-:- ADMIN -:-
ค้นหา : เลขประจำตัว
#
เลขประจำตัว
ชื่อ
ช้ัน
ห้อง
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
#
1
30843
นายชิษณุชา  อำไพ 6 1 ขาด  4 วิชา
2
30844
นายเชิดชูตระกูล  ภูมลี 6 1 ขาด  4 วิชา
3
30847
นายเทวฤทธิ์  แจ่มเชื้อ 6 1 ขาด  4 วิชา
4
30849
นายปรัชญา  สานทอง 6 1 ขาด  4 วิชา
5
30891
นายกีรติกร  ทิพมาตย์ 6 1 ขาด  4 วิชา
6
30894
นายขุนแผน  ทรงทัน 6 1 ขาด  4 วิชา
7
30902
นายธีรเมธ  ธนเกียรติเดชา 6 1 ขาด  4 วิชา
8
30905
นายเพชรายุธ  สีนวน 6 1 ขาด  4 วิชา
9
30993
นายจิตรกร  แก่นจันทร์ 6 1 ขาด  4 วิชา
10
31344
นายสุทธิชัย  ท้าวคำวงษ์ 6 1 ขาด  4 วิชา
11
31521
นายพันสธร  ยอดสิงห์ 6 1 ขาด  4 วิชา
12
33890
นายเชิดธวัช  บุญสร้อย 6 1 ขาด  4 วิชา
13
33891
นายภานุเดช  ภาษี 6 1 ขาด  4 วิชา
14
33892
นายมินธาดา  ปัทมะ 6 1 ขาด  4 วิชา
15
33894
นายอาทิตย์  สิงห์เสน 6 1 ขาด  4 วิชา
16
33898
นายเกียรติศักดิ์  พันนา 6 1 ขาด  4 วิชา
17
30855
นางสาวกมลชนก  สุทธิสนธิ์ 6 1 ขาด  4 วิชา
18
30860
นางสาวชนนิกานต์  ศรีสุข 6 1 ขาด  4 วิชา
19
30866
นางสาวปณิชา  เครือทอง 6 1 ขาด  4 วิชา
20
30868
นางสาวธัญญสรณ์  โพธิ์ทองไส 6 1 ขาด  4 วิชา
21
30869
นางสาวธัญธร  ตะบองทอง 6 1 ขาด  4 วิชา
22
30870
นางสาวธิดารัตน์  ไผ่เลี้ยง 6 1 ขาด  4 วิชา
23
30874
นางสาวบุษบา  เบ้างาม 6 1 ขาด  4 วิชา
24
30875
นางสาวฝันธิดา  จันทวารี 6 1 ขาด  4 วิชา
25
30878
นางสาวเพชรมณี  สีเหลือง 6 1 ขาด  4 วิชา
26
30882
นางสาวรัฐถยา  กุมภรรณ์ 6 1 ขาด  4 วิชา
27
30884
นางสาวศศิกานต์  ทองเหลือ 6 1 ขาด  4 วิชา
28
30921
นางสาวพิมลภา  บุญหมั้น 6 1 ขาด  4 วิชา
29
30923
นางสาวภัทราพร  จุลทัศน์ 6 1 ขาด  4 วิชา
30
30924
นางสาวมัลลิกา  บัวสด 6 1 ขาด  4 วิชา
31
30939
นางสาวอารีรัตน์  รังกระโทก 6 1 ขาด  4 วิชา
32
30986
นางสาวสุดารัตน์  วันสุข 6 1 ขาด  4 วิชา
33
31024
นางสาวพชรกมล  กันเทพา 6 1 ขาด  4 วิชา
34
31029
นางสาวมณีรัตน์  อินทนู 6 1 ขาด  4 วิชา
35
31034
นางสาวสุนิสา  กันไชยชาติ 6 1 ขาด  4 วิชา
36
31039
นางสาวอารดา  แก้วรักษา 6 1 ขาด  4 วิชา
37
33895
นางสาวปณัชดา  กันไชยชาติ 6 1 ขาด  4 วิชา
