-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
#
1
31726
นายกฤตภาส  ลินลาดแก้วพวง 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
2
31728
นายกฤษธนา  กัณหารินทร์ 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
3
31730
นายเจตพล  นิลเพชร 5 1 ข32201 ขาด  0 วิชา
4
31731
นายณัฐกมล  คำสุข 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
5
31732
นายณัฐพล  คำสุข 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
6
31736
นายบุญญฤทธิ์  ทองคำบุตร 5 1 ข32201 ขาด  0 วิชา
7
31737
นายปรเมษฐ์  ศรีทะวงศ์ 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
8
31818
นายทวีศักดิ์  สมพงษ์ 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
9
31869
นายธวัชชัย  ทองลือ 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
10
32154
นายอุปกรณ์  สุภาพ 5 1 ข32201 ขาด  0 วิชา
11
34647
นายพีระพัฒน์  หาระไชย 5 1 ข32201 ขาด  0 วิชา
12
31743
นางสาวจุฑามณี  บุญสถิตย์ 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
13
31744
นางสาวธัญลักษณ์  เห็มวัง 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
14
31748
นางสาวบงกชมาศ  บุญศักดิ์ 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
15
31753
นางสาวพัชรินทร์  โมระอรรถ 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
16
31761
นางสาวมินทร์ตราภรณ์  ยศราช 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
17
31764
นางสาววริยา  รังสิปิยกุล 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
18
31768
นางสาวสุริตา  แก้วมูล 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
19
31795
นางสาวนีรชา  แจ่มแจ้ง 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
20
31796
นางสาวเบญจวรรณ  แสงอื้อ 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
21
31826
นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคำภา 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
22
31827
นางสาวไข่มุก  พิลา 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
23
31834
นางสาวเทพธิดา  มณีเนตร 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
24
31840
นางสาวเบญจรัตน์  ทิพย์สมบัติวงศ์ 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
25
31848
นางสาวลลนา  จิตรแสวง 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
26
31850
นางสาววลีพร  พิทยาพล 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
27
31855
นางสาวสุธิตา  ท้าวแก้ว 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
28
31887
นางสาวณัฐฐินันท์  กาประสิทธิ์ 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
29
32172
นางสาวรุ่งไพลิน  ใจเอื้อ 5 1 ข32201 ขาด  0 วิชา
30
32311
นางสาวศิรินภา  สีดาแก้ว 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
31
32381
นางสาวญาณิศา  สามีภักดิ์ 5 1 ข32201 ขาด  0 วิชา
32
32386
นางสาวนลัทพร  ธรรมคง 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
33
32401
นางสาวพชรพลอย  พลคำ 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
34
34648
นางสาวจิราภา  นามจุมจัง 5 1 ญ32201 ขาด  0 วิชา
35
34649
นางสาวชุติมา  แตงไทย 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
36
34650
นางสาวฐาปนี  หมื่นขัน 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
37
34651
นางสาวนลิน  คำลุน 5 1 จ32201 ขาด  0 วิชา
38
34652
นางสาวนิดาพร  ครองชัย 5 1 ข32201 ขาด  0 วิชา
39
34654
นางสาวสุพิชพ์ชญา  รำรื่น 5 1 ข32201 ขาด  0 วิชา
40
31727
นายกฤษฎา  ดวงมณี 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
41
31735
นายบารมี  สายพันธ์ 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
42
31738
นายพีระพงษ์  วอทอง 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
43
31739
นายภาคภูมิ  สุขชาติ 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
44
31777
นายพงศธร  แสงเนตร 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
45
31873
นายนัฐวุฒ  ผองพุทธ 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
46
31957
นายธวัชชัย  เปลี่ยนจันทึก 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
47
32279
นายธีรภัทร  ยอมพันธ์ 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
48
34656
นายนนทกร  เสนคราม 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
