-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
รร ที่จบ.
#
1
32554
นาย กฤษณพงษ์ วงศ์จันทร์   4 1 53 176 30 2 40 4000
2
32556
นาย ณัฐวัฒน์ กะมะรีย์   4 1 53 169 9000 2 20 20000
3
32559
นาย ธีรวัฒน์ เคนโสภา   4 1
4
32561
นาย บัณวิทิต บัณฑิต   4 1 51 175 2000 3 10 30000
5
32563
นาย พัทธวรรณ ศรีวงษ์   4 1 49 169 8000 2 25 8000
6
32599
นาย ดิศรณ์ วรรณจู   4 1
7
32601
นาย นรภัทร พันรอบ   4 1 41 163
8
32603
นาย สรวิศ วิทูรยุทธ์   4 1 55 171 1700 3 10 20000
9
32641
นาย ธนภาค ขัติยะ   4 1 89 176 1600 3 16 30000
10
32683
นาย ศุภกร วาจาดี   4 1 53 170 33000 2 40 8000
11
32794
นาย กรรณวิทย์ วารสุข   4 1 53 165 1300 3 16 45000
12
35443
นาย จิรวัฒน์ ใบปก   4 1 60 177 1500 2 60 10000
13
32567
นางสาว กัลยา ประกาเวสูง   4 1 56 154 2000 2 30 4000
14
32587
นางสาว ศิริลักษ์ วงค์เสน   4 1
15
32589
นางสาว สุณิสา คำศรี   4 1 68 153 1100 2 30 8000
16
32590
นางสาว สุธัญญา สุขสาย   4 1
17
32620
นางสาว พรพิมล เชื้อเคน   4 1 52 155 30000 2 40 14000
18
32631
นางสาว อนุสรา หลวงเดช   4 1 41 155 7000 2 10 15000
19
32632
นางสาว อมรทิพย์ กล้าหาญ   4 1 49 160 8000 2 13
20
32633
นางสาว อรทัย ทองลือ   4 1 60 165 20000 2 30 8000
21
32661
นางสาว พรพิลาภ ท้วมพงษ์   4 1 55 167 6000 2 15 3000
22
32665
นางสาว สุฐาสิณี ด้อมสุธรรม   4 1 45 160 10 2 20 5000
23
32670
นางสาว อาทิตยา มาสำโรง   4 1 45 150 10000 2 20
24
32673
นางสาว อินทิรา ตะเคียนราม   4 1 42 155 18000 2 40 6000
25
32689
นางสาว จินดารัตน์ บุตราช   4 1 38 151 20000 2 25 6000
26
32696
นางสาวปราณปรียา กันยา   4 1
27
32698
นางสาว ปิยธิดา กันภักดี   4 1 49 160 2000 3 7 10000
28
32699
นางสาว พรรณพร สายแก้ว   4 1 47 157 12000 2 30 5000
29
32703
นางสาว ฟ้าใส วงษาบุตร   4 1 42 155 5000 2 20 5000
30
32712
นางสาว สิริลักษณ์ สาลี   4 1 50 155 2000 3 8 11000
31
32748
นางสาว ศุภภรณ์ สังข์ทอง   4 1 50 169 1500 3 10 3500
32
32863
นางสาว ประกายกาญจน์ โนนสังข์   4 1 43 162 700 3 15 15000
33
32909
นางสาว สิริยากร นนยะโส   4 1 44 158 22 2 30 25000
34
33150
นางสาว ปิยะพิชญา สัญญาถนอมรัช   4 1 56 157 3000 3 7 30000
35
35445
นางสาว ทิพย์เกสร นันทา   4 1 48 150 2 40
36
35446
นางสาว ธันยมัย สุขทิพย์   4 1 54 157 2000 2 20 13000
37
35447
นางสาว ธิดารัตน์ ฤกษ์ดี   4 1 45 155 3000 2 30 25000
38
35448
นางสาว วิภาพร เพ็งกระจ่าง   4 1 45 155 14000 2 25 8000
39
35449
นางสาว อัญญาดา ครองชัย   4 1 40 150 7 3 20 3000
40
35456
นางสาว สกุลทิพย์ นามเจริญ   4 1 50 159 16 2 60 25000
41
32636
นาย กิตติพศ ภูพวก   4 2 52 174 500 3 3 45000
42
32640
นาย ทินภัทร ศรีดา   4 2 71.5 175
43
32676
นาย ธนกร ศุภกุลธนันท์   4 2 48 162 1000 1 10 16000
44
32677
นาย ธนดล วงค์สวัสดิ์   4 2 65 168 2000 2 25 50000
45
32717
นาย ชัยวัฒน์ ไชยโย   4 2 50 174 15000 2 15 20000
46
32759
นาย ธวัชชัย จรลี   4 2 58 180 15000 1 30 10000
47
32799
