-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
7.
#
1
30843
นายชิษณุชา  อำไพ 5 1 70 175 10000 3 15 2500
2
30844
นายเชิดชูตระกูล  ภูมลี 5 1 57 176 16 2 20 15000
3
30847
นายเทวฤทธิ์  แจ่มเชื้อ 5 1
4
30849
นายปรัชญา  สานทอง 5 1
5
30891
นายกีรติกร  ทิพมาตย์ 5 1
6
30894
นายขุนแผน  ทรงทัน 5 1
7
30902
นายธีรเมธ  ธนเกียรติเดชา 5 1 51 168 300 1 10 15000
8
30905
นายเพชรายุธ  สีนวน 5 1
9
30993
นายจิตรกร  แก่นจันทร์ 5 1 69 175 20000 3 25 10000
10
31344
นายสุทธิชัย  ท้าวคำวงษ์ 5 1
11
31521
นายพันสธร  ยอดสิงห์ 5 1
12
33890
นายเชิดธวัช  บุญสร้อย 5 1 40 163 1400 3 20 5000
13
33891
นายภานุเดช  ภาษี 5 1 60 168 18 3 25 20000
14
33892
นายมินธาดา  ปัทมะ 5 1
15
33894
นายอาทิตย์  สิงห์เสน 5 1 50 165 18 3 30 10000
16
33898
นายเกียรติศักดิ์  พันนา 5 1
17
30855
นางสาวกมลชนก  สุทธิสนธิ์ 5 1 48 167 19000 2 35 7500
18
30860
นางสาวชนนิกานต์  ศรีสุข 5 1 50 166 11000 2 30 4500
19
30866
นางสาวปณิชา  เครือทอง 5 1 42 160 4.5 2 15 10000
20
30868
นางสาวธัญญสรณ์  โพธิ์ทองไส 5 1 51 162 3000 3 10 20000
21
30869
นางสาวธัญธร  ตะบองทอง 5 1 85 160 1000 3 10 60250
22
30870
นางสาวธิดารัตน์  ไผ่เลี้ยง 5 1 55 164 500 3 5 10000
23
30874
นางสาวบุษบา  เบ้างาม 5 1 38 157 2000 3 5 15000
24
30875
นางสาวฝันธิดา  จันทวารี 5 1 44 153 20000 2 60 10000
25
30878
นางสาวเพชรมณี  สีเหลือง 5 1 50 153 19 2 30 10000
26
30882
นางสาวรัฐถยา  กุมภรรณ์ 5 1 45 155 4000 2 15 6000
27
30884
นางสาวศศิกานต์  ทองเหลือ 5 1 57 166 3000 3 4 10000
28
30921
นางสาวพิมลภา  บุญหมั้น 5 1 57 157 16 3 30 20000
29
30923
นางสาวภัทราพร  จุลทัศน์ 5 1
30
30924
นางสาวมัลลิกา  บัวสด 5 1 45 155 14000 2 20 4500
31
30939
นางสาวอารีรัตน์  รังกระโทก 5 1
32
30986
นางสาวสุดารัตน์  วันสุข 5 1
33
31024
นางสาวพชรกมล  กันเทพา 5 1 50 151 22 2 60 35800
34
31029
นางสาวมณีรัตน์  อินทนู 5 1 42 151 3000 2 15 9000
35
31034
นางสาวสุนิสา  กันไชยชาติ 5 1 56 158 1000 3 10000
36
31039
นางสาวอารดา  แก้วรักษา 5 1 43 161 25 2 60 15000
37
33895
นางสาวปณัชดา  กันไชยชาติ 5 1
38
33896
นางสาววโรชา  ดีดวงพันธ์ 5 1 48 153 3000 3 16 8000
39
33897
นางสาวนิศารัตน์  ปูราสะกา 5 1 50 160 2 20 15000
40
30841
นายกิตติภพ  แก้วอุดม 5 2 80 187 12 3 20 30000
41
30845
นายณัฐพงศ์  ม่วงปาน 5 2 65 170 6000 3 15 20000
42
30846
นายคเณศร์  พิพิธ 5 2 55 165 5000 3 20 20000
43
30848
นายธนกร  ละเลิศ 5 2 53.12 164 1000 3 4 65000
44
30850
นายภูไพรินทร์  กระแสโสม 5 2 42 175 20000 2 20 4000
45
30851
นายยงยศ  ดอกดวง 5 2 70 175 28000 3 20 20000
46
30852
นายวัชระพงษ์  ศิริชนะ 5 2 55 178 8000 2 10 30000
47
30864
นายณัฐดนัย  ทำนุ 5 2 47 172 36000 2 37 15000
48
30893
นายขวัญเมือง  จิยิพงศ์ 5 2 49 163 6000 2 10 5000
49
30907
นายภัคพล  เถาว์ทุมมา 5 2 72 180 2000 3 5 20000
50
30910
นายอริญชย์  สุภาชาติ 5 2 80 178 1500 3 5 25000
