-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
#
1
33272
เด็กชายกิตตินันท์  บุษดี 3 1 ขาด  0 วิชา
2
33273
เด็กชายโกเมศ  ประกอบผล 3 1 ขาด  0 วิชา
3
33274
เด็กชายจารุปกรณ์  สังสัมฤทธิ์ 3 1 ขาด  0 วิชา
4
33275
เด็กชายจิรชัย  พึมขุนทด 3 1 ขาด  0 วิชา
5
33276
เด็กชายชยุตม์  ศรีลา 3 1 ขาด  0 วิชา
6
33277
เด็กชายฐิติพงษ์  พละศักดิ์ 3 1 ขาด  0 วิชา
7
33278
เด็กชายธนภัทร  สุเพ็ญ 3 1 ขาด  0 วิชา
8
33279
เด็กชายนที  คำศรี 3 1 ขาด  0 วิชา
9
33280
เด็กชายนิติธรรม  แม้นชัยภูมิ 3 1 ขาด  0 วิชา
10
33281
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สุขสวัสดิ์ 3 1 ขาด  0 วิชา
11
33282
เด็กชายภานุพงศ์  ศรีอักษร 3 1 ขาด  0 วิชา
12
33283
เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเชิญ 3 1 ขาด  0 วิชา
13
33284
เด็กชายสุภนัย  เวชสุวรรณกิจ 3 1 ขาด  0 วิชา
14
33285
เด็กชายอดิลักษณ์  ใจมั่น 3 1 ขาด  0 วิชา
15
33286
เด็กชายอิทธิพล  ละมูล 3 1 ขาด  0 วิชา
16
33320
เด็กชายอัครวินท์  สมสะอาด 3 1 ขาด  0 วิชา
17
33287
เด็กหญิงกรรวี  สุทธิวัฒนานิติ 3 1 ขาด  0 วิชา
18
33288
เด็กหญิงกฤตพร  อนุรักษ์ 3 1 ขาด  0 วิชา
19
33289
เด็กหญิงกุลธิดา  กองแก้ว 3 1 ขาด  0 วิชา
20
33290
เด็กหญิงเกวลิน  สังสัมฤทธิ์ 3 1 ขาด  0 วิชา
21
33292
เด็กหญิงจิรดาพร  ทองคำวัน 3 1 ขาด  0 วิชา
22
33293
เด็กหญิงชณัญญา  สร้อยพาบ 3 1 ขาด  0 วิชา
23
33294
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วกอง 3 1 ขาด  0 วิชา
24
33295
เด็กหญิงโชติกา  พินธุรักษ์ 3 1 ขาด  0 วิชา
25
33296
เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  บรรลุ 3 1 ขาด  0 วิชา
26
33297
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวอ่อน 3 1 ขาด  0 วิชา
27
33298
เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยคุณ 3 1 ขาด  0 วิชา
28
33299
เด็กหญิงนัทธมน  สีคำ 3 1 ขาด  0 วิชา
29
33300
เด็กหญิงนิลาวรรณ  ทองคำบุตร 3 1 ขาด  0 วิชา
30
33301
เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีวรรณะ 3 1 ขาด  0 วิชา
31
33302
เด็กหญิงปานตะวัน  พลเสนา 3 1 ขาด  0 วิชา
32
33303
เด็กหญิงปารีนา  เติมบุญ 3 1 ขาด  0 วิชา
33
33304
เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยศรี 3 1 ขาด  0 วิชา
34
33305
เด็กหญิงภคพร  สำลี 3 1 ขาด  0 วิชา
35
33306
เด็กหญิงภคพร  ทองศรี 3 1 ขาด  0 วิชา
36
33307
เด็กหญิงเมวิสา  พาแก้ว 3 1 ขาด  0 วิชา
37
33308
เด็กหญิงสิริกร  กลมพันธ์ 3 1 ขาด  0 วิชา
38
33309
เด็กหญิงสุจิตรา   มูลตระกูล 3 1 ขาด  0 วิชา
39
33310
เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ขนะชาติ 3 1 ขาด  0 วิชา
40
33311
เด็กหญิงเอมิกา  ยืนยาว 3 1 ขาด  0 วิชา
41
33312
เด็กชายกิตติพงศ์  คุ้มครอง 3 2 ขาด  0 วิชา
42
33313
เด็กชายชินกรณ์  คำสุข 3 2 ขาด  0 วิชา
43
33314
เด็กชายธนภูมิ  ตองอบ 3 2 ขาด  0 วิชา
44
33315
เด็กชายบวรนันต์  ตะบองทอง 3 2 ขาด  0 วิชา
45
33316
เด็กชายพงศ์ธัช  พลพวก 3 2 ขาด  0 วิชา
46
33317
เด็กชายพัทธดนย์  โคตสีสาย 3 2 ขาด  0 วิชา
47
33318
เด็กชายภานุพงศ์  สอนศรี 3 2 ขาด  0 วิชา
48
33319
เด็กชายสถิตย์  คำผง 3 2 ขาด  0 วิชา
49
33321
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทิมา 3 2 ขาด  0 วิชา
50
33322
เด็กหญิงกัญญา  ศรไชยญาติ 3 2 ขาด  0 วิชา
51
33323
เด็กหญิงกุลนันท์  หมัดขาว 3 2 ขาด  0 วิชา
52
33324
เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่างศิลป์ 3 2 ขาด  0 วิชา
53
33325
เด็กหญิงจิรนันท์  กลมพันธ์ 3 2 ขาด  0 วิชา
54
33326
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้ววงษา 3 2 ขาด  0 วิชา
55
33327
เด็กหญิงชญานิน  แก้วพวงดี 3 2 ขาด  0 วิชา
56
33328
เด็กหญิงฑิตยาพร  สมจันทร์ 3 2 ขาด  0 วิชา
57
33329
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญช่วย 3 2 ขาด  0 วิชา
58
33330
เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลมี 3 2 ขาด  0 วิชา
59
33331
เด็กหญิงธิดารัตน์  พิทักษ์ 3 2 ขาด  0 วิชา
60
33332
เด็กหญิงนิธิพร  ศรีหาเวช 3 2 ขาด  0 วิชา
61
33333
เด็กหญิงนิศมา  หินลาด 3 2 ขาด  0 วิชา
62
33334
เด็กหญิงเบญญาภา  แสนสุขใส 3 2 ขาด  0 วิชา
63
33335
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ชาญชัย 3 2 ขาด  0 วิชา
64
33336
เด็กหญิงพัชราภา  รักษาภักดี 3 2 ขาด  0 วิชา
65
33337
เด็กหญิงเพชรลดา  เหล็กเพชร 3 2 ขาด  0 วิชา
66
33338
เด็กหญิงภัณฑิรา  ถิระโคตร 3 2 ขาด  0 วิชา
67
33339
เด็กหญิงมนสิชา  ชมเดช 3 2 ขาด  0 วิชา
68
33340
เด็กหญิงมานิตา  สะเทือน 3 2 ขาด  0 วิชา
69
33341
เด็กหญิงเมธาวี  พรมจารี 3 2 ขาด  0 วิชา
70
33342
เด็กหญิงรัติกานต์  โพธิ์ศรี 3 2 ขาด  0 วิชา
71
33343
เด็กหญิงลักษ์คนาการ  คำแสนหมื่น 3 2 ขาด  0 วิชา
72
33344
เด็กหญิงวนัสนันท์  จักขุพันธ์ 3 2 ขาด  0 วิชา
73
33345
เด็กหญิงศศิธร  วงษ์อนันต์ 3 2 ขาด  0 วิชา
74
33346
เด็กหญิงศิริพร  แซ่พร่าน 3 2 ขาด  0 วิชา
75
33347
เด็กหญิงศิริลักษ์  การะเกษ 3 2 ขาด  0 วิชา
76
33348
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ณูรักษา 3 2 ขาด  0 วิชา
77
33349
เด็กหญิงอติพร  เคารพ 3 2 ขาด  0 วิชา
78
33350
เด็กหญิงอภิชญา  ครองใจ 3 2 ขาด  0 วิชา
79