38
33896
นางสาววโรชา  ดีดวงพันธ์ 6 1 ขาด  4 วิชา
39
33897
นางสาวนิศารัตน์  ปูราสะกา 6 1 ขาด  4 วิชา
40
30841
นายกิตติภพ  แก้วอุดม 6 2 ขาด  4 วิชา
41
30845
นายณัฐพงศ์  ม่วงปาน 6 2 ขาด  4 วิชา
42
30846
นายคเณศร์  พิพิธ 6 2 ขาด  4 วิชา
43
30848
นายธนกร  ละเลิศ 6 2 ขาด  4 วิชา
44
30850
นายภูไพรินทร์  กระแสโสม 6 2 ขาด  4 วิชา
45
30851
นายยงยศ  ดอกดวง 6 2 ขาด  4 วิชา
46
30852
นายวัชระพงษ์  ศิริชนะ 6 2 ขาด  4 วิชา
47
30864
นายณัฐดนัย  ทำนุ 6 2 ขาด  4 วิชา
48
30893
นายขวัญเมือง  จิยิพงศ์ 6 2 ขาด  4 วิชา
49
30907
นายภัคพล  เถาว์ทุมมา 6 2 ขาด  4 วิชา
50
30910
นายอริญชย์  สุภาชาติ 6 2 ขาด  4 วิชา
51
30945
นายจิรพัฒน์  ทองคำวัน 6 2 ขาด  4 วิชา
52
30948
นายธนาวุฒิ  แวงวรรณ์ 6 2 ขาด  4 วิชา
53
31041
นายกฤษณะ  ไชยพิมูล 6 2 ขาด  4 วิชา
54
33261
นายภคพล  ยอดสิงห์ 6 2 ขาด  4 วิชา
55
33899
นายชาติชาย  เมาหวล 6 2 ขาด  4 วิชา
56
33900
นายชูศักดิ์  ยวนพันธ์ 6 2 ขาด  4 วิชา
57
33901
นายณพนัสชัย  อุ่นทรัพย์ 6 2 ขาด  4 วิชา
58
33902
นายณัฐธร  กันทอง 6 2 ขาด  4 วิชา
59
33904
นายสุทธิรักษ์  โสภี 6 2 ขาด  4 วิชา
60
33905
นายอมรเทพ  อ่อนผิว 6 2 ขาด  4 วิชา
61
30592
นางสาววริทยา  ตั้งพูนผลสวัสดิ์ 6 2 ขาด  4 วิชา
62
30854
นางสาวกนกวรรณ  เจือกโว้น 6 2 ขาด  4 วิชา
63
30856
นางสาวกรุณาพร  ก๋าแก่น 6 2 ขาด  4 วิชา
64
30858
นางสาวจิราภรณ์  ไชยปัญหา 6 2 ขาด  4 วิชา
65
30862
นางสาวชนิตา  ปี่ทอง 6 2 ขาด  4 วิชา
66
30871
นางสาวนริศรา  สินชู 6 2 ขาด  4 วิชา
67
30872
นางสาวนาฏยา  ปิ่นลา 6 2 ขาด  4 วิชา
68
30877
นางสาวพิยะดา  พงษ์วัน 6 2 ขาด  4 วิชา
69
30919
นางสาวพรชิตา  ครองเชื้อ 6 2 ขาด  4 วิชา
70
30920
นางสาวพรนิชา  บูชาพันธ์ 6 2 ขาด  4 วิชา
71
30937
นางสาวอรดา  ฝาใต้ 6 2 ขาด  4 วิชา
72
30952
นางสาวเปรมวดี  ครองยุติ 6 2 ขาด  4 วิชา
73
31026
นางสาวพิมพ์วิภา  ป้องกัน 6 2 ขาด  4 วิชา
74
31260
นางสาวฐิติยา  รัตวาลย์ 6 2 ขาด  4 วิชา
75
31470
นางสาวชนชนก  สีหาบุตร 6 2 ขาด  4 วิชา
76
33906
นางสาวกิติยา  บุญไฮ้ 6 2 ขาด  4 วิชา
77
33907
นางสาวญาณิศา  พงษ์วัน 6 2 ขาด  4 วิชา
