-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
น้ำหนัก.
ส่วนสูง.
ระยะทาง.
เดินทางโดย
เวลาเดินทาง
รายได้ต่อเดือนผู้ปกครอง
7.
#
1
33272
เด็กชายกิตตินันท์  บุษดี 2 1 42 160 10000 2 20 3000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
2
33273
เด็กชายโกเมศ  ประกอบผล 2 1 40 157 3000 3 5 61500 บ้านแก
3
33274
เด็กชายจารุปกรณ์  สังสัมฤทธิ์ 2 1 83 168 2000 3 10 15000
4
33275
เด็กชายจิรชัย  พึมขุนทด 2 1 70 168 1000 3 8 10000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
5
33276
เด็กชายชยุตม์  ศรีลา 2 1 85 164 20000 2 30 60000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
6
33277
เด็กชายฐิติพงษ์  พละศักดิ์ 2 1 84 168 18 2 30 45000 บ้านหนองกระทิง
7
33278
เด็กชายธนภัทร  สุเพ็ญ 2 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
8
33279
เด็กชายนที  คำศรี 2 1 67 169 26000 2 30 34600 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
9
33280
เด็กชายนิติธรรม  แม้นชัยภูมิ 2 1 มารีย์อุปถัมภ์
10
33281
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สุขสวัสดิ์ 2 1 52 175 10000 3 10 50000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
11
33282
เด็กชายภานุพงศ์  ศรีอักษร 2 1 บ้านหนองบักโทน
12
33283
เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเชิญ 2 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
13
33284
เด็กชายสุภนัย  เวชสุวรรณกิจ 2 1 63 163 9000 2 45 25000 มารีย์อุปถัมภ์
14
33285
เด็กชายอดิลักษณ์  ใจมั่น 2 1 36 156 24 2 50 9000 บ้านปุ่น
15
33286
เด็กชายอิทธิพล  ละมูล 2 1 73 164 28000 2 30 1300 บ้านหนองกระทิง
16
33320
เด็กชายอัครวินท์  สมสะอาด 2 1 45 163 30000 2 40 9000 บ้านหนองโด
17
33287
เด็กหญิงกรรวี  สุทธิวัฒนานิติ 2 1 152 35 800 3 5 18000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
18
33288
เด็กหญิงกฤตพร  อนุรักษ์ 2 1 66 165 700 3 3 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
19
33289
เด็กหญิงกุลธิดา  กองแก้ว 2 1 41 155 1500 2 20 10000 บ้านชำม่วง
20
33290
เด็กหญิงเกวลิน  สังสัมฤทธิ์ 2 1 55 159 10000 3 20 9000 สว่างคูณวิทยา
21
33292
เด็กหญิงจิรดาพร  ทองคำวัน 2 1 44 158 500 3 5 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
22
33293
เด็กหญิงชณัญญา  สร้อยพาบ 2 1 73 160 2000 3 5 5000 มารีย์อุปถัมภ์
23
33294
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วกอง 2 1 57 163 2500 3 4 3500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
24
33295
เด็กหญิงโชติกา  พินธุรักษ์ 2 1 36 153 6000 3 15 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
25
33296
เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  บรรลุ 2 1 57 157 10000 2 15 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
26
33297
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวอ่อน 2 1 40 150 5000 2 5 45000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
27
33298
เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยคุณ 2 1 52 163 16 2 20 20000 บ้านโนนไหล่หนองเลิง
28
33299
เด็กหญิงนัทธมน  สีคำ 2 1 61 156 10 3 16 40000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
29
33300
เด็กหญิงนิลาวรรณ  ทองคำบุตร 2 1 37 145 1400 2 30 10000 บ้านชำม่วง
30
33301
เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีวรรณะ 2 1 50 165 20000 2 30 5000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
31
33302
เด็กหญิงปานตะวัน  พลเสนา 2 1 45 158 4000 2 15 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
32
33303
เด็กหญิงปารีนา  เติมบุญ 2 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
33
33304
เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยศรี 2 1 42 155 17000 2 30 30000 มารีย์อุปถัมภ์
34
33305
เด็กหญิงภคพร  สำลี 2 1 48 156 1000 2 15 50000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
35
33306
เด็กหญิงภคพร  ทองศรี 2 1 35 150 5000 2 5 25000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
36
33307
เด็กหญิงเมวิสา  พาแก้ว 2 1 45 160 2000 1 5 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
37
33308
เด็กหญิงสิริกร  กลมพันธ์ 2 1 43 157 17000 2 30 15000 อนุบาลขุนหาญ(สิ)
38
33309
เด็กหญิงสุจิตรา   มูลตระกูล 2 1 52 161 20000 2 30 10000 บ้านโคกเจริญ
39
33310
เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ขนะชาติ 2 1 45 151 20000 2 20 3500 บ้านโคกเจริญ
40
33311
เด็กหญิงเอมิกา  ยืนยาว 2 1 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
41
33312
เด็กชายกิตติพงศ์  คุ้มครอง 2 2 40 160 1900 2 30 3000 บ้านชำม่วง
42
33313
เด็กชายชินกรณ์  คำสุข 2 2 54 173 27000 3 40 60000 บ้านหนองโด
43
33314
เด็กชายธนภูมิ  ตองอบ 2 2 51 166 13000 2 20 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
44
33315
เด็กชายบวรนันต์  ตะบองทอง 2 2 75 167 13000 3 6 25000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
45
33316
เด็กชายพงศ์ธัช  พลพวก 2 2 90 180 900 3 5 40000 มารีย์อุปถัมภ์
46
33317
เด็กชายพัทธดนย์  โคตสีสาย 2 2 43 158 900 3 5 10000 สว่างคูณวิทยา
47
33318
เด็กชายภานุพงศ์  สอนศรี 2 2 45 168 2 3600 10000 บ้านขนา
48
33319