33351
เด็กหญิงอรพรรณ  อัตพงค์ 3 2 ขาด  0 วิชา
80
33404
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิยะรุ่งบัณฑิต 3 2 ขาด  0 วิชา
81
33352
เด็กชายกิตติพงษ์  สรรพ์โภชน์ 3 3 ขาด  0 วิชา
82
33353
เด็กชายจิรพัฒน์  นาดี 3 3 ขาด  0 วิชา
83
33354
เด็กชายณวัฒน์  นามนัย 3 3 ขาด  0 วิชา
84
33355
เด็กชายภัทรพล  สันทวี 3 3 ขาด  0 วิชา
85
33356
เด็กชายรัตนชัย  ซื่อตรงบูชา 3 3 ขาด  0 วิชา
86
33357
เด็กชายสารกิจ  นาคเขียว 3 3 ขาด  0 วิชา
87
33358
เด็กชายอดิเทพ  ประสงค์ 3 3 ขาด  0 วิชา
88
33359
เด็กชายอภิรักษ์  สีมาวัน 3 3 ขาด  0 วิชา
89
33360
เด็กหญิงกัลยา  ศรแก้ว 3 3 ขาด  0 วิชา
90
33361
เด็กหญิงจิรัฐิพร  ชาติดร 3 3 ขาด  0 วิชา
91
33362
เด็กหญิงเจตปรียา  สินลอย 3 3 ขาด  0 วิชา
92
33363
เด็กหญิงญาณิศา  รัตนะวัน 3 3 ขาด  0 วิชา
93
33364
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิ่งแก้ว 3 3 ขาด  0 วิชา
94
33365
เด็กหญิงณัฐนิชา  ครองชัย 3 3 ขาด  0 วิชา
95
33366
เด็กหญิงณัฐนิชา  ถ่อสูงเนิน 3 3 ขาด  0 วิชา
96
33367
เด็กหญิงนุชนาฏ  กองแก้ว 3 3 ขาด  0 วิชา
97
33368
เด็กหญิงประฑิตตา  บุญสุข 3 3 ขาด  0 วิชา
98
33369
เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ขาว 3 3 ขาด  0 วิชา
99
33370
เด็กหญิงพรลภัส  มากดี 3 3 ขาด  0 วิชา
100
33371
เด็กหญิงพริกรรณ์  พรหมนิ่ม 3 3 ขาด  0 วิชา
101
33372
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชินรัมย์ 3 3 ขาด  0 วิชา
102
33374
เด็กหญิงภัตจิรา  ลาพรมมา 3 3 ขาด  0 วิชา
103
33375
เด็กหญิงรัฐญาภรณ์  สว่างรอบ 3 3 ขาด  0 วิชา
104
33376
เด็กหญิงวรนุช  วงษาบุตร 3 3 ขาด  0 วิชา
105
33377
เด็กหญิงวิภาณี  รวมจิตร 3 3 ขาด  0 วิชา
106
33378
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ฉัตรสุวรรณ 3 3 ขาด  0 วิชา
107
33379
เด็กหญิงศตกมล  เสนาภักดิ์ 3 3 ขาด  0 วิชา
108
33381
เด็กหญิงสราวรรณ  ศรีโกศล 3 3 ขาด  0 วิชา
109
33382
เด็กหญิงสุดา  กิ่งก้าน 3 3 ขาด  0 วิชา
110
33383
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศรีบุรินทร์ 3 3 ขาด  0 วิชา
111
33384
เด็กหญิงสุภาพร  เปรียบเทียบ 3 3 ขาด  0 วิชา
112
33385
เด็กหญิงสุวดี  มะณีจันทร์ 3 3 ขาด  0 วิชา
113
33386
เด็กหญิงหทัยชนก  พิมอุทา 3 3 ขาด  0 วิชา
114
33387
เด็กหญิงหทัยภัทร์  คณะเมือง 3 3 ขาด  0 วิชา
115
33388
เด็กหญิงอภิญญา  ทัดเทียม 3 3 ขาด  0 วิชา
116
33389
เด็กหญิงอมรรัตน์  พรหมศักดิ์ 3 3 ขาด  0 วิชา
117
33390
เด็กหญิงอรนันท์  ครองใจ 3 3 ขาด  0 วิชา
118
33391
เด็กหญิงอัญญารัตน์  นามวงค์ 3 3 ขาด  0 วิชา
119
33392