78
33908
นางสาวปณัฐดา  ศรีรักษา 6 2 ขาด  4 วิชา
79
33909
นางสาวพิกุล  มานพ 6 2 ขาด  4 วิชา
80
30899
นายธนากร  ภูนุพา 6 3 ขาด  4 วิชา
81
30908
นายวัชรศักดิ์  สาสังข์ 6 3 ขาด  4 วิชา
82
31001
นายภัทรพล  หนองเหล็ก 6 3 ขาด  4 วิชา
83
31002
นายภูมิภัทร  ชัยนอก 6 3 ขาด  4 วิชา
84
31004
นายศุภวิชญ์  ดุษฎีกุล 6 3 ขาด  4 วิชา
85
31109
นายอโนชา  มีพันธ์ 6 3 ขาด  4 วิชา
86
31233
นายเกริกเกียรติ  โยธี 6 3 ขาด  4 วิชา
87
31343
นายศุภกิจ  ประดับศรี 6 3 ขาด  4 วิชา
88
31678
นายเสฏฐวุฒิ  ทิพย์สมบัติวงศ์ 6 3 ขาด  4 วิชา
89
33910
นายชณุท  พรหมแก้ว 6 3 ขาด  4 วิชา
90
33911
นายวันมาฆะ  บัวทุม 6 3 ขาด  3 วิชา
91
33912
นายอดิศักดิ์  สุโสภา 6 3 ขาด  4 วิชา
92
30883
นางสาววิมุตติยา  ระกำ 6 3 ขาด  4 วิชา
93
30914
นางสาวทวีนันท์  ไทรย้อย 6 3 ขาด  4 วิชา
94
30922
นางสาวภัทรสุดา  มั่นชาติ 6 3 ขาด  4 วิชา
95
30934
นางสาวสิริพรรษา  ไผ่แก้ว 6 3 ขาด  4 วิชา
96
30938
นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ฤทธิ์รุ่ง 6 3 ขาด  4 วิชา
97
30959
นางสาวกฤตชญา  รอยแก้ว 6 3 ขาด  4 วิชา
98
30963
นางสาวจิตรา  จำปารัตน์ 6 3 ขาด  4 วิชา
99
30980
นางสาววริศรา  แดนประกรณ์ 6 3 ขาด  4 วิชา
100
30987
นางสาวสุปรียา  แก้วสาลี 6 3 ขาด  4 วิชา
101
30988
นางสาวสุพัตรา  บุตราช 6 3 ขาด  4 วิชา
102
31008
นางสาวกัญญาณัฐ  คำจันตา 6 3 ขาด  4 วิชา
103
31010
นางสาวชลธิชา  จันทร์หอม 6 3 ขาด  4 วิชา
104
31016
นางสาวทิพธิดา  พรหมจันทร์ 6 3 ขาด  4 วิชา
105
31071
นางสาวฐิตินันท์  กาลพัฒน์ 6 3 ขาด  4 วิชา
106
31122
นางสาวใบเงิน  ปรุงนา 6 3 ขาด  4 วิชา
107
31259
นางสาวญาณีกร  ทองเต็ม 6 3 ขาด  4 วิชา
108
31264
นางสาวนิติลักษณ์  สะอาด 6 3 ขาด  4 วิชา
109
31271
นางสาวมลสุฎา  ดวงมาลา 6 3 ขาด  4 วิชา
110
31275
นางสาววัชรินทร์  ประสิทธิ์ 6 3 ขาด  4 วิชา
111
31279
นางสาวกรรทิมา  อร่ามเรือง 6 3 ขาด  4 วิชา
112
31324
นางสาวโสรญา  โพธิ์ศรีทอง 6 3 ขาด  4 วิชา
113
31444
นางสาวขนิษฐา  กลิ่นพยอม 6 3 ขาด  4 วิชา
114
31510
นางสาวศิริวรรณ  แก้วมูล 6 3 ขาด  4 วิชา
115
33913
