-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
7.
#
1
31726
นายกฤตภาส  ลินลาดแก้วพวง 5 1
2
31728
นายกฤษธนา  กัณหารินทร์ 5 1
3
31730
นายเจตพล  นิลเพชร 5 1
4
31731
นายณัฐกมล  คำสุข 5 1
5
31732
นายณัฐพล  คำสุข 5 1
6
31736
นายบุญญฤทธิ์  ทองคำบุตร 5 1
7
31737
นายปรเมษฐ์  ศรีทะวงศ์ 5 1
8
31818
นายทวีศักดิ์  สมพงษ์ 5 1
9
31869
นายธวัชชัย  ทองลือ 5 1
10
32154
นายอุปกรณ์  สุภาพ 5 1
11
34647
นายพีระพัฒน์  หาระไชย 5 1
12
31743
นางสาวจุฑามณี  บุญสถิตย์ 5 1
13
31744
นางสาวธัญลักษณ์  เห็มวัง 5 1
14
31748
นางสาวบงกชมาศ  บุญศักดิ์ 5 1
15
31753
นางสาวพัชรินทร์  โมระอรรถ 5 1
16
31761
นางสาวมินทร์ตราภรณ์  ยศราช 5 1
17
31764
นางสาววริยา  รังสิปิยกุล 5 1
18
31768
นางสาวสุริตา  แก้วมูล 5 1
19
31795
นางสาวนีรชา  แจ่มแจ้ง 5 1
20
31796
นางสาวเบญจวรรณ  แสงอื้อ 5 1
21
31826
นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคำภา 5 1
22
31827
นางสาวไข่มุก  พิลา 5 1
23
31834
นางสาวเทพธิดา  มณีเนตร 5 1
24
31840
นางสาวเบญจรัตน์  ทิพย์สมบัติวงศ์ 5 1
25
31848
นางสาวลลนา  จิตรแสวง 5 1
26
31850
นางสาววลีพร  พิทยาพล 5 1
27
31855
นางสาวสุธิตา  ท้าวแก้ว 5 1
28
31887
นางสาวณัฐฐินันท์  กาประสิทธิ์ 5 1
29
32172
นางสาวรุ่งไพลิน  ใจเอื้อ 5 1
30
32311
นางสาวศิรินภา  สีดาแก้ว 5 1
31
32381
นางสาวญาณิศา  สามีภักดิ์ 5 1
32
32386
นางสาวนลัทพร  ธรรมคง 5 1
33
32401
นางสาวพชรพลอย  พลคำ 5 1
34
34648
นางสาวจิราภา  นามจุมจัง 5 1
35
34649
นางสาวชุติมา  แตงไทย 5 1
36
34650
นางสาวฐาปนี  หมื่นขัน 5 1
37
34651
นางสาวนลิน  คำลุน 5 1
38
34652
นางสาวนิดาพร  ครองชัย 5 1
39
34653
นางสาวนุสรา  แก้วขาว 5 1
40
34654
นางสาวสุพิชพ์ชญา  รำรื่น 5 1
41
31727
นายกฤษฎา  ดวงมณี 5 2
42
31735
นายบารมี  สายพันธ์ 5 2
43
31738
นายพีระพงษ์  วอทอง 5 2
44
31739
นายภาคภูมิ  สุขชาติ 5 2
45
31777
นายพงศธร  แสงเนตร 5 2
46
31873
นายนัฐวุฒ  ผองพุทธ 5 2
47
31957
นายธวัชชัย  เปลี่ยนจันทึก 5 2
48
32279
นายธีรภัทร  ยอมพันธ์ 5 2
49
34655
นายกิตฏิพิชัย  จันทร์ทง 5 2
50
34656
นายนนทกร  เสนคราม 5 2
51
34657
นายแสงสุรีย์  อิ่มอ้วน 5 2
52
31741
นางสาวกัญญารัตน์  วรบุตร 5 2
53
31745
นางสาวธิดารัตน์  โมคทิพย์ 5 2
54
31749