เด็กชายกฤษณพงศ์  ยอดจิต 3 4 ขาด  0 วิชา
120
33393
เด็กชายกิตติพันธ์  อ่อนโส 3 4 ขาด  0 วิชา
121
33394
เด็กชายเจษฎา  นาคินี 3 4 ขาด  0 วิชา
122
33395
เด็กชายชัยบดินทร์  ชัยช่วย 3 4 ขาด  0 วิชา
123
33396
เด็กชายธนบัตร  วันศรี 3 4 ขาด  0 วิชา
124
33397
เด็กชายนิรุจ  สีขาว 3 4 ขาด  0 วิชา
125
33398
เด็กชายภควัต  งาสุ้ย 3 4 ขาด  0 วิชา
126
33399
เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์เกษ 3 4 ขาด  0 วิชา
127
33400
เด็กชายศักดิ์นริทร์  ประทุมทิพย์ 3 4 ขาด  0 วิชา
128
33401
เด็กชายอติกานต์  ลีลา 3 4 ขาด  0 วิชา
129
33402
เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงยา 3 4 ขาด  0 วิชา
130
33403
เด็กหญิงกนิษฐา  ชมเชย 3 4 ขาด  0 วิชา
131
33405
เด็กหญิงขวัญจิรา  อนุมาตย์ 3 4 ขาด  0 วิชา
132
33406
เด็กหญิงคำภีรพรรณ  ทองคำบุตร 3 4 ขาด  0 วิชา
133
33407
เด็กหญิงชลนิชา  เพ็งธรรม 3 4 ขาด  0 วิชา
134
33408
เด็กหญิงโชติกา โฮเซกิ  เวียนวงศ์ 3 4 ขาด  0 วิชา
135
33409
เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ตั้น 3 4 ขาด  0 วิชา
136
33410
เด็กหญิงณภาภัช  เมียละเมตร 3 4 ขาด  0 วิชา
137
33411
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยวัชรเดชา 3 4 ขาด  0 วิชา
138
33412
เด็กหญิงณัฐมล  รุ่งเรือง 3 4 ขาด  0 วิชา
139
33413
เด็กหญิงณัฐสุดา  หอมคำ 3 4 ขาด  0 วิชา
140
33414
เด็กหญิงดวงฤทัย  อินสนอง 3 4 ขาด  0 วิชา
141
33415
เด็กหญิงทิพรดา  อัตพันธ์ 3 4 ขาด  0 วิชา
142
33416
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีนุเคราะห์ 3 4 ขาด  0 วิชา
143
33417
เด็กหญิงนารีรัตน์  พลพวง 3 4 ขาด  0 วิชา
144
33418
เด็กหญิงบัวเพ็ญพุทธ  นันทิทรรภ 3 4 ขาด  0 วิชา
145
33419
เด็กหญิงพรนภัส  ทองประมูล 3 4 ขาด  0 วิชา
146
33420
เด็กหญิงพรพิชญา  ชาลี 3 4 ขาด  0 วิชา
147
33421
เด็กหญิงพิณทองธาร  พลรักษ์ 3 4 ขาด  0 วิชา
148
33422
เด็กหญิงวิชญาพร  สงครามไชย 3 4 ขาด  0 วิชา
149
33423
เด็กหญิงวิมลสิริ  ธำรงวิทยรัตน์ 3 4 ขาด  0 วิชา
150
33424
เด็กหญิงสาวิตรี  เทชะ 3 4 ขาด  0 วิชา
151
33425
เด็กหญิงสุพรรษา  ชมภูพื้น 3 4 ขาด  0 วิชา
152
33426
เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยะสังข์ 3 4 ขาด  0 วิชา
153
33427
เด็กหญิงสุภัสตรา  ศรีสวัสดิ์ 3 4 ขาด  0 วิชา
154
33428
เด็กหญิงอรจิรา  ภักพวง 3 4 ขาด  0 วิชา
155
33429
เด็กหญิงอรสุภา  จารนัย 3 4 ขาด  0 วิชา
156
33430
เด็กหญิงอาทิตญา  ทวี 3 4 ขาด  0 วิชา
157
33431
เด็กหญิงเอวิตรา  พันธ์งาม 3 4 ขาด  0 วิชา
158
33432
เด็กชายกฤษฎา  หัวดอน 3 5 ขาด  0 วิชา
159
