-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว ปีจบ
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ปีจบ
ห้อง
ศึกษาต่อวิชาเอก
จังหวัด
1
28992
นายศราวุธ พิรุณ 2560 1       
2
29031
นายชนายุทธ ตุ้มคง 2560 1 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ธุรกิจการบิน        มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3
29085
นายบุญมาก แจ่มปัญญา 2560 1       
4
29287
นายธนาวุฒ บุดดาลี 2560 1 เกษตรศาสตร์​        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี​
5
29380
นายเกียรติศักดิ์ จันทร์เติม 2560 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
29399
นายอนุกูล กินรา 2560 1       
7
32409
นายต่อโชค สมาน 2560 1       
8
32410
นายธนวัฒน์ เนาวดี 2560 1       
9
32411
นายธนากร บวดขุนทด 2560 1       
10
32412
นายพิเชฐ หล้าสืบสาย 2560 1       
11
32413
นายอนุพงศ์ ยาสี 2560 1 เกษตรศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
32541
นายจิรวัฒน์ ศรศรี 2560 1 เกษตรศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
28900
นางสาวณิชา จันดี 2560 1       
14
28914
นางสาวมณีรัตน์ คำเคนบ้ง 2560 1       
15
28948
นางสาวณัฐฐินันท์ หยองเอ่น 2560 1       
16
28952
นางสาวดารุณี สมรัตน์ 2560 1       
17
28956
นางสาวเบญจมาภรณ์ ยิ่งชาติ 2560 1 การศึกษาปฐมวัย        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
18
28977
นางสาวรุ่งทิพย์ คำแพง 2560 1       
19
29003
นางสาวจารุวรรณ สืบบุญ 2560 1       
20
29008
นางสาวชมพูนุช บุญนำ 2560 1       
21
29059
นางสาวดารณีรัตน์ คำจุ่น 2560 1 สาขาการสอนภาษาจีน        มหาวิทยาลัยราชัฎศรีสะเกษ
22
29064
นางสาวพิชญา โพธิวัฒน์ 2560 1 ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
23
29069
นางสาวปิยนันท์ วงษ์แสวง 2560 1 การสอนภาษาจีน        มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ศรีษะเกษ​
24
29075
นางสาวศิริพร พื้นสวรรค์ 2560 1 การสอนภาษาจีน        มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ​
25
29123
นางสาวศุทธินี เกื้อกูล 2560 1 สาขาวิชาการบัญชี        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
26
29165
นางสาวรพีภรณ์ พรมสิน 2560 1       
27
29172
นางสาวศิริวรรณ บุญธรรม 2560 1       
28
29355
นางสาวพิมพ์ชนก จริตรัมย์ 2560 1       
29
29364
นางสาวธัญญาภรณ์ ปานประชาติ 2560 1 มนุษย์​ศาสตร์​ภาษาอังกฤษ​        มหาวิทยาลัย​ราม​คำแหง​
30
29408
นางสาวบุษบา บึงไกร 2560 1       
31
29453
นางสาวเจนนิสา สุนทรารักษ์ 2560 1       
32
29454
นางสาวชญานิศ ลุนลี 2560 1       
33
29511
นางสาวนัชรีภรณ์ พวงพันธ์ 2560 1       
34
32414
นางสาวเกษราพร วันชูเชิด 2560 1       
35
32415
นางสาวจุฑามาศ มะลิวงศ์ 2560 1       
36
32416
นางสาวชนิภรณ์ ห่อทรัพย์ 2560 1       
37
32418
นางสาวณัฏฐภรณ์ วันศรี 2560 1       
38
32419
นางสาววาริสา กาวัน 2560 1       
39
32544
นางสาวเพ็ญภัสสร รูปใหญ่ 2560 1       
40
33258
นางสาวกมลรัตน์ แจ่มปัญญา 2560 2       
41
28832
นายณรงค์เดช ไกรษี 2560 2       
42
28934
นายพิชชากร พรคนึง 2560 2       
43
29095
นายวีรวัฒน์ ดาวจันทร์ 2560 2       
44
29136
นายปริญญา เสลา 2560 2       
45
29239
นายทัตตเดช นันทะบรรณ์ 2560 2       
46
29331
นายณัฏฐากร ครองชัย 2560 2       
47
29392
นายวรยุทธ โกสุม 2560 2       
48
29585
นายพุทธวัฒน์ ดอกพวง 2560 2       
49
32422
นายเกรียงไกร พรมโลก 2560 2       
50
32423
นายพนม วะราบุตร 2560 2       
51
32543
นายจิราพงค์ แทนคำ 2560 2       
52
28894
นางสาวกาญจนา อารมสวะ 2560 2       
53
28901
นางสาวตวงทิพย์ บูชาบุตร 2560 2       
54
28955
นางสาวแก้วนภา สุรารักษ์ 2560 2       
55
28972
นางสาวอภิชญา รสจันทร์ 2560 2       
56
29006
นางสาวเจนจิรา ลือชา 2560 2       
57
29024
นางสาวศรัญญา แว่นแก้ว 2560 2       
58
29063
นางสาวนฤมล โคศรี 2560 2       
59
29067
นางสาวปนัดดา นรณัฐกุล 2560 2       
60
29109
นางสาวนิจจารีย์ แสนโสม 2560 2 สังคมศึกษา (คบ.5ปี)        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
61
29171
นางสาวศิริมา เพชรดี 2560 2       
62
29204
นางสาวจิราวรรณ โพนปลัด 2560 2 ธุรกิจการบิน        วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
63
29260
นางสาวธัญญาภรณ์ เครือทอง 2560 2       
64
29270
นางสาวรวิสรา ท้าวอินทร์ 2560 2       
65
29327
นางสาวอมรรัตน์ สีหะวงษ์ 2560 2 การจัดการโลจิสติกส์        วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
66
29465
นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง บุญทอง 2560 2 วิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
67
29566
นางสาวธนาวดี ทะนงค์ 2560 2 การเงินและการธนาคาร        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
68
29571
นางสาวมุทิตา โคตรสงคราม 2560 2 พยาบาลศาสตร์        มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
69
29595
นางสาวทัศนีย์วรรณ พันธ์สว่าง 2560 2       
70
31705
นางสาวกนกอร คำศรี 2560 2       
71
31706
นางสาวอาทิตยา พื้นพรม 2560 2       
72
32424
นางสาวชฎาพร นิวาท 2560 2 ภาษาไทย        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
73
32425
นางสาวณัฐมล นิวาส 2560 2 นิติศาสตร์        มหาวิยาลัยอุบลราชธานี
74
32426
นางสาวปรีดาภรณ์ ประสมพันธ์ 2560 2       
75
32427
นางสาวรัตนาวดี ครองพันธ์ 2560 2       
76
32428
นางสาวลัดดาวัลย์ สายสุนา 2560 2       
77
32429
นางสาววิพาวา อินทะพันธ์ 2560 2       
78
32430
นางสาวศศิธร สิงห์แจ่ม 2560 2       
79
32431
นางสาวโสภิดา สุวรรณะติ 2560 2       
80
32525
นางสาวกรรณิการ์ บุญมา 2560 3       
81
28887
นายรัฐพงษ์ สนิท 2560 3       
82
28940
นายวัชระ นิติเศรษฐ์ 2560 3       
83
28981
นายชาญยุทธ พิมาทัย 2560 3       
84
28986
นายณัฐวุฒิ วงค์ภักดี 2560 3       
85
28988
นายธีระพล ศรีหบุตร 2560 3       
86
29034
นายธนาศาสตร์ ดันนอก 2560 3       
87
29094
นายวรวุฒิ จันทะโคตร 2560 3       
88
29199