49
34657
นายแสงสุรีย์  อิ่มอ้วน 5 2 ขาด  1 วิชา
50
31741
นางสาวกัญญารัตน์  วรบุตร 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
51
31745
นางสาวธิดารัตน์  โมคทิพย์ 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
52
31749
นางสาวเปรมยุดา  ปัญญาบุตร 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
53
31750
นางสาวพนิชยนาฎ  ยุวะบุตร 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
54
31751
นางสาวพรชิดา  แก้วสาลี 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
55
31752
นางสาวพรนภา  เตรียมชัย 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
56
31756
นางสาวภัทธิญาภรณ์  แก่นจันทร์ 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
57
31765
นางสาววิภาพร  เพชรนาม 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
58
31766
นางสาวสุฑากานต์  อุทธา 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
59
31793
นางสาวธินันทา  แก่นลา 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
60
31794
นางสาวนัฐนรินทร์  โคนาบาล 5 2 ข32201 ขาด  0 วิชา
61
31806
นางสาวภัทรวดี  สร้อยพาบ 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
62
31807
นางสาววริศรา  ตุลยเสวี 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
63
31812
นางสาวสุพัทตา  กุลแก้ว 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
64
31825
นางสาวกฤติยาภรณ์  อาจชนะ 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
65
31838
นางสาวนิรชา  วงษ์ทอง 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
66
31842
นางสาวประยูร  นาคพันธุ์ 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
67
31860
นางสาววรพิชชา  เครือพันธ์ 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
68
31882
นางสาวจณิตา  สิงซอม 5 2 ญ32201 ขาด  0 วิชา
69
31886
นางสาวช่อผกา  อาสม 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
70
31888
นางสาวดุจหฤทัย  เชื้อลี 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
71
31904
นางสาวอรวรรณ  พูนเกษม 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
72
32119
นางสาวทิฆัมพร  ประจิตร 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
73
32125
นางสาววรรณภา  จำปารัตน์ 5 2 ข32201 ขาด  0 วิชา
74
32204
นางสาวจุฑาทิพย์  คำแก้ว 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
75
32226
นางสาวอุบล  ขันตรี 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
76
32312
นางสาวศิริอนงค์  ศิริศิลป์ 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
77
34658
นางสาวพิมพ์ชนก  นาคใหญ่ 5 2 ข32201 ขาด  0 วิชา
78
34659
นางสาวศศิภา  เบ็ญจมาศ 5 2 จ32201 ขาด  0 วิชา
79
31866
นายธนกฤต  วงษ์ใหญ่ 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
80
31867
นายธนภัทร  ขันติวงค์ 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
81
31917
นายนิติภณ  พรรษาวนัส 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
82
31925
นายอนุชิต  จันทราภรณ์ 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
83
31953
นายฉัตรมงคล  สุขผล 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
84
32001
นายณัฐพงศ์  กิ่งผา 5 3 ญ32201 ขาด  0 วิชา
85
32053
นายนันทวุฒิ  เชื้อแก้ว 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
86
32141
นายธรรมนูญ  สมปาน 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
87
32246
นายอัฐพล  ทะวงษา 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
88
34660
นายโยธิน  โคตรชัย 5 3 ญ32201 ขาด  0 วิชา
89
31787
นางสาวชลลดา  วงษ์แก้ว 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
90
31789
นางสาวณัฐริญา  สามิตร 5 3 ญ32201 ขาด  0 วิชา
91
31810
นางสาวสุกัญญา  สอนสิทธ์ 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
92
31879
นางสาวกมลศิริ  ยอดสิงห์ 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
93
31895
นางสาวภาณิณี  เหยื่อกลาง 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
94
31897
นางสาวมณีรัตน์  บุตรอำคา 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
95
31940
นางสาวรุ่งนภา  เกยมาศ 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
96
31943
นางสาวศรัญญา  โผดนอก 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
