-:- ADMIN -:-
รายวิชากิจกรรม
#
ลำดับวิชา
รายวิชา
ชั้น ม.
รับ
สถานที่รับ
ครูผู้สอน
รับแล้ว
คงเหลือ
#
1
62
เทเบิลเทนนิส คัดเลือกเข้าชุมนุม ม.1-6 27 สนามปิงปอง 505.สาคร 29 -2 รับเกิน
2
60
รักษ์วิถีไทย ม.1-6 50 113 432.ไอรดา 50 0 เต็ม
3
28
เกมคณิตศาสตร์ ม.1-6 25 311 216.ศรีสุข 21 4 รับได้
4
126
คอมพิวเตอร์ ม.1-6 40 601 712.กาญจนา 28 12 รับได้
5
125
GSP ม.1-6 25 ห้องประชุมคณิตศาสตร์ 218.พิศมัย 6 19 รับได้
6
119
กรีฑา * คัดเลือกเข้าชุมนุม ม.1-6 30 สนามกรีฑา 513.จุมพล 7 23 รับได้
7
122
ตะกร้อ* คัดเลือกเข้าชุมนุม ม.1-6 25 สนาม 516.กัมพล 11 14 รับได้
8
23
คิดเลขเร็ว ม.1-6 28 333 227.สุกัญญา 29 -1 รับเกิน
9
118
วอลเลย์บอล * คัดเลือกเข้า ม.1-6 50 สนามวอลเลย์บอล 509.ธนวัฒน์ 25 25 รับได้
10
121
ฟุตบอล* คัดเลือกเข้าชุมนุม ม.1-6 134 สนามฟุตบอล 515.ภูวิน 112 22 รับได้
11
120
เปตอง* คัดเลือกเข้าชุมนุม ม.1-6 30 สนามเปตอง 506.ศรัล 11 19 รับได้
12
21
ฟุตซอล ม.1-6 75 สนาม 222.อิทธิรัฐ 65 10 รับได้
13
116
ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น ม.1-6 50 อาคาร 5 852.ศศิธร 22 28 รับได้
14
114
ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น ม.1-6 50 อาคาร 5 879.เมธาวี 31 19 รับได้
15
18
ซูโดกุ ม.1-6 25 312 225.รัชดาพร 25 0 เต็ม
16
113
ฮวงจุ้ย ม.1-6 25 อาคาร 5 876.พิชญาพงศ์ 25 0 เต็ม
17
15
ปริศนาคำนวณ ม.1-6 50 313 201.วลีรัตน์ 23 27 รับได้
18
11
หนังสือเล่มเล็ก/คำคม ม.1-6 50 222 122.ปาจรีย์ 42 8 รับได้
19
106
ประชาสัมพันธ์ ม.1-6 25 ห้องประชาสัมพันธ์ 801.สุธรรมา 26 -1 รับเกิน
20
8
แต่งคำประพันธ์ ม.1-6 50 214 107.สุนันท์ 12 38 รับได้
21
101
ยุวมัศคุเทศก์ ม.1-6 25 อาคาร 5 821.นันท์นภัส 8 17 รับได้
22
2
อ่านเรียนเขียนสะกดคำ ม.1-6 50 216 119.เนตนภา 45 5 รับได้
23
96
ดูหนังฟังเพลงสากล ม.1-6 25 อาคาร 10 857.กชพร 23 2 รับได้
24
95
ดูหนังฟังเพลงสากล ม.1-6 25 อาคาร 5 820.ภารดี 24 1 รับได้
25
93
เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ(อากาศยานไร้คนขับ - UAV) ม.1-6 26 อาคาร ฝ 731.เฉลิมศักดิ์ 26 0 เต็ม
26
92
เกษตร/อุตสาหกรรม ม.1-6 25 อาคาร ฝ 729.บุญหลาย 25 0 เต็ม
27
91
เกษตร ม.1-6 25 ห้องเกษตร 959.ณญาตา 18 7 รับได้
28
59
ภาพยนต์สั้น ม.1-6 41 127 423.สุรีรัตน์ 41 0 เต็ม
29
57
โปงลาง ม.1-6 25 เวทีโรงอาหาร 413.ทองพูล 9 16 รับได้
30
88
คอมพิวเตอร์ ม.1-6 26 ตึก ICT 717.คำรวม 24 2 รับได้
31
85
ห้องสมุด ม.1-6 50 ห้องสมุด 723.สุพรรษา 49 1 รับได้
32
53
อุตสาหกรรม ม.1-6 25 111 409.สมศิลป 24 1 รับได้
33
84
ห้องสมุด ม.1-6 50 ห้องสมุด 991.จริยา 49 1 รับได้
34
83
ไฟฟ้า ม.1-6 25 อาคาร ฝ 703.สาเกียรติ 15 10 รับได้