นายอานนท์ แก้วคำสอน 2560 3       
89
29350
นายอภิสิทธิ์ บุญสาร 2560 3       
90
29387
นายทรงเกียรติ โคตรชัย 2560 3       
91
29396
นายสหรัฐ ประสมทรัพย์ 2560 3       
92
29436
นายปฏิภาณ ตันสิงห์ 2560 3       
93
29545
นายพันธกานต์ พัฒนะราช 2560 3       
94
32433
นายประกฤษณ์ มณีวงค์ 2560 3        โรงเรียนนาวิกเวชกิจศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ
95
28895
นางสาวขวัญสุดา อ่อนหวาน 2560 3       
96
28918
นางสาวภัทรภรณ์ ตั้งมั่น 2560 3       
97
28942
นางสาวกรรณิการ์ ปิวรบุตร 2560 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
98
28960
นางสาวภัทราวดี รัตนวัน 2560 3       
99
29000
นางสาวกฤติยา วิลัย 2560 3 การจัดการโลจิสติกส์        มหาวิทยาลัยบูรพา
100
29025
นางสาวสุนิตา ซีซ่า 2560 3       
101
29050
นางสาวจริยา ทองขาว 2560 3       
102
29111
นางสาวบุษบา แสงแก้ว 2560 3       
103
29155
นางสาวทัดดาว วงษ์ใหญ่ 2560 3       
104
29226
นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ 2560 3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
105
29227
นางสาวสิริรัตน์ จันทศิลา 2560 3       
106
29354
นางสาวจุฑารัตน์ ทาจิตร 2560 3       
107
29359
นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมทาน 2560 3 การบัญชี        วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
108
29367
นางสาวพิยดา หัถวงค์ 2560 3       
109
29403
นางสาวจุฬาลักษณ์ คูณทรัพย์ 2560 3       
110
29414
นางสาวภัคจิรา ผารัตน์ 2560 3       
111
29428
นางสาวอัจฉราภา ชาภักดี 2560 3       
112
29464
นางสาวนฤมล เนียมสุข 2560 3       
113
29471
นางสาววรรณวิษา วสุกรรณ์ 2560 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป        มหาวิราชภัฏอุบลราชธานี
114
29523
นางสาวสุปรียา จันทร์เหลือง 2560 3 การบัญชี        วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
115
29527
นางสาวอรุณี พรมทา 2560 3       
116
29556
นางสาวกัญญารัตน์ ลิลัน 2560 3       
117
29559
นางสาวจันทราภา พละศักดิ์ 2560 3       
118
29562
นางสาวเจนจิรา สายยศ 2560 3       
119
29889
นางสาวชลธิชา ปั้นงา 2560 3       
120
32434
นางสาวทัศนีย์ โจมสติ 2560 3       
121
32435
นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา 2560 3       
122
32436
นางสาวศศิวรรณ จันทร์โท 2560 4       
123
28839
นายวิสัยทัศน์ ศรีผ่องใส 2560 4 รัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
124
28938
นายสมรภูมิ หนองม่วง 2560 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
125
29036
นายธีระวัฒน์ ศรีธรรมมา 2560 4       
126
29081
นายชัยมงคล การะเกษ 2560 4       
127
29134
นายธนัญชัย คำมอน 2560 4       
128
29145
นายวุฒิพงษ์ ชัยบัวรินทร์ 2560 4 โยธา        วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
129
29346
นายสุรเทพ อินทะพันธ์ 2560 4       
130
29393
นายวีระพงษ์ บุญเพ็ง 2560 4       
131
29432
นายฐานันดร ผึ้งลาภ 2560 4       
132
29437
นายปิติพัธศ์ ไชยสัตย์ 2560 4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ        มหาลัยราขภัฎอุบลราขธานี
133
32437
นายชัยวัฒน์ โภคพันธ์ 2560 4 มนุษยศาสตร์ สาขาอังกฤษ (ศศ.บ4ปี)        มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
134
28919
นางสาวราตรี จำปาเณร 2560 4       
135
28954
นางสาวธมลวรรณ คูณผล 2560 4       
136
28968
นางสาวสุดารัตน์ ลำภา 2560 4 ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (คบ.5ปี)        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
137
29076
นางสาวโสภิดา เกตพงศ์ 2560 4       
138
29078
นางสาวอภัสรา สอนไชญาติ 2560 4       
139
29115
นางสาวพิมลกรณ์ คุมมินทร์ 2560 4       
140
29169
นางสาววิริยา วะรงค์ 2560 4 โรคพืชวิทยา        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
141
29211
นางสาวธนิตา ขุนธิวงศ์ 2560 4       
142
29272
นางสาวรักษิตา คำขาว 2560 4       
143
29302
นางสาวเครือวัลย์ เชื่อใชย 2560 4       
144
29353
นางสาวเกศรินทร์ ศรีแสน 2560 4 ภาษาอังกฤษ        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
145
29372
นางสาววนิดา ทราธร 2560 4       
146
29377
นางสาวอรทัย ใจทรง 2560 4 การจัดการธุรกิจสายการบิน        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
147
29402
นางสาวจิตราพร จันทร์เหลือง 2560 4       
148
29418
นางสาวศุภพิชญา วามนตรี 2560 4       
149
29475
นางสาวสุวิทย์ การะเกษ 2560 4       
150
29477
นางสาวอารียา ชนะวงศ์ 2560 4       
151
29515
นางสาวปานชีวา ผิวงาม 2560 4 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
152
29554
นางสาวกอหญ้า แพงศรี 2560 4       
153
29567
นางสาวธิดาวรรณ เรืองเดช 2560 4 การศึกษาปฐมวัย        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
154
29593
นางสาวชารีรัตน์ ดีพันธ์ 2560 4 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล        มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
155
29598
นางสาวพิฐชญาณ์ สิริธนาธนรัตน์ 2560 4 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
156
29781
นางสาวณัฐวดี อินทรธรรม 2560 4       
157
32439
นางสาวปิยะพร คำเพราะ 2560 4       
158
32440
นางสาวพรทิพย์ ก้านสี 2560 4 การประถมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
159
32441
นางสาวพิมพ์สมัย ใจมั่น 2560 4       
160
32442
นางสาวสุนันทา ธรรมพร 2560 4       
161
32471
นางสาวออมสิน ต้นงอ 2560 5       
162
29048
นายอัยการ เงาแก้ว 2560 5       
163
29294
นายสังสรรค์ อุ่นเรือน 2560 5       
164
29347
นายสุรศักดิ์ ทองสวัสดิ์ 2560 5       
165
29404
นายณรงค์ฤทธิ์ ไผ่เลี้ยง 2560 5 สาขาศิลปศึกษา (คบ.๕ ปี)        มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
166
29435
นายธีรภัทร ดวงทอง 2560 5 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
167
29546
นายภคชน บุญช่วย 2560 5       
168
29581
นายธนดล มงคลแก่นทราย 2560 5       
169
30293
นายธนวันต์ วันคาร 2560 5       
170