97
32083
นางสาวศิรัญญา  เทพรักษา 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
98
32130
นางสาวศิรประภา  นครชัย 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
99
32156
นางสาวกัญรัตน์  ซ่อนกลิ่น 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
100
32160
นางสาวจิราพร  อินทะชาติ 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
101
32161
นางสาวญาตาชา  พรหมชาติ 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
102
32164
นางสาวธมลวรรณ  บุญเจือ 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
103
32174
นางสาวศิโรรัตน์  สุนทรประยูร 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
104
32206
นางสาวชุติญากร  รจนัย 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
105
32247
นางสาวกฤษณา  อุ่นแก้ว 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
106
32248
นางสาวจิราภา  พันชัย 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
107
32256
นางสาวชนิญญา  ประเสริฐสัง 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
108
32264
นางสาววาสนา  กองแก้ว 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
109
32269
นางสาวอทิตยา  อร่ามเรือง 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
110
32299
นางสาวณัฐกานต์  ลุมไธสง 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
111
34661
นางสาวขวัญยิหวา  สามพร้าว 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
112
34664
นางสาวมนฑิตา  วนาสุวดี 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
113
34665
นางสาวรัตนาพร  พิลา 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
114
34666
นางสาวศิริลักษณ์  ประเสริฐสังข์ 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
115
34667
นางสาวสุทธิดา  จอมพันธ์ 5 3 จ32201 ขาด  0 วิชา
116
31773
นายณัฐพงศ์  ระบกเวีย 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
117
31823
นายภาณุวัฒน์  สารกอง 5 4 ข32201 ขาด  0 วิชา
118
31874
นายปกป้อง  แก้วชะอุ่ม 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
119
31923
นายสุจริต  สายแก้ว 5 4 ข32201 ขาด  0 วิชา
120
32107
นายสุริยา  ยังผ่อง 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
121
32152
นายอธิวัฒน์  อ่อมแก้ว 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
122
32197
นายอนวัช  แสงสว่าง 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
123
34668
นายก้องภพ  ปรีชาเลิศ 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
124
34669
นายตรีทเศศ  ตรีแสน 5 4 ข32201 ขาด  0 วิชา
125
34670
นายวิโรจน์  ไปนาน 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
126
34671
นายสิทธิศักดิ์  ลาโสพันธ์ 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
127
31788
นางสาวณัฐชุดา  ยอดศรี 5 4 ข32201 ขาด  0 วิชา
128
31803
นางสาวพิยดา  สิมาจารย์ 5 4 ข32201 ขาด  0 วิชา
129
31804
นางสาวเพ็ญรวี  บุญชม 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
130
31815
นางสาวอิสริยามาศ  เทวา 5 4 ข32201 ขาด  0 วิชา
131
31833
นางสาวดวงนภา  นาคชาติ 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
132
31899
นางสาวรุ่งทิพย์  พูลมี 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
133
31947
นางสาวสุรีมาศ  มิ่งสอน 5 4 ข32201 ขาด  0 วิชา
134
31989
นางสาววิรากานต์  เกษี 5 4 ข32201 ขาด  0 วิชา
135
31995
นางสาวฐิติยากร  สุนันท์ 5 4 ข32201 ขาด  0 วิชา
136
32029
นางสาวนภาทิพย์  คำเพราะ 5 4 ข32201 ขาด  0 วิชา
137
32082
นางสาวศศิกานต์  ไชยโคตร 5 4 ข32201 ขาด  0 วิชา
138
32086
นางสาวสุนิษา  ใจงาม 5 4 ข32201 ขาด  0 วิชา
139
32088
นางสาวอาทิตยฎา  สุขเสน 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
140
32167
นางสาวปวีณรัตน์  สะอาด 5 4 จ32201 ขาด  0 วิชา
141
32169
นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย 5 4 จ32201 ขาด  0 วิชา
142
32213
นางสาวปรียาภัทร  ทองน้อย 5 4 ข32201 ขาด  0 วิชา
143
32251
นางสาวชฎาวรรณ  คำเหลือ 5 4 จ32201 ขาด  0 วิชา
144
32297
นางสาวชนนิกานต์  เกษหงษ์ 5 4 จ32201 ขาด  0 วิชา
145
32298
นางสาวญาดา  ดาแก้ว 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
146
32306
นางสาวปาริชาต  จันตรี 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
147
32315