เด็กชายสถิตย์  คำผง 2 2 41 165 1000 3 10 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
49
33321
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทิมา 2 2 43 154 5000 2 15 10000 บ้านหนองหญ้าลาด
50
33322
เด็กหญิงกัญญา  ศรไชยญาติ 2 2 50 158 2000 3 10 15000 สว่างคูณวิทยา
51
33323
เด็กหญิงกุลนันท์  หมัดขาว 2 2 44 165 18 2 15 15000 วัดคู้บอน
52
33324
เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่างศิลป์ 2 2 48 159 28000 2 30 70000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
53
33325
เด็กหญิงจิรนันท์  กลมพันธ์ 2 2 66 161 15 2 20 15000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
54
33326
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้ววงษา 2 2 50 158 31000 2 43 24000 บ้านศรีแก้ว
55
33327
เด็กหญิงชญานิน  แก้วพวงดี 2 2 38 153 2000 3 10 3500 บ้านดงเมย
56
33328
เด็กหญิงฑิตยาพร  สมจันทร์ 2 2 48 150 47000 2 60 20000 บ้านหนองกุงสนามชัย
57
33329
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญช่วย 2 2 42 159 300 3 5 50000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
58
33330
เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลมี 2 2 39 160 10000 2 30 15000 บ้านซำเบ็ง
59
33331
เด็กหญิงธิดารัตน์  พิทักษ์ 2 2 46 159 10000 2 30 5000 บ้านกระแชงใหญ่
60
33332
เด็กหญิงนิธิพร  ศรีหาเวช 2 2 49 30 2 1.30 25000 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
61
33333
เด็กหญิงนิศมา  หินลาด 2 2 45 156 13000 3 30 20000 ิอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
62
33334
เด็กหญิงเบญญาภา  แสนสุขใส 2 2 50 168 20000 2 30 15000 บ้านโคกเจริญ
63
33335
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ชาญชัย 2 2 มารีย์อุปถัมภ์
64
33336
เด็กหญิงพัชราภา  รักษาภักดี 2 2 36 154 19 2 10 30000 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
65
33337
เด็กหญิงเพชรลดา  เหล็กเพชร 2 2 48 155 3000 3 10 9000 สว่างคูณวิทยา
66
33338
เด็กหญิงภัณฑิรา  ถิระโคตร 2 2 42 150 15000 2 30 27000 บ้านชำม่วง
67
33339
เด็กหญิงมนสิชา  ชมเดช 2 2 35 160 2000 3 15 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
68
33340
เด็กหญิงมานิตา  สะเทือน 2 2 46 160 9000 2 15 8000 บ้านกะมอล
69
33341
เด็กหญิงเมธาวี  พรมจารี 2 2 38 153 500 3 3 38755 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
70
33342
เด็กหญิงรัติกานต์  โพธิ์ศรี 2 2 45 152 30000 2 45 80000
71
33343
เด็กหญิงลักษ์คนาการ  คำแสนหมื่น 2 2 51 164 25000 2 40 9000 บ้านหนองสามขาดอนแก้ว
72
33344
เด็กหญิงวนัสนันท์  จักขุพันธ์ 2 2 41 157 3000 3 10 35000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
73
33345
เด็กหญิงศศิธร  วงษ์อนันต์ 2 2 42 151 30000 2 30 20000 บ้านโคกเจริญ
74
33346
เด็กหญิงศิริพร  แซ่พร่าน 2 2
75
33347
เด็กหญิงศิริลักษ์  การะเกษ 2 2 55 157 4000 2 15 10000 บ้านขนา
76
33348
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ณูรักษา 2 2 43 160 1000 3 10 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
77
33349
เด็กหญิงอติพร  เคารพ 2 2 38 147 5000 2 10 25000 บ้านเดียงตะวันตก
78
33350
เด็กหญิงอภิชญา  ครองใจ 2 2 42 150 5100 2 20 5000 บ้านเดียงตะวันตก
79
33351
เด็กหญิงอรพรรณ  อัตพงค์ 2 2 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
80
33404
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิยะรุ่งบัณฑิต 2 2 51 163 30000 2 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
81
33352
เด็กชายกิตติพงษ์  สรรพ์โภชน์ 2 3 43 167 1000 3 20 18000 บ้านขนา
82
33353
เด็กชายจิรพัฒน์  นาดี 2 3 50 165 3000 3 20 45000 มารีย์อุปถัมภ์
83
33354
เด็กชายณวัฒน์  นามนัย 2 3 56 174 30000 3 30 30000 อนุบาลพนัสศึกษาลัย
84
33355
เด็กชายภัทรพล  สันทวี 2 3 45 155 25000 2 45 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
85
33356
เด็กชายรัตนชัย  ซื่อตรงบูชา 2 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
86
33357
เด็กชายสารกิจ  นาคเขียว 2 3 50 165 25000 2 60 30000 บ้านสามเส้า
87
33358
เด็กชายอดิเทพ  ประสงค์ 2 3 42 162 3500 2 20 9100 ปะทาย
88
33359
เด็กชายอภิรักษ์  สีมาวัน 2 3 58 164 4000 3 10 13000 มารีย์อุปถัมภ์
89
33360
เด็กหญิงกัลยา  ศรแก้ว 2 3 46 147 6000 3 15 5000 มารีย์อุปถัมภ์
90
33361
เด็กหญิงจิรัฐิพร  ชาติดร 2 3 43 157 20 2 30 85000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
91
33362
เด็กหญิงเจตปรียา  สินลอย 2 3 40 149 900 3 20 6000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
92
33363
เด็กหญิงญาณิศา  รัตนะวัน 2 3 46 กก 155 ซ 12000 2 30 2000 บ้านทุ่งโพธ์
93
33364
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิ่งแก้ว 2 3 65 155 25000 2 50 8000 ไทยรัฐวิทยา 27
94
33365
เด็กหญิงณัฐนิชา  ครองชัย 2 3 50 159 10 2 20 2000
95
33366
เด็กหญิงณัฐนิชา  ถ่อสูงเนิน 2 3 48 158 2500 3 10 30000 มารีย์อุปถัมภ์
96
33367
เด็กหญิงนุชนาฏ  กองแก้ว 2 3 45 160 1500 3 5 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
97
33368
เด็กหญิงประฑิตตา  บุญสุข 2 3 45 155 25000 2 30 3000 บ้านหนองบัวใหญ่
98
33369
เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ขาว 2 3 57 159 2400 2 60 5000 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์