นาย ธนโชค โอดงาม   4 2 60 170 6000 3 6 20000
48
32803
นาย ภาคภูมิ แสนทำพล   4 2 45 164 11000 3 11 12000
49
35450
นาย ธีรศักดิ์ ปัญญา   4 2 77 170 17000 2 40 15000
50
32883
นาย พิชฌากร สาอุด   4 2 60 170 22000 2 40 15000
51
32568
นางสาว กานต์ชนก เขมรทอง   4 2 73 160 28000 2 60 4000
52
32611
นางสาว ชนกนันท์ สรรพศรี   4 2 53 163 17 2 25 8000
53
32624
นางสาว ศศิภา อินธิเดช   4 2 37 161 1500 3 5 8000
54
32571
นางสาว จุฑามาศ อินตะนัย   4 2 50 168 17000 2 60 5000
55
32652
นางสาว ชฎารัตน์ วังสำเภา   4 2 50 170 22 2 30
56
32654
นางสาว ชลิดา ทองหล่อ   4 2 46 156 20000 2 30 6000
57
32657
นางสาว ณัชญาภรณ์ ทองพูน   4 2 49 162
58
32672
นางสาว อารีรัตน์ โสชัย   4 2 46 165
59
32686
นางสาว กัญญาพัชร เครือพันธ์   4 2 42 160 3000 3 6 10000
60
32687
นางสาว กัลยาพร ลำพึง   4 2 52 164 7000 3 10 6000
61
32694
นางสาว ณัฐวิภา บุญเลี้ยง   4 2 48 164 2
62
32704
นางสาว ภารตรี นันทสาร   4 2 53 164 32000 2 40 8000
63
32707
นางสาวรัชนี ยอดสิงห์   4 2 38 151 7000 3 6 15000
64
32709
นางสาว ศิรินธาร โพธิพันธ์   4 2 53 162 10000 2 30 10000
65
32734
นางสาว ขวัญจิรา มีไพฑูรย์   4 2 48 160 1000 3 10 10000
66
32787
นางสาว มณีพร วันดี   4 2 68 163 15000 2 50
67
32832
นางสาว อภิศรา หาญสิงห์   4 2 43 165 10 2 20 8000
68
32849
นางสาว กนกพัชร อินอร่าม   4 2 47 159
69
32850
นางสาว กนิษฐา ทองดี   4 2 52 160 2
70
32853
นางสาว กานติมา บัวแก้ว   4 2 60 159 22 2 40
71
32855
นางสาว จุฑามาศ วงษ์ขันธ์   4 2 48 160 3 3000
72
32865
นางสาว แพรพันธ์ ตนะวิไชย   4 2 43 163 7000 2 15 20000
73
33137
นางสาว สิริยากร แสงส่อง   4 2 48 160
74
35451
นางสาว กมลวรรณ พฤกษา   4 2 50 158 17000 3 20 20000
75
35453
นางสาว ธิดาพร สีดาจิตร   4 2
76
35454
นางสาว รสสุคนธ์ อินทร์ชูวงศ์   4 2 42 157 2
77
35455
นางสาว รัชนีพร ฉายา   4 2 50 160 2
78
35457
นางสาว สุวารี ยามดี   4 2 42 158
79
35465
นางสาว ศศิกานต์ อินธิมาศ   4 2 43 154 2 30
80
32635
นาย กันณพงศ์ อุรัญ   4 3 60 170 15000 2 35 15000
81
32637
นาย เกรียงไกร โพธิ์อุดม   4 3 49 159 15000 3 25 6000
82
32719
นาย ธนภัทร บัวงาม   4 3 75 180 250 2 30 40000
83
32955
นาย กิตติวุฒิ ศิริขันธ์   4 3 66 175 3000 3 10 5000
84
32965
นาย พรมพนา ผิวงาม   4 3 53 170 4000 3 10 20000
85
32969
นาย วศิน ประสานพันธ์   4 3 63 172 2000 3 20 7000
86
32999
นาย จีระศักดิ์ ติจะนา   4 3 49 167 4000 2 60 10000
87
33271
นาย ณัฐวุฒิ แพไธสงค์   4 3 53 162 300 3 30 300000
88
35458
นาย วัชรากร เบ้าคำ   4 3 50 170 25000 2 60
89
35459
นาย อัครวิชญ์ จามะรีย์   4 3 55 167 5500 3 10 15000
90
32592
นางสาว สุมลรัตน์ คุณาพันธ์   4 3 53 156 3000 3 10 1000
91
35522
นาย กฤษฎา แถวจันทึก   4 3 50 165 20000 2 40 10000
92
32628
นางสาว สุภรณ์ กงล้อม   4 3 52 156 2 30 5000
93
32651
นางสาว เจนจิรา เครือชัย   4 3 44 158 6000 2 20 8000
94
32667
นางสาว สุพัตตรา ภูมิลักษณ์   4 3 55 153 2500 2 30 600
95
32711