นางสาวกมลวรรณ  ถุงจันทร์ 6 3 ขาด  4 วิชา
116
33916
นางสาวปิยะณัฐ  ดวงเนตร 6 3 ขาด  4 วิชา
117
33917
นางสาววารุณี  ศรีบุรี 6 3 ขาด  4 วิชา
118
30892
นายเกียรติภูมิ  ภูภักดี 6 4 ขาด  4 วิชา
119
30947
นายฉัตรพล  จูมสีมา 6 4 ขาด  4 วิชา
120
30950
นายประกาศิต  แทนเครือ 6 4 ขาด  4 วิชา
121
30991
นายกฤษณะ  บุสภาค 6 4 ขาด  4 วิชา
122
31000
นายพิทวัส  จำบัวขาว 6 4 ขาด  4 วิชา
123
31005
นายสิรวิชญ์  แสงแปลง 6 4 ขาด  4 วิชา
124
31042
นายกฤษฎา  สุวรรณคำ 6 4 ขาด  4 วิชา
125
31056
นายวิศิษฎ์  หอมคำ 6 4 ขาด  4 วิชา
126
31101
นายพงศกร  วงษ์อนันต์ 6 4 ขาด  3 วิชา
127
31153
นายศรัณย์ภัทร  จันทร์พูล 6 4 ขาด  4 วิชา
128
31295
นายวิทยา  คงสิม 6 4 ขาด  4 วิชา
129
33918
นายกันทรชัย  ครองยุทธ 6 4 ขาด  4 วิชา
130
30879
นางสาวไพลิน  เหลาสิงห์ 6 4 ขาด  4 วิชา
131
30912
นางสาวกัญญาพัชร  ผึ่งผาย 6 4 ขาด  4 วิชา
132
30913
นางสาวณัฏฐ์นรี  มะโนรา 6 4 ขาด  4 วิชา
133
30926
นางสาวรัตติกาล  โคตรวงค์ 6 4 ขาด  4 วิชา
134
30927
นางสาวรัตนาวลี  โตนัน 6 4 ขาด  4 วิชา
135
30928
นางสาวรินรดา  บุญมาปัด 6 4 ขาด  4 วิชา
136
30930
นางสาวศรุตา  สายแวว 6 4 ขาด  4 วิชา
137
30958
นางสาวกนกวรรณ  บรรเทา 6 4 ขาด  4 วิชา
138
30962
นางสาวขวัญชนก  หอมทรง 6 4 ขาด  4 วิชา
139
30974
นางสาวพิชชานันท์  อาจชัยธร 6 4 ขาด  4 วิชา
140
30979
นางสาววรรณนิสา  จามะรีย์ 6 4 ขาด  4 วิชา
141
30989
นางสาวสุภิญญา  สมดอกแก้ว 6 4 ขาด  4 วิชา
142
31031
นางสาวศศิกานต์  นันทะนนท์ 6 4 ขาด  4 วิชา
143
31036
นางสาวสุวิมล  พันธ์สวัสดิ์ 6 4 ขาด  4 วิชา
144
31136
นางสาวอารียา  ทองสุข 6 4 ขาด  4 วิชา
145
31208
นางสาวฐิมาพร  วิลา 6 4 ขาด  4 วิชา
146
31230
นางสาวอภิสรา  ทานะมัย 6 4 ขาด  4 วิชา
147
31317
นางสาววรารี  พงษ์วรรณ 6 4 ขาด  4 วิชา
148
33919
นางสาวกัญจนวัชร  หิรัญชนะสิทธิ์ 6 4 ขาด  4 วิชา
149
33920
นางสาวจันทร์จิรา  อุสาหะ 6 4 ขาด  4 วิชา
150
33921
นางสาวจิราภรณ์  วงศ์ใหญ่ 6 4 ขาด  4 วิชา
151
33922
นางสาววาสนา  ชาภักดี 6 4 ขาด  4 วิชา
152
33923
นางสาวสุทัตตา  แก้วเปี้ย 6 4 ขาด  4 วิชา
153
33924