นางสาวเปรมยุดา  ปัญญาบุตร 5 2
55
31750
นางสาวพนิชยนาฎ  ยุวะบุตร 5 2
56
31751
นางสาวพรชิดา  แก้วสาลี 5 2 52 155 2000 3 5
57
31752
นางสาวพรนภา  เตรียมชัย 5 2
58
31756
นางสาวภัทธิญาภรณ์  แก่นจันทร์ 5 2
59
31765
นางสาววิภาพร  เพชรนาม 5 2
60
31766
นางสาวสุฑากานต์  อุทธา 5 2
61
31793
นางสาวธินันทา  แก่นลา 5 2
62
31794
นางสาวนัฐนรินทร์  โคนาบาล 5 2
63
31806
นางสาวภัทรวดี  สร้อยพาบ 5 2
64
31807
นางสาววริศรา  ตุลยเสวี 5 2
65
31812
นางสาวสุพัทตา  กุลแก้ว 5 2
66
31825
นางสาวกฤติยาภรณ์  อาจชนะ 5 2
67
31838
นางสาวนิรชา  วงษ์ทอง 5 2
68
31842
นางสาวประยูร  นาคพันธุ์ 5 2
69
31860
นางสาววรพิชชา  เครือพันธ์ 5 2
70
31882
นางสาวจณิตา  สิงซอม 5 2
71
31886
นางสาวช่อผกา  อาสม 5 2
72
31888
นางสาวดุจหฤทัย  เชื้อลี 5 2
73
31904
นางสาวอรวรรณ  พูนเกษม 5 2
74
32119
นางสาวทิฆัมพร  ประจิตร 5 2
75
32125
นางสาววรรณภา  จำปารัตน์ 5 2
76
32204
นางสาวจุฑาทิพย์  คำแก้ว 5 2
77
32226
นางสาวอุบล  ขันตรี 5 2
78
32312
นางสาวศิริอนงค์  ศิริศิลป์ 5 2
79
34658
นางสาวพิมพ์ชนก  นาคใหญ่ 5 2
80
34659
นางสาวศศิภา  เบ็ญจมาศ 5 2
81
31866
นายธนกฤต  วงษ์ใหญ่ 5 3
82
31867
นายธนภัทร  ขันติวงค์ 5 3
83
31917
นายนิติภณ  พรรษาวนัส 5 3
84
31925
นายอนุชิต  จันทราภรณ์ 5 3
85
31953
นายฉัตรมงคล  สุขผล 5 3
86
32001
นายณัฐพงศ์  กิ่งผา 5 3
87
32053
นายนันทวุฒิ  เชื้อแก้ว 5 3
88
32089
นายกษิติ์เดช  ขันธ์บุตร 5 3
89
32141
นายธรรมนูญ  สมปาน 5 3
90
32246
นายอัฐพล  ทะวงษา 5 3
91
34660
นายโยธิน  โคตรชัย 5 3
92
31787
นางสาวชลลดา  วงษ์แก้ว 5 3
93
31789
นางสาวณัฐริญา  สามิตร 5 3
94
31810
นางสาวสุกัญญา  สอนสิทธ์ 5 3
95
31879
นางสาวกมลศิริ  ยอดสิงห์ 5 3
96
31895
นางสาวภาณิณี  เหยื่อกลาง 5 3
97
31897
นางสาวมณีรัตน์  บุตรอำคา 5 3
98
31940
นางสาวรุ่งนภา  เกยมาศ 5 3
99
31943
นางสาวศรัญญา  โผดนอก 5 3
100
32083
นางสาวศิรัญญา  เทพรักษา 5 3
101
32130
นางสาวศิรประภา  นครชัย 5 3
102
32156
นางสาวกัญรัตน์  ซ่อนกลิ่น 5 3
103
32160
นางสาวจิราพร  อินทะชาติ 5 3
104
32161
นางสาวญาตาชา  พรหมชาติ 5 3
105
32164
นางสาวธมลวรรณ  บุญเจือ 5 3
106
32174
นางสาวศิโรรัตน์  สุนทรประยูร 5 3
107
32206
นางสาวชุติญากร  รจนัย 5 3
108
32247
