-:- ADMIN -:-
รายวิชากิจกรรม
#
ลำดับวิชา
รายวิชา
ชั้น ม.
รับ
สถานที่รับ
ครูผู้สอน
รับแล้ว
คงเหลือ
#
1
62
เทเบิลเทนนิส คัดเลือกเข้าชุมนุม ม.1-6 27 สนามปิงปอง 505.สาคร 29 -2 รับเกิน
2
122
ตะกร้อ* คัดเลือกเข้าชุมนุม ม.1-6 25 สนาม 516.กัมพล 17 8 รับได้
3
2
อ่านเรียนเขียนสะกดคำ ม.1-6 50 216 119.เนตนภา 45 5 รับได้
4
121
ฟุตบอล* คัดเลือกเข้าชุมนุม ม.1-6 134 สนามฟุตบอล 515.ภูวิน 114 20 รับได้
5
60
รักษ์วิถีไทย ม.1-6 50 113 432.ไอรดา 50 0 เต็ม
6
120
เปตอง* คัดเลือกเข้าชุมนุม ม.1-6 30 สนามเปตอง 506.ศรัล 26 4 รับได้
7
119
กรีฑา * คัดเลือกเข้าชุมนุม ม.1-6 30 สนามกรีฑา 513.จุมพล 10 20 รับได้
8
59
ภาพยนต์สั้น ม.1-6 41 127 423.สุรีรัตน์ 40 1 รับได้
9
118
วอลเลย์บอล * คัดเลือกเข้า ม.1-6 50 สนามวอลเลย์บอล 509.ธนวัฒน์ 36 14 รับได้
10
57
โปงลาง ม.1-6 25 เวทีโรงอาหาร 413.ทองพูล 8 17 รับได้
11
116
ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น ม.1-6 50 อาคาร 5 852.ศศิธร 22 28 รับได้
12
114
ดูหนังฟังเพลงญี่ปุ่น ม.1-6 50 อาคาร 5 879.เมธาวี 31 19 รับได้
13
113
ฮวงจุ้ย ม.1-6 25 อาคาร 5 876.พิชญาพงศ์ 25 0 เต็ม
14
53
อุตสาหกรรม ม.1-6 25 111 409.สมศิลป 24 1 รับได้
15
106
ประชาสัมพันธ์ ม.1-6 25 ห้องประชาสัมพันธ์ 801.สุธรรมา 26 -1 รับเกิน
16
43
นักบินน้อย ม.1-6 82 อาคาร 4 333.รัตนาภรณ์ 85 -3 รับเกิน
17
101
ยุวมัศคุเทศก์ ม.1-6 25 อาคาร 5 821.นันท์นภัส 18 7 รับได้
18
41
วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ม.1-6 25 อาคาร 4 318.ธัญลักษณ์ 1 24 รับได้
19
40
ดนตรีไทย ม.1-6 25 ห้องดนตรีไทย 308. บุศย์รินทร์ 15 10 รับได้
20
39
สะเต็มศึกษา ม.1-6 25 1028 311.สมาน 12 13 รับได้
21
37
วิทย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ม.1-6 173 อาคาร 4 330.ณัฐวสา 160 13 รับได้
22
96
ดูหนังฟังเพลงสากล ม.1-6 25 อาคาร 10 857.กชพร 25 0 เต็ม
23
95
ดูหนังฟังเพลงสากล ม.1-6 25 อาคาร 5 820.ภารดี 24 1 รับได้
24
35
ห้องเรียนสีเขียว ม.1-6 80 1031 322.สืบพงษ์ 80 0 เต็ม
25
34
โครงงานวิทย์ ม.1-6 25 423 310.มลิวัลย์ 9 16 รับได้
26
93
เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ(อากาศยานไร้คนขับ - UAV) ม.1-6 26 อาคาร ฝ 731.เฉลิมศักดิ์ 26 0 เต็ม
27
33
โครงงานวิทย์ ม.1-6 25 423 325.บุญเลิศ 28 -3 รับเกิน
28
92
เกษตร/อุตสาหกรรม ม.1-6 25 อาคาร ฝ 729.บุญหลาย 25 0 เต็ม
29
91
เกษตร ม.1-6 25 ห้องเกษตร 959.ณญาตา 18 7 รับได้
30
28
เกมคณิตศาสตร์ ม.1-6 25 311 216.ศรีสุข 21 4 รับได้
31
88
คอมพิวเตอร์ ม.1-6 26 ตึก ICT 717.คำรวม 30 -4 รับเกิน
32
85
ห้องสมุด ม.1-6 50 ห้องสมุด 723.สุพรรษา 50 0 เต็ม
33
125
GSP ม.1-6 25 ห้องประชุมคณิตศาสตร์ 218.พิศมัย 6 19 รับได้