นางสาวสุธิดา  บุญเกลี้ยง 6 4 ขาด  4 วิชา
154
33925
นางสาวสุนิสสา  ภาษี 6 4 ขาด  4 วิชา
155
33926
นางสาวอารีรัตน์   นิวาส 6 4 ขาด  4 วิชา
156
33935
นางสาวรัตติยาภรณ์  จันดากร 6 4 ขาด  4 วิชา
157
30941
นายกิตติขจร  แก้วกุลา 6 5 ขาด  4 วิชา
158
30992
นายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง 6 5 ขาด  4 วิชา
159
31248
นายวัชรชัย  มิชารี 6 5 ขาด  4 วิชา
160
31433
นายประกาศิต  เป้ทุ่ง 6 5 ขาด  4 วิชา
161
33927
นายสาธิต  อ่อนทรวง 6 5 ขาด  4 วิชา
162
33928
นายสิทธิพร  บุญจันทร์ 6 5 ขาด  4 วิชา
163
33929
นายอัษฎายุธ  ครองเชื้อ 6 5 ขาด  4 วิชา
164
30967
นางสาวณัฐวดี  เทนสุนา 6 5 ขาด  4 วิชา
165
30968
นางสาวธนพร  เนียมพันธ์ 6 5 ขาด  4 วิชา
166
30977
นางสาวมนสิชา  คำทอง 6 5 ขาด  4 วิชา
167
30978
นางสาวรัชนีกร  แพงจ่าย 6 5 ขาด  4 วิชา
168
30990
นางสาวอาริยา  การินทร์ 6 5 ขาด  4 วิชา
169
31012
นางสาวณัฐธิดา  ธุระกิจ 6 5 ขาด  4 วิชา
170
31017
นางสาวธนัชชา  แซ่ลี้ 6 5 ขาด  4 วิชา
171
31020
นางสาวบุหลัน  งามตรง 6 5 ขาด  4 วิชา
172
31035
นางสาวสุพิชญา  แพงศรี 6 5 ขาด  4 วิชา
173
31082
นางสาวเมธาวี  ปลื้มหอม 6 5 ขาด  4 วิชา
174
31111
นางสาวข้าวขวัญ  สีสันต์ 6 5 ขาด  4 วิชา
175
31113
นางสาวจิรารัตน์  คณะนา 6 5 ขาด  4 วิชา
176
31184
นางสาวเอื้อมพร  เวชกุลสันติ 6 5 ขาด  4 วิชา
177
31217
นางสาวเบญญาภา  บุปผาพรหม 6 5 ขาด  4 วิชา
178
31231
นางสาวอโรชา  ชัยปัญญา 6 5 ขาด  4 วิชา
179
31254
นางสาวกัญญารัตน์  ไตรยพันธ์ 6 5 ขาด  4 วิชา
180
31272
นางสาวรัศมี  โอภาพ 6 5 ขาด  4 วิชา
181
31273
นางสาวลูกน้ำ  ถุงทรัพย์ 6 5 ขาด  4 วิชา
182
31313
นางสาวพัฑรา  มาสุข 6 5 ขาด  4 วิชา
183
31322
นางสาวสุชัชชา  ประดับศรี 6 5 ขาด  4 วิชา
184
31366
นางสาวรุ่งฤดี  ศรีผ่องใส 6 5 ขาด  4 วิชา
185
31368
นางสาวลักษิกา  สีดา 6 5 ขาด  4 วิชา
186
31398
นางสาวจารุพร  หึมมา 6 5 ขาด  4 วิชา
187
31414
นางสาววิจิตรา  สุวลักษณ์ 6 5 ขาด  4 วิชา
188
31458
นางสาวพิละยา  นุศลศาลา 6 5 ขาด  4 วิชา
189
31495
นางสาวดวงยิหวา  จำปารัตน์ 6 5 ขาด  4 วิชา
190
31506
นางสาววรรณสา  เต้าทอง 6 5 ขาด  4 วิชา