35
77
ยูโด ม.1-6 50 ห้องเกษตร 707.รวงทอง 36 14 รับได้
36
43
นักบินน้อย ม.1-6 82 อาคาร 4 333.รัตนาภรณ์ 82 0 เต็ม
37
41
วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ม.1-6 25 อาคาร 4 318.ธัญลักษณ์ 1 24 รับได้
38
72
ดนตรีไทย ม.1-6 25 ห้องดนตรีไทย 616.พิมพิลา 13 12 รับได้
39
40
ดนตรีไทย ม.1-6 25 ห้องดนตรีไทย 308.สุดารัตน์ 16 9 รับได้
40
71
ศิลปะ ม.1-6 25 206 614.พชรพล 21 4 รับได้
41
39
สะเต็มศึกษา ม.1-6 25 1028 311.สมาน 12 13 รับได้
42
70
ดนตรี (กีตาร์) ม.1-6 25 202 607.สมเกียรติ 25 0 เต็ม
43
37
วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ม.1-6 173 อาคาร 4 330.ณัฐวสา 173 0 เต็ม
44
35
ห้องเรียนสีเขียว ม.1-6 80 1031 322.สืบพงษ์ 80 0 เต็ม
45
66
ผู้ตัดสินบาสเกตบอล ม.1-6 50 หอประชุมเก่า 608.สุขนิรันดร์ 49 1 รับได้
46
34
โครงงานวิทย์ ม.1-6 25 423 310.มลิวัลย์ 10 15 รับได้
47
65
โยธวาทิต ม.1-6 50 206 610.ณัฐพล 33 17 รับได้
48
64
ศิลปะกับการถ่ายภาพ ม.1-6 25 อาคาร 10 601.วิเชียร 25 0 เต็ม
49
33
โครงงานวิทย์ ม.1-6 25 423 325.บุญเลิศ 20 5 รับได้
50
63
แบดมินตัน ม.1-6 60 โรงอาหาร 512.ยุทธนา 53 7 รับได้
51
31
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 25 อาคาร 4 331.จันทร์เพ็ญ 15 10 รับได้
52
30
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 25 อาคาร 4 313.แก้วตา 24 1 รับได้
53
29
คณิตคิดสนุก ม.ต้น 25 อาคาร 3 230.จันสอน 11 14 รับได้
54
26
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 25 325 229.อลิชา 25 0 เต็ม
55
20
ซ่อมเสริมคณิต ม.ต้น ม.ต้น 25 323 206.ประนอมนิศญ์ 22 3 รับได้
56
16
A-math ม.ต้น ม.ต้น 30 324 220.ธนพร 29 1 รับได้
57
111
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 25 อาคาร 5 877.จัตุวัฒน์ 22 3 รับได้
58
14
คณิตคิดสนุก ม.ต้น 25 โรงอาหาร 212.กุนทินี 25 0 เต็ม
59
13
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ม.ต้น 25 213 123.สุวคนธ์ 10 15 รับได้
60
105
ขับร้องเพลงจีน ม.ต้น 25 อาคาร 5 868.ปุณณดา 6 19 รับได้
61
6
ภาษาลาว ม.ต้น 25 213 114.อรนุช 25 0 เต็ม
62
5
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ม.ต้น 25 213 111.อรวัณย์ 8 17 รับได้
63
100
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 25 อาคาร 5 802.จิราภรณ์ 25 0 เต็ม
64
4
สื่อสร้างสรรค์ ม.ต้น 25 226 115.พรพิมล 8 17 รับได้
65
99
สแครบเบิ้ล ม.ต้น 25 อาคาร 5 854.สุภาพร 24 1 รับได้
66
1
อ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น 75 215 101.วิทยา 8 67 รับได้
67
94
เคหศาสตร์ ม.ต้น 25 อาคาร ฝ 732.ชลิตา 10 15 รับได้
68
90
คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 25 ตึก ICT 730.ปาริตา 0 25 รับได้
69
89
คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 40 611 980.รัตนาวรรณ 38 2 รับได้
70
86
คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 50 ตึก ICT 724.ณภาย์ 44 6 รับได้
71
51
สังคมศึกษา ม.ต้น 25 116 414.สวภัทร 25 0 เต็ม
72
82
เคหศาสตร์ ม.ต้น 25 อาคาร ฝ 720.ปุณยนุช 0 25 รับได้
73
50
สังคมศึกษา ม.ต้น 25 115 415.ปกรณ์พล 21 4 รับได้
74
49
สังคมศึกษา ม.ต้น 50 114 416.ทัศนี 30 20 รับได้
75
78
เคหศาสตร์ ม.ต้น 25 อาคาร ฝ 704.ปณิชา 7 18 รับได้
76
75
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น 75 ห้องแนะแนว 903.บุษยภัค 63 12 รับได้
77
73
ศิลปะสร้างสรรค์ ม.ต้น 50 203 615.นาฏชฎา 49 1 รับได้
78
69
นาฎศิลป์ ม.ต้น 25 ห้องนาฏศิลป์ 609.ชัญญาภัค 25 0 เต็ม
79
36
ของเล่นวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 25 อาคาร 4 309.ปรียานุช 23 2 รับได้
80
67
นาฎศิลป์ ม.ต้น 25 204 612.ราตรี 20 5 รับได้
81
32
นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 2ึ7 อาคาร 4 316.ศิลารัตน์ 29 -27 รับได้
82
61
ยสร. ม.ปลาย ห้องอนามัย 514.อาภาภรณ์ 0 0 รับเกิน
83
27
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 25 313 207.ประภูศักดิ์ 0 25 รับได้
84
25
รักษสุขภาพ ม.ปลาย 50 321 228.มณีจันทร์ 15 35 รับได้
85
22
GSP ม.ปลาย 25 ห้องประชุมคณิต 209.รักษมล 9 16 รับได้
86
117
ภาษาเขมร ม.ปลาย 25 อาคาร 5 860.สุภาพร 6 19 รับได้
87
115
ละครสั้นจีน ม.ปลาย 25 อาคาร 5 880.สุภาวดี 9 16 รับได้
88
19
ซูโดกุ ม.ปลาย 25 326 224.พเยาว์ 26 -1 รับเกิน
89
17
A-math ม.ปลาย ม.ปลาย 25 322 214.ดวงเดือน 25 0 เต็ม
90
124
ยสร. ม.ปลาย 75 ห้องอนามัย 510.วิภาษณีย์ 33 42 รับได้
91
110
ภาษาฝรั่งเศล ม.ปลาย 25 อาคาร 5 811.พรทิพย์ 4 21 รับได้
92
109
ท่องเที่ยว ม.ปลาย 25 524 856.จิระวัฒน์ 11 14 รับได้
93
108
English Singing ม.ปลาย 25 527 853.สุณัฐชา 12 13 รับได้
94
12
รักการอ่าน ม.ปลาย 25 228 106.นภาพิมพ์ 0 25 รับได้
95
107
ภาษาฝรั่งเศล ม.ปลาย 25 อาคาร 5 810.จารุวรรณ 7 18 รับได้
96
10
สื่อสร้างสรรค์ ม.ปลาย 25 226 121.กัลย์กมล 0 25 รับได้
97
9
GAT -เชื่อมโยง ม.ปลาย 25 216 116.วชิรวิชญ์ 20 5 รับได้
98
104
ภาษาฝรั่งเศล ม.ปลาย 25 อาคาร 5 812.จันทิมา 5 20 รับได้
99
103
Around the world ม.ปลาย 25 อาคาร 5 809.มณฑา 8 17 รับได้
100
7
ภาษาลาว ม.ปลาย 25 227 113.สุรัชนา 20 5 รับได้
101
102
ภาษาอังกฤษทั่วไป ม.ปลาย 25 อาคาร 5 806.พรทิพย์ 27 -2 รับเกิน
102
3
เงินถุงแดง ม.ปลาย 25 223 112.ขวัญชีวา 27 -2 รับเกิน
103
98
สแครบเบิ้ล ม.ปลาย 50 528 855.ธวัชชัย 17 33 รับได้