51
30945
นายจิรพัฒน์  ทองคำวัน 5 2 49 167 1500 3 10 50000
52
30948
นายธนาวุฒิ  แวงวรรณ์ 5 2 58 181 19000 2 30 12000
53
31041
นายกฤษณะ  ไชยพิมูล 5 2 57 166 10 3 16 30000
54
33261
นายภคพล  ยอดสิงห์ 5 2 52 164 5000 3 10 20000
55
33899
นายชาติชาย  เมาหวล 5 2 86 176 3000 3 15 3000
56
33900
นายชูศักดิ์  ยวนพันธ์ 5 2 62 164 4200 3 8 6000
57
33901
นายณพนัสชัย  อุ่นทรัพย์ 5 2 65 167 36900 3 30 25000
58
33902
นายณัฐธร  กันทอง 5 2 54 180 20000 3 30 5000
59
33904
นายสุทธิรักษ์  โสภี 5 2 53 166 9000 2 25 6000
60
33905
นายอมรเทพ  อ่อนผิว 5 2 75 170 40000 3 40 15000
61
30592
นางสาววริทยา  ตั้งพูนผลสวัสดิ์ 5 2 83 176 1 2 2 100000
62
30854
นางสาวกนกวรรณ  เจือกโว้น 5 2 52 155 7000 2 10 40000
63
30856
นางสาวกรุณาพร  ก๋าแก่น 5 2 80 160 8000 2 18 25000
64
30858
นางสาวจิราภรณ์  ไชยปัญหา 5 2 52 163 20000 2 30 8000
65
30862
นางสาวชนิตา  ปี่ทอง 5 2 46 160 17000 2 15 20000
66
30871
นางสาวนริศรา  สินชู 5 2 43 157 15000 2 15 15000
67
30872
นางสาวนาฏยา  ปิ่นลา 5 2 51 164 5000 2 5000
68
30877
นางสาวพิยะดา  พงษ์วัน 5 2 45 149 1200 2 20 3000
69
30919
นางสาวพรชิตา  ครองเชื้อ 5 2 47 160 17000 2 25 10000
70
30920
นางสาวพรนิชา  บูชาพันธ์ 5 2 56 157 2500 3 5 50000
71
30937
นางสาวอรดา  ฝาใต้ 5 2 40 162 1000 3 7 15500
72
30952
นางสาวเปรมวดี  ครองยุติ 5 2 50 155 12000 2 40 10000
73
31026
นางสาวพิมพ์วิภา  ป้องกัน 5 2 47 161 9000 2 15 15000
74
31260
นางสาวฐิติยา  รัตวาลย์ 5 2 63 160 30000 2 60 20000
75
31470
นางสาวชนชนก  สีหาบุตร 5 2 60 162 35000 2 60 12000
76
33906
นางสาวกิติยา  บุญไฮ้ 5 2 75 173 1900 2 45 10000
77
33907
นางสาวญาณิศา  พงษ์วัน 5 2
78
33908
นางสาวปณัฐดา  ศรีรักษา 5 2 46 155 12000 2 20 500
79
33909
นางสาวพิกุล  มานพ 5 2 58 160 25000 2 20 20000
80
30899
นายธนากร  ภูนุพา 5 3
81
30908
นายวัชรศักดิ์  สาสังข์ 5 3 46 165 15 3 20
82
31001
นายภัทรพล  หนองเหล็ก 5 3 47 180 2000 2 25 35000
83
31002
นายภูมิภัทร  ชัยนอก 5 3
84
31004
นายศุภวิชญ์  ดุษฎีกุล 5 3 55 180 1800 2 30 21000
85
31109
นายอโนชา  มีพันธ์ 5 3
86
31233
นายเกริกเกียรติ  โยธี 5 3
87
31343
นายศุภกิจ  ประดับศรี 5 3 45 162 8000 2 15 50
88
31678
นายเสฏฐวุฒิ  ทิพย์สมบัติวงศ์ 5 3
89
33910
นายชณุท  พรหมแก้ว 5 3
90
33911
นายวันมาฆะ  บัวทุม 5 3
91
33912
นายอดิศักดิ์  สุโสภา 5 3
92
30883
นางสาววิมุตติยา  ระกำ 5 3 45 162 10 3 20 2500
93
30914
นางสาวทวีนันท์  ไทรย้อย 5 3
94
30922
นางสาวภัทรสุดา  มั่นชาติ 5 3 45 160 18000 3 20 17310
95
30934
นางสาวสิริพรรษา  ไผ่แก้ว 5 3 58 163 2500 2 40 5000
96
30938
นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ฤทธิ์รุ่ง 5 3 48 160 15000 2 25 15000
97
30959
นางสาวกฤตชญา  รอยแก้ว 5 3
98
30963
นางสาวจิตรา  จำปารัตน์ 5 3 57 165 40000 2 60 8000
99
30980
นางสาววริศรา  แดนประกรณ์ 5 3