191
31512
นางสาวสุดารัตน์  พันธ์ดวง 6 5 ขาด  4 วิชา
192
33930
นางสาวขวัญเมขลา  ชาลี 6 5 ขาด  4 วิชา
193
33932
นางสาวฟาริดา  เครือแก้ว 6 5 ขาด  4 วิชา
194
33934
นางสาวระติกาล  ทิพย์รักษา 6 5 ขาด  4 วิชา
195
33936
นางสาวสุชาดา  วงษ์จันทร์ 6 5 ขาด  4 วิชา
196
33937
นางสาวอภิชญา  คำชาลี 6 5 ขาด  4 วิชา
197
30906
นายเพิ่มพร  บุญนำ 6 6 ขาด  4 วิชา
198
30997
นายธนกร  ม่วงอ่อน 6 6 ขาด  4 วิชา
199
31058
นายศรรตยา  พิมพรหมมา 6 6 ขาด  4 วิชา
200
31252
นายสุทธิรักษ์  อุบลขาว 6 6 ขาด  4 วิชา
201
33938
นายคงศักดิ์  สลิด 6 6 ขาด  4 วิชา
202
33939
นายชัยวัฒน์  ตุ้มคง 6 6 ขาด  4 วิชา
203
33941
นายประดิพัทธ์  ขานทรัพย์ 6 6 ขาด  4 วิชา
204
33958
นายณัฐวุฒิ  กายชาติ 6 6 ขาด  4 วิชา
205
34800
นายศิริวัฒน์  สิงห์แจ่ม 6 6 ขาด  4 วิชา
206
30929
นางสาววรรณิภา  ลาพันธ์ 6 6 ขาด  4 วิชา
207
30964
นางสาวจุฬารัตน์  พิทักษ์ 6 6 ขาด  4 วิชา
208
30975
นางสาวพิชญ์ฌานันท์  อ่อนพั้ว 6 6 ขาด  4 วิชา
209
31015
นางสาวดัลลัชวรรณ  พละศักดิ์ 6 6 ขาด  4 วิชา
210
31018
นางสาวธัญวรัตม์  สารพล 6 6 ขาด  4 วิชา
211
31019
นางสาวธิดาพร  จันทร์หอม 6 6 ขาด  4 วิชา
212
31023
นางสาวปิยราชรัตน์  พรรณขาม 6 6 ขาด  4 วิชา
213
31025
นางสาวพรรณพษา  ชาชมพร 6 6 ขาด  4 วิชา
214
31076
นางสาวปัทมา  จันทร์ประสิทธิ์ 6 6 ขาด  4 วิชา
215
31114
นางสาวจุฬารัตน์  ขนอ่อน 6 6 ขาด  4 วิชา
216
31126
นางสาวพรทิพย์  อินทะพันธ์ 6 6 ขาด  4 วิชา
217
31165
นางสาวฐิติยา  เมาหวล 6 6 ขาด  4 วิชา
218
31180
นางสาววรรณนิสา  แก้วชะอุ่ม 6 6 ขาด  4 วิชา
219
31219
นางสาวพัชรี  อุดม 6 6 ขาด  4 วิชา
220
31261
นางสาวทิพทิวา  เบิดสูง 6 6 ขาด  4 วิชา
221
31315
นางสาวยลดา  ศรแก้ว 6 6 ขาด  4 วิชา
222
31403
นางสาวดวงพร  พันเหม 6 6 ขาด  4 วิชา
223
31416
นางสาวศรัญญา  ลูกรัตน์ 6 6 ขาด  4 วิชา
224
31442
นางสาวภิชญารัศมิ์  กาญจนาจิโรภาส 6 6 ขาด  4 วิชา
225
31449
นางสาวจิราพร  วัฒนวิพัฒน์ 6 6 ขาด  4 วิชา
226
31461
นางสาวภาวิณี  ทองภูธรณ์ 6 6 ขาด  4 วิชา
227
31468
นางสาวสุรีรัตน์  ตุ้มนิลกาล 6 6 ขาด  4 วิชา
228
31497