นางสาว พัสวี ทองลือ   4 3 54 164 1000 3 5 1200
96
32731
นางสาว กัลยา กอดทอง   4 3 48 157 20000 2 40 10000
97
32733
นางสาว กุลสตรี ลาพันธ์   4 3 46 156 10000 3 10 10000
98
32740
นางสาว ปณิตา วันศรี   4 3 40 150 7000 2 12 5000
99
32744
นางสาว ภัทราภรณ์ รจนา   4 3 49 157 30000 2 60 12000
100
32751
นางสาว อภิญญา ศรีนาม   4 3 47 160 13000 2 20 7000
101
32773
นางสาว ณัฐณิชา เครือชัย   4 3 62.9 163 20 2 17 8000
102
32817
นางสาว ธนากานต์ อุทัย   4 3 49 155 2300 2 40 6000
103
32824
นางสาว ภิยดา บุตรสา   4 3 47 165 2300 2 40 5000
104
32827
นางสาว รุ่งรัตน์ แก้วสีเคน   4 3 60 164 2500 3 10 5000
105
32864
นางสาว ปาริฉัตร เพชรดี   4 3 42 148 2000 3 6
106
32869
นางสาว สยุมพร ผาสุข   4 3 45 160 1600 2 40 20000
107
32889
นางสาว กมลรัช กาใสย์   4 3 54 165 1200 2 50 9000
108
32890
นางสาว กรกนก บุญเล็ก   4 3 44 169 18 1 10 3000
109
32894
นางสาว จุไรลักษ์ วิชาชัย   4 3 46 168 4000 2 40 800
110
32911
นางสาว อมรรัตน์ กำลังดี   4 3 50 156 1400 2 45 5500
111
33106
นางสาว อารยา สุราวุธ   4 3 43 156 3
112
34021
นางสาว สรัญญา คำมุงคุณ   4 3 43 158 12000 3 15 21000
113
35460
นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์ทัย   4 3 48 159 6000 3 20 8000
114
35461
นางสาว ปณิตา เคารพ   4 3 43 160 2
115
35462
นางสาว ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์   4 3 57 153 2 15
116
35463
นางสาว พัชราภา ไชยกาล   4 3 59 153 12 2 20 10000
117
35464
นางสาว ศศิกานต์ ศิริพัฒน์   4 3 42 155 2
118
35566
นางสาวกัญยาณี ฟักแฟง   4 3 58 161 1000 2 15 550
119
32674
นาย กฤษกร สีมา   4 4 53 170 23000 2 30 2000
120
32682
นาย ศตวรรษ กุจะพันธ์   4 4 52 168 20 3 15 10000
121
32758
นาย ธนวัฒน์ กระจ่างจิตร   4 4 52 162 13000 3 20 10000
122
32795
นาย เกียรติศักดิ์ อภิวงศ์วัฒนา   4 4 45 162 2 3 5
123
32835
นาย จักรภัทร ศรีพันธ์   4 4
124
32957
นาย จิราพัชร บัวพันธ์   4 4 82 170 3 3 5 15000
125
33013
นาย สุรศักดิ์ ทิพนัส   4 4 80 175 500 1 5 3000
126
33046
นาย วราวุธ ภูพวก   4 4
127
35466
นาย ภานุวัฒน์ คานเครือ   4 4 60 174 12000 3 5 9000
128
35467
นาย พงศภัค เสนาภักดิ์   4 4 62 172 12000 3 8 18000
129
35468
นางสาว อาภัสรา สิมาวัน   4 4
130
32648
นางสาว กมลชนก ศรีโคตร   4 4
131
32660
นางสาว ปภังกร ลาพรหมมา   4 4
132
32690
นางสาว ชนนิกานต์ ดาวใส   4 4 40 156 9000 2 30 20000
133
32693
นางสาว ฐิติยา บึงแก้ว   4 4 78 176 7000 60 20000
134
32702
นางสาว พาขวัญ กาบบัวไข   4 4 46 165 1700 2 50 40000
135
32710
นางสาว ศุภามาส นาคฤทธิ์   4 4 46 154 17000 2 27 7000
136
32743
นางสาว เพียงพอ ศรีราตรี   4 4
137
32671
นางสาว อาทิตยา รองเมือง   4 4 60 157 12 2 20 30000
138
32769
นางสาว กัญธิมา สร้อยคำ   4 4 48 156 2500 2 30 3000
139
32771
นางสาว จุฑารัตน์ สายแก้ว   4 4
140
32775
นางสาว ณัฐนารี คมศรี   4 4 45 158 2500 2 6 1500
141
32780
นางสาว เบญจมาศ ช่วงไธสง   4 4
142
32664
