-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
#
1
33272
เด็กชายกิตตินันท์  บุษดี 2 1 ขาด  0 วิชา
2
33273
เด็กชายโกเมศ  ประกอบผล 2 1 ขาด  0 วิชา
3
33274
เด็กชายจารุปกรณ์  สังสัมฤทธิ์ 2 1 ขาด  0 วิชา
4
33275
เด็กชายจิรชัย  พึมขุนทด 2 1 ขาด  0 วิชา
5
33276
เด็กชายชยุตม์  ศรีลา 2 1 ขาด  0 วิชา
6
33277
เด็กชายฐิติพงษ์  พละศักดิ์ 2 1 ขาด  0 วิชา
7
33278
เด็กชายธนภัทร  สุเพ็ญ 2 1 ขาด  0 วิชา
8
33279
เด็กชายนที  คำศรี 2 1 ขาด  0 วิชา
9
33280
เด็กชายนิติธรรม  แม้นชัยภูมิ 2 1 ขาด  0 วิชา
10
33281
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สุขสวัสดิ์ 2 1 ขาด  0 วิชา
11
33282
เด็กชายภานุพงศ์  ศรีอักษร 2 1 ขาด  0 วิชา
12
33283
เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเชิญ 2 1 ขาด  0 วิชา
13
33284
เด็กชายสุภนัย  เวชสุวรรณกิจ 2 1 ขาด  0 วิชา
14
33285
เด็กชายอดิลักษณ์  ใจมั่น 2 1 ขาด  0 วิชา
15
33286
เด็กชายอิทธิพล  ละมูล 2 1 ขาด  0 วิชา
16
33320
เด็กชายอัครวินท์  สมสะอาด 2 1 ขาด  0 วิชา
17
33287
เด็กหญิงกรรวี  สุทธิวัฒนานิติ 2 1 ขาด  0 วิชา
18
33288
เด็กหญิงกฤตพร  อนุรักษ์ 2 1 ขาด  0 วิชา
19
33289
เด็กหญิงกุลธิดา  กองแก้ว 2 1 ขาด  0 วิชา
20
33290
เด็กหญิงเกวลิน  สังสัมฤทธิ์ 2 1 ขาด  0 วิชา
21
33292
เด็กหญิงจิรดาพร  ทองคำวัน 2 1 ขาด  0 วิชา
22
33293
เด็กหญิงชณัญญา  สร้อยพาบ 2 1 ขาด  0 วิชา
23
33294
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วกอง 2 1 ขาด  0 วิชา
24
33295
เด็กหญิงโชติกา  พินธุรักษ์ 2 1 ขาด  0 วิชา
25
33296
เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  บรรลุ 2 1 ขาด  0 วิชา
26
33297
เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวอ่อน 2 1 ขาด  0 วิชา
27
33298
เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยคุณ 2 1 ขาด  0 วิชา
28
33299
เด็กหญิงนัทธมน  สีคำ 2 1 ขาด  0 วิชา
29
33300
เด็กหญิงนิลาวรรณ  ทองคำบุตร 2 1 ขาด  0 วิชา
30
33301
เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีวรรณะ 2 1 ขาด  0 วิชา
31
33302
เด็กหญิงปานตะวัน  พลเสนา 2 1 ขาด  0 วิชา
32
33303
เด็กหญิงปารีนา  เติมบุญ 2 1 ขาด  0 วิชา
33
33304
เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยศรี 2 1 ขาด  0 วิชา
34
33305
เด็กหญิงภคพร  สำลี 2 1 ขาด  0 วิชา
35
33306
เด็กหญิงภคพร  ทองศรี 2 1 ขาด  0 วิชา
36
33307
เด็กหญิงเมวิสา  พาแก้ว 2 1 ขาด  0 วิชา
37
33308
เด็กหญิงสิริกร  กลมพันธ์ 2 1 ขาด  0 วิชา
38
33309
เด็กหญิงสุจิตรา   มูลตระกูล 2 1 ขาด  0 วิชา
39
33310
เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ขนะชาติ 2 1 ขาด  0 วิชา
40
33311
เด็กหญิงเอมิกา  ยืนยาว 2 1 ขาด  0 วิชา
41
33312
เด็กชายกิตติพงศ์  คุ้มครอง 2 2 ขาด  0 วิชา
42
33313
เด็กชายชินกรณ์  คำสุข 2 2 ขาด  0 วิชา
43
33314
เด็กชายธนภูมิ  ตองอบ 2 2 ขาด  0 วิชา
44
33315
เด็กชายบวรนันต์  ตะบองทอง 2 2 ขาด  0 วิชา
45
33316
เด็กชายพงศ์ธัช  พลพวก 2 2 ขาด  0 วิชา
46
33317
เด็กชายพัทธดนย์  โคตสีสาย 2 2 ขาด  0 วิชา
47
33318
เด็กชายภานุพงศ์  สอนศรี 2 2 ขาด  0 วิชา
48
33319
เด็กชายสถิตย์  คำผง 2 2 ขาด  0 วิชา
49
33321
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทิมา 2 2 ขาด  0 วิชา