100
30987
นางสาวสุปรียา  แก้วสาลี 5 3 95 165 1200 3 5 10000
101
30988
นางสาวสุพัตรา  บุตราช 5 3
102
31008
นางสาวกัญญาณัฐ  คำจันตา 5 3
103
31010
นางสาวชลธิชา  จันทร์หอม 5 3 35 160 10000 2 30 9000
104
31016
นางสาวทิพธิดา  พรหมจันทร์ 5 3
105
31071
นางสาวฐิตินันท์  กาลพัฒน์ 5 3 58 163 15 2 20 10000
106
31122
นางสาวใบเงิน  ปรุงนา 5 3
107
31259
นางสาวญาณีกร  ทองเต็ม 5 3 41 160 15 2 15 20000
108
31264
นางสาวนิติลักษณ์  สะอาด 5 3 51 160 1000 3 5 40000
109
31271
นางสาวมลสุฎา  ดวงมาลา 5 3
110
31275
นางสาววัชรินทร์  ประสิทธิ์ 5 3
111
31279
นางสาวกรรทิมา  อร่ามเรือง 5 3
112
31324
นางสาวโสรญา  โพธิ์ศรีทอง 5 3
113
31444
นางสาวขนิษฐา  กลิ่นพยอม 5 3
114
31510
นางสาวศิริวรรณ  แก้วมูล 5 3
115
33913
นางสาวกมลวรรณ  ถุงจันทร์ 5 3 47 163 2 20
116
33916
นางสาวปิยะณัฐ  ดวงเนตร 5 3 53 163 2
117
33917
นางสาววารุณี  ศรีบุรี 5 3 47 153 12000 2 20 10000
118
30892
นายเกียรติภูมิ  ภูภักดี 5 4 49 171 36000 2 40 20000
119
30947
นายฉัตรพล  จูมสีมา 5 4 73 178 500 1 5 20000
120
30950
นายประกาศิต  แทนเครือ 5 4 51 172 18000 2 20 15000
121
30991
นายกฤษณะ  บุสภาค 5 4 77 180 600 1 5 15000
122
31000
นายพิทวัส  จำบัวขาว 5 4
123
31005
นายสิรวิชญ์  แสงแปลง 5 4 59 170 15000 2 20 35000
124
31042
นายกฤษฎา  สุวรรณคำ 5 4 50 180 25000 2 30 20000
125
31056
นายวิศิษฎ์  หอมคำ 5 4 61 170 0 1 0 50000
126
31101
นายพงศกร  วงษ์อนันต์ 5 4 52 162 20 3 30 12000
127
31153
นายศรัณย์ภัทร  จันทร์พูล 5 4 49 172 1000 2 20 7000
128
31295
นายวิทยา  คงสิม 5 4 58 175 400000 2 30 10000
129
33918
นายกันทรชัย  ครองยุทธ 5 4 70 180 1500 3 4 17310
130
30879
นางสาวไพลิน  เหลาสิงห์ 5 4 45 160 16000 2 20 30000
131
30912
นางสาวกัญญาพัชร  ผึ่งผาย 5 4 50 160 2000 3 5 40000
132
30913
นางสาวณัฏฐ์นรี  มะโนรา 5 4 42 152 9000 2 30 20700
133
30926
นางสาวรัตติกาล  โคตรวงค์ 5 4 44 158 17 2 30 8000
134
30927
นางสาวรัตนาวลี  โตนัน 5 4 53 148 10000 2 30 15000
135
30928
นางสาวรินรดา  บุญมาปัด 5 4 49 157 1000 3 5 20000
136
30930
นางสาวศรุตา  สายแวว 5 4 41 160 1500 3 5 10000
137
30958
นางสาวกนกวรรณ  บรรเทา 5 4 43 150 2000 3 5 15000
138
30962
นางสาวขวัญชนก  หอมทรง 5 4 47 153 26000 1 30 6000
139
30974
นางสาวพิชชานันท์  อาจชัยธร 5 4 57 160 25000 2 30 5000
140
30979
นางสาววรรณนิสา  จามะรีย์ 5 4 56 155 1500 2 40 5000
141
30989
นางสาวสุภิญญา  สมดอกแก้ว 5 4 45 158 39000 2 40 5000
142
31031
นางสาวศศิกานต์  นันทะนนท์ 5 4 46 152 16000 2 40 8000
143
31036
นางสาวสุวิมล  พันธ์สวัสดิ์ 5 4 52 160 18000 2 40 25000
144
31136
นางสาวอารียา  ทองสุข 5 4 45 153 100 3 10
145
31208
นางสาวฐิมาพร  วิลา 5 4 44 160 150000 2 25 15000
146
31230
นางสาวอภิสรา  ทานะมัย 5 4 46 155 3000 เมตร 3 ประมาณ 10 นาที 5000
147
31317
นางสาววรารี  พงษ์วรรณ 5 4 54 161 4000 3 5 13000
148
33919