32444
นายณัฐชนน เพชรดี 2560 5       
171
32446
นายอดิศักดิ์ คำประวัติ 2560 5       
172
28899
นางสาวณัฐณิชา นามเกษ 2560 5 คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
173
28902
นางสาวธนพร พลตรี 2560 5       
174
28915
นางสาวมณีรัตน์ คำทรัพย์ 2560 5 รัฐประศาสนศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
175
28920
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ใสดี 2560 5 พยาบาลศาสตร์        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
176
29017
นางสาวภัทรสุดา สืบวงศ์ 2560 5       
177
29104
นางสาวชุลีพร ม่วงนิล 2560 5       
178
29176
นางสาวสุนิตา วงษ์คำจันทร์ 2560 5       
179
29251
นางสาวกมลชนก แจ่มศรี 2560 5 คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5ปี)        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
180
29276
นางสาวสุวิภา แก้วมงคล 2560 5 พยาบาลศาสตรบัณฑิต        วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
181
29277
นางสาวโสรยา เกยมาศ 2560 5       
182
29303
นางสาวจารุวรรณ ปั้นโต 2560 5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
183
29378
นางสาวอริสรา บุษบรรณ์ 2560 5 รัฐประศาสนศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
184
29401
นางสาวกฤตนารี สุยะพันธ์ 2560 5       
185
29416
นางสาวรัตนาภรณ์ แพงมา 2560 5       
186
29425
นางสาวอภิญญา ภูเดช 2560 5       
187
29458
นางสาวนภัสราวดี ชมภูโกฐ 2560 5 พยาบาลศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชธานี
188
29466
นางสาวเพ็ญพิชชา ขวัญวงศ์ 2560 5       
189
29508
นางสาวชวินนุช เตชะสุวรรณ์ 2560 5       
190
29568
นางสาวนรินทิพย์ สายสุนา 2560 5       
191
29575
นางสาววิลัยรัตน์ นิยมเหมาะ 2560 5        โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
192
32447
นางสาวพลอยผกา ชูกลิ่น 2560 5 การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
193
32448
นางสาวพิมพ์ชนก โภคทรัพย์ 2560 5       
194
32449
นางสาวยลรดี พลศรี 2560 5       
195
32450
นางสาวสยามล สุดประเสริฐ 2560 5       
196
32452
นางสาวจิราวรรณ รัตพันธ์ 2560 5       
197
32547
นางสาวภัศรา ประดากรณ์ 2560 5 ผู้ช่วยพยาบาลไตเทียม        โรงพยาบาลสมุทรสาคร
198
34023
นางสาวจิรัติติกาล หมายบุญ 2560 6 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
199
28879
นายณัฐรินทร์ สุทธิชา 2560 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน        มหาวิทยาลัยบูรพา
200
28896
นายรัชชาธร แสงสุข 2560 6       
201
29045
นายศิริวัฒน์ พัดริม 2560 6       
202
29089
นายจารุพิพัฒน์ อ่อนทรวง 2560 6 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุระกิจ        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
203
29179
นายกฤษฎา เปลี่ยนกลาง 2560 6       
204
29197
นายอภิสิทธิ์ ภู่ชวาลชัยกุล 2560 6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
205
29395
นายสหรัฐ มงคลมะไฟ 2560 6       
206
29448
นายอิทธิฤทธิ์ บุสภาค 2560 6       
207
29500
นายอัจฉริยชัย รามศรี 2560 6       
208
32454
นายศุภกร ยงย้อย 2560 6       
209
32455
นายแสนชัย บุญละ 2560 6       
210
32457
นายเสฐียรพงษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ 2560 6       
211
32548
นายณัฐพล พุพันธ์ 2560 6       
212
28910
นางสาวปิยะฉัตร อุ่นวิเชียร 2560 6       
213
28911
นางสาวพัชราภรณ์ ประสารพันธ์ 2560 6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
214
28971
นางสาวเหมรัตน์ สิมลิ 2560 6 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
215
28973
นางสาวอภิญญา มั่นเปี้ย 2560 6       
216
29014
นางสาวพรชิตา ลือชา 2560 6       
217
29028
นางสาวอุบลวรรณ ทองสา 2560 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
218
29051
นางสาวขนิษฐา โภคพันธ์ 2560 6 บริหารธุรกิจและการจัดการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
219
29061
นางสาวธัญชนก หมันตะบอน 2560 6 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาภาษาจีน        มหาวิทยาลัยรังสิต
220
29101
นางสาวกนกวรรณ สุธรรม 2560 6 การจัดการโลจิสติกส์        ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
221
29107
นางสาวธุสาวดี จันทสี 2560 6       
222
29126
นางสาวอรวรรณ จันทะโคตร 2560 6 อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
223
29177
นางสาวสุพิน องอาจ 2560 6       
224
29203
นางสาวขวัญฤทัย สุชาติ 2560 6       
225
29215
นางสาวนิพัฒพร เนียมพันธ์ 2560 6 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
226
29266
นางสาวพรชิตา มาสังข์ 2560 6       
227
29310
นางสาวธัญญาลักษ์ คำลาย 2560 6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
228
29407
นางสาวธิดา อินทร์ชื่น 2560 6       
229
29461
นางสาวปัณฑิตา ประคองกลาง 2560 6       
230
29462
นางสาวเปรมฤทัย คงชาติ 2560 6 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (คบ.5 ปี)​        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
231
29512
นางสาวบุษบา แก้วกัณหา 2560 6       
232
29517
นางสาวรัตติมา น้อยคำพวง 2560 6       
233
29790
นางสาวเสาวลักษณ์ จำปาเรือง 2560 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาบัญชีบัณฑิต        มหาวิลัยราชภัฏอุบลราชธานี
234
32458
นางสาวปิยะธิดา พวงอินทร์ 2560 6 ภาษาไทยและการสื่อสาร        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
235
32460
นางสาวศิริลักษณ์ ชุมสิทธิ์ 2560 6       
236
32461
นางสาวสุขฤทัย มะลิต้น 2560 6 วิศวกรรมอุตสาหการ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
237
32506
นางสาวณัฐธิญาดา จักสาน 2560 7 เกษตรศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
238
28939
นายอภิสิทธิ์ อุ่นใจ 2560 7       
239
28982
นายฐากูร อนันต์ 2560 7       
240
29044
นายศุภณัฐ กาฬสินธุ์ 2560 7       
241
29144
นายณัฐกิตติ์ การโสภี 2560 7       
242
29288
นายธีระพงษ์ กันเทพา 2560 7       
243
29297
นายแสงฟ้า จินาวัลย์ 2560 7       