นางสาวกฤษณา  อุ่นแก้ว 5 3
109
32248
นางสาวจิราภา  พันชัย 5 3
110
32256
นางสาวชนิญญา  ประเสริฐสัง 5 3
111
32264
นางสาววาสนา  กองแก้ว 5 3
112
32269
นางสาวอทิตยา  อร่ามเรือง 5 3
113
32299
นางสาวณัฐกานต์  ลุมไธสง 5 3
114
34661
นางสาวขวัญยิหวา  สามพร้าว 5 3
115
34664
นางสาวมนฑิตา  วนาสุวดี 5 3
116
34665
นางสาวรัตนาพร  พิลา 5 3
117
34666
นางสาวศิริลักษณ์  ประเสริฐสังข์ 5 3
118
34667
นางสาวสุทธิดา  จอมพันธ์ 5 3
119
31773
นายณัฐพงศ์  ระบกเวีย 5 4
120
31823
นายภาณุวัฒน์  สารกอง 5 4
121
31874
นายปกป้อง  แก้วชะอุ่ม 5 4
122
31923
นายสุจริต  สายแก้ว 5 4
123
32107
นายสุริยา  ยังผ่อง 5 4
124
32152
นายอธิวัฒน์  อ่อมแก้ว 5 4 70 176 3000 3 5 10000
125
32197
นายอนวัช  แสงสว่าง 5 4
126
34668
นายก้องภพ  ปรีชาเลิศ 5 4
127
34669
นายตรีทเศศ  ตรีแสน 5 4
128
34670
นายวิโรจน์  ไปนาน 5 4
129
34671
นายสิทธิศักดิ์  ลาโสพันธ์ 5 4
130
31788
นางสาวณัฐชุดา  ยอดศรี 5 4
131
31803
นางสาวพิยดา  สิมาจารย์ 5 4
132
31804
นางสาวเพ็ญรวี  บุญชม 5 4
133
31815
นางสาวอิสริยามาศ  เทวา 5 4
134
31833
นางสาวดวงนภา  นาคชาติ 5 4
135
31899
นางสาวรุ่งทิพย์  พูลมี 5 4
136
31947
นางสาวสุรีมาศ  มิ่งสอน 5 4
137
31989
นางสาววิรากานต์  เกษี 5 4
138
31995
นางสาวฐิติยากร  สุนันท์ 5 4
139
32029
นางสาวนภาทิพย์  คำเพราะ 5 4
140
32082
นางสาวศศิกานต์  ไชยโคตร 5 4
141
32086
นางสาวสุนิษา  ใจงาม 5 4
142
32088
นางสาวอาทิตยฎา  สุขเสน 5 4
143
32167
นางสาวปวีณรัตน์  สะอาด 5 4
144
32169
นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย 5 4
145
32213
นางสาวปรียาภัทร  ทองน้อย 5 4
146
32251
นางสาวชฎาวรรณ  คำเหลือ 5 4
147
32297
นางสาวชนนิกานต์  เกษหงษ์ 5 4 57 155 3000 3 5 25000
148
32298
นางสาวญาดา  ดาแก้ว 5 4
149
32306
นางสาวปาริชาต  จันตรี 5 4
150
32315
นางสาวอรกัญญา  บุญเรือง 5 4 46.1 163 500 2 5 10000
151
32339
นางสาวกรวิกา  โพธิ์ทิพย์ 5 4
152
32344
นางสาวฐิติรัตน์  ศิริมา 5 4
153
32360
นางสาวอรอุมา  สาธร 5 4
154
34672
นางสาวกิติยา  ลีสี 5 4
155
34674
นางสาวสุพรรณษา  แสงจันทร์ 5 4
156
34675
นางสาวสุวรรณา  สิมเจริญ 5 4
157
31775
นายธนวัฒน์  ดอกมะเดื่อ 5 5
158
31861
นายจักรกฤษ  เลนสุทธิ 5 5 60 170 15000 2 60