50
33322
เด็กหญิงกัญญา  ศรไชยญาติ 2 2 ขาด  0 วิชา
51
33323
เด็กหญิงกุลนันท์  หมัดขาว 2 2 ขาด  0 วิชา
52
33324
เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่างศิลป์ 2 2 ขาด  0 วิชา
53
33325
เด็กหญิงจิรนันท์  กลมพันธ์ 2 2 ขาด  0 วิชา
54
33326
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้ววงษา 2 2 ขาด  0 วิชา
55
33327
เด็กหญิงชญานิน  แก้วพวงดี 2 2 ขาด  0 วิชา
56
33328
เด็กหญิงฑิตยาพร  สมจันทร์ 2 2 ขาด  0 วิชา
57
33329
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญช่วย 2 2 ขาด  0 วิชา
58
33330
เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลมี 2 2 ขาด  0 วิชา
59
33331
เด็กหญิงธิดารัตน์  พิทักษ์ 2 2 ขาด  0 วิชา
60
33332
เด็กหญิงนิธิพร  ศรีหาเวช 2 2 ขาด  0 วิชา
61
33333
เด็กหญิงนิศมา  หินลาด 2 2 ขาด  0 วิชา
62
33334
เด็กหญิงเบญญาภา  แสนสุขใส 2 2 ขาด  0 วิชา
63
33335
เด็กหญิงปริยาภรณ์  ชาญชัย 2 2 ขาด  0 วิชา
64
33336
เด็กหญิงพัชราภา  รักษาภักดี 2 2 ขาด  0 วิชา
65
33337
เด็กหญิงเพชรลดา  เหล็กเพชร 2 2 ขาด  0 วิชา
66
33338
เด็กหญิงภัณฑิรา  ถิระโคตร 2 2 ขาด  0 วิชา
67
33339
เด็กหญิงมนสิชา  ชมเดช 2 2 ขาด  0 วิชา
68
33340
เด็กหญิงมานิตา  สะเทือน 2 2 ขาด  0 วิชา
69
33341
เด็กหญิงเมธาวี  พรมจารี 2 2 ขาด  0 วิชา
70
33342
เด็กหญิงรัติกานต์  โพธิ์ศรี 2 2 ขาด  0 วิชา
71
33343
เด็กหญิงลักษ์คนาการ  คำแสนหมื่น 2 2 ขาด  0 วิชา
72
33344
เด็กหญิงวนัสนันท์  จักขุพันธ์ 2 2 ขาด  0 วิชา
73
33345
เด็กหญิงศศิธร  วงษ์อนันต์ 2 2 ขาด  0 วิชา
74
33346
เด็กหญิงศิริพร  แซ่พร่าน 2 2 ขาด  0 วิชา
75
33347
เด็กหญิงศิริลักษ์  การะเกษ 2 2 ขาด  0 วิชา
76
33348
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ณูรักษา 2 2 ขาด  0 วิชา
77
33349
เด็กหญิงอติพร  เคารพ 2 2 ขาด  0 วิชา
78
33350
เด็กหญิงอภิชญา  ครองใจ 2 2 ขาด  0 วิชา
79
33351
เด็กหญิงอรพรรณ  อัตพงค์ 2 2 ขาด  0 วิชา
80
33404
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิยะรุ่งบัณฑิต 2 2 ขาด  0 วิชา
81
33352
เด็กชายกิตติพงษ์  สรรพ์โภชน์ 2 3 ขาด  0 วิชา
82
33353
เด็กชายจิรพัฒน์  นาดี 2 3 ขาด  0 วิชา
83
33354
เด็กชายณวัฒน์  นามนัย 2 3 ขาด  0 วิชา
84
33355
เด็กชายภัทรพล  สันทวี 2 3 ขาด  0 วิชา
85
33356
เด็กชายรัตนชัย  ซื่อตรงบูชา 2 3 ขาด  0 วิชา
86
33357
เด็กชายสารกิจ  นาคเขียว 2 3 ขาด  0 วิชา
87
33358
เด็กชายอดิเทพ  ประสงค์ 2 3 ขาด  0 วิชา
88
33359
เด็กชายอภิรักษ์  สีมาวัน 2 3 ขาด  0 วิชา
89
33360
เด็กหญิงกัลยา  ศรแก้ว 2 3 ขาด  0 วิชา
90
33361
เด็กหญิงจิรัฐิพร  ชาติดร 2 3 ขาด  0 วิชา
91
33362
เด็กหญิงเจตปรียา  สินลอย 2 3 ขาด  0 วิชา
92
33363
เด็กหญิงญาณิศา  รัตนะวัน 2 3 ขาด  0 วิชา
93
33364
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิ่งแก้ว 2 3 ขาด  0 วิชา
94
33365
เด็กหญิงณัฐนิชา  ครองชัย 2 3 ขาด  0 วิชา
95
33366
เด็กหญิงณัฐนิชา  ถ่อสูงเนิน 2 3 ขาด  0 วิชา
96
33367
เด็กหญิงนุชนาฏ  กองแก้ว 2 3 ขาด  0 วิชา
97
33368
เด็กหญิงประฑิตตา  บุญสุข 2 3 ขาด  0 วิชา
98
33369
เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ขาว 2 3 ขาด  0 วิชา
99
33370