244
29479
นายกฤษฎา มณีสังข์ 2560 7 วิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
245
29484
นายณัฐกรณ์ เกษมณี 2560 7       
246
29582
นายธนพัน จิตอาคะ 2560 7 ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
247
32464
นายนนทวัฒน์ มรรคสันต์ 2560 7       
248
32465
นายอนุกูล ประสงค์ 2560 7       
249
32482
นายธงชัย อินธิมาศ 2560 7       
250
28950
นางสาวณัฐภรณ์ บุญจริง 2560 7 การจัดการโลจิสติกส์        มหาวิทยาลัยบูรพา
251
28953
นางสาวทาริกา เปล่งปลั่ง 2560 7 บรรณารักษศาตร์และสารสนเทศศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
252
28962
นางสาวมินตรา ท้าวคำวงษ์ 2560 7 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
253
29005
นางสาวจิตลดาวัลย์ บัวงาม 2560 7 การจัดการโลจิสติกส์        วิทยาลอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
254
29054
นางสาวเจนจิรา แก้วดี 2560 7       
255
29058
นางสาวชิดชนก แสงกล้า 2560 7       
256
29102
นางสาวกัญญารัตน์ เดิมพันธ์ 2560 7       
257
29121
นางสาวจริยา ชิดชม 2560 7 สาขา การจัดการโลจิสติกส์        วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
258
29151
นางสาวกนกวรรณ บัวแก้ว 2560 7       
259
29161
นางสาวปิยะพร ทองสุรี 2560 7 บริหารธุรกิจอุตสาหการและโลจิสติกส์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
260
29162
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีสุดดี 2560 7       
261
29168
นางสาววัลภา มีพันธ์ 2560 7       
262
29174
นางสาวสลิลทิพย์ วิจิตรธำรงศักดิ์ 2560 7       
263
29223
นางสาวรุ่งนพร สายทอง 2560 7 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการบัญชี        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
264
29252
นางสาวกัญจนา กายะชาติ 2560 7       
265
29322
นางสาววาลีรัตน์ วาไชยะ 2560 7       
266
29357
นางสาวชลธิชา ต้นจันดี 2560 7 ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
267
29405
นางสาวทัศวรรณ จิตต์จันทร์ 2560 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ        มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
268
29417
นางสาววริษา สีมาคำ 2560 7       
269
29478
นางสาวภัทรทิพา เป้าวิจิตรกูล 2560 7       
270
29518
นางสาวรัตติยา ธรรมติกา 2560 7       
271
29553
นางสาวกฤติยาณี งามล้วน 2560 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
272
29560
นางสาวจินดารัตน์ นิลพลหาญ 2560 7 คณะการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
273
32466
นางสาวจิตติมา เชื้อหอม 2560 7 อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
274
32467
นางสาวณัฐธิญา การะเกษ 2560 7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
275
32468
นางสาวดวงมณี สาบาล 2560 7       
276
32469
นางสาวทิพวรรณ ศิริชนะ 2560 7 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์        ราชภัฎอุบลราชธานี
277
32470
นางสาวนพรดา นามวิชา 2560 7       
278
32551
นางสาวพัชริดา อ่อนทรวง 2560 8 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
279
28882
นายปริญ อุ่นวงศ์ 2560 8 การท่องเที่ยว        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
280
28997
นายอัคราช ไชยภักดี 2560 8 รัฐประศาสนศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
281
29043
นายทรงเกียรติ บุตทะนา 2560 8       
282
29086
นายปณิธาน แจ่มแจ้ง 2560 8       
283
29137
นายพงศธร นิตอินทร์ 2560 8       
284
29139
นายภัทรพงษ์ สะอาด 2560 8 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
285
29146
นายศรุฒ คร่ำครวญ 2560 8 คณะครุศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
286
29388
นายทวีศักดิ์ ผิวใสยา 2560 8 เกษตรศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
287
29490
นายพวงเพชร พวงเงิน 2560 8       
288
29493
นายฤทธิเกียรติ สีดำ 2560 8 โรงเรียนนายสิบทหารบก       
289
29496
นายสกุลวัฒน์ เสาะแสวง 2560 8       
290
29497
นายสมรรถพล สุมา 2560 8 โรงเรียนชุมพลหารเรือ       
291
32473
นายชัยพงษ์ ดอกเกษ 2560 8       
292
28921
นางสาวอิสรียา พาชาตรี 2560 8       
293
28945
นางสาวจิตรา แก่นสาร 2560 8 สังคมศึกษา คบ.5ปี        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
294
29010
นางสาวนริศรา กุดประทาย 2560 8       
295
29012
นางสาวบุษบา หงษ์ห้อย 2560 8       
296
29027
นางสาวอารียา ช่อผูก 2560 8       
297
29055
นางสาวชลธิชา เกตุชาติ 2560 8 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาไทย        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
298
29150
นางสาวกนกพร ลาภทวี 2560 8 พืชศาสตร์        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
299
29264
นางสาวปวีณา ยอดจงรัมย์ 2560 8       
300
29317
นางสาวปานตะวัน โคตะมูล 2560 8       
301
29319
นางสาวภัทรวดี นาราช 2560 8       
302
29366
นางสาวผกาวดี ผิวเหลือง 2560 8 พืชศาสตร์        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
303
29415
นางสาวรัชนีกร โสภากุ 2560 8       
304
29424
นางสาวหยกทิพย์ แก้วศรี 2560 8       
305
29426
นางสาวอรวิลัย ใจบุญ 2560 8       
306
29455
นางสาวชรินรัตน์ อุโมง 2560 8 การตลาด        มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
307
29463
นางสาวพรชิตา เพ็ชรดี 2560 8 คณะมนุยษ์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา คบ.5ปี        มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
308
29522
นางสาวสุทธิดา เขตสกุล 2560 8       
309
29561
นางสาวจุฑามาศ บุดสีนนท์ 2560 8       
310
29574
นางสาววลีรัตน์ โสลุน 2560 8       
311
29576
นางสาวสายแก้ว สายทอง 2560 8       
312
29782
นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพย์สมบัติวงศ์ 2560 8       
313
32475
นางสาวแก้วตา อินชื่น 2560 8 เกษตรศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
314
32476
นางสาวชุติกาญจน์ มั่นชาติ 2560 8       
315
32477
นางสาวนรากร เครือชัย 2560 8       