นางสาวอรกัญญา  บุญเรือง 5 4 จ32201 ขาด  0 วิชา
148
32339
นางสาวกรวิกา  โพธิ์ทิพย์ 5 4 จ32201 ขาด  0 วิชา
149
32344
นางสาวฐิติรัตน์  ศิริมา 5 4 จ32201 ขาด  0 วิชา
150
32360
นางสาวอรอุมา  สาธร 5 4 จ32201 ขาด  0 วิชา
151
34672
นางสาวกิติยา  ลีสี 5 4 จ32201 ขาด  0 วิชา
152
34674
นางสาวสุพรรณษา  แสงจันทร์ 5 4 ญ32201 ขาด  0 วิชา
153
34675
นางสาวสุวรรณา  สิมเจริญ 5 4 จ32201 ขาด  0 วิชา
154
31775
นายธนวัฒน์  ดอกมะเดื่อ 5 5 ญ32201 ขาด  0 วิชา
155
31861
นายจักรกฤษ  เลนสุทธิ 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
156
31862
นายชญานนท์  ยะประโคน 5 5 จ32201 ขาด  0 วิชา
157
31863
นายณัฐพล  ปัสสาวัน 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
158
31870
นายธิติวัฒน์  ทารมย์ 5 5 ญ32201 ขาด  0 วิชา
159
32098
นายธุวานนท์  พรมโสภา 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
160
32338
นายเอนกพงศ์  ชิณวงศ์ 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
161
34676
นายกัมพลชัย  สร้อยสนธ์ 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
162
34677
นายณัฐติพงษ์  คูณทรัพย์ 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
163
34678
นายพงศกร  สุปัน 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
164
31809
นางสาวศศิธร  ทองสุรี 5 5 จ32201 ขาด  0 วิชา
165
31813
นางสาวสุภาวรรณ  จินดาพงศ์ 5 5 จ32201 ขาด  0 วิชา
166
31839
นางสาวนิรชา  กรัดเนียม 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
167
31847
นางสาวรุ้งตะวัน  ชินทอง 5 5 จ32201 ขาด  0 วิชา
168
31878
นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์สมบัติวงศ์ 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
169
31893
นางสาวปภาดา  เมาลิชาติ 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
170
31894
นางสาวพรพิมล  สืบสา 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
171
31905
นางสาวไอรดา  พิมพ์รัตน์ 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
172
31979
นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์ 5 5 จ32201 ขาด  0 วิชา
173
31985
นางสาวเยาวลักษณ์  พุทธา 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
174
31996
นางสาวอารียา  อ้วนศิลา 5 5 จ32201 ขาด  0 วิชา
175
32037
นางสาวศศิธร  บุญส่ง 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
176
32039
นางสาวสิริรัตน์  คำลาย 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
177
32041
นางสาวเสาวคนธ์  สุขสาย 5 5 ญ32201 ขาด  0 วิชา
178
32042
นางสาวอรัญญา  เนียมมูล 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
179
32064
นางสาวกัลยารัตน์  เพชรดี 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
180
32081
นางสาววิจิตรา  สร้อยสน 5 5 ญ32201 ขาด  0 วิชา
181
32085
นางสาวสุดารัตน์  ศรีรักษา 5 5 ญ32201 ขาด  0 วิชา
182
32124
นางสาวพรพิมล  เสือสะเดา 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
183
32132
นางสาวสุดารัตน์  โลภาส 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
184
32173
นางสาววรรณภา  แก้วชะอุ่ม 5 5 จ32201 ขาด  0 วิชา
185
32177
นางสาวสุพัฒตรา  อรรถวัน 5 5 จ32201 ขาด  0 วิชา
186
32203
นางสาวกาญจนา  ภูพวก 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
187
32313
นางสาวสุดารัตน์  โคสารคุณ 5 5 จ32201 ขาด  0 วิชา
188
34679
นางสาวพลอยวรรณ  กันหาบุตร 5 5 จ32201 ขาด  0 วิชา
189
34680
นางสาวพิยดา  พันธ์แก่น 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
190
34681
นางสาวรัตนา  เมาหวล 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
191
34682
นางสาววราภรณ์  นวลแย้ม 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
192
34683
นางสาวศศิกานต์  หงษ์บุญเรือง 5 5 จ32201 ขาด  0 วิชา
193
34684
นางสาวสุขิมาลณ์  ศรชัยญาติ 5 5 ข32201 ขาด  0 วิชา
194
31772
นายเขตโสภณ  สืบวงศ์ 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
195
31871
นายนนทวัต  คำแฝง 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
196
31875
นายพงศกร  โสพัฒน์ 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
197
32003
นายทัพไทย  ผิวหอม 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
198
32137
นายจักรินทร์  ทองสมบัติ 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
199
32286