เด็กหญิงพรลภัส  มากดี 2 3 ขาด  0 วิชา
100
33371
เด็กหญิงพริกรรณ์  พรหมนิ่ม 2 3 ขาด  0 วิชา
101
33372
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชินรัมย์ 2 3 ขาด  0 วิชา
102
33374
เด็กหญิงภัตจิรา  ลาพรมมา 2 3 ขาด  0 วิชา
103
33375
เด็กหญิงรัฐญาภรณ์  สว่างรอบ 2 3 ขาด  0 วิชา
104
33376
เด็กหญิงวรนุช  วงษาบุตร 2 3 ขาด  0 วิชา
105
33377
เด็กหญิงวิภาณี  รวมจิตร 2 3 ขาด  0 วิชา
106
33378
เด็กหญิงวิลาวัณย์  ฉัตรสุวรรณ 2 3 ขาด  0 วิชา
107
33379
เด็กหญิงศตกมล  เสนาภักดิ์ 2 3 ขาด  0 วิชา
108
33381
เด็กหญิงสราวรรณ  ศรีโกศล 2 3 ขาด  0 วิชา
109
33382
เด็กหญิงสุดา  กิ่งก้าน 2 3 ขาด  0 วิชา
110
33383
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศรีบุรินทร์ 2 3 ขาด  0 วิชา
111
33384
เด็กหญิงสุภาพร  เปรียบเทียบ 2 3 ขาด  0 วิชา
112
33385
เด็กหญิงสุวดี  มะณีจันทร์ 2 3 ขาด  0 วิชา
113
33386
เด็กหญิงหทัยชนก  พิมอุทา 2 3 ขาด  0 วิชา
114
33387
เด็กหญิงหทัยภัทร์  คณะเมือง 2 3 ขาด  0 วิชา
115
33388
เด็กหญิงอภิญญา  ทัดเทียม 2 3 ขาด  0 วิชา
116
33389
เด็กหญิงอมรรัตน์  พรหมศักดิ์ 2 3 ขาด  0 วิชา
117
33390
เด็กหญิงอรนันท์  ครองใจ 2 3 ขาด  0 วิชา
118
33391
เด็กหญิงอัญญารัตน์  นามวงค์ 2 3 ขาด  0 วิชา
119
33392
เด็กชายกฤษณพงศ์  ยอดจิต 2 4 ขาด  0 วิชา
120
33393
เด็กชายกิตติพันธ์  อ่อนโส 2 4 ขาด  0 วิชา
121
33394
เด็กชายเจษฎา  นาคินี 2 4 ขาด  0 วิชา
122
33395
เด็กชายชัยบดินทร์  ชัยช่วย 2 4 ขาด  0 วิชา
123
33396
เด็กชายธนบัตร  วันศรี 2 4 ขาด  0 วิชา
124
33397
เด็กชายนิรุจ  สีขาว 2 4 ขาด  0 วิชา
125
33398
เด็กชายภควัต  งาสุ้ย 2 4 ขาด  0 วิชา
126
33399
เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์เกษ 2 4 ขาด  0 วิชา
127
33400
เด็กชายศักดิ์นริทร์  ประทุมทิพย์ 2 4 ขาด  0 วิชา
128
33401
เด็กชายอติกานต์  ลีลา 2 4 ขาด  0 วิชา
129
33402
เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงยา 2 4 ขาด  0 วิชา
130
33403
เด็กหญิงกนิษฐา  ชมเชย 2 4 ขาด  0 วิชา
131
33405
เด็กหญิงขวัญจิรา  อนุมาตย์ 2 4 ขาด  0 วิชา
132
33406
เด็กหญิงคำภีรพรรณ  ทองคำบุตร 2 4 ขาด  0 วิชา
133
33407
เด็กหญิงชลนิชา  เพ็งธรรม 2 4 ขาด  0 วิชา
134
33408
เด็กหญิงโชติกา โฮเซกิ  เวียนวงศ์ 2 4 ขาด  0 วิชา
135
33409
เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ตั้น 2 4 ขาด  0 วิชา
136
33410
เด็กหญิงณภาภัช  เมียละเมตร 2 4 ขาด  0 วิชา
137
33411
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยวัชรเดชา 2 4 ขาด  0 วิชา
138
33412
เด็กหญิงณัฐมล  รุ่งเรือง 2 4 ขาด  0 วิชา
139
33413
เด็กหญิงณัฐสุดา  หอมคำ 2 4 ขาด  0 วิชา
140
33414
เด็กหญิงดวงฤทัย  อินสนอง 2 4 ขาด  0 วิชา
141
33415
เด็กหญิงทิพรดา  อัตพันธ์ 2 4 ขาด  0 วิชา
142
33416
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีนุเคราะห์ 2 4 ขาด  0 วิชา
143
33417
เด็กหญิงนารีรัตน์  พลพวง 2 4 ขาด  0 วิชา
144
33418
เด็กหญิงบัวเพ็ญพุทธ  นันทิทรรภ 2 4 ขาด  0 วิชา
145
33419
เด็กหญิงพรนภัส  ทองประมูล 2 4 ขาด  0 วิชา
146
33420
เด็กหญิงพรพิชญา  ชาลี 2 4 ขาด  0 วิชา
147
33421
เด็กหญิงพิณทองธาร  พลรักษ์ 2 4 ขาด  0 วิชา
148
33422
เด็กหญิงวิชญาพร  สงครามไชย 2 4 ขาด  0 วิชา