34
84
ห้องสมุด ม.1-6 50 ห้องสมุด 991.จริยา 50 0 เต็ม
35
23
คิดเลขเร็ว ม.1-6 28 333 227.สุกัญญา 28 0 เต็ม
36
83
ไฟฟ้า ม.1-6 25 อาคาร ฝ 703.สาเกียรติ 15 10 รับได้
37
21
ฟุตซอล ม.1-6 75 สนาม 222.อิทธิรัฐ 61 14 รับได้
38
18
ซูโดกุ ม.1-6 25 312 225.รัชดาพร 27 -2 รับเกิน
39
77
ยูโด ม.1-6 50 ห้องเกษตร 707.รวงทอง 37 13 รับได้
40
15
ปริศนาคำนวณ ม.1-6 50 313 201.วลีรัตน์ 23 27 รับได้
41
72
ดนตรีไทย ม.1-6 25 ห้องดนตรีไทย 616.พิมพิลา 25 0 เต็ม
42
71
ศิลปะ ม.1-6 25 206 614.พชรพล 21 4 รับได้
43
70
ดนตรี (กีตาร์) ม.1-6 25 202 607.สมเกียรติ 25 0 เต็ม
44
11
หนังสือเล่มเล็ก/คำคม ม.1-6 50 222 122.ปาจรีย์ 43 7 รับได้
45
8
แต่งคำประพันธ์ ม.1-6 50 214 107.สุนันท์ 13 37 รับได้
46
66
ผู้ตัดสินบาสเกตบอล ม.1-6 50 หอประชุมเก่า 608.สุขนิรันดร์ 49 1 รับได้
47
65
โยธวาทิต ม.1-6 50 206 610.ณัฐพล 33 17 รับได้
48
64
ศิลปะกับการถ่ายภาพ ม.1-6 25 อาคาร 10 601.วิเชียร 49 -24 รับเกิน
49
63
แบดมินตัน ม.1-6 60 โรงอาหาร 512.ยุทธนา 53 7 รับได้
50
126
คอมพิวเตอร์ ม.1-6 40 601 712.กาญจนา 28 12 รับได้
51
1
อ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น 75 215 101.วิทยา 8 67 รับได้
52
111
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 25 อาคาร 5 877.จัตุวัฒน์ 22 3 รับได้
53
51
สังคมศึกษา ม.ต้น 25 116 414.สวภัทร 25 0 เต็ม
54
50
สังคมศึกษา ม.ต้น 25 115 415.ปกรณ์พล 22 3 รับได้
55
49
สังคมศึกษา ม.ต้น 50 114 416.ทัศนี 29 21 รับได้
56
105
ขับร้องเพลงจีน ม.ต้น 25 อาคาร 5 868.ปุณณดา 6 19 รับได้
57
100
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 25 อาคาร 5 802.จิราภรณ์ 25 0 เต็ม
58
99
สแครบเบิ้ล ม.ต้น 25 อาคาร 5 854.สุภาพร 24 1 รับได้
59
36
ของเล่นวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 25 อาคาร 4 309.ปรียานุช 23 2 รับได้
60
94
เคหศาสตร์ ม.ต้น 25 อาคาร ฝ 732.ชลิตา 10 15 รับได้
61
32
นักธรณีวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น 2ึ7 อาคาร 4 316.ศิลารัตน์ 29 -27 รับได้
62
31
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 25 อาคาร 4 331.จันทร์เพ็ญ 15 10 รับได้
63
90
คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 25 ตึก ICT 730.ปาริตา 0 25 รับได้
64
30
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 25 อาคาร 4 313.แก้วตา 32 -7 รับเกิน
65
89
คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 40 611 980.รัตนาวรรณ 36 4 รับได้
66
29
คณิตคิดสนุก ม.ต้น 25 อาคาร 3 230.จันสอน 13 12 รับได้
67
26
คณิตศาสตร์ ม.ต้น 25 325 229.อลิชา 25 0 เต็ม
68
86
คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 50 ตึก ICT 724.ณภาย์ 50 0 เต็ม