99
33370
เด็กหญิงพรลภัส  มากดี 2 3 54 160 30000 2 30 55000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
100
33371
เด็กหญิงพริกรรณ์  พรหมนิ่ม 2 3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
101
33372
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชินรัมย์ 2 3 60 162 5000 2 20 12000 สว่างคูณวิทยา
102
33374
เด็กหญิงภัตจิรา  ลาพรมมา 2 3 38 149 25000 2 40 5000 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
103
33375
เด็กหญิงรัฐญาภรณ์  สว่างรอบ 2 3 37 145 300 2 10 5000
104
33376
เด็กหญิงวรนุช  วงษาบุตร 2 3 42 158 10000 2 30 6000 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
105
33377
เด็กหญิงวิภาณี  รวมจิตร 2 3 40 158 23000 2 50 3000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
106
33378
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ฉัตรสุวรรณ 2 3 50 161 7 2 30 5000 มหาราช2
107
33379
เด็กหญิงศตกมล  เสนาภักดิ์ 2 3 65 164 18000 2 60 10000 อนุบาลเบญจลักษณื
108
33381
เด็กหญิงสราวรรณ  ศรีโกศล 2 3 40 150 20 2 30 13000 บ้านโคกเจริญ
109
33382
เด็กหญิงสุดา  กิ่งก้าน 2 3 49 160 3 3 10 9000 สว่างคูณวิทยา
110
33383
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศรีบุรินทร์ 2 3 39 157 13000 2 25 3500 บ้านนาไพรงาม
111
33384
เด็กหญิงสุภาพร  เปรียบเทียบ 2 3 45 159 20000 2 60 13000 บ้านปุ่น
112
33385
เด็กหญิงสุวดี  มะณีจันทร์ 2 3 45 152 26000 2 49 8600 บ้านตายู(อสพป.32)
113
33386
เด็กหญิงหทัยชนก  พิมอุทา 2 3 47 165 15 2 30 20000 บ้านกระแชงใหญ่ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์
114
33387
เด็กหญิงหทัยภัทร์  คณะเมือง 2 3 54 165 6 3 20 10000 อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ ปี สปช)
115
33388
เด็กหญิงอภิญญา  ทัดเทียม 2 3 47 162 20 2 30 10000 บ้านโคกเจริญ
116
33389
เด็กหญิงอมรรัตน์  พรหมศักดิ์ 2 3 50 156 9000 2 15 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
117
33390
เด็กหญิงอรนันท์  ครองใจ 2 3 40 157 3500 3 20 7000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์
118
33391
เด็กหญิงอัญญารัตน์  นามวงค์ 2 3 43 155 1500 2 10 9000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
119
33392
เด็กชายกฤษณพงศ์  ยอดจิต 2 4 67 159 1300 2 12 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
120
33393
เด็กชายกิตติพันธ์  อ่อนโส 2 4 บ้านหนองหิน
121
33394
เด็กชายเจษฎา  นาคินี 2 4 57 159 20 2 30 25000 บ้านสวนกล้วย
122
33395
เด็กชายชัยบดินทร์  ชัยช่วย 2 4 75 165 2000 3 6 50000 มารีย์อุปถัมภ์
123
33396
เด็กชายธนบัตร  วันศรี 2 4 60 168 7000 3 10 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
124
33397
เด็กชายนิรุจ  สีขาว 2 4 35 150 35000 2 35 1500 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
125
33398
เด็กชายภควัต  งาสุ้ย 2 4 76 170 3000 3 10 40000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
126
33399
เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์เกษ 2 4 40 151 28000 2 45 70000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
127
33400
เด็กชายศักดิ์นริทร์  ประทุมทิพย์ 2 4 46 162 15000 2 60 6000 มารีย์อุปถัมภ์
128
33401
เด็กชายอติกานต์  ลีลา 2 4 60 160 8000 2 20 3000 บ้านทุ่งโพธิ์
129
33402
เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงยา 2 4 50 159 20 3 30 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
130
33403
เด็กหญิงกนิษฐา  ชมเชย 2 4 50 162 56 2 60 50000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
131
33405
เด็กหญิงขวัญจิรา  อนุมาตย์ 2 4 37 143 2000 3 10 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
132
33406
เด็กหญิงคำภีรพรรณ  ทองคำบุตร 2 4 31 138 12 2 30 18000 บ้านซาตาโตง
133
33407
เด็กหญิงชลนิชา  เพ็งธรรม 2 4 45 160 10 3 30 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
134
33408
เด็กหญิงโชติกา โฮเซกิ  เวียนวงศ์ 2 4 40 153 2000 3 10 1000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
135
33409
เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ตั้น 2 4 43 156 500 3 5 20000 วัดอุดมรังสี
136
33410
เด็กหญิงณภาภัช  เมียละเมตร 2 4 48 163 24 2 20 16000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
137
33411
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยวัชรเดชา 2 4 42 154 6 3 20 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
138
33412
เด็กหญิงณัฐมล  รุ่งเรือง 2 4 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
139
33413
เด็กหญิงณัฐสุดา  หอมคำ 2 4 70 160 9.3 3 12 9000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
140
33414
เด็กหญิงดวงฤทัย  อินสนอง 2 4 35 149 2 3 10 2000 บ้านเดียงตะวันตก
141
33415
เด็กหญิงทิพรดา  อัตพันธ์ 2 4 55 145 17 2 20 12000 บ้านชำแจงแมง
142
33416
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีนุเคราะห์ 2 4 45 155 2000 3 5 40000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
143
33417
เด็กหญิงนารีรัตน์  พลพวง 2 4 54 153. 500 3 20 2000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
144
33418