159
31862
นายชญานนท์  ยะประโคน 5 5
160
31863
นายณัฐพล  ปัสสาวัน 5 5
161
31870
นายธิติวัฒน์  ทารมย์ 5 5
162
32098
นายธุวานนท์  พรมโสภา 5 5
163
32338
นายเอนกพงศ์  ชิณวงศ์ 5 5
164
34676
นายกัมพลชัย  สร้อยสนธ์ 5 5
165
34677
นายณัฐติพงษ์  คูณทรัพย์ 5 5
166
34678
นายพงศกร  สุปัน 5 5
167
31809
นางสาวศศิธร  ทองสุรี 5 5
168
31813
นางสาวสุภาวรรณ  จินดาพงศ์ 5 5
169
31839
นางสาวนิรชา  กรัดเนียม 5 5
170
31847
นางสาวรุ้งตะวัน  ชินทอง 5 5
171
31878
นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์สมบัติวงศ์ 5 5
172
31893
นางสาวปภาดา  เมาลิชาติ 5 5
173
31894
นางสาวพรพิมล  สืบสา 5 5
174
31905
นางสาวไอรดา  พิมพ์รัตน์ 5 5
175
31979
นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์ 5 5
176
31985
นางสาวเยาวลักษณ์  พุทธา 5 5
177
31996
นางสาวอารียา  อ้วนศิลา 5 5
178
32037
นางสาวศศิธร  บุญส่ง 5 5
179
32039
นางสาวสิริรัตน์  คำลาย 5 5
180
32041
นางสาวเสาวคนธ์  สุขสาย 5 5
181
32042
นางสาวอรัญญา  เนียมมูล 5 5
182
32064
นางสาวกัลยารัตน์  เพชรดี 5 5
183
32081
นางสาววิจิตรา  สร้อยสน 5 5
184
32085
นางสาวสุดารัตน์  ศรีรักษา 5 5
185
32124
นางสาวพรพิมล  เสือสะเดา 5 5
186
32132
นางสาวสุดารัตน์  โลภาส 5 5
187
32173
นางสาววรรณภา  แก้วชะอุ่ม 5 5
188
32177
นางสาวสุพัฒตรา  อรรถวัน 5 5
189
32203
นางสาวกาญจนา  ภูพวก 5 5
190
32313
นางสาวสุดารัตน์  โคสารคุณ 5 5
191
34679
นางสาวพลอยวรรณ  กันหาบุตร 5 5
192
34680
นางสาวพิยดา  พันธ์แก่น 5 5 45 156 500 3 30 12000
193
34681
นางสาวรัตนา  เมาหวล 5 5
194
34682
นางสาววราภรณ์  นวลแย้ม 5 5
195
34683
นางสาวศศิกานต์  หงษ์บุญเรือง 5 5
196
34684
นางสาวสุขิมาลณ์  ศรชัยญาติ 5 5
197
31772
นายเขตโสภณ  สืบวงศ์ 5 6
198
31871
นายนนทวัต  คำแฝง 5 6 70 183 2700 2 25
199
31875
นายพงศกร  โสพัฒน์ 5 6
200
32003
นายทัพไทย  ผิวหอม 5 6
201
32137
นายจักรินทร์  ทองสมบัติ 5 6
202
32286
นายรัชชานนท์  ทองอ่อน 5 6
203
32292
นายอรรถวุฒิ  โคตรชัย 5 6
204
34685
นายประเสริฐสิน  สาธรณ์ 5 6
205
34686
นายพิสิฐ  แก่นสาร 5 6
206
34687
นายสุภกิจ  จันทร์นวน 5 6
207
31831
นางสาวชลธิชา  สิทธิพันธ์ 5 6
208
31835
นางสาวธิญาดา  สุณะวัง 5 6
209
31881