นางสาว สุชาดา ศรียา   4 4
143
32789
นางสาว ศิริญากรณ์ พันธ์ศรี   4 4
144
32809
นางสาว กรพิน สุชาติ   4 4
145
32831
นางสาว สายชล เคารพ   4 4 41 151 5000 2 15 5000
146
32833
นางสาว อรทัย ธงไชย   4 4
147
32901
นางสาว ปาริฉัตต์ วรรณทวี   4 4 46 164 10 2 10 10000
148
32902
นางสาว ปิยภัสร์ บุญเพิ่ม   4 4 43 159 20 2 30 10000
149
32905
นางสาว มนต์ศิวลักษณ์ พละศักดิ์   4 4 38 749 24 2 30 10000
150
32907
นางสาว รัตติยา แก้วมาคูณ   4 4 40 151 22 2 30 8000
151
32990
นางสาว สุพรรษา บุญเลิศ   4 4 50 157 3000 3 7 500
152
35469
นางสาว เกวลิน พิมโคตร   4 4 56 165 22000 2 31 1200
153
35470
นางสาว ดวงกมล อุรัญ   4 4 50 158 20000 2 30 1500
154
35472
นางสาว พัชราภรณ์ สักขีนาดี   4 4
155
35473
นางสาว วราภรณ์ ตั้งมั่น   4 4 48 153 10000 2 15 6000
156
35475
นางสาว อภิญญา พละศักดิ์   4 4 60 170 13 2 40 1200
157
35471
นางสาวมณฒิตา สังสิงหา   4 4 43 152 3000 3 15 20000
158
35474
นางสาวศิริวรรณ มิ่งขวัญ   4 4 49 150 25000 2 120 3000
159
35528
นางสาวอภิญญา สุวรรณ   4 4
160
32558
นาย ธัญวัฒน์ กิติวัฒนวิลัยกุล   4 5 41 164 1200 3 5 30000
161
32763
นาย ภิญโญ ทุมมา   4 5 40 170 25 2 20 30000
162
32764
นาย วรภาส อ่างคำ   4 5 60 171 20 2 30 25000
163
32997
นาย จิรวัฒน์ จันทร์สิงห์   4 5 80 174 27000 2 40 12000
164
33009
นาย พงศ์พิษณุ จันทวัน   4 5 54 173 28 3 20 5000
165
33048
นาย ศราวุฒิ เปลี่ยนกลาง   4 5 48 171 22000 2 35
166
35476
นาย โกเมนทร์ เทนสุนา   4 5 44 169 30 2 45 20000
167
35477
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีบุรี   4 5 63 186 21 2 30
168
35478
นาย ต้นตระกูล บุญเกิด   4 5 50 175 6 2 30
169
35479
นาย เศรษฐพงศ์ แสนโคตร   4 5 49 162 10 3 15 4500
170
32621
นางสาว เพ็ญพิชชา โพธิพันธ์   4 5 47 154 10000 1 10 7500
171
32622
นางสาว รพีพรรณ วรรณประภา   4 5 52 170 4000 1 10 10000
172
32668
นางสาว หทัยชนก กล้าหาญ   4 5 53 162 7000 3 20 1500
173
32669
นางสาว อัญษณา เพชรนาม   4 5 75 160 20000 3 30 20000
174
32729
นางสาว กฤฎาชลี ไถวฤทธิ์   4 5 51 154 28 2 40 45000
175
32737
นางสาว นภัสวรรณ ตันสิงห์   4 5 47 164 17000 2 30 10000
176
32739
นางสาว นิลวรรณ อนันตภักดิ์   4 5 45 153 15000 2 15 10000
177
32741
นางสาว พรรณภษา ชนะพล   4 5 40 153 30 2 40 10000
178
32742
นางสาว พิชญ์ชาภรณ์ ดาวใสย์   4 5 48 162 12 2 30 10000
179
32749
นางสาว สิริรัตน์ อังคุละศรี   4 5 48 166 13 2 14 9000
180
32810
นางสาว เกศรินทร์ กระแสโสม   4 5 37 153 20 2 40 5000
181
32830
นางสาว ศุภาพิชญ์ นาคฤทธิ์   4 5 40 152 17 2 30 5000
182
32861
นางสาว ทินณประภา อ่อนทรวง   4 5 60 167 2600 3 30 50000
183
32891
นางสาว กัญญารัตน์ อุ่นเสมอ   4 5 41 157 16000 2 30 20000
184
32892
นางสาว จุฑามาศ สายแก้ว   4 5 70 163 1000 3 5 8000
185
32900
นางสาว ปราณจิตราเทพ ตั้งพิทักษ์ไกร   4 5 68 150 1000 3 10 30000
186
32943
นางสาว ชนิภรณ์ อินราช   4 5
187
32950
นางสาว วิชญาดา ชมภูพื้น   4 5 41 155 500 3 3 9000