นางสาวกัญจนวัชร  หิรัญชนะสิทธิ์ 5 4 49 162 23000 2 30 25000
149
33920
นางสาวจันทร์จิรา  อุสาหะ 5 4 60 155.5 26000 2 50 5000
150
33921
นางสาวจิราภรณ์  วงศ์ใหญ่ 5 4 50 155 2500 3 30 10000
151
33922
นางสาววาสนา  ชาภักดี 5 4 65 160 23000 2 40 8300
152
33923
นางสาวสุทัตตา  แก้วเปี้ย 5 4 50 153 2000 3 20 9000
153
33924
นางสาวสุธิดา  บุญเกลี้ยง 5 4 59 148 18000 2 30 12000
154
33925
นางสาวสุนิสสา  ภาษี 5 4 48 160 25000 2 60 5000
155
33926
นางสาวอารีรัตน์   นิวาส 5 4 49 154 8000 2 25 16000
156
33935
นางสาวรัตติยาภรณ์  จันดากร 5 4 70 165 30 กิโลเมตร 2 20-30 นาที 20,000
157
30941
นายกิตติขจร  แก้วกุลา 5 5
158
30992
นายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง 5 5
159
31248
นายวัชรชัย  มิชารี 5 5
160
31433
นายประกาศิต  เป้ทุ่ง 5 5 65 173 15000 2 30
161
33927
นายสาธิต  อ่อนทรวง 5 5
162
33928
นายสิทธิพร  บุญจันทร์ 5 5
163
33929
นายอัษฎายุธ  ครองเชื้อ 5 5
164
30967
นางสาวณัฐวดี  เทนสุนา 5 5
165
30968
นางสาวธนพร  เนียมพันธ์ 5 5
166
30977
นางสาวมนสิชา  คำทอง 5 5
167
30978
นางสาวรัชนีกร  แพงจ่าย 5 5 48 161 3000 3 40 5000
168
30990
นางสาวอาริยา  การินทร์ 5 5
169
31012
นางสาวณัฐธิดา  ธุระกิจ 5 5
170
31017
นางสาวธนัชชา  แซ่ลี้ 5 5 40 160 17 2 30 15000
171
31020
นางสาวบุหลัน  งามตรง 5 5 56 159 13000 2 30 9600
172
31035
นางสาวสุพิชญา  แพงศรี 5 5 50 159 7 2 15
173
31082
นางสาวเมธาวี  ปลื้มหอม 5 5
174
31111
นางสาวข้าวขวัญ  สีสันต์ 5 5
175
31113
นางสาวจิรารัตน์  คณะนา 5 5
176
31184
นางสาวเอื้อมพร  เวชกุลสันติ 5 5
177
31217
นางสาวเบญญาภา  บุปผาพรหม 5 5
178
31231
นางสาวอโรชา  ชัยปัญญา 5 5
179
31254
นางสาวกัญญารัตน์  ไตรยพันธ์ 5 5
180
31272
นางสาวรัศมี  โอภาพ 5 5 42 160 40 2 60 8000
181
31273
นางสาวลูกน้ำ  ถุงทรัพย์ 5 5
182
31313
นางสาวพัฑรา  มาสุข 5 5 55 152 20000 2 25 20000
183
31322
นางสาวสุชัชชา  ประดับศรี 5 5
184
31366
นางสาวรุ่งฤดี  ศรีผ่องใส 5 5
185
31368
นางสาวลักษิกา  สีดา 5 5
186
31398
นางสาวจารุพร  หึมมา 5 5
187
31414
นางสาววิจิตรา  สุวลักษณ์ 5 5
188
31458
นางสาวพิละยา  นุศลศาลา 5 5 57 161 34000 2 30 5000
189
31495
นางสาวดวงยิหวา  จำปารัตน์ 5 5
190
31506
นางสาววรรณสา  เต้าทอง 5 5
191
31512
นางสาวสุดารัตน์  พันธ์ดวง 5 5
192
33930
นางสาวขวัญเมขลา  ชาลี 5 5
193
33932
นางสาวฟาริดา  เครือแก้ว 5 5
194
33934
นางสาวระติกาล  ทิพย์รักษา 5 5
195
33936
นางสาวสุชาดา  วงษ์จันทร์ 5 5
196
33937
นางสาวอภิชญา  คำชาลี 5 5
197
30906
นายเพิ่มพร  บุญนำ 5 6 45 159 25 2 30
198
30997
นายธนกร  ม่วงอ่อน 5 6 69 170
199
31058
นายศรรตยา  พิมพรหมมา 5 6 79 173 10 3 10 20000
200
31252
นายสุทธิรักษ์  อุบลขาว 5 6
201
33938
นายคงศักดิ์  สลิด 5 6
202
33939
นายชัยวัฒน์  ตุ้มคง 5 6 50 167 11 3 20 10000
203
33941
นายประดิพัทธ์  ขานทรัพย์ 5 6 50 162 8000 2 10 10000
204
33958
นายณัฐวุฒิ  กายชาติ 5 6 65 168 13000 2 20 15000