เด็กหญิงบัวเพ็ญพุทธ  นันทิทรรภ 2 4 47 155 9 3 15 20000 สัมมาสิกขาศรีษะอโศก
145
33419
เด็กหญิงพรนภัส  ทองประมูล 2 4 62 154 500 3 2 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
146
33420
เด็กหญิงพรพิชญา  ชาลี 2 4 45 163 3 3 5 25000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
147
33421
เด็กหญิงพิณทองธาร  พลรักษ์ 2 4 35 147 20 2 30 10000 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
148
33422
เด็กหญิงวิชญาพร  สงครามไชย 2 4 47 162 26000 2 30 2000 บ้านนารังกา
149
33423
เด็กหญิงวิมลสิริ  ธำรงวิทยรัตน์ 2 4 47 155 1500 3 10 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
150
33424
เด็กหญิงสาวิตรี  เทชะ 2 4 41 159 3000 3 15 6000 สว่างคูณวิทยา
151
33425
เด็กหญิงสุพรรษา  ชมภูพื้น 2 4 47 149 24 2 45 30000 บ้านหนองรุงพระทะเล
152
33426
เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยะสังข์ 2 4 51 160 15000 2 60 800 บ้านหนองกระทิง
153
33427
เด็กหญิงสุภัสตรา  ศรีสวัสดิ์ 2 4 40 150 3 3 10 5000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
154
33428
เด็กหญิงอรจิรา  ภักพวง 2 4 50 162 9.3 2 12 6500 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
155
33429
เด็กหญิงอรสุภา  จารนัย 2 4 75 165 25 2 40 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
156
33430
เด็กหญิงอาทิตญา  ทวี 2 4 38 151 7 3 10 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
157
33431
เด็กหญิงเอวิตรา  พันธ์งาม 2 4 42 152 20000 2 30 10000 มารีย์อุปถัมภ์
158
33432
เด็กชายกฤษฎา  หัวดอน 2 5 วัดเทพลีลา
159
33433
เด็กชายจิรเมธ  ห่อทรัพย์ 2 5 40 163 25 3 60 30000 มารีย์อุปถัมภ์
160
33435
เด็กชายชิษณุพงค์  แก้วลา 2 5 66 160 2000 3 20 35000 สว่างคูณวิทยา
161
33436
เด็กชายธีรภัทร์  คำศรี 2 5 47 160 2700 2 90 9000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
162
33437
เด็กชายนวพล  วรรณจู 2 5 54 175 1500 2 30 8000 บ้านชำม่วง
163
33438
เด็กชายพัฒนพงศ์  เพ็ชรดี 2 5 69 168 14000 2 16 5000 บ้านตระกาศขอนแก่น
164
33439
เด็กชายพิรชัย  วรรณทวี 2 5 42 160 2000 3 10 7000 สว่างคูณวิทยา
165
33440
เด็กชายพิราม  ละเลิศ 2 5 42 165 35000 3 45 2000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
166
33441
เด็กชายวิชาวุธ  แก้วคะตา 2 5 40 168 30000 2 20 38000 บ้านโคกเจริญ
167
33442
เด็กชายศรชัย  สาสังข์ 2 5 40 161 13000 3 30 60000 มารีย์อุปถัมภ์
168
33443
เด็กชายศักดิ์ชัย  ลูกรัตน์ 2 5 34 143 30000 2 33 1000 บ้านหนองนกเขียน ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์
169
33444
เด็กชายอดิรุจ  หวานสูงเนิน 2 5 51 172 1600 2 70 12500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
170
33445
เด็กชายอภิรักษ์  เสนาจ 2 5 86 180 18 2 30 10000 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
171
33473
เด็กชายชาติลือชา  ดวงใจ 2 5 47 158 12000 2 20 58000 มารีย์อุปถัมภ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์
172
33518
เด็กชายทินภัทร  หะโท 2 5 48 171 3000 3 5000 บ้านขนา
173
34801
เด็กชายสุภกิจ  สาลิตุล 2 5 47 171 15000 2 10 6000
174
33446
เด็กหญิงกฤติมา  ล่ามสมบัติ 2 5 46 160 12000 2 15 1000 บ้านศรีอุดมซำตารมย์ ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์
175
33447
เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  เขตสกุล 2 5 49 157 3000 3 10 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
176
33448
เด็กหญิงชาลิสา  ประสิทธิ์ 2 5 36 146 6000 2 15 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
177
33450
เด็กหญิงฐิติกาล  เครือสิงห์ 2 5 75 157 18-20 กม. 2 15-20 นาที 15000-200 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
178
33451
เด็กหญิงธรรสินี  วะชิมาเภท 2 5 41 148 17,500 2 25 120,000 บ้านชำแจงแมง
179
33452
เด็กหญิงนริตา  ปานประชาติ 2 5 57 161 24000 2 35 11000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
180
33453
เด็กหญิงนรีกานต์  ใจสว่าง 2 5 43 150 10000 2 20 5000 บ้านกระแชงใหญ่
181
33454
เด็กหญิงนันทวดี  พิมาทัย 2 5 45 156 10000 2 30 9500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
182
33455
เด็กหญิงนิตติยา  ยอดศรี 2 5 55 158 17,500 2 25 6240 บ้านชำแจงแมง
183
33456
เด็กหญิงนุชวรา  อรรคบุตร 2 5 58 159 18000 1 40 19000 บ้านนาขนวน
184
33457
เด็กหญิงบุณยอร  พิมาทัย 2 5 บ้านกระแซงใหญ่
185
33458
เด็กหญิงประเสริฐศรี  สุปัตติ 2 5 43 157 18000 2 30 1000 บ้านโนนคำแก้ว
186
33459
เด็กหญิงผกามาส  ขอมา 2 5 49 163 20000 2 20 20000 บ้านหนองตลาด-โนนเปื่อย
187
33460
เด็กหญิงพรชนัน  นวลศิริ 2 5 49 160 30000 2 40 5000 บ้านโนนเรือคำบอน
188
33461
เด็กหญิงพรวิภา  ช่างเพ็ชร 2 5 57 160 2000 3 5 25000 มารีย์อุปถัมภ์
189
33462
เด็กหญิงมนัสนันท์  เย็นจิตโสมนัส 2 5 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
190
33464
เด็กหญิงวชิราลักษ์  จันทร์สมุด 2 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
191
33465
เด็กหญิงศศิธร  แสงโชติ 2 5 40 152 150 1 5 10000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
192
33466
เด็กหญิงศศิประภา  ชาติเชื้อ 2 5 54 161 26 2 60 3000 บ้านหนองรุงพระทะเล
193
33467
เด็กหญิงสิราวรรณ  เรือนงาม 2 5 45 162 14000 2 20 15000 สว่างคูณวิทยา