188
32976
นางสาว กนกอร อะนันต์   4 5 51 160 27 2 50 10000
189
33066
นางสาว ศศลักษณ์ พลเยี่ยม   4 5 54 157 2 3 13 30000
190
33096
นางสาว กนกพร ทิพนัส   4 5 46 155 2000 3 10 1500
191
33109
นางสาว สุธิดา พุ่มจันทร์   4 5 41 159 2500 3 15 10000
192
35480
นางสาว ญาสุมินทร์ พลชารี   4 5 48 154 20000 2 30 5000
193
35481
นางสาว ณิชาพิมพ์ ทองบ่อ   4 5 45 155 14000 2 15
194
35482
นางสาว ปัทมา รักสวนจิก   4 5 54 166 6000 2 45 16000
195
35483
นางสาว ผกาวรรณ อ่อนทรวง   4 5 45 152 17000 2 20 5000
196
35484
นางสาว มุธิตา ฉิมงามเสริฐ   4 5 41 157 12000 2 30 10000
197
35485
นางสาว ศิริภักดิ์ ทิพเนตร   4 5 90 159 3000 3 20 20000
198
35486
นางสาว สุภาวิดา บุญเพ็ง   4 5 42 157 25 2 30 19000
199
35487
นางสาว อรฤทัย คล่องแคล่ว   4 5 49 165 20 2 20 4000
200
32722
นาย นพเก้า อุตสังข์   4 6
201
32767
นาย ศุภกร ดวงตะวงค์   4 6
202
32804
นาย ฤทธิพร นิวาท   4 6
203
32877
นาย ณัฐวุฒิ บัวทุม   4 6
204
33081
นาย นันทวัฒน์ ส่องศรี   4 6
205
35488
นาย จิรโชติ คูณทรัพย์   4 6
206
35489
นาย ณัฐพล คันสอน   4 6
207
35490
นาย รชานนท์ พวงเกษ   4 6
208
35491
นาย ศักรินทร์ ตาระพันธ์   4 6
209
32626
นางสาว ศุภกร พาลี   4 6
210
32666
นางสาว สุทินา สุราวุธ   4 6
211
32697
นางสาว ปัณฑิตา ภูโท   4 6
212
32708
นางสาว วิริยา มาลีศรี   4 6
213
32728
นางสาว กนกวลัย แสนแวด   4 6
214
32730
นางสาว กัญญาณัฐ มะปราง   4 6
215
32745
นางสาว เมธาวดี หมายเขา   4 6
216
32752
นางสาว อัญชิษฐา เสนาภักดิ์   4 6
217
32770
นางสาว จิตรลดา พรมโสภา   4 6
218
32786
นางสาว พุทธิชา โกสาแสง   4 6 45 160 800 3 10 7000
219
32813
นางสาว โชรติกาญจน์ ทาทอง   4 6
220
32815
นางสาว ณัฐรดา จรดล   4 6
221
32819
นางสาว ปริยาภรณ์ ป้องกัน   4 6
222
32821
นางสาว พชรพรรณ สร้อยมาลุน   4 6
223
32829
นางสาว ศุภรดา คำพันธ์   4 6
224
32871
นางสาว สุณิชา ประดับศรี   4 6
225
32896
นางสาว นันท์นภัส เทาศิริ   4 6 63 163 16 2 30 5000
226
32906
นางสาว เยาวลักษณ์ ค้ำคูณ   4 6 41 154 11 2 25 5000
227
32946
นางสาว นิชาภัทร นัยกัน   4 6
228
32985
นางสาว พรพรรษา คำมุงคุล   4 6
229
33030
นางสาว ศกุณี ธานี   4 6
230
33153
นางสาว อริญา บุญชิต   4 6
231
34793
นางสาว สุวนันท์ จิตรแสวง   4 6
232
35492
นางสาว กนกวรรณ ฤทธิ์บำรุง   4 6
233
35493
นางสาว กัญญารัตน์ ดาวไสย์   4 6
234
35494
นางสาว จุฑามาศ กันยะพันธ์   4 6
235
35495
นางสาว ชุติมณฑน์ นาฟู   4 6
236
35497
นางสาว สุวิชาดา บุญพา   4 6
237
35496
นางสาวจันทร์ทิรา ศรีหาบุตร   4 6
238
35529
นางสาวอรอุมา ทองแกะ   4 6
239
32638
นาย จักรพงษ์ แสวงผล   4 7 46 166 12000 2 30 5000
240
32642
นาย นิติภูมิ สีสันต์   4 7 50 165 3 60 5000
241
32644
นาย วรัญญู นาเรือง   4 7 53 160 1500 2 15 15000
242
32647
นาย อดิศักดิ์ ตะหาญ   4 7 74 175 10000 3 10000
243
32685
นาย สมรรถชัย คำมุงคุณ   4 7
244
32808
นาย อภินันท์ ดวงจันทร์   4 7 75 169 21000 2 30 15000
245
32887