33433
เด็กชายจิรเมธ  ห่อทรัพย์ 3 5 ขาด  0 วิชา
160
33435
เด็กชายชิษณุพงค์  แก้วลา 3 5 ขาด  0 วิชา
161
33436
เด็กชายธีรภัทร์  คำศรี 3 5 ขาด  0 วิชา
162
33437
เด็กชายนวพล  วรรณจู 3 5 ขาด  0 วิชา
163
33438
เด็กชายพัฒนพงศ์  เพ็ชรดี 3 5 ขาด  0 วิชา
164
33439
เด็กชายพิรชัย  วรรณทวี 3 5 ขาด  0 วิชา
165
33440
เด็กชายพิราม  ละเลิศ 3 5 ขาด  0 วิชา
166
33441
เด็กชายวิชาวุธ  แก้วคะตา 3 5 ขาด  0 วิชา
167
33442
เด็กชายศรชัย  สาสังข์ 3 5 ขาด  0 วิชา
168
33443
เด็กชายศักดิ์ชัย  ลูกรัตน์ 3 5 ขาด  0 วิชา
169
33444
เด็กชายอดิรุจ  หวานสูงเนิน 3 5 ขาด  0 วิชา
170
33445
เด็กชายอภิรักษ์  เสนาจ 3 5 ขาด  0 วิชา
171
33473
เด็กชายชาติลือชา  ดวงใจ 3 5 ขาด  0 วิชา
172
33518
เด็กชายทินภัทร  หะโท 3 5 ขาด  0 วิชา
173
34801
เด็กชายสุภกิจ  สาลิตุล 3 5 ขาด  0 วิชา
174
33446
เด็กหญิงกฤติมา  ล่ามสมบัติ 3 5 ขาด  0 วิชา
175
33447
เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  เขตสกุล 3 5 ขาด  0 วิชา
176
33448
เด็กหญิงชาลิสา  ประสิทธิ์ 3 5 ขาด  0 วิชา
177
33450
เด็กหญิงฐิติกาล  เครือสิงห์ 3 5 ขาด  0 วิชา
178
33451
เด็กหญิงธรรสินี  วะชิมาเภท 3 5 ขาด  0 วิชา
179
33452
เด็กหญิงนริตา  ปานประชาติ 3 5 ขาด  0 วิชา
180
33453
เด็กหญิงนรีกานต์  ใจสว่าง 3 5 ขาด  0 วิชา
181
33454
เด็กหญิงนันทวดี  พิมาทัย 3 5 ขาด  0 วิชา
182
33455
เด็กหญิงนิตติยา  ยอดศรี 3 5 ขาด  0 วิชา
183
33456
เด็กหญิงนุชวรา  อรรคบุตร 3 5 ขาด  0 วิชา
184
33457
เด็กหญิงบุณยอร  พิมาทัย 3 5 ขาด  0 วิชา
185
33458
เด็กหญิงประเสริฐศรี  สุปัตติ 3 5 ขาด  0 วิชา
186
33459
เด็กหญิงผกามาส  ขอมา 3 5 ขาด  0 วิชา
187
33460
เด็กหญิงพรชนัน  นวลศิริ 3 5 ขาด  0 วิชา
188
33461
เด็กหญิงพรวิภา  ช่างเพ็ชร 3 5 ขาด  0 วิชา
189
33462
เด็กหญิงมนัสนันท์  เย็นจิตโสมนัส 3 5 ขาด  0 วิชา
190
33464
เด็กหญิงวชิราลักษ์  จันทร์สมุด 3 5 ขาด  0 วิชา
191
33465
เด็กหญิงศศิธร  แสงโชติ 3 5 ขาด  0 วิชา
192
33466
เด็กหญิงศศิประภา  ชาติเชื้อ 3 5 ขาด  0 วิชา
193
33467
เด็กหญิงสิราวรรณ  เรือนงาม 3 5 ขาด  0 วิชา
194
33468
เด็กหญิงสุพัตรา  นาพั้ว 3 5 ขาด  0 วิชา
195
33469
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจงาม 3 5 ขาด  0 วิชา
196
33470
เด็กหญิงอินทรา  ระมาย 3 5 ขาด  0 วิชา
197
33471
เด็กหญิงอุไรพร  ดวงแก้ว 3 5 ขาด  0 วิชา
198
34799
เด็กหญิงสุปาญญ์  สุขศิริ 3 5 ขาด  0 วิชา
199
33472
เด็กชายคณิศร  คำผง 3 6 ขาด  0 วิชา
200
33474
เด็กชายณัฐพล  โคตรวงษา 3 6 ขาด  0 วิชา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12