นายรัชชานนท์  ทองอ่อน 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
200
32292
นายอรรถวุฒิ  โคตรชัย 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
201
34685
นายประเสริฐสิน  สาธรณ์ 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
202
34686
นายพิสิฐ  แก่นสาร 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
203
34687
นายสุภกิจ  จันทร์นวน 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
204
31831
นางสาวชลธิชา  สิทธิพันธ์ 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
205
31835
นางสาวธิญาดา  สุณะวัง 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
206
31881
นางสาวคมคาย  บุญบุตร 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
207
31902
นางสาวสุนิสสา  บุตรวงศ์ 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
208
32020
นางสาวกัลยรัตน์  แก้วงามสอง 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
209
32032
นางสาวภัทราพร  แสงตีสุ 5 6 ญ32201 ขาด  0 วิชา
210
32072
นางสาวทานตะวัน  ผ่องใส 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
211
32113
นางสาวเกตวลี  ไกรษี 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
212
32157
นางสาวกัตติกา  สีมาขันธ์ 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
213
32162
นางสาวณัฐธิรา  อะตะกุมมา 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
214
32225
นางสาวอินทิรา  คูณสว่าง 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
215
32263
นางสาวลลิตา  ดอกสะบา 5 6 ญ32201 ขาด  0 วิชา
216
32300
นางสาวทัศนีย์  คูณสุข 5 6 ญ32201 ขาด  0 วิชา
217
32301
นางสาวธนิตา  วงษ์แสง 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
218
32303
นางสาวเบญจพร  คำเหลือ 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
219
32346
นางสาวธันย์ชนก  วงศา 5 6 ญ32201 ขาด  0 วิชา
220
34688
นางสาวกัลยรัตน์  วะราบุตร 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
221
34689
นางสาวชมพูนิกข์  เกษรสร้อย 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
222
34690
นางสาวนิศารัตน์  แสวงพันธ์ 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
223
34691
นางสาวพรชิตา  เสนาน้อย 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
224
34692
นางสาวพรศิลา  อินทะพันธ์ 5 6 ญ32201 ขาด  0 วิชา
225
34693
นางสาวพัชราภา  พันธ์ศิริ 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
226
34694
นางสาวไพลิน  ธรรมรัตน์ 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
227
34695
นางสาวมาตา  สระแก้ว 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
228
34696
นางสาววัชริยาภรณ์  อิญปัญญา 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
229
34697
นางสาวสุธิมา  สะอาด 5 6 จ32201 ขาด  0 วิชา
230
34698
นางสาวสุภาพร  พันธ์สุโพธิ์ 5 6 ข32201 ขาด  0 วิชา
231
34699
นางสาวอรวี  ปานประชาติ 5 6 ญ32201 ขาด  0 วิชา
232
34738
นางสาวชุติกานต์  คาทวงค์ 5 6 ญ32201 ขาด  0 วิชา
233
35600
นางสาววิรงทอง  นีละเสน 5 6 ญ32201 ขาด  0 วิชา
234
31780
นายศุภกฤต  เทพบุตร 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
235
31820
นายนราธิป  เกตุพงษ์ 5 7 ข32201 ขาด  0 วิชา
236
31918
นายเพชรกล้า  จารุวงค์ 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
237
32005
นายธีรภัทร  ใชยโชติ 5 7 ขาด  1 วิชา
238
32018
นายอลงกรณ์  อุ่นใจ 5 7 ข32201 ขาด  0 วิชา
239
32050
นายธนากรณ์  ดาดวง 5 7 ข32201 ขาด  0 วิชา
240
32239
นายปัฐวีกานต์  บุญเพ็ง 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
241
32275
นายจักรวรรดิ  บุสบัน 5 7 ข32201 ขาด  0 วิชา
242
34701
นายศิริพจน์  เศวตสุริยานนท์ 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
243
31798
นางสาวปิยธิดา  นาโควงค์ 5 7 ข32201 ขาด  0 วิชา
244
31830
นางสาวจุฑามาศ  พงษาปาน 5 7 จ32201 ขาด  0 วิชา
245
31832
นางสาวดวงกมล  คมศรี 5 7 ข32201 ขาด  0 วิชา
246
31854
นางสาวสาริกา  บุญเชิญ 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
247
31857
นางสาวหงษ์วิไล  นวลหงษ์ 5 7 จ32201 ขาด  0 วิชา
248
31859
นางสาวอรุณรัตน์  ปัญญาวรรณ 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
249
31930
นางสาวจันทิมา  ศรีผ่องใส 5 7 ข32201 ขาด  0 วิชา
250
31948
นางสาวเสาวคนธ์  หอมหวาน 5 7 ข32201 ขาด  0 วิชา
251
31988