205
34800
นายศิริวัฒน์  สิงห์แจ่ม 5 6 53 166 42000 2 60 50000
206
30929
นางสาววรรณิภา  ลาพันธ์ 5 6 42 137 6000 2 20 5000
207
30964
นางสาวจุฬารัตน์  พิทักษ์ 5 6 48 160 24000 2 30 10000
208
30975
นางสาวพิชญ์ฌานันท์  อ่อนพั้ว 5 6 51 158 23 2 40 30000
209
31015
นางสาวดัลลัชวรรณ  พละศักดิ์ 5 6 62 163 5 3 10 22000
210
31018
นางสาวธัญวรัตม์  สารพล 5 6 60 163 13 2 15 40000
211
31019
นางสาวธิดาพร  จันทร์หอม 5 6 54 159 25000 2 60 9000
212
31023
นางสาวปิยราชรัตน์  พรรณขาม 5 6 62 169 22000 2 30 12000
213
31025
นางสาวพรรณพษา  ชาชมพร 5 6 49 161 3000 3 5 10000
214
31076
นางสาวปัทมา  จันทร์ประสิทธิ์ 5 6 49 162 8000 3 30 10000
215
31114
นางสาวจุฬารัตน์  ขนอ่อน 5 6 48 158 20 2 30 25000
216
31126
นางสาวพรทิพย์  อินทะพันธ์ 5 6
217
31165
นางสาวฐิติยา  เมาหวล 5 6 46 151 8 3 15 5000
218
31180
นางสาววรรณนิสา  แก้วชะอุ่ม 5 6 41 151 13 2 30 5000
219
31219
นางสาวพัชรี  อุดม 5 6 75 162 2 30 15000
220
31261
นางสาวทิพทิวา  เบิดสูง 5 6
221
31315
นางสาวยลดา  ศรแก้ว 5 6 62 166 8000 2 25 2000
222
31403
นางสาวดวงพร  พันเหม 5 6 46 156.5 2000 3 7 8000
223
31416
นางสาวศรัญญา  ลูกรัตน์ 5 6 47 160 28000 2 40 10000
224
31442
นางสาวภิชญารัศมิ์  กาญจนาจิโรภาส 5 6 45 162 6000 2 15 10000
225
31449
นางสาวจิราพร  วัฒนวิพัฒน์ 5 6 49 165 35 2 40 5000
226
31461
นางสาวภาวิณี  ทองภูธรณ์ 5 6 51 157 36000 2 30 5000
227
31468
นางสาวสุรีรัตน์  ตุ้มนิลกาล 5 6 57 156 2000 3 9 3000
228
31497
นางสาวนิธิวดี  บุญจริง 5 6
229
33942
นางสาวกัญญารัตน์  สัตพันธ์ 5 6 46 159 100 2 20 12000
230
33943
นางสาวจินดาหรา  กะไรมเณ 5 6
231
33945
นางสาวปลายฟ้า  สิงคะ 5 6 45 155 3000 3 10 6000
232
33946
นางสาวสาวิตรี  กุลบุญญา 5 6 45 158 25000 2 60 1500
233
33948
นางสาวอารีรัตน์  คำเคน 5 6 48 160 15000 2 30 8000
234
34798
นางสาววิริญาพร  บุญลีเลิศวงศ์ 5 6 55 150 24 3 30 58600
235
30160
นายนิติพงษ์  ใจหาญ 5 7
236
30946
นายจิรวัฒน์  รักษาพล 5 7 60 165 3 3 5 2000
237
30955
นายวิชิต  ศิริเศวตกุลวงศ์ 5 7
238
30998
นายบุญฤทธิ์  บัวจันทร์ 5 7
239
31003
นายศุภวิชญ์  ฝอยทอง 5 7
240
31092
นายจิรายุ  บึงไกร 5 7 59 169 3000 3 7 80000
241
31234
นายโกเมน  ปรารมย์ 5 7
242
31293
นายราชันย์  วงษ์ศรี 5 7
243
31387
นายปฏิภาณ  ภักเกลี้ยง 5 7
244
31425
นายณัชพล  สุภิวงศ์ 5 7
245
33949
นายณัฐวัฒน์  คำหยาด 5 7
246
30876
นางสาวพรนภา  บุสดี 5 7
247
30917
นางสาวนลินี  บัวสด 5 7
248
30918
นางสาวนันทพร  ประทีปทอง 5 7
249
30935
นางสาวอภิภาพรรณ  ประเสริฐสังข์ 5 7
250
31009
นางสาวกิตติยา  คำทวี 5 7 41 151 15 2 30 3500
251
31014
นางสาวดวงแข  สังโขบล 5 7
252
31027
นางสาวเพชรอาภา  พยัคฆ์ 5 7
253
31033
นางสาวสุดารัตน์  ทองลา 5 7
254
31062
นางสาวกนกอร  พรำนัก 5 7
255
31085
นางสาววิภานันท์  องอาจ 5 7 39 158 18000 2 20 10000
256
31119
นางสาวธนพร  ติงสะ 5 7