นาย อโนชา การะเกษ   4 7 41 161 10000 3 20 6000
246
32995
นาย กัณฐ์เอนก มั่นทน   4 7 79 169 10000 3 15 40000
247
33014
นาย อชิราวรรต นนทะศรี   4 7 55 175 100000 2 30 30000
248
33084
นาย ปฤศฎา สุขเสน   4 7 45 165 2000 3 4 30000
249
33140
นาย เมธาวินทร์ สะอิ้นทองกุล   4 7
250
34791
นาย เผ่าพงศ์ ยิ่งยง   4 7 63 170 4000 3 20 15000
251
34807
นาย ณัฐวุฒิ เรืองสมบัติ   4 7 48 167 17000 2 30
252
32585
นางสาว มณฑกานต์ ลินลาด   4 7 46 158 1500 3 10 10000
253
32609
นางสาว กัลยาณี เพ็ชรบุญมี   4 7 40 150 14000 2 19 5000
254
32614
นางสาว นภสร คำโสภา   4 7 60 160 6000 1 5 30000
255
32655
นางสาว ชลิตา โพธิ   4 7 56 154 11000 2 20 2000
256
32662
นางสาว ศิรินภา ปราบพินาศ   4 7 41 152 17000 2 25 3500
257
32732
นางสาว กานต์ธิดา พุ่มพวง   4 7 47 155 1000 1 10 10000
258
32746
นางสาว วริศรา กาละเลข   4 7
259
32750
นางสาว สุดารัตน์ อรรถวัน   4 7 46 161 7000 2 10 10000
260
32753
นางสาว อินทิรารัตน์ ลิลัน   4 7 48 160 12000 2 20 10000
261
32776
นางสาว ทิตติยา เกษรัตน์   4 7 46 155 100000 3 10 10000
262
32793
นางสาว สุริษา กายชาติ   4 7 47 157 12000 2 15 10000
263
32812
นางสาว ชัญญานุช ลิลัน   4 7 45 156 10000 2 20 8000
264
32816
นางสาว ทรงอัปสร คุชิตา   4 7 46 165 30000 2 60 500
265
32823
นางสาว พิยดา พันธนู   4 7 59 155 26 2 40 4000
266
32825
นางสาว มุกธิตา เหมือนเทียน   4 7 57 168 10000 2 30 50
267
32854
นางสาว จรรยาพร คำศรี   4 7
268
32856
นางสาว จุฑามาศ จาดนอก   4 7 46 160 11000 2 13 9000
269
32858
นางสาว ชัญญาพัทธ์ ศิลาคำ   4 7 45 158 6000 2 5 9000
270
32873
นางสาว อุบลวรรณ ศิลาชัย   4 7 51 157 6000 2 10 9000
271
32898
นางสาว บัณฑิตา สมดี   4 7 47 155 20000 2 30 30000
272
32912
นางสาว อารยา ศิริญาน   4 7 47 157 30000 2 30 20000
273
33028
นางสาว รุจิรัตน์ โสตินัย   4 7 46 159 100000 2 10 5000
274
33032
นางสาว สุภารัตน์ อ้อนพรรณา   4 7
275
33072
นางสาว อักษรสวรรค์ ปามุทา   4 7
276
34797
นางสาว กาญจนา แก้วคำ   4 7 48 155 3 15 11800
277
35498
นางสาว ณิชมน ทุมมา   4 7 60 160 4000 3 15 30000
278
35499
นางสาว วาธินี อาษา   4 7 56 161 14000 2 40 6000
279
35530
นางสาวชนิสรา สอนจิตร   4 7 50 156 16 2 50 6000
280
32646
นาย สิทธิศักดิ์ ทองบุตร   4 8
281
32724
นาย ประวิทย์ ผลาผล   4 8
282
32754
นาย กิตติพัฒน์ พรมเมือง   4 8
283
32756
นาย ดารากร คันถัก   4 8
284
32761
นาย พงศกร คมใส   4 8
285
32765
นาย วิชยุตน์ วิจิตรธำรงศักดิ์   4 8
286
32766
นาย ศิริพงษ์ แม่นทอง   4 8
287
32768
นาย หินทราย กาลพฤกษ์   4 8
288
32846
นาย สรวิศ อารีพงศ์   4 8
289
32881
นาย บุญญวัตต์ อ่ำประเสริฐ   4 8
290
32916
นาย กิตติพงศ์ ทองคำสุข   4 8
291
33054
นาย อมรเทพ เมืองนาม   4 8
292
35500
นายณัฐภัทร วันทะวี   4 8
293
35531
นายธนากร หงษ์บุญเรือง   4 8
294
32591
นางสาว สุภานิดา กายชาติ   4 8 47 155 15000 2 15 35000
295
32610
นางสาว จินดารัตน์ ประสงค์เสียง   4 8 43 160 1800 3 5 20000
296
32650