149
33423
เด็กหญิงวิมลสิริ  ธำรงวิทยรัตน์ 2 4 ขาด  0 วิชา
150
33424
เด็กหญิงสาวิตรี  เทชะ 2 4 ขาด  0 วิชา
151
33425
เด็กหญิงสุพรรษา  ชมภูพื้น 2 4 ขาด  0 วิชา
152
33426
เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยะสังข์ 2 4 ขาด  0 วิชา
153
33427
เด็กหญิงสุภัสตรา  ศรีสวัสดิ์ 2 4 ขาด  0 วิชา
154
33428
เด็กหญิงอรจิรา  ภักพวง 2 4 ขาด  0 วิชา
155
33429
เด็กหญิงอรสุภา  จารนัย 2 4 ขาด  0 วิชา
156
33430
เด็กหญิงอาทิตญา  ทวี 2 4 ขาด  0 วิชา
157
33431
เด็กหญิงเอวิตรา  พันธ์งาม 2 4 ขาด  0 วิชา
158
33432
เด็กชายกฤษฎา  หัวดอน 2 5 ขาด  0 วิชา
159
33433
เด็กชายจิรเมธ  ห่อทรัพย์ 2 5 ขาด  0 วิชา
160
33435
เด็กชายชิษณุพงค์  แก้วลา 2 5 ขาด  0 วิชา
161
33436
เด็กชายธีรภัทร์  คำศรี 2 5 ขาด  0 วิชา
162
33437
เด็กชายนวพล  วรรณจู 2 5 ขาด  0 วิชา
163
33438
เด็กชายพัฒนพงศ์  เพ็ชรดี 2 5 ขาด  0 วิชา
164
33439
เด็กชายพิรชัย  วรรณทวี 2 5 ขาด  0 วิชา
165
33440
เด็กชายพิราม  ละเลิศ 2 5 ขาด  0 วิชา
166
33441
เด็กชายวิชาวุธ  แก้วคะตา 2 5 ขาด  0 วิชา
167
33442
เด็กชายศรชัย  สาสังข์ 2 5 ขาด  0 วิชา
168
33443
เด็กชายศักดิ์ชัย  ลูกรัตน์ 2 5 ขาด  0 วิชา
169
33444
เด็กชายอดิรุจ  หวานสูงเนิน 2 5 ขาด  0 วิชา
170
33445
เด็กชายอภิรักษ์  เสนาจ 2 5 ขาด  0 วิชา
171
33473
เด็กชายชาติลือชา  ดวงใจ 2 5 ขาด  0 วิชา
172
33518
เด็กชายทินภัทร  หะโท 2 5 ขาด  0 วิชา
173
34801
เด็กชายสุภกิจ  สาลิตุล 2 5 ขาด  0 วิชา
174
33446
เด็กหญิงกฤติมา  ล่ามสมบัติ 2 5 ขาด  0 วิชา
175
33447
เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  เขตสกุล 2 5 ขาด  0 วิชา
176
33448
เด็กหญิงชาลิสา  ประสิทธิ์ 2 5 ขาด  0 วิชา
177
33450
เด็กหญิงฐิติกาล  เครือสิงห์ 2 5 ขาด  0 วิชา
178
33451
เด็กหญิงธรรสินี  วะชิมาเภท 2 5 ขาด  0 วิชา
179
33452
เด็กหญิงนริตา  ปานประชาติ 2 5 ขาด  0 วิชา
180
33453
เด็กหญิงนรีกานต์  ใจสว่าง 2 5 ขาด  0 วิชา
181
33454
เด็กหญิงนันทวดี  พิมาทัย 2 5 ขาด  0 วิชา
182
33455
เด็กหญิงนิตติยา  ยอดศรี 2 5 ขาด  0 วิชา
183
33456
เด็กหญิงนุชวรา  อรรคบุตร 2 5 ขาด  0 วิชา
184
33457
เด็กหญิงบุณยอร  พิมาทัย 2 5 ขาด  0 วิชา
185
33458
เด็กหญิงประเสริฐศรี  สุปัตติ 2 5 ขาด  0 วิชา
186
33459
เด็กหญิงผกามาส  ขอมา 2 5 ขาด  0 วิชา
187
33460
เด็กหญิงพรชนัน  นวลศิริ 2 5 ขาด  0 วิชา
188
33461
เด็กหญิงพรวิภา  ช่างเพ็ชร 2 5 ขาด  0 วิชา
189
33462
เด็กหญิงมนัสนันท์  เย็นจิตโสมนัส 2 5 ขาด  0 วิชา
190
33464
เด็กหญิงวชิราลักษ์  จันทร์สมุด 2 5 ขาด  0 วิชา
191
33465
เด็กหญิงศศิธร  แสงโชติ 2 5 ขาด  0 วิชา
192
33466
เด็กหญิงศศิประภา  ชาติเชื้อ 2 5 ขาด  0 วิชา
193
33467
เด็กหญิงสิราวรรณ  เรือนงาม 2 5 ขาด  0 วิชา
194
33468
เด็กหญิงสุพัตรา  นาพั้ว 2 5 ขาด  0 วิชา
195
33469
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจงาม 2 5 ขาด  0 วิชา
196
33470
เด็กหญิงอินทรา  ระมาย 2 5 ขาด  0 วิชา
197
33471
เด็กหญิงอุไรพร  ดวงแก้ว 2 5 ขาด  0 วิชา
198
34799
เด็กหญิงสุปาญญ์  สุขศิริ 2 5 ขาด  0 วิชา
199
33472
เด็กชายคณิศร  คำผง 2 6 ขาด  0 วิชา
200
33474
เด็กชายณัฐพล  โคตรวงษา 2 6 ขาด  0 วิชา
201
33475
เด็กชายณัฐพัชร์  เทียบเปรียบ 2 6 ขาด  0 วิชา