104
97
ท่องเที่ยว ม.ปลาย 25 524 803.พรพรรณ 21 4 รับได้
105
58
สังคมศึกษา ม.ปลาย 50 126 419.พิชญ์นรี 14 36 รับได้
106
56
สังคมศึกษา ม.ปลาย 50 128 403.พวงผกา 31 19 รับได้
107
87
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 50 ตึก ICT 725.ชาญณรงค์ 48 2 รับได้
108
55
ธรรมศึกษา ม.ปลาย 50 121 422.ชลัญธร 13 37 รับได้
109
54
สังคมศึกษา ม.ปลาย 25 123 428.เกษมสันต์ 26 -1 รับเกิน
110
52
สังคมศึกษา ม.ปลาย 50 124 410.พัทธยา 4 46 รับได้
111
81
เคหศาสตร์ ม.ปลาย 25 อาคาร ฝ 970.รัชกร 0 25 รับได้
112
48
วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์ ม.ปลาย 25 อาคาร4 344.ไชยา 14 11 รับได้
113
80
เคหศาสตร์ ม.ปลาย 50 อาคาร ฝ 708.อัมพรรัตน์ 0 50 รับได้
114
47
เคมี ม.ปลาย 25 อาคาร4 324.กิตติ 15 10 รับได้
115
79
คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ม.ปลาย 75 ห้อง อย.น้อย 727.จันทร์เพ็ญ 12 63 รับได้
116
46
เศษวัสดุเหลือใช้ ม.ปลาย 50 ซุ้มลำดวน 343.เสาวลักษณ์ 48 2 รับได้
117
45
ปริศนาทางวิทย์ ม.ปลาย 25 427 321.พิสุทธา 6 19 รับได้
118
44
จุลชีวะ (Microbio) ม.ปลาย 25 428 320.จรรยวรรธน์ 12 13 รับได้
119
76
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย 50 ห้องแนะแนว 963.ภัสราภรณ์ 19 31 รับได้
120
42
โสตทัศนศึกษา ม.ปลาย 25 406 315.ธัชกร 42 -17 รับเกิน
121
38
อิเล็กโทรนิกส์ ม.ปลาย 25 อาคาร 4 312.ญาตา 8 17 รับได้
122
68
นาฎศิลป์ ม.ปลาย 25 ห้องนาฏศิลป์ 605.สุดารัตน์ 27 -2 รับเกิน
123
139
นักศึกษาวิชาทหาร ม.ปลาย 340 ห้องบก.กรม 427.พันธศักดิ์ 251 89 รับได้
124
133
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 ม.ต้น 150 422.ชลัญธร 0 150 รับได้
125
132
เนตรนารี ม.3 ม.ต้น 61 212.กุนทินี 0 61 รับได้
126
131
เนตรนารี ม.2 ม.ต้น 81 854.สุภาพร 1 80 รับได้
127
130
เนตรนารี ม1 ม.ต้น 150 705.วิลาวัลย์ 75 75 รับได้
128
129
ลูกเสือ ม.3 ม.ต้น 242 หน้าอาคาร5 413.ทองพูล 0 242 รับได้
129
128
ลูกเสือ ม2 ม.ต้น 261 610.ณัฐพล 254 7 รับได้
130
127
ลูกเสือ ม.ต้น 251 703.สาเกียรติ 241 10 รับได้
131
141
เนตรนารี ม.1 ม.ต้น 80 723.สุพรรษา 0 80 รับได้
132
140
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.3 ม.ต้น 142 979.จารุวรรณ 0 142 รับได้
133
138
ยุวกาชาด ม.2 ม.ต้น 115 820.ภารดี 0 115 รับได้
134
137
ยุวกาชาด ม.3 ม.ต้น 118 417.นภามาส 1 117 รับได้
135
136
ยุวกาชาด ม.1 ม.ต้น 150 201.วลีรัตน์ 0 150 รับได้
136
135
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.3 ม.ต้น 810.จารุวรรณ 0 0 รับเกิน
137
134
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 ม.ต้น 154 313.แก้วตา 0 154 รับได้

1