นางสาวคมคาย  บุญบุตร 5 6
210
31902
นางสาวสุนิสสา  บุตรวงศ์ 5 6
211
32020
นางสาวกัลยรัตน์  แก้วงามสอง 5 6
212
32032
นางสาวภัทราพร  แสงตีสุ 5 6
213
32072
นางสาวทานตะวัน  ผ่องใส 5 6
214
32113
นางสาวเกตวลี  ไกรษี 5 6
215
32157
นางสาวกัตติกา  สีมาขันธ์ 5 6 55 159 500 3 10 30000
216
32162
นางสาวณัฐธิรา  อะตะกุมมา 5 6
217
32225
นางสาวอินทิรา  คูณสว่าง 5 6
218
32263
นางสาวลลิตา  ดอกสะบา 5 6
219
32300
นางสาวทัศนีย์  คูณสุข 5 6
220
32301
นางสาวธนิตา  วงษ์แสง 5 6
221
32303
นางสาวเบญจพร  คำเหลือ 5 6
222
32346
นางสาวธันย์ชนก  วงศา 5 6
223
34688
นางสาวกัลยรัตน์  วะราบุตร 5 6
224
34689
นางสาวชมพูนิกข์  เกษรสร้อย 5 6
225
34690
นางสาวนิศารัตน์  แสวงพันธ์ 5 6
226
34691
นางสาวพรชิตา  เสนาน้อย 5 6
227
34692
นางสาวพรศิลา  อินทะพันธ์ 5 6
228
34693
นางสาวพัชราภา  พันธ์ศิริ 5 6
229
34694
นางสาวไพลิน  ธรรมรัตน์ 5 6
230
34695
นางสาวมาตา  สระแก้ว 5 6
231
34696
นางสาววัชริยาภรณ์  อิญปัญญา 5 6
232
34697
นางสาวสุธิมา  สะอาด 5 6
233
34698
นางสาวสุภาพร  พันธ์สุโพธิ์ 5 6
234
34699
นางสาวอรวี  ปานประชาติ 5 6
235
34738
นางสาวชุติกานต์  คาทวงค์ 5 6
236
31780
นายศุภกฤต  เทพบุตร 5 7
237
31820
นายนราธิป  เกตุพงษ์ 5 7
238
31918
นายเพชรกล้า  จารุวงค์ 5 7
239
31962
นายมงคล  คุพันธ์ 5 7
240
32005
นายธีรภัทร  ใชยโชติ 5 7
241
32018
นายอลงกรณ์  อุ่นใจ 5 7
242
32050
นายธนากรณ์  ดาดวง 5 7
243
32239
นายปัฐวีกานต์  บุญเพ็ง 5 7
244
32275
นายจักรวรรดิ  บุสบัน 5 7
245
34700
นายทนงศักดิ์  ชุมชัย 5 7
246
34701
นายศิริพจน์  เศวตสุริยานนท์ 5 7
247
31798
นางสาวปิยธิดา  นาโควงค์ 5 7
248
31830
นางสาวจุฑามาศ  พงษาปาน 5 7
249
31832
นางสาวดวงกมล  คมศรี 5 7
250
31854
นางสาวสาริกา  บุญเชิญ 5 7
251
31857
นางสาวหงษ์วิไล  นวลหงษ์ 5 7
252
31859
นางสาวอรุณรัตน์  ปัญญาวรรณ 5 7
253
31930
นางสาวจันทิมา  ศรีผ่องใส 5 7
254
31948
นางสาวเสาวคนธ์  หอมหวาน 5 7
255
31988
นางสาววรนุช  เขียวอ่อน 5 7
256
32021
นางสาวกีรติกานต์  เคลียพวงพิทย์ 5 7
257
32026
นางสาวณัชนันท์  จิบจันทร์ 5 7
258
32068
นางสาวจารุวรรณ  บูรภา 5 7
259
32171
นางสาวรุ่งทิวา  กองค้า 5 7
260
32180
นางสาวอินทิรา  อินต๊ะวงค์ 5 7
261
32207
นางสาวณัฏฐพิมน  ป้องกัน 5 7
