิงพัชรินทร์  เหล่าโก้ก 1 9 42 148 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
354
34386
เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนะพันธ์ 1 9 43 154 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
355
34387
เด็กหญิงลีลาวดี  สรสิทธิ์ 1 9 48 158 บ้านโคกข้ามป้อม
356
34388
เด็กหญิงวรรณพร  คำภักดี 1 9 43 151 บ้านกุดเสลาหนองขวาง
357
34389
เด็กหญิงศรัณญา  บุตรดา 1 9 60 167 บ้านโนนคูณ
358
34390
เด็กหญิงสิริมา  ส่องศรี 1 9 43 157 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
359
34391
เด็กหญิงสุวนันท์  ศิริพี 1 9 48 156 บ้านกระบี่
360
34392
เด็กหญิงอุมากร  เศรษรัฐถาสิงห์ 1 9 36 145 มารีย์อุปถัมภ์
361
34393
เด็กชายกฤษฎา  ใจมั่น 1 10 40 149 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
362
34394
เด็กชายชญานนท์  ลาพันธ์ 1 10 40 152 บ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
363
34395
เด็กชายชนาธิป  พิมาทัย 1 10 43 150 บ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)
364
34396
เด็กชายณัฐภูมิ  ชัยมีแรง 1 10 28 136 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
365
34397
เด็กชายณันธนโชติ  วันศรี 1 10 40 162 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
366
34398
เด็กชายธนากร  พุ่มจันทร์ 1 10 30 138 อรจันทร์วิทยา
367
34399
เด็กชายนครินทร์  คูณผล 1 10 29 147 บ้านชำแจงแมง
368
34400
เด็กชายพสุธร  หินดี 1 10 40 155 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
369
34401
เด็กชายภูริณัฐ  เทพประมวล 1 10 35 247 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
370
34402
เด็กชายมนตรี  โจมปัญญา 1 10 35 152 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
371
34403
เด็กชายรัฐภูมิ  ศรกิจ 1 10 35 141 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
372
34404
เด็กชายวรัญญู  โพธิพันธิ์ 1 10 34 144 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
373
34405
เด็กชายเศวตฉัตร  ขันทอง 1 10 62 162 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
374
34406
เด็กชายสะราวุฒิ  มาคำ 1 10 80 164 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
375
34407
เด็กชายสิทธิพร  โยธา 1 10 84 165 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
376
34408
เด็กชายสิรวิชญ์  เครือพันธ์ 1 10 37 151 บ้านขนา
377
34409
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นสกุล 1 10 40 149 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
378
34410
เด็กชายอดิศักดิ์  กุนหอม 1 10 42 139 บ้านเดียงตะวันตก
379
34411
เด็กหญิงชลดา  ผงธุลี 1 10 61 150 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
380
34412
เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญประชม 1 10 48 146 บ้านโคกสะอาด
381
34413
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินเพ็ญ 1 10 40 155 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
382
34414
เด็กหญิงธันยพร  เนียมพันธ์ 1 10 46 155 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
383
34415
เด็กหญิงนัทชา  อุทา 1 10 43 153 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
384
34416
เด็กหญิงนันทรัตน์  รสชาติ 1 10 48 158 บ้านขนุน
385
34417
เด็กหญิงเนตรนภา  เถาว์คำ 1 10 35 156 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
386
34418
เด็กหญิงปัณฑิตา  หาญชัย 1 10 62 162 บ้านเดียงตะวันตก
387
34419
เด็กหญิงปาจรีย์  ศรีหาวงค์ 1 10 43 154 บ้านขนา
388
34420
เด็กหญิงพัชรินทร์  มีชัย 1 10 35 150 บ้านขนา
389
34421
เด็กหญิงภัทรดา  ศรีตระกูล 1 10 55 162 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
390
34422
เด็กหญิงภัทราภรณ์  กินรา 1 10 34 147 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
391
34423
เด็กหญิงรวิสรา  สมภาค 1 10 54 165 บ้านนาขนวน
392
34424
เด็กหญิงวรางคณา  บุตรมี 1 10 32 150 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
393
34425
เด็กหญิงวิภา  โทสวนจิตร 1 10 45 155 บ้านภูเงิน
394
34426
เด็กหญิงวิภาวดี  คำศรี 1 10 35 141 อนุบาลเบญจมิตร
395
34427
เด็กหญิงศิริกัญญา  วรรณทวี 1 10 35 156 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
396
34428
เด็กหญิงสุกัญญา  ดิษฐประสพ 1 10 35 148 บ้านกุดเสลาหนองขวาง
397
34429
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กฤษณ์ดนัย 1 10 54 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
398
34430
เด็กหญิงโสภิตา  รามัญ 1 10 32 145 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
399
34431
เด็กหญิงอารยา  ทาหาร 1 10 35 156 บ้านละลายมีชัย
400
34432
เด็กหญิงอารยา  พวงจำปา 1 10 40 153 ตชด.บ้านหนองใหญ่
401
34433
เด็กชายขจรเดช  ชูกลิ่น 1 11 32 141 บ้านซำเบ็ง
402
34434
เด็กชายคุณานนต์  มะลิรส 1 11 35 156 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
403
34435
เด็กชายจารุภัทร  เพ็งธรรม 1 11 36 145 อนุบาลเบญจมิตร
404
34436
เด็กชายณัฐชัย  ยืนนาน 1 11 32 145 บ้านหนองทา
405
34437
เด็กชายณัฐดนัย  ศิริพันธ์ 1 11 49 149 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
406
34438
เด็กชายญัฐรวัฒน์  ทางาม 1 11 43 145 มารีย์อุปถัมภ์
407
34439
เด็กชายดนุภพ  บุตรธะนา 1 11 57 158 บ้านหนองกระทิง
408
34440
เด็กชายนวดล  นันกระโทก 1 11 40 149 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
409
34441
เด็กชายเบญจพล  ทาเงิน 1 11 41 141 บ้านหนองบัวใหญ่
410