257
31121
นางสาวบัณฑิตา  ไสยา 5 7 43 154 34000 2 50 10000
258
31128
นางสาวรัตติกาล  สัตพันธ์ 5 7 42 153 18000 2 20 10000
259
31223
นางสาววิลาวัลย์  ดาราคำ 5 7
260
31309
นางสาวปนัดดา  ทาพรมมี 5 7
261
31319
นางสาวศิริวดา  บึงไกร 5 7
262
31320
นางสาวศิโรรัตน์  เกษมสินธารา 5 7
263
31356
นางสาวญาติกา  คำโสภา 5 7
264
31450
นางสาวจิรารัตน์  พิมศิริ 5 7
265
31498
นางสาวบุรัสกร  ลาประวัติ 5 7
266
31505
นางสาวลัคนา  บุญเพ็ง 5 7
267
31566
นางสาวสุภาพร  นิสสัย 5 7
268
33951
นางสาวจินตนา  พรมชาติ 5 7
269
33952
นางสาวณัฐธนัน  อยู่บ้านแพ้ว 5 7
270
33955
นางสาวพิมชนก  ไกรยา 5 7
271
33956
นางสาวยุรดา  วงษ์เศษ 5 7
272
33957
นางสาวสายพิณ  อัญชโลทัย 5 7
273
33974
นางสาวจิราวรรณ  กาประสิทธิ์ 5 7
274
34026
นางสาวมัณฑิณา  อริกุล 5 7
275
30942
นายกิตติศักดิ์  แก้วกัลยา 5 8 58 175 22000 2 30 10000
276
30994
นายณัฐพล  อินทรสุขศรี 5 8 85 180 16000 2 20 650
277
30995
นายณัฐิวุติ  กิ่งเกษ 5 8 83 1)75 1200 2 30 1000
278
31197
นายพัชรพงศ์  พิศมัย 5 8 52 166 1000 3 7 20000
279
31333
นายณัฐกิตติ์  อังคะณา 5 8 65 176 2000 3 10 20000
280
31376
นายเกียรติศักดิ์  พงษาปาน 5 8 45 170 2500 2 20 30000
281
31427
นายณัฐวุฒิ  บุรุษ 5 8 50 169 30000 2 40 10000
282
31430
นายนวพล  ชินวิวัฒนชัยกุล 5 8 50 175 10 3 15 300
283
32526
นายภาคภูมิ  แก้วคำกอง 5 8 61 182 40000 2 45 40000
284
33959
นายณัฐพงศ์  บัวสาย 5 8 75 168 38000 2 30 10000
285
33960
นายณัฐพล  คำแพง 5 8 92 168 6 3 10
286
33961
นายพงศกร  มูลแก้ว 5 8 51 164 15000 3 15 15000
287
34802
นายเกรียงไกร  พันละบุตร 5 8 70 177 3000 2 10 15000
288
30931
นางสาวศศิมาภรณ์  ศรีหาเวช 5 8 48 157 30000 2 60 15000
289
30984
นางสาวสุจิตรา  แก่นการ 5 8 50 160 3000 2 10 5000
290
31013
นางสาวณิชาภัทร  ณ นคร 5 8 50 158 7 3 5 10000
291
31037
นางสาวเสาวลักษ์  เนตรสาร 5 8 56 168 12 2 20 10000
292
31079
นางสาวแพรวา  จันทะมุด 5 8 47 159 4000 3 20 15000
293
31088
นางสาวอักษร  เภาดี 5 8 50 155 30000 1 30 15000
294
31168
นางสาวปิยธิดา  สายศรี 5 8 46.3 164 2000 3 5 3000
295
31174
นางสาวเพ็ญพิชญา  ถุงทรัพย์ 5 8 55 163 1 3 3 45000
296
31316
นางสาวรัตนาภรณ์  สังข์ภักดี 5 8 42 152 28 2 40 10000
297
31364
นางสาวมัสยา  สมนึก 5 8 50 156 3000 3 10 9000
298
31367
นางสาวลลิตา  วงษ์ทอง 5 8 50 167 12000 3 40 3000
299
31413
นางสาวยุพา  หมื่นวัน 5 8 40 151 22000 2 15 2000
300
31454
นางสาวธัญญารัตน์  นิวาท 5 8 45 155 8000 2 30 10000
301
31466
นางสาวสุทธิลักษณ์  หลวงเดช 5 8 51 157 10 2 20 13000
302
31502
นางสาวภูมิรัตน์  อินสอน 5 8 80 169 15 2 30 25000
303
31514
นางสาวสุรีรัตน์  เถาว์แก้ว 5 8 57 165 3000 3 5 15000
304
33259
นางสาวชมพูนุช  ตองอ่อน 5 8 52 158 4000 3 10 5000
305
33963
นางสาวขวัญจิรา  คณาพันธ์ 5 8 55 165 20 2 15 15000
306
33964
นางสาวธิดารัตน์  สุระชาติ 5 8 55 155 20000 2 25 5000