316
32478
นางสาวนารีรัตน์ สดมพฤกษ์ 2560 8       
317
32479
นางสาวประภัสสร ลายคราม 2560 8       
318
32480
นางสาวพัชราวัลย์ สัมฤทธิ์ 2560 8 การแพทย์แผนไทยประยุกต์        วิทยาลัยสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
319
32481
นางสาวสุภากรณ์ คำภาบุญ 2560 8       
320
32483
นางสาวอักษรสวรรค์ งามสุด 2560 9       
321
28987
นายธีรบูรณ์ คำศรี 2560 9       
322
29030
นายจรัญ พิญญพงษ์ 2560 9 คณะศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา        สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
323
29079
นายกิตติศักดิ์ เชื้อหอม 2560 9       
324
29229
นายกรกช ศรีชุม 2560 9       
325
29235
นายชุตวี จันทร์ทิพย์ 2560 9       
326
29299
นายอนุชิต จันทะไข่สร 2560 9       
327
29338
นายเบญจพล สุจันทร์ 2560 9 คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
328
29379
นายกรกช บุญเลี้ยง 2560 9       
329
29382
นายคมสัน ศรศิลป์ 2560 9       
330
29445
นายศรพิชัย สุดเพียร 2560 9 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
331
32485
นายอภิเชษฐ์ อินธิเดช 2560 9       
332
28969
นางสาวสุนิสา สุขเกษม 2560 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
333
29004
นางสาวจารุวรรณ เจริญทัศน์ 2560 9       
334
29019
นางสาวราตรี สีเหลือง 2560 9       
335
29072
นางสาวรัชฎาภรณ์ อินทะพันธ์ 2560 9       
336
29082
นางสาวทิพยดา วงษ์ใน 2560 9       
337
29106
นางสาวดารารัตน์ หอมคำ 2560 9       
338
29113
นางสาวปาริชาติ ศรีนาค 2560 9       
339
29157
นางสาวธัญลักษณ์ รัตพันธ์ 2560 9       
340
29170
นางสาวศศิวิมล วิลา 2560 9 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
341
29178
นางสาวอรอนงค์ โทนะพันธ์ 2560 9 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการตลาด        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
342
29255
นางสาวจีระภา คืนผล 2560 9       
343
29275
นางสาวศิริลักษณ์ อรรตบุตร 2560 9 การจัดการสำนักงาน        เทคโนโลยียานยนต์นนทบุรี
344
29311
นางสาวธัญญาศิริ ศรีเมือง 2560 9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม        ราชภัฏศรีสะเกษ
345
29362
นางสาวทิภาวดี ดิษฐประสพ 2560 9       
346
29376
นางสาวสุชาดา สีสาย 2560 9       
347
29419
นางสาวสุทธิดา เสียงเพราะ 2560 9 คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ( คบ.5ปี )        มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
348
29456
นางสาวชุติมา โคตระ 2560 9        โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์
349
29473
นางสาวศุภาสินี ใยคำ 2560 9 บัญชี        เทคโนโลอักษร พัทยา
350
29476
นางสาวอาทิตยา ฉิมพลี 2560 9       
351
29504
นางสาวจันทร์ธิมา อ่ำประเสริฐ 2560 9       
352
29509
นางสาวญาวณี คำศรี 2560 9 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาการบัญชี        มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
353
29792
นางสาวจิราวรรณ ศรีกุล 2560 9 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย        มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
354
31718
นางสาวจิรวรรณ บุญสร้อย 2560 9       
355
32488
นางสาวพูธิษา อุรัญ 2560 9 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรม        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
356
32489
นางสาวสุนทรา อุทัย 2560 9       
357
32493
นางสาวธัญญเรศ อุรัญ 2560 10       
358
28932
นายปกรณ์เกียรติ ดวงเกตุ 2560 10       
359
28985
นายนัฐพล ศิริบูรณ์ 2560 10       
360
29090
นายมัชสิทธิ์ เนตรพันทัง 2560 10       
361
29191
นายเพิ่มพูล บุญภามา 2560 10       
362
29237
นายณัฐพล อุดมสุข 2560 10       
363
29244
นายภูวไนย กันหาบุตร 2560 10       
364
29247
นายสหัสวรรษ แก้วชาลุน 2560 10       
365
29280
นายเจษฎาภรณ์ แก้วศรี 2560 10 เทคนิคโลหะ        วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
366
29282
นายณัฐชนน อาจณรงค์ 2560 10       
367
29292
นายวิทยา บุญอินทร์ 2560 10       
368
29348
นายอนาวิน กังวาลย์ 2560 10       
369
32490
นายภาสกร คูณสุข 2560 10       
370
28923
นางสาวไอลดา ธาดาวงษา 2560 10 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
371
28961
นางสาวมณีรัตน์ ทิพย์สมบัติวงศ์ 2560 10 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
372
28970
นางสาวสุภาวดี ยอดเอื้อ 2560 10 คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
373
29001
นางสาวกัญญารัตน์ อ่ำประเสริฐ 2560 10       
374
29018
นางสาวรักษณาลี บุญศรี 2560 10       
375
29114
นางสาวพรชิตา พันละบุตร 2560 10       
376
29128
นางสาวอัมพวรรณ จริงสูงเนิน 2560 10       
377
29220
นางสาวปาริชาต นามวงศ์ 2560 10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ประเภททุน MTM )        สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
378
29224
นางสาวศิริเกษ แก้วกอง 2560 10 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่        สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
379
29261
นางสาวนพวรรณ เค้าเงื่อน 2560 10       
380
29358
นางสาวฐิติพร ผาหยาด 2560 10       
381
29371
นางสาวยุภา จิตรแสวง 2560 10       
382
29411
นางสาวพิมพ์รพัด สาธรณ์ 2560 10 ครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ        มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
383
29450
นางสาวกันทิมา ดวงศรี 2560 10       
384
29510
นางสาวธันวาพร ดงไร 2560 10       
385
29513
นางสาวปฏิมา ทาเสาร์ 2560 10 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม        วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
386
32492
นางสาวดวงพร พันธ์บุปผา 2560 10       
387
32494
นางสาวธิดารัตน์ บัวแก้ว 2560 10       
388
32495
นางสาวนิภาวรรณ์ วงษ์จันทร์ 2560 10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี        วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
389
32496