นางสาววรนุช  เขียวอ่อน 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
252
32021
นางสาวกีรติกานต์  เคลียพวงพิทย์ 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
253
32026
นางสาวณัชนันท์  จิบจันทร์ 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
254
32068
นางสาวจารุวรรณ  บูรภา 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
255
32171
นางสาวรุ่งทิวา  กองค้า 5 7 ข32201 ขาด  0 วิชา
256
32180
นางสาวอินทิรา  อินต๊ะวงค์ 5 7 ข32201 ขาด  0 วิชา
257
32207
นางสาวณัฏฐพิมน  ป้องกัน 5 7 จ32201 ขาด  0 วิชา
258
32266
นางสาวอุไรพร  โพนปลัด 5 7 จ32201 ขาด  0 วิชา
259
32307
นางสาวพิชญาภรณ์  คำแสนราช 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
260
32308
นางสาวพิมพ์วดี  พรมทา 5 7 จ32201 ขาด  0 วิชา
261
32353
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  บุญพา 5 7 จ32201 ขาด  0 วิชา
262
34702
นางสาวกฤษติยาณี  วรรณพฤกษ์ 5 7 ข32201 ขาด  0 วิชา
263
34703
นางสาวกัญญารัตน์  เงินหมั้น 5 7 จ32201 ขาด  0 วิชา
264
34704
นางสาวกัลยาณี  ยี่สุ่น 5 7 จ32201 ขาด  0 วิชา
265
34705
นางสาวกิตติยา  เทียบเปรียบ 5 7 จ32201 ขาด  0 วิชา
266
34706
นางสาวธนิดา  สุขเกษม 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
267
34707
นางสาวธมลวรรณ  สังแก้ว 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
268
34708
นางสาวรัตนาภรณ์  เกิดมงคล 5 7 จ32201 ขาด  0 วิชา
269
34709
นางสาวลักขณา  มะลิ 5 7 จ32201 ขาด  0 วิชา
270
34710
นางสาวอิสราภรณ์  จุมพลพงษ์ 5 7 ญ32201 ขาด  0 วิชา
271
34711
นางสาวอุมาติกา  แตะต้อง 5 7 ข32201 ขาด  0 วิชา
272
31819
นายธนพงษ์  พรหมโลก 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
273
31960
นายภูธเนศ  ตันชูชีพ 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
274
32095
นายธนภัทร  คำโสภา 5 8 จ32201 ขาด  0 วิชา
275
32135
นายกฤษฎา  โสภากันต์ 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
276
32290
นายอนุชิต  สีดา 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
277
32333
นายภูตะวัน  มณีกุล 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
278
34713
นายนันทพงศ์  มณีพงษ์ 5 8 จ32201 ขาด  0 วิชา
279
34714
นายปิยณัฐ  เคารพ 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
280
34715
นายปิยวัฒน์  ดวงศรี 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
281
34716
นายราชภูมิ  ขุขันเขต 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
282
34717
นายฤทธิไกร  องอาจ 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
283
31858
นางสาวอภิชญา  สุขวงษ์ 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
284
31892
นางสาวธัญญธร  นิลดวงดี 5 8 จ32201 ขาด  0 วิชา
285
31926
นางสาวกนกกาญจน์  เวลาสิงห์ 5 8 จ32201 ขาด  0 วิชา
286
32040
นางสาวสุภัทรตรา  ดุจการณ์ 5 8 จ32201 ขาด  0 วิชา
287
32076
นางสาวพัชริดา  มีคุณ 5 8 จ32201 ขาด  0 วิชา
288
32123
นางสาวปุริมกัญญา  ลาลุน 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
289
32128
นางสาววริศรา  คำแสนราช 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
290
32166
นางสาวนฤมล  พรมนิ่ม 5 8 จ32201 ขาด  0 วิชา
291
32295
นางสาวกรรณิการ์  ทุมสิงห์ 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
292
34718
นางสาวกมลรัตน์  เนียมคำ 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
293
34719
นางสาวกัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม 5 8 จ32201 ขาด  0 วิชา
294
34720
นางสาวจติรัฏฐาธิป  อ่อนดี 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
295
34721
นางสาวจีระนันท์  ศิลาคำ 5 8 ขาด  1 วิชา
296
34722
นางสาวชาลิสา  ปานประชาติ 5 8 จ32201 ขาด  0 วิชา
297
34723
นางสาวฐิติรัตน์  คำโกน 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
298
34724
นางสาวธันชนก  ลีเลิศ 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
299
34726
นางสาวปิยะนุช  ปานประชาติ 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
300
34727
นางสาวพรสุดา  กงล้อม 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
301
34728
นางสาวศศิวิมล  ลาพันธ์ 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
302
34729
นางสาวศิริยากร  ผิวนวล 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
303
34730