นางสาว คนึงนิจ พงศ์พ้นภัย   4 8 43 165 3 10 6000
297
32658
นางสาว ณัฐนิชา ไชยสัตย์   4 8 70 166 30000 2 35 25000
298
32692
นางสาว ฐิติมา พิมพ์สมาน   4 8
299
32701
นางสาว พอฤทัย คำมุงคุล   4 8
300
32713
นางสาว สุมินตรา ศรีสงคราม   4 8
301
32747
นางสาว วิจิตรา ดวงศรี   4 8 55 155 15000 2 20 10000
302
32777
นางสาว ธนัญญา เครือบุตร   4 8
303
32781
นางสาว ผกาวรรณ วงศ์ใหญ่   4 8
304
32782
นางสาว ผ่องพิลา ศิลาคำ   4 8
305
32784
นางสาว พิชญานิน ตรีสา   4 8
306
32791
นางสาว สุชาวดี สาลีที   4 8 42 153 12 2 20 10000
307
32792
นางสาว สุธีธิดา ทาระพิมพ์   4 8
308
32820
นางสาว ปวีณสมร ธีคำเกษ   4 8
309
32857
นางสาว ชมภูนุช นามลิ   4 8 50 170 30000 2 40 10000
310
32868
นางสาว รัตนาพร ธรรมนิยม   4 8
311
32872
นางสาว อภิชญา ไชยโยธา   4 8 43 155 20000 2 30 10000
312
32893
นางสาว จุฑารัตน์ รูปใหญ่   4 8 56 164 15 2 30 15000
313
32895
นางสาว ธัญญลักษณ์ กีดกัน   4 8 40 162 16 2 30 70000
314
32937
นางสาว กรันฑรัตน์ บุญชม   4 8
315
32981
นางสาว ณัฐชา บุญสงค์   4 8
316
32982
นางสาว ธันยพร คำภานนท์   4 8
317
33017
นางสาว กนกวรรณ อ่อนหวาน   4 8
318
33064
นางสาว ฟาริดา อินทะพันธ์   4 8
319
32560
นาย ธีรศักดิ์ ละมูล   4 9
320
32639
นาย ณัฐวุฒิ ศรีสุข   4 9
321
32875
นาย ณัฐกิตติ์ อินทะพันธ์   4 9
322
32879
นาย ทัศพล บาดาล   4 9
323
32882
นาย พรสวรรค์ พรอินทร์   4 9
324
32884
นาย รชฏ บุญกัณฑ์   4 9
325
33083
นาย ประภากร บุญร่วม   4 9
326
33088
นาย ภานุวัตร แก้ววงษา   4 9 45 164 29 2 25000
327
35565
นายณนนท์ แซ่อุย   4 9
328
32577
นางสาว ปนัดดา ครองใจ   4 9
329
32580
นางสาว พชรพรรณ ศรีสุระ   4 9
330
32618
นางสาว ปาเจรา โคตรมิตร   4 9
331
32653
นางสาว ชนิกา เขียวพิลาป   4 9 40 154 17 2 20 20000
332
32736
นางสาว จีรนันท์ ทิพย์มณี   4 9
333
32774
นางสาว ณัฐนันท์ ประดับวงค์   4 9
334
32790
นางสาว สิริกาญจน์ ญาณศิริ   4 9
335
32811
นางสาว จิราภรณ์ ชนะชัย   4 9
336
32859
นางสาว ญาดารัตน์ บุญประชม   4 9
337
32860
นางสาว ณัฐธีรา ไชยสัตย์   4 9
338
32913
นางสาว อิงหลาน พวงพันธ์   4 9
339
33018
นางสาว เกศกนก เคารพ   4 9 41 156 3 10 30000
340
33097
นางสาว จันทพร สีชารู   4 9 48.4 162 3000 3 15 9000
341
33100
นางสาว ธัญธร ภู่ชวาลชัยกุล   4 9
342
33102
นางสาว ธิติวรรณ กาลพัฒน์   4 9 48 168 2000 2 35 9000
343
33103
นางสาว นิติยา วาสชัยกุล   4 9 51.5 165 18000 2 20 10000
344
33151
นางสาว ภัคจิรา สาระวัน   4 9 49 151 2000 3 10 15000
345
33152
นางสาว วรกมล เจริญรักษ์   4 9 49 159 2000 3 10 20000
346
35503
นางสาว พิศุทธิภา หวังหมู่กลาง   4 9
347
35504
นางสาว เมทินี ร่วมสุข   4 9
348
35505
นางสาว วราภรณ์ นามศรี   4 9
349
35506
นางสาว สุวนัน ทองแกะ   4 9
350
32778
นางสาว น้ำทิพย์ พรมมาโฮม   4 9
351
35532
นางสาวกวิสรา โพธิ์ศรี   4 9
352
35533
นางสาวจันจิรา ธานี   4 9
353
35534
นางสาวทิพย์ตะวัน สิงห์น้อย   4 9
354
35535
นางสาวนลพรรณ คำกระจาย   4 9
355
35536
นางสาวมณีวรรณ ทองมะณี   4 9