นางสาวมีนา นิลเนตร 2560 10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ( ประเภททุน ทุนเจียระไนเพชร MTM )        สถาบันการจัดการปัญาภิวัฒน์
390
32499
นางสาวรัตติยา ศรีบัว 2560 10       
391
32500
นางสาวสุทธิกานต์ ทักษิณ 2560 10       
392
32501
นางสาวสุพรรณิกา เตมีย์กำจรเกียรติ 2560 11 ครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
393
28836
นายยศวรรษ อาสม 2560 11       
394
28898
นายอภิสิทธิ์ ศรีวาส 2560 11       
395
28996
นายอภิรัตน์ ศิริชนะ 2560 11       
396
28999
นายเอกพล เชื้อบัณฑิต 2560 11       
397
29084
นายนิรุทธ์ ไผ่เลี้ยง 2560 11       
398
29135
นายธิติเศรษฐ์ พระอารักษ์ 2560 11 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์​ สาขา​ภาษาอังกษธุรกิจ        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
399
29142
นายฤทธิ์ไกร พงษ์รัตน์ 2560 11       
400
29182
นายจักรพันธ์ พาสันต์ 2560 11       
401
29188
นายธเนศ ภิบาลวงษ์ 2560 11       
402
29240
นายธนพล บัวงาม 2560 11       
403
29329
นายกิตติรัตน์ ทิมา 2560 11       
404
29335
นายธันวา โหมดเกษม 2560 11       
405
29391
นายรติพงษ์ สาลีที 2560 11       
406
29439
นายพสธร ภักเกลี้ยง 2560 11       
407
29532
นายขจรศักดิ์ นัยเนตร 2560 11       
408
28906
นางสาวประภาวรินท์ จันทรมณี 2560 11       
409
28926
นางสาวอทิตติญา ทองงอก 2560 11       
410
29016
นางสาวพุธิตา คำภาชาติ 2560 11 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
411
29056
นางสาวชลนิภา นิยมวงศ์ 2560 11       
412
29062
นางสาววิลาวัลย์ เมตมาตร 2560 11 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
413
29077
นางสาวอาทิณีย์ ไชยชาติ 2560 11       
414
29112
นางสาวปาริฉัตร หงษ์ชื่น 2560 11 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาสัตวศาสตร์        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
415
29122
นางสาวบริพัตร กุลวิลัย 2560 11 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาสัตวศาสตร์        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
416
29167
นางสาวกชพร วงษ์อนันต์ 2560 11 สาธารณสุขศาสตร์ สาขาเอกคู่อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
417
29173
นางสาวศุภาวรรณ ชินพันธ์ 2560 11 พยาบาลศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
418
29212
นางสาวธนิตา มีชัย 2560 11       
419
29218
นางสาวปวีณา คำมาโฮม 2560 11       
420
29262
นางสาวนภา พาลี 2560 11 บริหารธุระกิจ        สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
421
29269
นางสาวมณีรัตน์ ไกรมาศ 2560 11       
422
29301
นางสาวกัลยกร บุญไพโรจน์ 2560 11 บริหารธุระกิจ        สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
423
29308
นางสาวฐิติยาภรณ์ ยอดศรี 2560 11 สาธารณสุขชุมชน        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
424
29328
นางสาวอารยา เทพศิริ 2560 11       
425
29375
นางสาวสุกัลยา ร่วมกุศล 2560 11 สาธารณสุขชุมชน        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
426
29409
นางสาวเบญจวรรณ ทารา 2560 11       
427
29412
นางสาวพิรัชชา เนียมจิตร 2560 11 บัณชีบัณฑิต        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
428
29470
นางสาววรรณนิสา วันทวี 2560 11       
429
29519
นางสาวรุ้งฤดี สุปัตติ 2560 11       
430
29551
นางสาวกมลรัตน์ เครือแก้ว 2560 11 พยาบาลศาสตร์        มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย
431
29569
นางสาวพัชรีภรณ์ มณีนิล 2560 11       
432
29893
นางสาวศิริวรรณ เจริญทัศน์ 2560 11       
433
32504
นางสาวนภัสวรรณ คงมาก 2560 11 คณะทัศนมาตรศาสตร์        มหาวิทยาลัยรังสิต
434
32505
นางสาวศิริธร สุทาศรี 2560 12       
435
28935
นายกฤษกร อุ่นพันธ์ 2560 12 พลศึกษา        ราชภัฏสุรินทร์
436
29183
นายชิศณุพงศ์ จ้าวปัญญา 2560 12       
437
29279
นายคำใส ซวงไซ 2560 12 คณะสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทันตสาธารณสุข        วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จ.อุบลราชธานี
438
29285
นายธนพล เจิมแสน 2560 12       
439
29344
นายวิศรุต พิลากุล 2560 12 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาด        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
440
29383
นายจักรพงศ์ พาสันต์ 2560 12       
441
29385
นายฐิติพงค์ ทองสุทธิ์ 2560 12 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม        ราชภัฏอุบลราชธานี
442
29394
นายศิริชัย ไชยทองศรี 2560 12       
443
29397
นายอนุชา สุขชาติ 2560 12       
444
29495
นายศรัทธาวุฒิ นามวิชา 2560 12       
445
29534
นายจารุวิชญ์ ศรีบุรี 2560 12 ออกแบบนิเทศ        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
446
29588
นายสันตินิมิต แสนภูวา 2560 12       
447
32507
นายณรงค์ฤทธิ์ ทองจันทร์ 2560 12       
448
32508
นายสหรัฐ อ้วนอินทร์ 2560 12       
449
28342
นางสาวอรอนงค์ อารีย์วงศ์ 2560 12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
450
28916
นางสาวมณีวรรณ เนียมจิตร 2560 12       
451
28928
นางสาวอิงกมล เป็นสุข 2560 12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
452
29057
นางสาวชิชนก ทองใบ 2560 12 การตลาด        วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
453
29066
นางสาวบรรจง โจมปัญญา 2560 12 พืชศาสตร์ทวิภาคีไทยอิสราเอล        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
454
29103
นางสาวชนธิชา นามนิวงศ์ 2560 12       
455
29105
นางสาวปาณิศรา ขึ้นผล 2560 12 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
456
29118
นางสาววรัญญา คมใสย์ 2560 12 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
457
29152
นางสาวเก็จมณี รีเรืองชัย 2560 12 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาด        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
458
29166
นางสาววราภร บุญเพิ่ม 2560 12 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