202
33476
เด็กชายธนากร  สิงขร 2 6 ขาด  0 วิชา
203
33477
เด็กชายนวพรรษ  รัตพันธ์ 2 6 ขาด  0 วิชา
204
33478
เด็กชายปฏิพัทธ์  จามะรีย์ 2 6 ขาด  0 วิชา
205
33479
เด็กชายพัชรพล  เผ่าเพ็ง 2 6 ขาด  0 วิชา
206
33480
เด็กชายพีรพัฒน์  สีดา 2 6 ขาด  0 วิชา
207
33481
เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยสิงห์ 2 6 ขาด  0 วิชา
208
33482
เด็กชายวินัย  จันทิวา 2 6 ขาด  0 วิชา
209
33483
เด็กชายสุวัฒน์  บุญญาสุ 2 6 ขาด  0 วิชา
210
33484
เด็กชายอดิเรก  ประสงค์ 2 6 ขาด  0 วิชา
211
33485
เด็กชายอภิศักดิ์  คำประเสริฐ 2 6 ขาด  0 วิชา
212
33486
เด็กชายอมรเทพ  หาญกลาง 2 6 ขาด  0 วิชา
213
33487
เด็กชายอานัติ  กอน้อย 2 6 ขาด  0 วิชา
214
33488
เด็กหญิงกนกพร  แย้มสุนทร 2 6 ขาด  0 วิชา
215
33489
เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญเพ็ง 2 6 ขาด  0 วิชา
216
33491
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญรักษา 2 6 ขาด  0 วิชา
217
33492
เด็กหญิงชนัญชิตา  ปิ่นคล้าย 2 6 ขาด  0 วิชา
218
33493
เด็กหญิงฑิมพิกา  สรรพสาร 2 6 ขาด  0 วิชา
219
33494
เด็กหญิงธันยกานต์  อำพันธ์ 2 6 ขาด  0 วิชา
220
33495
เด็กหญิงนันทิชา  สุโสภา 2 6 ขาด  0 วิชา
221
33496
เด็กหญิงนิภาพร  ลาประวัติ 2 6 ขาด  0 วิชา
222
33497
เด็กหญิงเนตรนรินทร์  พนม 2 6 ขาด  0 วิชา
223
33498
เด็กหญิงเบญญาภา  นามวงศ์ 2 6 ขาด  0 วิชา
224
33499
เด็กหญิงปณิดา  ศรีปัญญา 2 6 ขาด  0 วิชา
225
33500
เด็กหญิงปนัดดา  กันชัย 2 6 ขาด  0 วิชา
226
33501
เด็กหญิงปัทมาพร  วงวารี 2 6 ขาด  0 วิชา
227
33502
เด็กหญิงพจมาน  สืบสา 2 6 ขาด  0 วิชา
228
33503
เด็กหญิงภัทรพร  ต้นทองดี 2 6 ขาด  0 วิชา
229
33504
เด็กหญิงมณฑิรา  นิวาท 2 6 ขาด  0 วิชา
230
33505
เด็กหญิงเมธีญา  มณีรัตน์ 2 6 ขาด  0 วิชา
231
33506
เด็กหญิงยิ่งนรา  ไชยภักดี 2 6 ขาด  0 วิชา
232
33507
เด็กหญิงแวววัน  บัวจูม 2 6 ขาด  0 วิชา
233
33508
เด็กหญิงสิริวิภา  ศรีมงคล 2 6 ขาด  0 วิชา
234
33509
เด็กหญิงสุชาวลี  ชาดทอง 2 6 ขาด  0 วิชา
235
33510
เด็กหญิงอรุชา  จันทร์ผ่อง 2 6 ขาด  0 วิชา
236
33511
เด็กหญิงอัญชลี  กฤษฏาชาตรี 2 6 ขาด  0 วิชา
237
33587
เด็กหญิงสิรนยา  แม่นทอง 2 6 ขาด  0 วิชา
238
34806
เด็กหญิงปทิตตา  การะเกษ 2 6 ขาด  0 วิชา
239
33512
เด็กชายกฤษฎา  เสาร์แพง 2 7 ขาด  0 วิชา
240
33513
เด็กชายกลทีป์  ตาศรี 2 7 ขาด  0 วิชา
241
33514
เด็กชายคมสัน  วันอังคาร 2 7 ขาด  0 วิชา
242
33515
เด็กชายจรัญ  คณะวาปี 2 7 ขาด  0 วิชา
243
33516
เด็กชายชาญชัย  อินตะนัย 2 7 ขาด  0 วิชา
244
33517
เด็กชายทยาวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ 2 7 ขาด  0 วิชา
245
33519
เด็กชายธนกฤษฎ์  โคตรชัย 2 7 ขาด  0 วิชา
246
33520
เด็กชายธนพนธ์  บุตรสมาน 2 7 ขาด  0 วิชา
247
33521
เด็กชายธนวัฒน์  เงาศรี 2 7 ขาด  0 วิชา
248
33522
เด็กชายศรายุทธ  บรรเทา 2 7 ขาด  0 วิชา
249
33523
เด็กชายสรศักดิ์  ไชยโพธิ์ 2 7 ขาด  0 วิชา
250
33524
เด็กชายอดิเทพ  เกมชัยภูมิ 2 7 ขาด  0 วิชา
251
33525
เด็กชายอัมรินทร์  กิ่งทวยหาญ 2 7 ขาด  0 วิชา
252
33526
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  กระเสียน 2 7 ขาด  0 วิชา
253
33606
เด็กชายเวหา  ทาตะวัตร 2 7 ขาด  0 วิชา