นางสาวศุภลักษณ์  มีจันทร์ 5 8 จ32201 ขาด  0 วิชา
304
34731
นางสาวสุธาสินี  สมหวัง 5 8 ขาด  1 วิชา
305
34732
นางสาวสุภาวดี  เสาร์เหลี่ยม 5 8 จ32201 ขาด  0 วิชา
306
34733
นางสาวอรวรรณ  พันธ์ดี 5 8 ญ32201 ขาด  0 วิชา
307
34734
นางสาวอุ่นไอรัก  อินทร์ชื่น 5 8 จ32201 ขาด  0 วิชา
308
34013
นางสาวฐาปณีย์  ยุบลรัตน์ 5 8 ขาด  1 วิชา
309
31817
นายชัยธวัช  สายลาด 5 9 ญ32201 ขาด  0 วิชา
310
31915
นายธีรวัฒน์  อุ่นเสมอ 5 9 ญ32201 ขาด  0 วิชา
311
32011
นายรังสิมันตุ์  ชูจันทร์ 5 9 ญ32201 ขาด  0 วิชา
312
32183
นายเจษฏา  บุดสีนนท์ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
313
32322
นายชิษณุพงค์  เสาะแสวง 5 9 ญ32201 ขาด  0 วิชา
314
33252
นายธีรภัทร์  สุวรรณกูฏ 5 9 ญ32201 ขาด  0 วิชา
315
34735
นายอภิรักษ์  มุ่งหมาย 5 9 ญ32201 ขาด  0 วิชา
316
34736
นายวริทธิ์ธร  สถิตย์กุลย์รัตน์ 5 9 ญ32201 ขาด  0 วิชา
317
31762
นางสาวเมทญา  ประเสริฐศรี 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
318
31802
นางสาวพิมพ์มาดา  สารกอง 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
319
31828
นางสาวคุณาพร  สายสุนา 5 9 ข32201 ขาด  0 วิชา
320
31849
นางสาววนัชญาดา  ก้อนคำดี 5 9 ข32201 ขาด  0 วิชา
321
31889
นางสาวธนกาญจน์  ศรีวงษ์ 5 9 ญ32201 ขาด  0 วิชา
322
31903
นางสาวสุพัตรา  พิมพ์พิพัฒน์ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
323
31934
นางสาวณัฐพร  วงศ์ไชยา 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
324
31935
นางสาวปนัดดา  องอาจ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
325
31936
นางสาวพิชญ์สุดา  แสงหิรัญ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
326
31938
นางสาวรัตติยากร  กิ่งแก้ว 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
327
31973
นางสาวเขมิกา  สายทองคำ 5 9 ขาด  1 วิชา
328
31986
นางสาวลลิดา  หมายเขา 5 9 ข32201 ขาด  0 วิชา
329
32027
นางสาวดวงกมล  สายสิงห์ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
330
32030
นางสาวพิมพ์นรินทร์  ผิวจันทร์ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
331
32036
นางสาววิภารัตน์  ขุขันธ์เขต 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
332
32131
นางสาวศิริวิมล  บุญเลี้ยง 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
333
32134
นางสาวอทิตยา  พิมาทัย 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
334
32168
นางสาวปาณิสรา  สมพงษ์ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
335
32210
นางสาวนราวัลย์  พงษ์สุระ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
336
32259
นางสาวพรนิภา  คำเพราะ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
337
32261
นางสาวภควดี  คำเหลือ 5 9 ข32201 ขาด  0 วิชา
338
32314
นางสาวสุภลักษณ์  ศรีมณี 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
339
32359
นางสาวอมรกานต์  เพชรล้วน 5 9 ญ32201 ขาด  0 วิชา
340
32398
นางสาวจารุวรรณ  สมาพงษ์ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
341
32408
นางสาวอิสราลี  ปิยะพันธ์ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
342
32550
นางสาวอำภาพรรณ  บุญชาติ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
343
34737
นางสาวจุฑามณี  สืบหล้า 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
344
34739
นางสาวนพรัตน์  สำเภาทอง 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
345
34740
นางสาวปณินดา  พรมชาติ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
346
34741
นางสาววนิดา  สารภาพ 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
347
34742
นางสาวสุนันทา  สิมณี 5 9 จ32201 ขาด  0 วิชา
348
34743
นางสาวสุภาภรณ์  เทพอาษา 5 9 ศ30283 ท30225 ศ30293 อ30203 ญ32201 ขาด  -4 วิชา
349
31782
นายอภิรักษ์  โทศก 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
350
31864
นายตรีภัทร  กล้าวาจา 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
351
31877
นายอภิวุฒิ  เชิดสุข 5 10 ญ32201 ขาด  0 วิชา
352
32010
นายโยธิน  ก้านแสง 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
353
32012
นายวชิรวิทย์  ไพรบูรณ์ 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
354
32090
นายกิตติศักดิ์  ชาลีกุล 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
355
32188