356
35537
นางสาวเยาวเรศ สาเสนา   4 9
357
35538
นางสาวรรณภา กาสา   4 9
358
32720
นาย ธนากร จันประสิทธิ์   4 10 46 164 9000 3 14 5000
359
32721
นาย ธีรภัทร สิงด้วง   4 10 57 167 9000 2 10 7000
360
32757
นาย เทพชัย พรหมนิ่ม   4 10 73 175 2000 3 10 3000
361
32834
นาย กฤษฎา บุญพอ   4 10 53 160 38000 3 20 10000
362
32847
นาย เสฎฐวุฒิ พงษ์เพชร   4 10
363
32927
นาย พานุวัฒน์ ประมูล   4 10
364
32930
นาย สุวรรณ ทองแกะ   4 10 48 160 12000 3 10 5000
365
32933
นาย อภิชาติ คงคา   4 10
366
32967
นาย ฟ้าประทาน บุญเสนอ   4 10 67 168 1500 2 20 10000
367
32968
นาย ภูรินท์ มณีกัลย์   4 10 56 167 7000 3 10 5000
368
33006
นาย ธีรพงศ์ อินทร์ประสิทธิ์   4 10 48 160 500 3 10 5000
369
33016
นาย อภิสิทธิ์ อำนาจเจริญ   4 10 50 165 2000 3 5 5000
370
33042
นาย บวร ทองทิพย์   4 10 52 162 2 3
371
33053
นาย อนันตภิชัย คำใบ   4 10 54 162 3
372
33116
นาย บุญสม ทุ่มโมง   4 10 65 178 7000 3 15 30000
373
33144
นาย รัฐภูมิ ผุดผ่อง   4 10 50 170 42.3 2 35
374
35539
นายวศิน สืบสา   4 10 60 165 60 2 190 3000
375
35540
นายตระการ บุตรสมาน   4 10 48 162
376
35543
นายนันทวุฒ กายชาติ   4 10 50 169
377
32570
นางสาว จิดาภา เบ้าทุมมา   4 10 42 160 2000 2 45 25000
378
32573
นางสาว ณชาภัทร ทาวงษ์   4 10 60 163 200 3 10 60000
379
32779
นางสาว นิธิพร เหมือนมาตย์   4 10
380
32822
นางสาว พลอยลำภา สมบูรณ์   4 10 60 171
381
32944
นางสาว ณัชรินทร์ บริสุทธิ์   4 10 43 150
382
32945
นางสาว ณัฏฐณิชา บัวดก   4 10 44 158
383
33022
นางสาว ทิพรัตน์ ชะนะ   4 10 49 152 800 3 10 5000
384
33057
นางสาว จารุวรรณ ทองมาก   4 10 41 155 3 2 20 5000
385
33061
นางสาว ปณิดา เพ็ชรดี   4 10 40 162 5 3 10 13000
386
33107
นางสาว สุจิตตรา ทองคำตอน   4 10 49 167
387
35507
นางสาว ชญาดา นันทะวงศ์   4 10 42 160 800 3 10 7000
388
35508
นางสาว ภัทราวดี วันทรัพย์   4 10
389
35527
นางสาวญาณิศา กุตะวัน   4 10 46 160 30 2 40 8000
390
35541
นางสาววรัญญา ชมชื่น   4 10 48 148 1400 2 10 9000
391
35542
นางสาวศิริลักษณ์ จินดาชาติ   4 10
392
35544
นางสาวณัฐธิชา โยตะสิงห์   4 10
393
35545
นางสาวอารยา ศิลาคำ   4 10 42 160
394
35546
นางสาวจันทร์ธิดา ศรีหาบุตร   4 10 35 149
395
35547
นางสาวธนัตดา โภคพันธ์   4 10 42 151
396
35548
นางสาวนันทิชา จันทร์ปาน   4 10 40 141 16 2 20 10000
397
35549
นางสาวประภาวิณี ครองยุติ   4 10 50 155 16 2 20000
398
32605
นาย อภิวัฒน์ นวนแย้ม   4 11 49 158 7000 3 20 6000
399
32726
นาย วัชโรทัย พิมาทัย   4 11 60 165 3 3 10 15000
400
32841
นาย ธีรศักดิ์ ละมูล   4 11 56 172 17 3 20 15000
401
32923
นาย นวพล เรืองรัตน์   4 11
402
32929
นาย ศาศวัต มวลสุข   4 11 51 160 1000 3 6 10000
403
33038
นาย ธนวัฒน์ ทำมาเกตุ   4 11
404
33045
นาย ภูมิภัส ศรีพลาย   4 11
405
33055
นาย อริยะ สระแก้ว   4 11
406
33089
นาย วรเชฏฐ์ โคศรี   4 11
407
33095
นาย อดิชาต กุคำใส   4 11
408
33270
นาย ณัฐกิตติ์ ขันแข็ง   4 11