262
32266
นางสาวอุไรพร  โพนปลัด 5 7
263
32307
นางสาวพิชญาภรณ์  คำแสนราช 5 7
264
32308
นางสาวพิมพ์วดี  พรมทา 5 7
265
32353
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  บุญพา 5 7
266
34702
นางสาวกฤษติยาณี  วรรณพฤกษ์ 5 7
267
34703
นางสาวกัญญารัตน์  เงินหมั้น 5 7
268
34704
นางสาวกัลยาณี  ยี่สุ่น 5 7
269
34705
นางสาวกิตติยา  เทียบเปรียบ 5 7
270
34706
นางสาวธนิดา  สุขเกษม 5 7
271
34707
นางสาวธมลวรรณ  สังแก้ว 5 7 62 165 20 2 25 5000
272
34708
นางสาวรัตนาภรณ์  เกิดมงคล 5 7
273
34709
นางสาวลักขณา  มะลิ 5 7
274
34710
นางสาวอิสราภรณ์  จุมพลพงษ์ 5 7
275
34711
นางสาวอุมาติกา  แตะต้อง 5 7
276
31819
นายธนพงษ์  พรหมโลก 5 8
277
31960
นายภูธเนศ  ตันชูชีพ 5 8
278
32095
นายธนภัทร  คำโสภา 5 8
279
32135
นายกฤษฎา  โสภากันต์ 5 8
280
32290
นายอนุชิต  สีดา 5 8
281
32333
นายภูตะวัน  มณีกุล 5 8 46 171 2
282
34713
นายนันทพงศ์  มณีพงษ์ 5 8
283
34714
นายปิยณัฐ  เคารพ 5 8
284
34715
นายปิยวัฒน์  ดวงศรี 5 8
285
34716
นายราชภูมิ  ขุขันเขต 5 8
286
34717
นายฤทธิไกร  องอาจ 5 8
287
31856
นางสาวสุภารมณ์  โกพา 5 8
288
31858
นางสาวอภิชญา  สุขวงษ์ 5 8
289
31892
นางสาวธัญญธร  นิลดวงดี 5 8
290
31926
นางสาวกนกกาญจน์  เวลาสิงห์ 5 8
291
32040
นางสาวสุภัทรตรา  ดุจการณ์ 5 8
292
32076
นางสาวพัชริดา  มีคุณ 5 8
293
32123
นางสาวปุริมกัญญา  ลาลุน 5 8
294
32128
นางสาววริศรา  คำแสนราช 5 8
295
32166
นางสาวนฤมล  พรมนิ่ม 5 8
296
32255
นางสาวนพรัตน์  สิทธิสุข 5 8
297
32295
นางสาวกรรณิการ์  ทุมสิงห์ 5 8
298
34718
นางสาวกมลรัตน์  เนียมคำ 5 8
299
34719
นางสาวกัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม 5 8
300
34720
นางสาวจติรัฏฐาธิป  อ่อนดี 5 8
301
34721
นางสาวจีระนันท์  ศิลาคำ 5 8
302
34722
นางสาวชาลิสา  ปานประชาติ 5 8
303
34723
นางสาวฐิติรัตน์  คำโกน 5 8
304
34724
นางสาวธันชนก  ลีเลิศ 5 8
305
34726
นางสาวปิยะนุช  ปานประชาติ 5 8
306
34727
นางสาวพรสุดา  กงล้อม 5 8
307
34728
นางสาวศศิวิมล  ลาพันธ์ 5 8
308
34729
นางสาวศิริยากร  ผิวนวล 5 8
309
34730
นางสาวศุภลักษณ์  มีจันทร์ 5 8
310
34731
นางสาวสุธาสินี  สมหวัง 5 8
311
34732
นางสาวสุภาวดี  เสาร์เหลี่ยม 5 8
312
34733