307
33965
นางสาวนภัสวรัญช์  คัลไลลักษณ์ 5 8 90 160 5000 3 10
308
33966
นางสาวปนัดดา  ขันตี 5 8 45 158 30 3 30 20000
309
33967
นางสาวพิมพ์ประไพ  สิงซอม 5 8 50 159 30 2 30 10000
310
33968
นางสาวเพลงพิณ  ยั่งยืน 5 8 47 155 16000 2 20 30000
311
33969
นางสาวสุภลักษ์  โพธิเศษ 5 8 50 155 20000 2 120
312
33970
นางสาวสุภาภรณ์  แสงสิงห์ 5 8 51 159 1100 2 20 13000
313
31048
นายธีรภาพ  บัวภา 5 9
314
31093
นายชัชวาล  มาหา 5 9
315
31154
นายสิทธิโชค  คำมุงคุณ 5 9
316
31198
นายพีรภัทร  ตะริวงค์ 5 9
317
31242
นายนัตทวุธ  อินทรีย์ 5 9
318
31246
นายภูบุญ  ปรุโปร่ง 5 9
319
31253
นายเอกภาพ  กิจมน 5 9
320
31283
นายกิติกร  อินชื่น 5 9
321
31284
นายกีรติ  แพงศรี 5 9
322
31328
นายก่อพงษ์  มุขขันธ์ 5 9
323
31337
นายธีรวัฒน์  ยาสาสัน 5 9
324
31380
นายเจษฎาธรณ์  ศรีเพ็ง 5 9
325
31381
นายเชิดศักดิ์  ทาคำห่อ 5 9 60 170 8 2 20
326
31429
นายธัชพล  วงค์งามเถาว์ 5 9
327
31438
นายยสินทร  ชินทอง 5 9
328
31682
นายเจตษฎาพร  บุญสาร 5 9
329
33971
นายจิรวัฒน์  ประสงค์ 5 9
330
31067
นางสาวจุฑารัตน์  เกษมสุข 5 9
331
31072
นางสาวฐิติวรดา  ไชยพล 5 9
332
31087
นางสาวอภิภาวดี  ขันทอง 5 9 45 160 60 3 5 150000
333
31173
นางสาวพิมพ์สุภางค์  พิมพ์พันธ์ 5 9 45 160 1000 3 5 35000
334
31183
นางสาวอุ้มศิริ  อัคการณ์ 5 9
335
31221
นางสาวรติพร  ไชยวิเศษ 5 9
336
31262
นางสาวธนวรรณ  บรรพตาธิ 5 9 40 155 11000 2 30 10000
337
31266
นางสาวปิยวรรณ  จันทร์จิตร 5 9
338
31268
นางสาวเพชรรัตน์  กาละเมฆ 5 9 52 158 3500 1 15 3000
339
31311
นางสาวพรพิมล  สวาสวงค์ 5 9
340
31349
นางสาวกานต์รัชต์  ธนชัยรัชต์โภคิน 5 9 49 156 23 2 35 15000
341
31355
นางสาวช่อผกา  สายเสน 5 9
342
31370
นางสาวศิริรักษ์  อินทร์อ่อน 5 9 50 160 15 2 20 30000
343
31420
นางสาวอฑิติญา  พงศ์พ้นภัย 5 9
344
31446
นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์อินทร์ 5 9
345
31465
นางสาวสุทธิณี  สิทธิพันธ์ 5 9
346
31491
นางสาวจุฬาลักษณ์  พรหมมานนท์ 5 9
347
32474
นางสาวจิณห์จุฑา  ตะเคียนราม 5 9
348
33973
นางสาวกาญจนา  โสภากุล 5 9
349
33975
นางสาวไธรินทร์  คูหา 5 9
350
31060
นายอภิชาติ  อำพันธ์ 5 10 53 160 600 3 5 15000
351
31107
นายหรรษกรณ์  หาญกล้า 5 10 20 190 60000 1 1
352
31140
นายชัชรินทร์  รักเกียรติ์ 5 10 70 175 1000 3 5 30000
353
31150
นายมนัสวี  เอ้โทบุตร 5 10 80 167 1200 3 20 5000
354
31155
นายสิปปกร  จริตรัมย์ 5 10 45 165 1200 3 5 30000
355
31251
นายสิทธิโชค  จรดล 5 10 53 163 17000 2 5000
356
31331
นายขิณวัตร  สายสุพรรณ 5 10 73 182 20000 2 20 5000
357
31345
นายสุทธิพงษ์  เพชรนิ่ม 5 10
358
31388
นายพงษ์สุรีย์  งามแสง 5 10
359
31393
นายอภิชาต  ป้องสิงห์ 5 10
360
31434
นายพัสกร  ชมเดช 5 10
361
31469
นายกัมปนาท  พิละ 5 10
362
32328
นายอภิสิทธิ์  พิมพ์สอน 5 10 36 163 3 30000
363
33976
นายธนากร  เนาวรัตน์ 5 10 51 173 2 3 15 4500
364
33985