194
33468
เด็กหญิงสุพัตรา  นาพั้ว 2 5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
195
33469
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจงาม 2 5 60 157 5000 2 10 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
196
33470
เด็กหญิงอินทรา  ระมาย 2 5 36 150 3000 2 15 9000 บ้านกะมอล
197
33471
เด็กหญิงอุไรพร  ดวงแก้ว 2 5 50 153 30000 2 50 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
198
34799
เด็กหญิงสุปาญญ์  สุขศิริ 2 5 63 160 40000 2 50 45000
199
33472
เด็กชายคณิศร  คำผง 2 6 48 160 18000 2 30 12000 บ้านหนองกระทิง
200
33474
เด็กชายณัฐพล  โคตรวงษา 2 6 บ้านละลายมีชัย
201
33475
เด็กชายณัฐพัชร์  เทียบเปรียบ 2 6 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
202
33476
เด็กชายธนากร  สิงขร 2 6 49 163 25 2 40 15000 บ้านสามเส้า
203
33477
เด็กชายนวพรรษ  รัตพันธ์ 2 6 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
204
33478
เด็กชายปฏิพัทธ์  จามะรีย์ 2 6 48 166 10 3 10 200000 สว่างคูณวิทยา
205
33479
เด็กชายพัชรพล  เผ่าเพ็ง 2 6 47 160 32000 2 40 22000 บ้านหนองยาว
206
33480
เด็กชายพีรพัฒน์  สีดา 2 6 46 162 10000 3 15 3500 บ้านจานเลียว
207
33481
เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยสิงห์ 2 6 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
208
33482
เด็กชายวินัย  จันทิวา 2 6 44 165 14000 2 20 10000 บ้านโนนคำแก้ว
209
33483
เด็กชายสุวัฒน์  บุญญาสุ 2 6 85 170 2000 3 10 6000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
210
33484
เด็กชายอดิเรก  ประสงค์ 2 6 44 163 3500 2 20 9100 ปะทาย
211
33485
เด็กชายอภิศักดิ์  คำประเสริฐ 2 6 40 158 15000 2 15 20000 บ้านชำม่วง
212
33486
เด็กชายอมรเทพ  หาญกลาง 2 6 บ้านโคกเจริญ ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์
213
33487
เด็กชายอานัติ  กอน้อย 2 6 49 158 2000 2 15 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
214
33488
เด็กหญิงกนกพร  แย้มสุนทร 2 6 56 171 10.9 2 20 500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
215
33489
เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญเพ็ง 2 6 46 153 1500 2 20 15000 บ้านนาไพรงาม
216
33491
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญรักษา 2 6 42 153 2800 2 35 300 มารีย์อุปถัมภ์
217
33492
เด็กหญิงชนัญชิตา  ปิ่นคล้าย 2 6 42 154 20000 2 20 30000 บ้านชำม่วง
218
33493
เด็กหญิงฑิมพิกา  สรรพสาร 2 6 42 157 1000 3 30 1000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
219
33494
เด็กหญิงธันยกานต์  อำพันธ์ 2 6 42 156 20000 2 30 10000 บ้านโคกเจริญ
220
33495
เด็กหญิงนันทิชา  สุโสภา 2 6 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
221
33496
เด็กหญิงนิภาพร  ลาประวัติ 2 6 47 146 1000 3 7 10000 อรจันทร์วิทยา
222
33497
เด็กหญิงเนตรนรินทร์  พนม 2 6 56 163 2 20 10000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
223
33498
เด็กหญิงเบญญาภา  นามวงศ์ 2 6 48 158 500 3 15 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
224
33499
เด็กหญิงปณิดา  ศรีปัญญา 2 6 39 148 18 3 30 10000 บ้านหนองกระทิง
225
33500
เด็กหญิงปนัดดา  กันชัย 2 6 40 151 7000 2 30 5000 บ้านขะยูง
226
33501
เด็กหญิงปัทมาพร  วงวารี 2 6 52 160 1000 3 20 7000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
227
33502
เด็กหญิงพจมาน  สืบสา 2 6 46 157 42000 2 50 7000
228
33503
เด็กหญิงภัทรพร  ต้นทองดี 2 6 40 150 13 2 30 1500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
229
33504
เด็กหญิงมณฑิรา  นิวาท 2 6 42 143 2900 2 27 3000 บ้านขนุน
230
33505
เด็กหญิงเมธีญา  มณีรัตน์ 2 6 52 162 300 3 5 100 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
231
33506
เด็กหญิงยิ่งนรา  ไชยภักดี 2 6 45 155 17000 2 30 30000 มารีย์อุปถัมภ์
232
33507
เด็กหญิงแวววัน  บัวจูม 2 6 มารีย์อุปถัมภ์
233
33508
เด็กหญิงสิริวิภา  ศรีมงคล 2 6 40 150 21 2 40 9000 บ้านหนองฮาง
234
33509
เด็กหญิงสุชาวลี  ชาดทอง 2 6 53 157 300000 2 30 10000 บ้านหินวิทยา
235
33510
เด็กหญิงอรุชา  จันทร์ผ่อง 2 6 59 164 200 3 20 9000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
236
33511
เด็กหญิงอัญชลี  กฤษฏาชาตรี 2 6 32 154 3200 2 60 37000 มารีย์อุปถัมภ์
237
33587
เด็กหญิงสิรนยา  แม่นทอง 2 6 44 150 22000 2 30 25000 บ้านหนองงูเหลือม
238
34806
เด็กหญิงปทิตตา  การะเกษ 2 6 56 163 8000 2 10 10000
239
33512
เด็กชายกฤษฎา  เสาร์แพง 2 7 30 139 10000 2 15 15000 บ้านกระแชงใหญ่ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์
240
33513
เด็กชายกลทีป์  ตาศรี 2 7 54 164 10 2 30 9000 บ้านโคกเจริญ
241
33514
เด็กชายคมสัน  วันอังคาร 2 7 32 143 15000 2 20 6000 บ้านชำแจงแมง
242
33515
เด็กชายจรัญ  คณะวาปี 2 7 52 163 25 2 40 4000 บ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์
243
33516
เด็กชายชาญชัย  อินตะนัย 2 7 62 172 1000 3 8 15000 อรจันทร์วิทยา
244
33517
เด็กชายทยาวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ 2 7 55 167 28000 2 30 15000 สว่างคูณวิทยา
245
33519
เด็กชายธนกฤษฎ์  โคตรชัย 2 7 40 150 22.1 2 33 6000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