69
82
เคหศาสตร์ ม.ต้น 25 อาคาร ฝ 720.ปุณยนุช 0 25 รับได้
70
20
ซ่อมเสริมคณิต ม.ต้น ม.ต้น 25 323 206.ประนอมนิศญ์ 22 3 รับได้
71
78
เคหศาสตร์ ม.ต้น 25 อาคาร ฝ 704.ปณิชา 7 18 รับได้
72
16
A-math ม.ต้น ม.ต้น 30 324 220.ธนพร 29 1 รับได้
73
75
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น 75 ห้องแนะแนว 903.บุษยภัค 63 12 รับได้
74
73
ศิลปะสร้างสรรค์ ม.ต้น 50 203 615.นาฏชฎา 49 1 รับได้
75
14
คณิตคิดสนุก ม.ต้น 25 โรงอาหาร 212. 33 -8 รับเกิน
76
13
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ม.ต้น 25 213 123.สุวคนธ์ 13 12 รับได้
77
69
นาฎศิลป์ ม.ต้น 25 ห้องนาฏศิลป์ 609.ชัญญาภัค 25 0 เต็ม
78
67
นาฎศิลป์ ม.ต้น 25 204 612.ราตรี 25 0 เต็ม
79
6
ภาษาลาว ม.ต้น 25 213 114.อรนุช 25 0 เต็ม
80
5
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ม.ต้น 25 213 111.อรวัณย์ 7 18 รับได้
81
4
สื่อสร้างสรรค์ ม.ต้น 25 226 115.พรพิมล 2 23 รับได้
82
3
เงินถุงแดง ม.ปลาย 25 223 112.ขวัญชีวา 27 -2 รับเกิน
83
61
ยสร. ม.ปลาย ห้องอนามัย 514.อาภาภรณ์ 0 0 รับเกิน
84
58
สังคมศึกษา ม.ปลาย 50 126 419.พิชญ์นรี 15 35 รับได้
85
117
ภาษาเขมร ม.ปลาย 25 อาคาร 5 860.สุภาพร 6 19 รับได้
86
56
สังคมศึกษา ม.ปลาย 50 128 403.พวงผกา 32 18 รับได้
87
115
ละครสั้นจีน ม.ปลาย 25 อาคาร 5 880.สุภาวดี 9 16 รับได้
88
55
ธรรมศึกษา ม.ปลาย 50 121 422.ชลัญธร 13 37 รับได้
89
54
สังคมศึกษา ม.ปลาย 25 123 428.เกษมสันต์ 26 -1 รับเกิน
90
124
ยสร. ม.ปลาย 75 ห้องอนามัย 510.วิภาษณีย์ 33 42 รับได้
91
52
สังคมศึกษา ม.ปลาย 50 124 410.พัทธยา 4 46 รับได้
92
110
ภาษาฝรั่งเศล ม.ปลาย 25 อาคาร 5 811.พรทิพย์ 4 21 รับได้
93
109
การท่องเที่ยว ม.ปลาย 25 524 856.จิระวัฒน์ 11 14 รับได้
94
108
English Singing ม.ปลาย 25 527 853.สุณัฐชา 12 13 รับได้
95
48
วาดภาพลายเส้นทางพฤษศาสตร์ ม.ปลาย 25 อาคาร4 344.ไชยา 15 10 รับได้
96
107
ภาษาฝรั่งเศล ม.ปลาย 25 อาคาร 5 810.จารุวรรณ 7 18 รับได้
97
47
เคมี ม.ปลาย 25 อาคาร4 324.กิตติ 15 10 รับได้
98
46
เศษวัสดุเหลือใช้ ม.ปลาย 50 ซุ้มลำดวน 343.เสาวลักษณ์ 49 1 รับได้
99
45
ปริศนาทางวิทย์ ม.ปลาย 25 427 321.พิสุทธา 6 19 รับได้
100
104
ภาษาฝรั่งเศล ม.ปลาย 25 อาคาร 5 812.จันทิมา 5 20 รับได้
101
44
จุลชีวะ (Microbio) ม.ปลาย 25 428 320.จรรยวรรธน์ 13 12 รับได้
102
103
Around the world ม.ปลาย 25 อาคาร 5 809.มณฑา 8 17 รับได้
103
102
ภาษาอังกฤษทั่วไป ม.ปลาย 25 อาคาร 5 806.พรทิพย์ 26 -1 รับเกิน
104
42
โสตทัศนศึกษา ม.ปลาย 25 406 315.ธัชกร 42 -17 รับเกิน
105
98
สแครบเบิ้ล ม.ปลาย 50 528 855.ธวัชชัย 17 33 รับได้
106
38