นายกิตติศักดิ์  สร้อยสันเทศ 5 10
365
33986
นายนพชัย  ชนะชัย 5 10 59 175 1000 3 15 20000
366
34794
นายณัฐวุฒิ  สมาศรี 5 10
367
34795
นายสุรเสกข์  คำบาง 5 10 54 178 25000 2 60 6000
368
30983
นางสาวศุภามาส  อาจอินทร์ 5 10 48 160 12000 2 20 5000
369
31070
นางสาวชุติณีษ์  กองมี 5 10 48 156 4000 3 10 10000
370
31074
นางสาวนันทกานต์  สมปาน 5 10 43 157 1 3 10 100
371
31209
นางสาวณัฐกานต์  ส่งเสริม 5 10 44 153 500 2 10 10000
372
31211
นางสาวดวงฤทัย  กองไกศรี 5 10 45 150 1000 2 20 10000
373
31218
นางสาวปวันรัตน์  จันทร์นวล 5 10 37 147 5000 2 10 10000
374
31256
นางสาวเกษร  คมกรด 5 10
375
31274
นางสาววลีรัตน์  พิมาทัย 5 10 48 152 7000 2 15 20000
376
31306
นางสาวธัญญลักษณ์  สุระเสน 5 10 49 173 13000 2 30 10000
377
31348
นางสาวกชกร  โพธิ์ชัย 5 10 47 155 5000 3 15 30000
378
31404
นางสาวทรรศน์พร  เครือพันธ์ 5 10 46 168 10 2 20 8000
379
31410
นางสาวไพลิน  สงวนรัมย์ 5 10 50 156 10000 3 20 8000
380
31415
นางสาวศรสวรรค์  เชื้อบัณฑิต 5 10 52 167 30000 2 40 10000
381
31459
นางสาวเพชรลดา  คงคะชาติ 5 10 47 156 18000 2 30 5000
382
31511
นางสาวสุดาภรณ์  ใจภักดี 5 10 52 158 25 2 30 10000
383
33977
นางสาวแก้วมณี  วรภาพ 5 10 48 155 13 2 20 10000
384
33978
นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ปัตนา 5 10
385
33979
นางสาวธิดารัตน์  แก้วพันใน 5 10 49 163 25000 2 30 4000
386
33980
นางสาววัชรินทร์  นาคเขียว 5 10 47.5 165 29000 2 60 15000
387
33981
นางสาววิจิตรา  ธานี 5 10 45 155 18000 2 50 3000
388
33982
นางสาวศศิกานต์  นาคใหญ่ 5 10 43 165 30000 2 60 2500
389
33983
นางสาวโสภิดา  บุญเรืองศรี 5 10 40 152 10000 2 20 15000
390
33984
นางสาวอารยา  สืบสา 5 10 52 167 29000 2 30 43000
391
31097
นายทนงค์ศักดิ์  เครือพันธ์ 5 11
392
31103
นายสัญญา  ธรรมสัตย์ 5 11
393
31146
นายพลวัตร  มะโรงศรี 5 11
394
31196
นายพลไพศาล  มีบุญ 5 11 50 170 3 3 5 4000
395
31205
นายอิทธิกร  ขนอ่อน 5 11 45 164 7 3 15 30000
396
31245
นายภาคิไนย  กลอนโพธิ์ 5 11
397
31386
นายธีรภัทร์  กันทอง 5 11
398
31439
นายเวชพิสิฐ  เกษเจริญคุณ 5 11 88 170 16000 2 30 5000
399
31478
นายภัทรเดช  ศรีพลาย 5 11
400
31479
นายภาติยะ  กลอนโพธิ์ 5 11 51 175 1 1 10
401
31719
นายกิตติภพ  ศิลาไลย 5 11
402
33570
นายธีรศักดิ์ชัย  ศิริชนะ 5 11 81 176 1300 2 30 10000
403
33767
นายสิทธิศักดิ์  ยอดสิงห์ 5 11
404
34808
นายพิสิทธิ์  โพธิ์พันธ์ 5 11
405
30971
นางสาวเบญญทิพย์  เบิกบาน 5 11 47 152 15000 2 20 5000
406
31068
นางสาวจุฬาลักษณ์  หน่อคำผุย 5 11
407
31073
นางสาวทิพย์ตะวัน  พุทธระสุ 5 11 57 167 30 2 20 10000
408
31078
นางสาวปิยธิดา  จันทร์ร้อยเอ็ด 5 11
409
31129
นางสาววรนุช  วงศ์คำจันทร์ 5 11
410
31134
นางสาวอรอุษา  อินทร์ธิมาศ 5 11
411
31167
นางสาวปัญญาพร  นาเวียง 5 11
412
31175
นางสาวฟาริดา  มนตรี 5 11
413
31176
นางสาวภาวรินทร์  วงศ์แก้ว 5 11