246
33520
เด็กชายธนพนธ์  บุตรสมาน 2 7 30 149 10 2 20 8000 บ้านตระกาศขอนแก่น
247
33521
เด็กชายธนวัฒน์  เงาศรี 2 7 80 167 20 2 20 8000 บ้านหนองบัวใหญ่
248
33522
เด็กชายศรายุทธ  บรรเทา 2 7 35 147 18000 2 30 2000 บ้านโคกเจริญ ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์
249
33523
เด็กชายสรศักดิ์  ไชยโพธิ์ 2 7 อรจันทร์วิทยา
250
33524
เด็กชายอดิเทพ  เกมชัยภูมิ 2 7 35 150 1500 2 15 15000 บ้านร่องตาซุน
251
33525
เด็กชายอัมรินทร์  กิ่งทวยหาญ 2 7 40 167 25 2 30 30000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
252
33526
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กระเสียน 2 7 70 175 5000 2 20 50000 บ้านทุ่งม่วงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง)
253
33606
เด็กชายเวหา  ทาตะวัตร 2 7 35 145 30 1 60 4000 บ้านโคกเจริญ
254
34029
เด็กชายรฐนัันท์  วสุนันท์ 2 7 45 160 10000 2 40 25000
255
33527
เด็กหญิงคุณัชญา  ดิษเจริญ 2 7 40 152 5000 2 15 30000 สว่างคูณวิทยา
256
33528
เด็กหญิงจริยา  สายเบาะ 2 7 40 157 120 3 2 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
257
33530
เด็กหญิงชนกพร  ศรีวงษ์ 2 7 53 159 650 1 5 12000 มารีย์อุปถัมภ์
258
33531
เด็กหญิงณภัทรยดา  บุญชิด 2 7 38 154 15000 2 20 30000 มหาราช 2
259
33532
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ผิวบาง 2 7 63 160 4500 3 10 10500 อรจันทร์วิทยา
260
33533
เด็กหญิงธนาภา  ประชาริโก 2 7 48 159 1000 2 60 7500 บ้านโนนน้ำอ้อม
261
33534
เด็กหญิงธารทิพย์   คณะนา 2 7 41 153 170 2 30 7500 บ้านโนนจิก
262
33535
เด็กหญิงนิตยาพร  เริงนิรันดร์ 2 7 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
263
33536
เด็กหญิงปริยากร  หอมดวงศรี 2 7 40 160 2085 3 20 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
264
33537
เด็กหญิงพลอยใส  สายแวว 2 7 46 156 3600 2 40 บ้านโศกข้ามป้อม
265
33538
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิมพ์น้อย 2 7 40 156 2 30 20000 บ้านภูเงิน
266
33539
เด็กหญิงพิยดา  ปัจเวก 2 7 54 155 4 2 30 3000 สว่างคูณวิทยา
267
33540
เด็กหญิงภัทธิยา  วงศรีแก้ว 2 7
268
33541
เด็กหญิงภัทรชนก  ผ่องราษี 2 7 39 145 27000 2 30 15500 บ้านหนองรุงพระทะเล
269
33542
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  บุญธรรม 2 7 36 154 15 2 40 12000 บ้านจานทองกวาววิทยา
270
33543
เด็กหญิงวรกมล  วงค์พุฒ 2 7 47 156 28 2 30 15000 บ้านหนองตลาด-โนนเปื่อย
271
33544
เด็กหญิงวรรณษา  จันทร์ขันตี 2 7 43 157 8 2 30 20000
272
33545
เด็กหญิงวิชุดา  พงษ์สวัสดิ์ 2 7 62 167 6 2 10 1200
273
33546
เด็กหญิงศยามล  ดาวสุก 2 7 41 157 16 2 30 5000 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์
274
33547
เด็กหญิงศุภนุช  พรำนัก 2 7 49 165 39 2 50 49000 บ้านหนอดุม
275
33548
เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทวัน 2 7 38 153 30 3 30 10000 บ้านหนองบัวทอง
276
33549
เด็กหญิงสุกัญญา  บุญล้ำ 2 7 87 166 16 2 22 10000 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
277
33550
เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญญาวัน 2 7 39 154 30 2 50 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
278
33551
เด็กหญิงอาทิตยา  ชินวิวัฒนชัยกุล 2 7 35 151 10 3 15 300 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
279
34803
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ร่าเริง 2 7 49 160 4000 2 24 6000
280
33552
เด็กชายเข็มทัศน์  พันทอง 2 8 60 180 24 2 30 20000 บ้านปุน ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ
281
33553
เด็กชายคงลักษณ์  จ่าไธสง 2 8 50 165 3000 2 15 15000 บ้านปะทาย
282
33554
เด็กชายณัฎฐนิธิ  อินทจร 2 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
283
33555
เด็กชายดุลยวัต  เบ้ามา 2 8 47 166 1100 2 30 384000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
284
33556
เด็กชายธรกร  ทานะมัย 2 8 51 155 3000 2 10 8000 อรจันทร์วิทยา
285
33557
เด็กชายปรีดี  ศรีโทน 2 8 42 151 16000 2 30 29000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
286
33558
เด็กชายพัชรพล  เกยมาศ 2 8 30 139 2000 3 5 5000 บ้านโนนน้ำอ้อม
287
33560
เด็กชายรวิศวงษ์  จันทร์กระจ่าง 2 8 40 157 300 2 5 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
288
33561
เด็กชายวิทวัฒน์  อุดมพันธ์ 2 8 มารีย์อุปถัมภ์
289
33562
เด็กชายสรวิชญ์  วงศ์บุดดี 2 8 71 170 30000 2 30 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
290
33563
เด็กชายอนุภัทร  แซ่ตง 2 8 สว่างคูณวิทยา
291
33564
เด็กหญิงกนกลักษณ์  อ่อมแก้ว 2 8 46 161 15000 2 20 9000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
292
33565
เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำพันธ์ 2 8 บ้านเดียง(พลีศึกษา)
293
33566
เด็กหญิงจารุวรรณ  สารแสง 2 8 39 158 22000 2 35 10000 บ้านนารังกา
294
33567
เด็กหญิงจิดาภา  โสนาคา 2 8 47 157 7 2 30 3000 เมืองปราจีนบุรี
295
33568
เด็กหญิงจิราพร  มูลเสนา 2 8 50 163 3000 3 5 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
296
33569
เด็กหญิงชญาดา  ธูปสกุล 2 8 38 158 1000 1 5 20000
297
33571
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วันดี 2 8 50 167 7 2 30 8000 บ้านไฮวันครู 2503