นางสาวอรวรรณ  พันธ์ดี 5 8
313
34734
นางสาวอุ่นไอรัก  อินทร์ชื่น 5 8
314
31817
นายชัยธวัช  สายลาด 5 9
315
31915
นายธีรวัฒน์  อุ่นเสมอ 5 9
316
32011
นายรังสิมันตุ์  ชูจันทร์ 5 9
317
32183
นายเจษฏา  บุดสีนนท์ 5 9
318
32322
นายชิษณุพงค์  เสาะแสวง 5 9
319
33252
นายธีรภัทร์  สุวรรณกูฏ 5 9
320
34735
นายอภิรักษ์  มุ่งหมาย 5 9
321
34736
นายวริทธิ์ธร  สถิตย์กุลย์รัตน์ 5 9
322
31762
นางสาวเมทญา  ประเสริฐศรี 5 9
323
31802
นางสาวพิมพ์มาดา  สารกอง 5 9
324
31828
นางสาวคุณาพร  สายสุนา 5 9
325
31849
นางสาววนัชญาดา  ก้อนคำดี 5 9
326
31889
นางสาวธนกาญจน์  ศรีวงษ์ 5 9
327
31903
นางสาวสุพัตรา  พิมพ์พิพัฒน์ 5 9
328
31934
นางสาวณัฐพร  วงศ์ไชยา 5 9
329
31935
นางสาวปนัดดา  องอาจ 5 9
330
31936
นางสาวพิชญ์สุดา  แสงหิรัญ 5 9
331
31938
นางสาวรัตติยากร  กิ่งแก้ว 5 9
332
31973
นางสาวเขมิกา  สายทองคำ 5 9
333
31986
นางสาวลลิดา  หมายเขา 5 9
334
32027
นางสาวดวงกมล  สายสิงห์ 5 9
335
32030
นางสาวพิมพ์นรินทร์  ผิวจันทร์ 5 9
336
32036
นางสาววิภารัตน์  ขุขันธ์เขต 5 9
337
32131
นางสาวศิริวิมล  บุญเลี้ยง 5 9
338
32134
นางสาวอทิตยา  พิมาทัย 5 9
339
32168
นางสาวปาณิสรา  สมพงษ์ 5 9
340
32210
นางสาวนราวัลย์  พงษ์สุระ 5 9
341
32259
นางสาวพรนิภา  คำเพราะ 5 9
342
32261
นางสาวภควดี  คำเหลือ 5 9
343
32314
นางสาวสุภลักษณ์  ศรีมณี 5 9
344
32359
นางสาวอมรกานต์  เพชรล้วน 5 9
345
32398
นางสาวจารุวรรณ  สมาพงษ์ 5 9
346
32408
นางสาวอิสราลี  ปิยะพันธ์ 5 9
347
32550
นางสาวอำภาพรรณ  บุญชาติ 5 9
348
34737
นางสาวจุฑามณี  สืบหล้า 5 9
349
34739
นางสาวนพรัตน์  สำเภาทอง 5 9
350
34740
นางสาวปณินดา  พรมชาติ 5 9
351
34741
นางสาววนิดา  สารภาพ 5 9
352
34742
นางสาวสุนันทา  สิมณี 5 9
353
34743
นางสาวสุภาภรณ์  เทพอาษา 5 9
354
31782
นายอภิรักษ์  โทศก 5 10
355
31864
นายตรีภัทร  กล้าวาจา 5 10
356
31877
นายอภิวุฒิ  เชิดสุข 5 10 60 173 18 2 38
357
32010
นายโยธิน  ก้านแสง 5 10
358
32012
นายวชิรวิทย์  ไพรบูรณ์ 5 10
359
32090
นายกิตติศักดิ์  ชาลีกุล 5 10
360
32188
นายธีรเดช  รูปอ้วน 5 10
361
32280
นายนภดล  พันธุ์ชื่น 5 10
362
32326
นายนราธิป  รสจันทร์ 5 10
363
34744
นายมนูญ  สมศรี 5 10
364
31740
นางสาวกฤติยาภรณ์  ขึ้นผล 5 10