254
34029
เด็กชายรฐนัันท์  วสุนันท์ 2 7 ขาด  0 วิชา
255
33527
เด็กหญิงคุณัชญา  ดิษเจริญ 2 7 ขาด  0 วิชา
256
33528
เด็กหญิงจริยา  สายเบาะ 2 7 ขาด  0 วิชา
257
33530
เด็กหญิงชนกพร  ศรีวงษ์ 2 7 ขาด  0 วิชา
258
33531
เด็กหญิงณภัทรยดา  บุญชิด 2 7 ขาด  0 วิชา
259
33532
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ผิวบาง 2 7 ขาด  0 วิชา
260
33533
เด็กหญิงธนาภา  ประชาริโก 2 7 ขาด  0 วิชา
261
33534
เด็กหญิงธารทิพย์   คณะนา 2 7 ขาด  0 วิชา
262
33535
เด็กหญิงนิตยาพร  เริงนิรันดร์ 2 7 ขาด  0 วิชา
263
33536
เด็กหญิงปริยากร  หอมดวงศรี 2 7 ขาด  0 วิชา
264
33537
เด็กหญิงพลอยใส  สายแวว 2 7 ขาด  0 วิชา
265
33538
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิมพ์น้อย 2 7 ขาด  0 วิชา
266
33539
เด็กหญิงพิยดา  ปัจเวก 2 7 ขาด  0 วิชา
267
33540
เด็กหญิงภัทธิยา  วงศรีแก้ว 2 7 ขาด  0 วิชา
268
33541
เด็กหญิงภัทรชนก  ผ่องราษี 2 7 ขาด  0 วิชา
269
33542
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  บุญธรรม 2 7 ขาด  0 วิชา
270
33543
เด็กหญิงวรกมล  วงค์พุฒ 2 7 ขาด  0 วิชา
271
33544
เด็กหญิงวรรณษา  จันทร์ขันตี 2 7 ขาด  0 วิชา
272
33545
เด็กหญิงวิชุดา  พงษ์สวัสดิ์ 2 7 ขาด  0 วิชา
273
33546
เด็กหญิงศยามล  ดาวสุก 2 7 ขาด  0 วิชา
274
33547
เด็กหญิงศุภนุช  พรำนัก 2 7 ขาด  0 วิชา
275
33548
เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทวัน 2 7 ขาด  0 วิชา
276
33549
เด็กหญิงสุกัญญา  บุญล้ำ 2 7 ขาด  0 วิชา
277
33550
เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญญาวัน 2 7 ขาด  0 วิชา
278
33551
เด็กหญิงอาทิตยา  ชินวิวัฒนชัยกุล 2 7 ขาด  0 วิชา
279
34803
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ร่าเริง 2 7 ขาด  0 วิชา
280
34815
เด็กหญิงกนกรดา  กอบุตร 2 7 ขาด  0 วิชา
281
33552
เด็กชายเข็มทัศน์  พันทอง 2 8 ขาด  0 วิชา
282
33553
เด็กชายคงลักษณ์  จ่าไธสง 2 8 ขาด  0 วิชา
283
33554
เด็กชายณัฎฐนิธิ  อินทจร 2 8 ขาด  0 วิชา
284
33555
เด็กชายดุลยวัต  เบ้ามา 2 8 ขาด  0 วิชา
285
33556
เด็กชายธรกร  ทานะมัย 2 8 ขาด  0 วิชา
286
33557
เด็กชายปรีดี  ศรีโทน 2 8 ขาด  0 วิชา
287
33558
เด็กชายพัชรพล  เกยมาศ 2 8 ขาด  0 วิชา
288
33560
เด็กชายรวิศวงษ์  จันทร์กระจ่าง 2 8 ขาด  0 วิชา
289
33561
เด็กชายวิทวัฒน์  อุดมพันธ์ 2 8 ขาด  0 วิชา
290
33562
เด็กชายสรวิชญ์  วงศ์บุดดี 2 8 ขาด  0 วิชา
291
33563
เด็กชายอนุภัทร  แซ่ตง 2 8 ขาด  0 วิชา
292
33564
เด็กหญิงกนกลักษณ์  อ่อมแก้ว 2 8 ขาด  0 วิชา
293
33565
เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำพันธ์ 2 8 ขาด  0 วิชา
294
33566
เด็กหญิงจารุวรรณ  สารแสง 2 8 ขาด  0 วิชา
295
33567
เด็กหญิงจิดาภา  โสนาคา 2 8 ขาด  0 วิชา
296
33568
เด็กหญิงจิราพร  มูลเสนา 2 8 ขาด  0 วิชา
297
33569
เด็กหญิงชญาดา  ธูปสกุล 2 8 ขาด  0 วิชา
298
33571
เด็กหญิงณัฐธยาน์  วันดี 2 8 ขาด  0 วิชา
299
33572
เด็กหญิงดวงนภา  พิมพ์พัฒน์ 2 8 ขาด  0 วิชา
300
33573
เด็กหญิงนภัสรา  ขันตรี 2 8 ขาด  0 วิชา
301
33574
เด็กหญิงนัฐพร  เคารพ 2 8 ขาด  0 วิชา
302
33575
เด็กหญิงนันธิดา  คำแพงจีน 2 8 ขาด  0 วิชา
303
33576
เด็กหญิงเบญญาภา  โตเรสบาบิโลเนีย 2 8 ขาด  0 วิชา