อิเล็กโทรนิกส์ ม.ปลาย 25 อาคาร 4 312.ญาตา 8 17 รับได้
107
97
ท่องเที่ยว ม.ปลาย 25 524 803.พรพรรณ 19 6 รับได้
108
27
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 25 313 207.ประภูศักดิ์ 0 25 รับได้
109
87
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 50 ตึก ICT 725.ชาญณรงค์ 48 2 รับได้
110
25
รักษสุขภาพ ม.ปลาย 50 321 228.มณีจันทร์ 15 35 รับได้
111
22
GSP ม.ปลาย 25 ห้องประชุมคณิต 209.รักษมล 9 16 รับได้
112
81
เคหศาสตร์ ม.ปลาย 25 อาคาร ฝ 970.รัชกร 0 25 รับได้
113
80
เคหศาสตร์ ม.ปลาย 50 อาคาร ฝ 708.อัมพรรัตน์ 0 50 รับได้
114
79
คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ม.ปลาย 75 ห้อง อย.น้อย 727.จันทร์เพ็ญ 12 63 รับได้
115
19
ซูโดกุ ม.ปลาย 25 326 224.พเยาว์ 28 -3 รับเกิน
116
139
นักศึกษาวิชาทหาร ม.ปลาย 340 ห้องบก.กรม 427.พันธศักดิ์ 267 73 รับได้
117
17
A-math ม.ปลาย ม.ปลาย 25 322 214.ดวงเดือน 29 -4 รับเกิน
118
76
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย 50 ห้องแนะแนว 963.ภัสราภรณ์ 19 31 รับได้
119
12
รักการอ่าน ม.ปลาย 25 228 106.นภาพิมพ์ 0 25 รับได้
120
10
สื่อสร้างสรรค์ ม.ปลาย 25 226 121.กัลย์กมล 0 25 รับได้
121
68
นาฎศิลป์ ม.ปลาย 25 ห้องนาฏศิลป์ 605.สุดารัตน์ 27 -2 รับเกิน
122
9
GAT -เชื่อมโยง ม.ปลาย 25 216 116.วชิรวิชญ์ 20 5 รับได้
123
7
ภาษาลาว ม.ปลาย 25 227 113.สุรัชนา 20 5 รับได้
124
143
ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ม.ต้น 80 2 221.อัทธ์ 79 1 รับได้
125
142
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.ต้น 134 หอประชุม 214.ดวงเดือน 134 0 เต็ม
126
141
เนตรนารี ม.1 ม.ต้น 80 723.สุพรรษา 80 0 เต็ม
127
140
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.3 ม.ต้น 142 979.จารุวรรณ 0 142 รับได้
128
138
ยุวกาชาด ม.2 ม.ต้น 115 820.ภารดี 0 115 รับได้
129
137
ยุวกาชาด ม.3 ม.ต้น 118 417.นภามาส 1 117 รับได้
130
136
ยุวกาชาด ม.1 ม.ต้น 150 201.วลีรัตน์ 0 150 รับได้
131
135
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.3 ม.ต้น 810.จารุวรรณ 0 0 รับเกิน
132
134
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 ม.ต้น 154 313.แก้วตา 144 10 รับได้
133
133
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 ม.ต้น 150 422.ชลัญธร 0 150 รับได้
134
132
เนตรนารี ม.3 ม.ต้น 61 212. 62 -1 รับเกิน
135
131
เนตรนารี ม.2 ม.ต้น 81 854.สุภาพร 1 80 รับได้
136
130
เนตรนารี ม1 ม.ต้น 150 705.วิลาวัลย์ 74 76 รับได้
137
129
ลูกเสือ ม.3 ม.ต้น 242 หน้าอาคาร5 413.ทองพูล 0 242 รับได้
138
128
ลูกเสือ ม2 ม.ต้น 261 610.ณัฐพล 254 7 รับได้
139
127
ลูกเสือ ม.ต้น 251 703.สาเกียรติ 240 11 รับได้

1