298
33572
เด็กหญิงดวงนภา  พิมพ์พัฒน์ 2 8 มารีย์อุปถัมภ์
299
33573
เด็กหญิงนภัสรา  ขันตรี 2 8 49 157 12000 1 25 60000 มารีย์อุปถัมภ์
300
33574
เด็กหญิงนัฐพร  เคารพ 2 8 51 165 7000 2 15 8000 บ้านสังเม็ก
301
33575
เด็กหญิงนันธิดา  คำแพงจีน 2 8 45 165 28000 2 40 20000 มารีย์อุปถัมภ์
302
33576
เด็กหญิงเบญญาภา  โตเรสบาบิโลเนีย 2 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
303
33577
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิทธไชย 2 8 44 163 4000 2 10 12000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
304
33579
เด็กหญิงเพชรลดา  มะณี 2 8 57 158 23 2 50 7500 บ้านทุ่งยาวคำโปรย
305
33580
เด็กหญิงฟาติมา  ดวงมาลา 2 8 48 164 400 1 10 55000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
306
33581
เด็กหญิงภัทรวดี  หงษ์ชื่น 2 8 46 158 5000 2 15 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
307
33582
เด็กหญิงภัทรศยา  กันเทพา 2 8 38 150 20 1 30 20000 บ้านหนองฮาง
308
33583
เด็กหญิงมนัสนันท์  สูงสุด 2 8 52 153 2 3 15 15000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
309
33584
เด็กหญิงลภัสรดา  กินรา 2 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
310
33585
เด็กหญิงวชิราภรณ์  โตมร 2 8 69 162 10000 2 30 10000 บ้านกันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี)
311
33586
เด็กหญิงวิภาวี  สุระชาติ 2 8 70 165 11000 2 15 9000 บ้านโนนสูง
312
33588
เด็กหญิงสุฐิดา  ศรีมาคำ 2 8 89 161 3 2 20 9000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
313
33589
เด็กหญิงอรกัญญา  สายแวว 2 8 58 168 500 3 10 40000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
314
33590
เด็กหญิงอรจิรา  จันทะศิลา 2 8 บ้านหินวิทยา
315
33591
เด็กหญิงอาทิตยา  พันสาย 2 8 47 153 16 2 25 300 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
316
33616
เด็กหญิงชาคริยา  อ้วนคำภา 2 8 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
317
33662
เด็กหญิงรมิตา  ราษี 2 8 50 168 18000 2 15 15000 บ้านโนนแสนคำ
318
33669
เด็กหญิงแสนเสน่ห์  สินศิริ 2 8 42 156 7000 2 18 10000 บ้านกระแชงใหญ่
319
33592
เด็กชายกฤษฎา  คำมาโฮม 2 9 40 150 23000 2 30 400 บ้านนารังกา
320
33593
เด็กชายคณากร  ขุขันธ์เขต 2 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
321
33594
เด็กชายจักรินทร์  เชื่อชัย 2 9 บ้านชำม่วง
322
33595
เด็กชายเจษฎา  พรมลา 2 9
323
33596
เด็กชายธนกฤต  รัตนะวัน 2 9 มารีย์อุปถัมภ์
324
33597
เด็กชายธรณ์เทพ  จันทร 2 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
325
33598
เด็กชายธีรินทร์  สราญรมย์ 2 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
326
33599
เด็กชายนพรัตน์  คำจุ่น 2 9 59 159 5000 1 10 6000 บ้านเดียงตะวันตก
327
33600
เด็กชายพรภวิษย์  โพธิ์ชัยนนท์ 2 9 บ้านปุน
328
33601
เด็กชายภัทรพงศ์  ดาวไสย์ 2 9 34 152 8000 2 60 5000 บ้านกระแซงใหญ่
329
33602
เด็กชายภาณ  อินทรโสม 2 9 มหาราช 2
330
33603
เด็กชายวัชระชัย  ไชยพงศ์ 2 9 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
331
33604
เด็กชายวีรยุทธ  คะนอง 2 9 32 150 6000 2 10 5000 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง
332
33605
เด็กชายวีรวัฒน์  แก้วสง่า 2 9 31 137 20000 2 40 5000 บ้านโดนอาว
333
33607
เด็กชายศิรวิทย์  นามวงศ์ 2 9 2 มารีย์อุปถัมภ์
334
33608
เด็กชายสิรวิทย์  โคตรสาลี 2 9 50 165 31 2 30 30000 บ้านโคกสะอาด
335
33609
เด็กชายสุปวีร์  จันทานิตย์ 2 9 49 150 25 3 20 30000 บ้านท่าพระตระกาศ
336
33610
เด็กชายอนุชา  กุลบุตร 2 9 79 168 7000 2 15 2000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
337
33611
เด็กหญิงกชการ  ยิ่งชาติ 2 9 58 160 17500 2 17 9000 บ้านชำแจงแมง
338
33612
เด็กหญิงกรองทอง  บัวทอง 2 9 43 162 30000 2 30 10000 อรจันทร์วิทยา
339
33613
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สีดา 2 9 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
340
33614
เด็กหญิงชนัญชิดา  กิ่งทะวงษ์ 2 9 48 156 30000 2 30 25000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
341
33615
เด็กหญิงชลธิชา  โชชื่น 2 9 บ้านนาไพรงาม
342
33617
เด็กหญิงณัฐณิชา  สินไชย 2 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
343
33618
เด็กหญิงนันทิดา  บัวงาม 2 9 39 141 100 2 30 1000 บ้านจานเลียว
344
33619
เด็กหญิงประติภา  คำเสนาะ 2 9 42 145 3000 3 20 10000 อรจันทร์วิทยา
345
33620
เด็กหญิงปราณปริยา  กุลวิลัย 2 9 64 159 2 2 20 3000 บ้านขนา
346
33621
เด็กหญิงผกายมาศ  สารภาพ 2 9 65 155 15 2 30 2500 อรจันทร์วิทยา
347
33622
เด็กหญิงพัชรี  นิยมวงศ์ 2 9
348
33623
เด็กหญิงแพรวผกา  ส่องศรี 2 9 52 159 3000 2 10 1200 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
349
33624
เด็กหญิงแพรวา  บัวผัน 2 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
350
33625
เด็กหญิงรวิวรรณ  ปิดตาฝ้าย 2 9 อรจันทร์วิทยา
351
33626
เด็กหญิงรสรินทร์  สุวรรณะ 2 9 69 161 8000 2 10 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
352
33627
เด็กหญิงวิริยดา  ยอดยศ 2 9 53.5 160 1100 2 5 15000 สว่างคูณวิทยา
353
33628
เด็กหญิงวิริยา  ละมูล 2 9 50 155 16 2 30 18000 บ้านหนองกระทิง
354