459
29205
นางสาวชฎาพร สลักศิลป์ 2560 12 วนศาสตร์ทั่วไป        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
460
29217
นางสาวบุษกร ผ่องราษี 2560 12       
461
29256
นางสาวชญานี สายพฤกษ์ 2560 12 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
462
29265
นางสาวปิยะธิดา ประสานพันธ์ 2560 12 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศตร์        มหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
463
29323
นางสาววิรากร กุลมาศ 2560 12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
464
29406
นางสาวธนาพร เลาะหะนะ 2560 12 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
465
29410
นางสาวพิทยาภรณ์ อัมภรัตน์ 2560 12       
466
29421
นางสาวสุปรีดี เชื้อบัวขาว 2560 12 นิติศาสตร์บัณฑิต        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
467
29452
นางสาวเจนนิสา สมสุข 2560 12 คณะวิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
468
29469
นางสาววงศ์ผกา เครือทอง 2560 12 รัฐศาสตร์        มหาลัยอุบลราชธานี
469
29528
นางสาวอาทิติยา บุญมานพ 2560 12 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
470
29572
นางสาวเมธาวี จันทร์แก้ว 2560 12 นิติศาสตร์บัณฑิต        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
471
29602
นางสาวอภิสรา ขำศรีบุศ 2560 12       
472
32511
นางสาวภัทรสุดา มิ่งขวัญ 2560 12       
473
32513
นางสาววรรณนิดา เกษี 2560 12       
474
32515
นางสาวอาทิตยา ห่อคำ 2560 13       
475
28841
นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์ 2560 13       
476
28842
นายอาณาเขต สุระเสน 2560 13 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล        มหาวิทยาลัยบูรพา
477
28881
นายธีระวัฒน์ อินธิเดช 2560 13       
478
28884
นายพรภิวัฒน์ พิมอุทา 2560 13 ภาษาไทยและการสื่อสาร        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
479
28936
นายลานนา ใจการ 2560 13 คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีธรณี        มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
480
28989
นายพลวัฒน์ บุญรอด 2560 13       
481
29345
นายสหัสวรรษ ศิลาคำ 2560 13       
482
29381
นายโกวิท ประกอบผล 2560 13       
483
32516
นายจิรพัฒน์ พิณพงษ์ 2560 13       
484
32517
นายยศสถิตย์ วงษ์สุภา 2560 13       
485
28844
นางสาวเกวลิน ปัญญาบุตร 2560 13       
486
28846
นางสาวจิตรสังวร ดิษฐประสพ 2560 13       
487
28853
นางสาวดวงชนก พิมพ์ไชย 2560 13 ครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
488
28856
นางสาวธิติสุดา พรมมา 2560 13       
489
28859
นางสาวพรทิพย์ วรรณวัลย์ 2560 13 พยาบาลศาสตรบัณฑิต        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
490
28861
นางสาวเพียงตะวัน มณีกุล 2560 13 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
491
28867
นางสาววรรณลัดดา สืบวงค์ 2560 13 ครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
492
28868
นางสาววลัยพันธ์ ไชยจิรกุล 2560 13 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
493
28870
นางสาวสาวิตรี แพงคำ 2560 13 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
494
28873
นางสาวสุธาสินี โพธิ์อ่อน 2560 13 วิทยาศาสตร์ทั่วไป        มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
495
28874
นางสาวสุนันทา ศรีฟ้า 2560 13       
496
28875
นางสาวอมลรุจี ชาญพิพัฒน์ไพบูลย์ 2560 13       
497
28877
นางสาวอสมาภรณ์ อาสนรัตนจินดา 2560 13       
498
28893
นางสาวกาญจนา พิมพ์โพธิ์ 2560 13 คณะศึกษาศาสตร์ เอกการประถมศึกษา        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
499
28903
นางสาวธิยานันท์ กลมพันธ์ 2560 13 วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
500
28904
นางสาวนิชานาถ กองแก้ว 2560 13 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
501
28907
นางสาวปรีชญา วงษ์ขันธ์ 2560 13 การประถมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
502
28908
นางสาวปานดาว ศรีบุรี 2560 13 ภาษาไทย        มรภ.บุรีรัมย์
503
28912
นางสาวเพราพิลาส เนียมจิตร์ 2560 13 การประถมศึกษา        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
504
28947
นางสาวญาณิศา ธนเกียรติเดชา 2560 13       
505
28963
นางสาวรัชฎาภรณ์ พุฒพันธ์ 2560 13 ภาษาไทย        มรภ.บุรีรัมย์
506
28965
นางสาววรรณิภา จันทร์แก้ว 2560 13       
507
28967
นางสาวสุกานดา โสชัย 2560 13 การจัดการการตลาด ค้าปลีก/คณะบริหารศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
508
28976
นางสาวอารียา คำแสงดี 2560 13 ภาษาไทย        มรภ.บุรีรัมย์
509
29023
นางสาวศุภาพิชญ์ พละศักดิ์ 2560 13       
510
29356
นางสาวชนัดดา ราศรี 2560 13       
511
29451
นางสาวคณิตา งามแสง 2560 13       
512
29590
นางสาวกำไลทิพย์ กิจเอื้อเกษมวงศ์ 2560 13 วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
513
32518
นางสาวฉัตรตะวัน ราชชมภู 2560 13 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
514
32520
นางสาวนิตยา เพชรผา 2560 13 นิติศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
515
32522
นางสาวโสรญา จันทวารี 2560 14 วิศวกรรมศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
516
28833
นายธนภัทร จำเริญสุข 2560 14        โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
517
28834
นายธีรภัทร บุญโต 2560 14       
518
28886
นายภุมรินทร์ เชื้ออุ่น 2560 14 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
519
28888
นายสถาพร ก้อนเรณู 2560 14       
520
28937
นายศรชัย พลขันธ์ 2560 14       
521
28951
นายณัฐวุฒิ คำมุงคุณ 2560 14       
522
28995
นายสังข์สัญฏิพนธ์ วิทูรยุทธ์ 2560 14       
523
28998
นายอัจฉริยะ บุญมา 2560 14       
524
29087
นายปาลีรัฐ เรืองศรี 2560 14       
525
29088
นายภาณุพงศ์ อินทะชาติ 2560 14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี
526
29187
นายธนวัฒน์ กรรณิกา 2560 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