นายธีรเดช  รูปอ้วน 5 10 ญ32201 ขาด  0 วิชา
356
32280
นายนภดล  พันธุ์ชื่น 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
357
32326
นายนราธิป  รสจันทร์ 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
358
34744
นายมนูญ  สมศรี 5 10 ญ32201 ขาด  0 วิชา
359
31740
นางสาวกฤติยาภรณ์  ขึ้นผล 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
360
31742
นางสาวจันทิมา  ศรีรักษา 5 10 ญ32201 ขาด  0 วิชา
361
31747
นางสาวนัทมล  สัตพันธ์ 5 10 ญ32201 ขาด  0 วิชา
362
31760
นางสาวมยุรี  สีใส 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
363
31763
นางสาววรรณวิษา  แก้วทำ 5 10 ญ32201 ขาด  0 วิชา
364
31786
นางสาวชมพูนุท  อินตะนัย 5 10 ญ32201 ขาด  0 วิชา
365
31792
นางสาวธนัญพักต์  โชโต 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
366
31799
นางสาวพนิดา  เสนคราม 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
367
31900
นางสาวศรินทิพย์  เครือคำ 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
368
31933
นางสาวฐิติมา  ป้องประดา 5 10 ขาด  1 วิชา
369
31977
นางสาวชัชฎาภรณ์  สุวรรณพันธ์ 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
370
31990
นางสาวศศิกานต์  ชำนิกุล 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
371
32110
นางสาวกรรณิการ์  วิรุณพันธ์ 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
372
32112
นางสาวกิตติญา  หารเตชะ 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
373
32120
นางสาวนงนุช  ทรารมย์ 5 10 ขาด  1 วิชา
374
32126
นางสาววรัญญา  อินทร์ปัญญา 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
375
32159
นางสาวจิรชยา  สิงห์คำ 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
376
32212
นางสาวปภาดา  เสนาภักดิ์ 5 10 ญ32201 ขาด  0 วิชา
377
32219
นางสาววันทนา  คำศรี 5 10 ญ32201 ขาด  0 วิชา
378
32221
นางสาวสุชาดา  สีลาล่อม 5 10 ญ32201 ขาด  0 วิชา
379
32223
นางสาวอริศรา  บัวงาม 5 10 ขาด  1 วิชา
380
32253
นางสาวณัฐพร  คำกรอง 5 10 ง30218 จ32201 ขาด  -1 วิชา
381
32304
นางสาวปทุมวรรณ  วันทวี 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
382
32310
นางสาววาสนา  เหล่าแค 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
383
32341
นางสาวชรัญภรณ์  แว่นจันลา 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
384
32402
นางสาวพัชราภา  ไชยโยธา 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
385
34745
นางสาวกิตติยา  บุญมา 5 10 ญ32201 ขาด  0 วิชา
386
34746
นางสาวจิราภรณ์  สวัสดิ์จันทาทอน 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
387
34747
นางสาวพิมพ์วาด  จินดามัย 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
388
34748
นางสาววัตถาภรณ์  นครชัย 5 10 จ32201 ขาด  0 วิชา
389
31781
นายสรวิศ  สามารถ 5 11 อ30203 จ30203 จ32201 ง30202 ขาด  1 วิชา
390
34750
นายวีระชัย  สิทธิธรรม 5 11 ง30233 จ30203 จ32201 อ30203 ขาด  1 วิชา
391
31790
นางสาวดารารัตน์  บุสดี 5 11 ง30233 จ30203 อ30203 ข30203 ขาด  1 วิชา
392
31800
นางสาวพัชรินทร์  บุญเติม 5 11 พ30211 จ30203 จ32201 ง30202 ขาด  1 วิชา
393
31811
นางสาวสุดารัตน์  บุตรแสน 5 11 อ30203 จ30203 จ32201 ง30202 ขาด  1 วิชา
394
31829
นางสาวจีรนาฏ  นาคนชม 5 11 ง30233 จ30203 จ32201 อ30203 ขาด  1 วิชา
395
31852
นางสาวศิริวรรณ  ชัยสงคราม 5 11 ง30233 จ30203 จ32201 อ30203 ขาด  1 วิชา
396
31932
นางสาวรวิวรรณ  จันทร 5 11 ง30233 จ30203 จ32201 ง30202 ขาด  1 วิชา
397
31944
นางสาวศรินญา  ศรีสุข 5 11 ง30233 จ30203 จ32201 ง30202 ขาด  1 วิชา
398
31978
นางสาวณัชชา  สุริวงค์ 5 11 ง30233 จ30203 จ32201 ง30202 ขาด  1 วิชา
399
32033
นางสาวรัศมี  คำด้วง 5 11 ง30233 จ30203 จ32201 ง30202 ขาด  1 วิชา
400
32022
นางสาวกุลิสรา  ฤกษ์ดี 5 11 ง30263 ง30293 ข32201 ง30223 ศ30243 ขาด  0 วิชา
401
32062
นางสาวกมลชนก  มีดี 5 11 ง30233 จ30203 จ32201 ง30202 ขาด  1 วิชา
402
32066
นางสาวกุลธิดา  เสนสุข 5 11 ง30233 ศ30203 อ30203 ข30203 ญ32201 ขาด  0 วิชา
403
32078
นางสาวพัฒน์นรี  ทองขาว 5 11 ง30233 จ30203 จ32201 อ30203 ขาด  1 วิชา
404
32087
นางสาวอลิสา  ประสงค์ 5 11 ง30233 ศ30203 อ30203 ข30203 ข32201 ขาด  0 วิชา
405
32109
นางสาวกชวรรณ  สนาม 5 11 ง30263 ศ30203 จ32201 ง30223 ง30273 ขาด  0 วิชา
406
32116
นางสาวชนินาถ  จันทรขันตี 5 11 ง30263 ศ30203