33629
เด็กหญิงสุชานาฎ  วงค์งาม 2 9 43 155 7 2 15 7000 บ้านสังเม็ก
355
33630
เด็กหญิงอนุธิดา  อุทชา 2 9 41 155 38000 2 30 9000 บ้านหนองคับคา
356
33701
เด็กหญิงวิมลทิญา  อนุไวยา 2 9 บ้านหนองหญ้าลาด
357
33702
เด็กหญิงศิริพัฒน์  รัตนา 2 9 48 168 3000 2 15 1500 บ้านโนนน้ำอ้อม
358
33745
เด็กหญิงอภิรดี   ยงเจริญ 2 9 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
359
33632
เด็กชายเชิดพงศ์  ชินชัย 2 10 48 166 700 3 2 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
360
33633
เด็กชายฐากูร  ปุณประวัติ 2 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
361
33634
เด็กชายฐาปกรณ์  ต้นงอ 2 10 48 160 15000 2 30 15000 บ้านชำม่วง
362
33635
เด็กชายณัฐปภัสร์  แก่นทิพย์ 2 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
363
33636
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วไพรวัน 2 10 73 165 10000 2 30 20000 มหาราช 2
364
33637
เด็กชายธณณัญฐ์  สุวรรณกูฏ 2 10 55 169 1500 3 25 15000 สว่างคูณวิทยา
365
33638
เด็กชายธนภูมิ  ศรเพชร 2 10 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
366
33639
เด็กชายธัชกร  มณีวรรณ 2 10 47 152 1 8 3000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
367
33640
เด็กชายนัฐวุฒิ  เรืองเดช 2 10 42 158 10.000 2 30 8000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
368
33641
เด็กชายพงศกร  ศาลาน้อย 2 10 3 60 บ้านหนองหญ้าลาด
369
33642
เด็กชายพัทวานิช  ทิมา 2 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
370
33643
เด็กชายพัสกร  ประจันทร์ 2 10 51 165 12000 2 30 31870 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
371
33644
เด็กชายภาณุ  วงษ์ทอง 2 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
372
33645
เด็กชายภาสกรณ์  สมเพ็ชร 2 10 45 162 2 15 15000 บ้านชำแจงแมง
373
33646
เด็กชายเมธาสิทธิ์  งามแสง 2 10 35 147 2 20 10000 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
374
33647
เด็กชายศิวกร  เพชรสุริยวงศ์ 2 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
375
33648
เด็กชายอภิรักษ์  ทองพูล 2 10 63 182 3000 3 10 5000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
376
33649
เด็กชายอมรเทพ  ทาบรรหาร 2 10 38 146 5000 2 10 5000 บ้านเดียงตะวันตก
377
33798
เด็กชายธนากร  แก้วยงค์ 2 10 สว่างคูณวิทยา
378
33650
เด็กหญิงกฤติมา  เที่ยงทัศน์ 2 10 60 168 2 20 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
379
33651
เด็กหญิงกะรัตเพชร  ไชยบัว 2 10 บ้านโศกข้ามป้อม
380
33652
เด็กหญิงกัญญาพร  ธนะฤกษ์ 2 10 บ้านโคก(อสพป)
381
33653
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลากรณ์ 2 10 บ้านหนองหญ้าลาด
382
33654
เด็กหญิงกำไรทอง  ขานะโล 2 10 47 160 2 3 15 20000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
383
33655
เด็กหญิงจิราภา  ฝั่งทะเล 2 10 50 155 2 40 12000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
384
33656
เด็กหญิงชญานี  บุญเจริญ 2 10 51 155 24000 2 50 4000 บ้านหนองนกเขียน
385
33657
เด็กหญิงชลธิชา  ชอบมาก 2 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
386
33658
เด็กหญิงฐิติพร  ปุยวงค์ 2 10 มารีย์อุปถัมภ์
387
33659
เด็กหญิงธมลวรรณ  แสงกล้า 2 10 53 153 28 2 30 20000 มารีย์อุปถัมภ์
388
33660
เด็กหญิงนริตา  คูณสุข 2 10 บ้านร่องตาซุน
389
33661
เด็กหญิงพรรษา  อินทะพันธ์ 2 10 บ้านแก
390
33663
เด็กหญิงศรินดา  แก้วมูล 2 10 39 156 5 2 15 สว่างคูณวิทยา
391
33664
เด็กหญิงศศิธร  อ่อนจันทร์ 2 10 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
392
33665
เด็กหญิงศศิประภา  สาลี 2 10 40 165 500 3 30 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
393
33666
เด็กหญิงศิริรัตน์  ขันพันธ์ 2 10 53 152 30 2 30 5000 มารีย์อุปถัมภ์
394
33667
เด็กหญิงสิฏฐวลี  ลายทอง 2 10 40.2 156 20000 2 30 1500 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
395
33668
เด็กหญิงสิรินภา  กุลแก้ว 2 10 65 156 20 2 40 5000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
396
33670
เด็กหญิงอนุธิดา  นาราช 2 10 บ้านโคก(อส พป 32 )
397
33671
เด็กหญิงอินทิรา  ภูมิแกดำ 2 10 อนุบาลดำรงค์ราชานุสรณ์
398
33733
เด็กหญิงชญานุท  บุญประดิษฐ 2 10 42.00 159 2 40 12000 บ้านแก
399
33672
เด็กชายกวีวัฒน์  พื้นสวรรค์ 2 11 58 160 4000 3 15 2500 สว่างคูณวิทยา
400
33673
เด็กชายกิตติศักดิ์  เกษกรณ์ 2 11 90 168 2000 3 2 25000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
401
33674
เด็กชายชัยวัฒน์  สาวันดี 2 11 72 173 4000 3 4 6000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
402
33675
เด็กชายณัฐกิตต์  สุภะเกษ 2 11 46 160 1900 3 20 5000 บ้านโนนนำ้อ้อม
403
33676
เด็กชายธนโชติ  สายโท 2 11 40 159 2000 2 3 3000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
404
33677
เด็กชายธนิน  สุระชาติ 2 11 53 165 10 3 15 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
405
33678
เด็กชายนครินทร์  แววพุก 2 11 62 176 7000 3 15 20000 มารีย์อุปถัมภ์
406
33679
เด็กชายนนทวัฒน์  ยุบลชิตร 2 11 41 161 3000 3 9 10000 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
407
33681
เด็กชายพงศกร  เป้งทอง 2 11 49 146 3000 3 5 36900 มารีย์อุปถัมภ์