527
32523
นายกีรติ นิตอินทร์ 2560 14 คณะรัฐศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
528
32524
นายธเนศ วิไล 2560 14       
529
28843
นางสาวกนกวลัย รักษาสัตย์ 2560 14 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย        มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
530
28851
นางสาวชุติมา โพธิ 2560 14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
531
28862
นางสาวภาวิณี พิทักษ์ 2560 14       
532
28865
นางสาววนันตวัน บุญชิต 2560 14       
533
28878
นางสาวอินทิรา เมาหวล 2560 14       
534
28909
นางสาวปาริษา แสงสว่าง 2560 14 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
535
28913
นางสาวภาวิณี เลื่อนฤทธิ์ 2560 14 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
536
28922
นางสาวกชมน ฤทธิแสง 2560 14 ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
537
28924
นางสาวสุดาภรณ์ น้ำใจดี 2560 14       
538
28925
นางสาวเขมิกา พิพิธ 2560 14 สาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต        มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
539
28927
นางสาวอำภรณ์ มีบุญ 2560 14 วิทยาการคอมพิวเตอร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
540
28944
นางสาวจันทร์จิรา เศษสุวรรณ 2560 14 พยาบาลศาสตร์        วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
541
28966
นางสาววิลาสิณี เนียมคำ 2560 14 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาทั่วไป        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
542
29007
นางสาวชญานุตม์ รวมจิตร 2560 14       
543
29020
นางสาวเต็มสิริ เชื้อเกษม 2560 14 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ        วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
544
29073
นางสาวรุ่งนภา เครือบุตรดา 2560 14 คณะพยาบาลศาสตร์        มหาวิทยาลัยบูรพา
545
29116
นางสาวรัตนาภรณ์ ปลายเนตร 2560 14       
546
29127
นางสาวอัจฉรา ทำโคตร 2560 14       
547
29163
นางสาวพิณธารทอง วันยุมา 2560 14 สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
548
29164
นางสาวมาริษา บัวหอม 2560 14 คณะวิทยาศาตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ)        มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
549
29210
นางสาวธนัชญา สนทวิน 2560 14       
550
29258
นางสาวณัฐธิดา กอน้อย 2560 14       
551
29370
นางสาวมณีรัตน์ พลรักษ์ 2560 14       
552
29557
นางสาวกานต์สิริ ฤทธิรัตน์ 2560 14       
553
29563
นางสาวชฎาพร เนาวรัตน์ 2560 14 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม)        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
554
29578
นางสาวอภิชยา ทาเสนาะ 2560 14       
555
32527
นางสาวนิภาดา คำเพราะ 2560 14       
556
32529
นางสาวเขมิกา แสนจำเริญ 2560 14       
557
32530
นางสาวรัตนวดี ศรีมูล 2560 14       
558
32531
นางสาววิภวานี บุญใหญ่ 2560 14 นิติศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
559
32532
นางสาวศกุนตลา ครองพันธ์ 2560 15 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ค.บ.5ปี        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
560
28837
นายลัทธิ วิสายาน 2560 15       
561
28941
นายอัษฎาพร ธนที 2560 15       
562
29246
นายไวทย์ สุธาสัตกุล 2560 15       
563
29579
นายคชากร สงวนเชื้อ 2560 15       
564
29580
นายชิตดนัย เวชสุวรรณกิจ 2560 15       
565
29584
นายพีรภาส เป็นลาภ 2560 15       
566
28845
นางสาวขวัญชนก พันรอบ 2560 15       
567
28855
นางสาวธัญลักษณ์ เทนคำปราบ 2560 15       
568
28857
นางสาวนัฐมล รัตนโสภา 2560 15       
569
28869
นางสาววิมลลักษ์ ยอดสิงห์ 2560 15       
570
28876
นางสาวอมัญตัย แก้วแรมเรือน 2560 15       
571
28892
นางสาวกฤษิณี เหลื่อง 2560 15       
572
28897
นางสาวจิราพร จุลแดง 2560 15       
573
28957
นางสาวธัญลักษณ์ ศิลปะ 2560 15       
574
29589
นางสาวกานต์ธิดา แสงสว่าง 2560 15       
575
29591
นางสาวขวัญกมล ไชยนิล 2560 15       
576
29592
นางสาวจุฑามาศ ใสแก้ว 2560 15       
577
29597
นางสาวธิรารัตน์ ยอดสิงห์ 2560 15       
578
29599
นางสาวพิมแพรว ศรีแจ่มใส 2560 15       
579
29603
นางสาวอาทิตยา ประวัน 2560 15       
580
32438
นางสาวสุทธิดารัตน์ สมปาน 2560 15       
581
32535
นางสาวพิมพ์ชนก แสงสุข 2560 15       
582
32536
นางสาวจิรัฌชญา นามวิชัย 2560 15       
583
32537
นางสาวเบญญาภา ไชโย 2560 15       
584
32538
นางสาวณัฐธัญญา แก้วหล้า 2560 15       
585
32539
นางสาวกนกวรรณ ชินชัย 2560 16       
586
28860
นางสาวเพชรรัตน์ แจ๊กกี้ โรส เบลน 2560 16       
587
28905
นางสาวบุษบา คำแสนราช 2560 16 คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่น        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
588
29159
นางสาวนิรชา ศรีบุรี 2560 16       
589
29175
นางสาวสุชัญญา ศิลางัด 2560 16       
590
29313
นางสาวนภัสรินทร์ เทศสวัสดิ์วงศ์ 2560 16 คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
591
29413
นางสาวแพรวชนก พิมพ์สาร 2560 16       
592
29555
นางสาวกัญญาณัฐ จรรยาเพศ 2560 16 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ธุรกิจการบิน        มหาวิทยาลัยศรีปทุม
593
32540
นางสาววีรดา คูลธิ 2560 16 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        มหาวิทยาลัยบูรพา
594
27820
นายสุทธินันท์ โทศก 2559 1       
595
27823
นายอาทิตย์ ทุมวงษ์ 2559 1 เทคนิคเครื่องกล / Expres Maintenance        วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ / บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด
596
27904
นายก้องเกียรติ จุลพล 2559 1 ศิลปศาสตร์        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
597
27907
นายจักรพันธ์ ชินทอง 2559 1       
598
27924
นายอาธรณ์ ชัยปัญญา 2559 1       
599
27958
นายธนากร มุสะกะ 2559 1       
600
27959
นายธัญพัฒน์ ศิริกุล 2559 1       

1 2 3 4