304
33577
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิทธไชย 2 8 ขาด  0 วิชา
305
33579
เด็กหญิงเพชรลดา  มะณี 2 8 ขาด  0 วิชา
306
33580
เด็กหญิงฟาติมา  ดวงมาลา 2 8 ขาด  0 วิชา
307
33581
เด็กหญิงภัทรวดี  หงษ์ชื่น 2 8 ขาด  0 วิชา
308
33582
เด็กหญิงภัทรศยา  กันเทพา 2 8 ขาด  0 วิชา
309
33583
เด็กหญิงมนัสนันท์  สูงสุด 2 8 ขาด  0 วิชา
310
33584
เด็กหญิงลภัสรดา  กินรา 2 8 ขาด  0 วิชา
311
33585
เด็กหญิงวชิราภรณ์  โตมร 2 8 ขาด  0 วิชา
312
33586
เด็กหญิงวิภาวี  สุระชาติ 2 8 ขาด  0 วิชา
313
33588
เด็กหญิงสุฐิดา  ศรีมาคำ 2 8 ขาด  0 วิชา
314
33589
เด็กหญิงอรกัญญา  สายแวว 2 8 ขาด  0 วิชา
315
33590
เด็กหญิงอรจิรา  จันทะศิลา 2 8 ขาด  0 วิชา
316
33591
เด็กหญิงอาทิตยา  พันสาย 2 8 ขาด  0 วิชา
317
33616
เด็กหญิงชาคริยา  อ้วนคำภา 2 8 ขาด  0 วิชา
318
33662
เด็กหญิงรมิตา  ราษี 2 8 ขาด  0 วิชา
319
33669
เด็กหญิงแสนเสน่ห์  สินศิริ 2 8 ขาด  0 วิชา
320
33592
เด็กชายกฤษฎา  คำมาโฮม 2 9 ขาด  0 วิชา
321
33593
เด็กชายคณากร  ขุขันธ์เขต 2 9 ขาด  0 วิชา
322
33594
เด็กชายจักรินทร์  เชื่อชัย 2 9 ขาด  0 วิชา
323
33595
เด็กชายเจษฎา  พรมลา 2 9 ขาด  0 วิชา
324
33596
เด็กชายธนกฤต  รัตนะวัน 2 9 ขาด  0 วิชา
325
33597
เด็กชายธรณ์เทพ  จันทร 2 9 ขาด  0 วิชา
326
33598
เด็กชายธีรินทร์  สราญรมย์ 2 9 ขาด  0 วิชา
327
33599
เด็กชายนพรัตน์  คำจุ่น 2 9 ขาด  0 วิชา
328
33600
เด็กชายพรภวิษย์  โพธิ์ชัยนนท์ 2 9 ขาด  0 วิชา
329
33601
เด็กชายภัทรพงศ์  ดาวไสย์ 2 9 ขาด  0 วิชา
330
33602
เด็กชายภาณ  อินทรโสม 2 9 ขาด  0 วิชา
331
33603
เด็กชายวัชระชัย  ไชยพงศ์ 2 9 ขาด  0 วิชา
332
33604
เด็กชายวีรยุทธ  คะนอง 2 9 ขาด  0 วิชา
333
33605
เด็กชายวีรวัฒน์  แก้วสง่า 2 9 ขาด  0 วิชา
334
33607
เด็กชายศิรวิทย์  นามวงศ์ 2 9 ขาด  0 วิชา
335
33608
เด็กชายสิรวิทย์  โคตรสาลี 2 9 ขาด  0 วิชา
336
33609
เด็กชายสุปวีร์  จันทานิตย์ 2 9 ขาด  0 วิชา
337
33610
เด็กชายอนุชา  กุลบุตร 2 9 ขาด  0 วิชา
338
33611
เด็กหญิงกชการ  ยิ่งชาติ 2 9 ขาด  0 วิชา
339
33612
เด็กหญิงกรองทอง  บัวทอง 2 9 ขาด  0 วิชา
340
33613
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สีดา 2 9 ขาด  0 วิชา
341
33614
เด็กหญิงชนัญชิดา  กิ่งทะวงษ์ 2 9 ขาด  0 วิชา
342
33615
เด็กหญิงชลธิชา  โชชื่น 2 9 ขาด  0 วิชา
343
33617
เด็กหญิงณัฐณิชา  สินไชย 2 9 ขาด  0 วิชา
344
33618
เด็กหญิงนันทิดา  บัวงาม 2 9 ขาด  0 วิชา
345
33619
เด็กหญิงประติภา  คำเสนาะ 2 9 ขาด  0 วิชา
346
33620
เด็กหญิงปราณปริยา  กุลวิลัย 2 9 ขาด  0 วิชา
347
33621
เด็กหญิงผกายมาศ  สารภาพ 2 9 ขาด  0 วิชา
348
33622
เด็กหญิงพัชรี  นิยมวงศ์ 2 9 ขาด  0 วิชา
349
33623
เด็กหญิงแพรวผกา  ส่องศรี 2 9 ขาด  0 วิชา
350
33624
เด็กหญิงแพรวา  บัวผัน 2 9 ขาด  0 วิชา
351
33625
เด็กหญิงรวิวรรณ  ปิดตาฝ้าย 2 9 ขาด  0 วิชา
352
33626
เด็กหญิงรสรินทร์  สุวรรณะ 2 9 ขาด  0 วิชา
353
33627
เด็กหญิงวิริยดา  ยอดยศ 2 9 ขาด  0 วิชา
354
33628
เด็กหญิงวิริยา  ละมูล 2 9 ขาด  0 วิชา
355
33629
เด็กหญิงสุชานาฎ  วงค์งาม 2 9 ขาด  0 วิชา
356
33630
เด็กหญิงอนุธิดา  อุทชา 2 9 ขาด  0 วิชา
357
33701
เด็กหญิงวิมลทิญา  อนุไวยา 2 9 ขาด  0 วิชา
358