365
31742
นางสาวจันทิมา  ศรีรักษา 5 10
366
31747
นางสาวนัทมล  สัตพันธ์ 5 10
367
31760
นางสาวมยุรี  สีใส 5 10
368
31763
นางสาววรรณวิษา  แก้วทำ 5 10 52 169 2 20
369
31786
นางสาวชมพูนุท  อินตะนัย 5 10
370
31792
นางสาวธนัญพักต์  โชโต 5 10
371
31799
นางสาวพนิดา  เสนคราม 5 10
372
31900
นางสาวศรินทิพย์  เครือคำ 5 10
373
31933
นางสาวฐิติมา  ป้องประดา 5 10
374
31977
นางสาวชัชฎาภรณ์  สุวรรณพันธ์ 5 10
375
31990
นางสาวศศิกานต์  ชำนิกุล 5 10
376
32110
นางสาวกรรณิการ์  วิรุณพันธ์ 5 10
377
32112
นางสาวกิตติญา  หารเตชะ 5 10
378
32120
นางสาวนงนุช  ทรารมย์ 5 10
379
32126
นางสาววรัญญา  อินทร์ปัญญา 5 10
380
32159
นางสาวจิรชยา  สิงห์คำ 5 10
381
32212
นางสาวปภาดา  เสนาภักดิ์ 5 10
382
32219
นางสาววันทนา  คำศรี 5 10
383
32221
นางสาวสุชาดา  สีลาล่อม 5 10
384
32223
นางสาวอริศรา  บัวงาม 5 10
385
32253
นางสาวณัฐพร  คำกรอง 5 10
386
32304
นางสาวปทุมวรรณ  วันทวี 5 10
387
32310
นางสาววาสนา  เหล่าแค 5 10
388
32341
นางสาวชรัญภรณ์  แว่นจันลา 5 10
389
32402
นางสาวพัชราภา  ไชยโยธา 5 10
390
34745
นางสาวกิตติยา  บุญมา 5 10
391
34746
นางสาวจิราภรณ์  สวัสดิ์จันทาทอน 5 10
392
34747
นางสาวพิมพ์วาด  จินดามัย 5 10
393
34748
นางสาววัตถาภรณ์  นครชัย 5 10
394
31781
นายสรวิศ  สามารถ 5 11
395
34750
นายวีระชัย  สิทธิธรรม 5 11
396
31790
นางสาวดารารัตน์  บุสดี 5 11
397
31800
นางสาวพัชรินทร์  บุญเติม 5 11
398
31811
นางสาวสุดารัตน์  บุตรแสน 5 11
399
31829
นางสาวจีรนาฏ  นาคนชม 5 11
400
31852
นางสาวศิริวรรณ  ชัยสงคราม 5 11
401
31932
นางสาวรวิวรรณ  จันทร 5 11
402
31944
นางสาวศรินญา  ศรีสุข 5 11
403
31978
นางสาวณัชชา  สุริวงค์ 5 11
404
32033
นางสาวรัศมี  คำด้วง 5 11
405
32062
นางสาวกมลชนก  มีดี 5 11
406
32066
นางสาวกุลธิดา  เสนสุข 5 11
407
32078
นางสาวพัฒน์นรี  ทองขาว 5 11
408
32087
นางสาวอลิสา  ประสงค์ 5 11
409
32109
นางสาวกชวรรณ  สนาม 5 11
410
32116
นางสาวชนินาถ  จันทรขันตี 5 11
411
32118
นางสาวณัฐพรพรรณ  พงศ์พนาพิพัฒน์ 5 11
412
32127
นางสาววรินดา  หาวรรณ์ 5 11
413
32201
นางสาวกัญญาณัฐ  ออมชมภู 5 11
414
32267
นางสาวสุดารัตน์  กรโสภา 5 11
415
32296
นางสาวฉัตรพร  เนตรวงค์ 5 11