33702
เด็กหญิงศิริพัฒน์  รัตนา 2 9 ขาด  0 วิชา
359
33745
เด็กหญิงอภิรดี   ยงเจริญ 2 9 ขาด  0 วิชา
360
33632
เด็กชายเชิดพงศ์  ชินชัย 2 10 ขาด  0 วิชา
361
33633
เด็กชายฐากูร  ปุณประวัติ 2 10 ขาด  0 วิชา
362
33634
เด็กชายฐาปกรณ์  ต้นงอ 2 10 ขาด  0 วิชา
363
33635
เด็กชายณัฐปภัสร์  แก่นทิพย์ 2 10 ขาด  0 วิชา
364
33636
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วไพรวัน 2 10 ขาด  0 วิชา
365
33637
เด็กชายธณณัญฐ์  สุวรรณกูฏ 2 10 ขาด  0 วิชา
366
33638
เด็กชายธนภูมิ  ศรเพชร 2 10 ขาด  0 วิชา
367
33639
เด็กชายธัชกร  มณีวรรณ 2 10 ขาด  0 วิชา
368
33640
เด็กชายนัฐวุฒิ  เรืองเดช 2 10 ขาด  0 วิชา
369
33641
เด็กชายพงศกร  ศาลาน้อย 2 10 ขาด  0 วิชา
370
33642
เด็กชายพัทวานิช  ทิมา 2 10 ขาด  0 วิชา
371
33643
เด็กชายพัสกร  ประจันทร์ 2 10 ขาด  0 วิชา
372
33644
เด็กชายภาณุ  วงษ์ทอง 2 10 ขาด  0 วิชา
373
33645
เด็กชายภาสกรณ์  สมเพ็ชร 2 10 ขาด  0 วิชา
374
33646
เด็กชายเมธาสิทธิ์  งามแสง 2 10 ขาด  0 วิชา
375
33647
เด็กชายศิวกร  เพชรสุริยวงศ์ 2 10 ขาด  0 วิชา
376
33648
เด็กชายอภิรักษ์  ทองพูล 2 10 ขาด  0 วิชา
377
33649
เด็กชายอมรเทพ  ทาบรรหาร 2 10 ขาด  0 วิชา
378
33798
เด็กชายธนากร  แก้วยงค์ 2 10 ขาด  0 วิชา
379
33650
เด็กหญิงกฤติมา  เที่ยงทัศน์ 2 10 ขาด  0 วิชา
380
33651
เด็กหญิงกะรัตเพชร  ไชยบัว 2 10 ขาด  0 วิชา
381
33652
เด็กหญิงกัญญาพร  ธนะฤกษ์ 2 10 ขาด  0 วิชา
382
33653
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลากรณ์ 2 10 ขาด  0 วิชา
383
33654
เด็กหญิงกำไรทอง  ขานะโล 2 10 ขาด  0 วิชา
384
33655
เด็กหญิงจิราภา  ฝั่งทะเล 2 10 ขาด  0 วิชา
385
33656
เด็กหญิงชญานี  บุญเจริญ 2 10 ขาด  0 วิชา
386
33657
เด็กหญิงชลธิชา  ชอบมาก 2 10 ขาด  0 วิชา
387
33658
เด็กหญิงฐิติพร  ปุยวงค์ 2 10 ขาด  0 วิชา
388
33659
เด็กหญิงธมลวรรณ  แสงกล้า 2 10 ขาด  0 วิชา
389
33660
เด็กหญิงนริตา  คูณสุข 2 10 ขาด  0 วิชา
390
33661
เด็กหญิงพรรษา  อินทะพันธ์ 2 10 ขาด  0 วิชา
391
33663
เด็กหญิงศรินดา  แก้วมูล 2 10 ขาด  0 วิชา
392
33664
เด็กหญิงศศิธร  อ่อนจันทร์ 2 10 ขาด  0 วิชา
393
33665
เด็กหญิงศศิประภา  สาลี 2 10 ขาด  0 วิชา
394
33666
เด็กหญิงศิริรัตน์  ขันพันธ์ 2 10 ขาด  0 วิชา
395
33667
เด็กหญิงสิฏฐวลี  ลายทอง 2 10 ขาด  0 วิชา
396
33668
เด็กหญิงสิรินภา  กุลแก้ว 2 10 ขาด  0 วิชา
397
33670
เด็กหญิงอนุธิดา  นาราช 2 10 ขาด  0 วิชา
398
33671
เด็กหญิงอินทิรา  ภูมิแกดำ 2 10 ขาด  0 วิชา
399
33733
เด็กหญิงชญานุท  บุญประดิษฐ 2 10 ขาด  0 วิชา
400
33672
เด็กชายกวีวัฒน์  พื้นสวรรค์ 2 11 ขาด  0 วิชา
401
33673
เด็กชายกิตติศักดิ์  เกษกรณ์ 2 11 ขาด  0 วิชา
402
33674
เด็กชายชัยวัฒน์  สาวันดี 2 11 ขาด  0 วิชา
403
33675
เด็กชายณัฐกิตต์  สุภะเกษ 2 11 ขาด  0 วิชา
404
33676
เด็กชายธนโชติ  สายโท 2 11 ขาด  0 วิชา
405
33677
เด็กชายธนิน  สุระชาติ 2 11 ขาด  0 วิชา
406
33678
เด็กชายนครินทร์  แววพุก 2 11 ขาด  0 วิชา
407
33679
เด็กชายนนทวัฒน์  ยุบลชิตร 2 11 ขาด  0 วิชา
408
33681
เด็กชายพงศกร  เป้งทอง 2 11 ขาด  0 วิชา
409
33682
เด็กชายพัชรพล  ไมตรีพันธ์ 2 11 ขาด  0 วิชา
410
33685
เด็กชายรัชชานนท์  บุญมาก 2 11 ขาด  0 วิชา
411