นางสาวนิธิวดี  บุญจริง 6 6 ขาด  4 วิชา
229
33942
นางสาวกัญญารัตน์  สัตพันธ์ 6 6 ขาด  4 วิชา
230
33943
นางสาวจินดาหรา  กะไรมเณ 6 6 ขาด  4 วิชา
231
33945
นางสาวปลายฟ้า  สิงคะ 6 6 ขาด  4 วิชา
232
33946
นางสาวสาวิตรี  กุลบุญญา 6 6 ขาด  4 วิชา
233
33948
นางสาวอารีรัตน์  คำเคน 6 6 ขาด  4 วิชา
234
34798
นางสาววิริญาพร  บุญลีเลิศวงศ์ 6 6 ขาด  4 วิชา
235
30160
นายนิติพงษ์  ใจหาญ 6 7 ขาด  4 วิชา
236
30946
นายจิรวัฒน์  รักษาพล 6 7 ขาด  4 วิชา
237
30955
นายวิชิต  ศิริเศวตกุลวงศ์ 6 7 ขาด  3 วิชา
238
30998
นายบุญฤทธิ์  บัวจันทร์ 6 7 ขาด  4 วิชา
239
31003
นายศุภวิชญ์  ฝอยทอง 6 7 ขาด  4 วิชา
240
31092
นายจิรายุ  บึงไกร 6 7 ขาด  4 วิชา
241
31234
นายโกเมน  ปรารมย์ 6 7 ขาด  4 วิชา
242
31293
นายราชันย์  วงษ์ศรี 6 7 ขาด  4 วิชา
243
31387
นายปฏิภาณ  ภักเกลี้ยง 6 7 ขาด  3 วิชา
244
31425
นายณัชพล  สุภิวงศ์ 6 7 ขาด  4 วิชา
245
33949
นายณัฐวัฒน์  คำหยาด 6 7 ขาด  4 วิชา
246
30876
นางสาวพรนภา  บุสดี 6 7 ขาด  4 วิชา
247
30917
นางสาวนลินี  บัวสด 6 7 ขาด  4 วิชา
248
30918
นางสาวนันทพร  ประทีปทอง 6 7 ขาด  4 วิชา
249
30935
นางสาวอภิภาพรรณ  ประเสริฐสังข์ 6 7 ขาด  4 วิชา
250
31009
นางสาวกิตติยา  คำทวี 6 7 ขาด  4 วิชา
251
31014
นางสาวดวงแข  สังโขบล 6 7 ขาด  4 วิชา
252
31027
นางสาวเพชรอาภา  พยัคฆ์ 6 7 ขาด  4 วิชา
253
31033
นางสาวสุดารัตน์  ทองลา 6 7 ขาด  4 วิชา
254
31062
นางสาวกนกอร  พรำนัก 6 7 ขาด  4 วิชา
255
31085
นางสาววิภานันท์  องอาจ 6 7 ขาด  4 วิชา
256
31119
นางสาวธนพร  ติงสะ 6 7 ขาด  4 วิชา
257
31121
นางสาวบัณฑิตา  ไสยา 6 7 ขาด  4 วิชา
258
31128
นางสาวรัตติกาล  สัตพันธ์ 6 7 ขาด  4 วิชา
259
31223
นางสาววิลาวัลย์  ดาราคำ 6 7 ขาด  4 วิชา
260
31309
นางสาวปนัดดา  ทาพรมมี 6 7 ขาด  4 วิชา
261
31319
นางสาวศิริวดา  บึงไกร 6 7 ขาด  4 วิชา
262
31320
นางสาวศิโรรัตน์  เกษมสินธารา 6 7 ขาด  4 วิชา
263
31356
นางสาวญาติกา  คำโสภา 6 7 ขาด  4 วิชา
264
31450
นางสาวจิรารัตน์  พิมศิริ 6 7 ขาด  4 วิชา
265
31498
นางสาวบุรัสกร  ลาประวัติ 6 7 ขาด  4 วิชา
266
31505
นางสาวลัคนา  บุญเพ็ง 6 7 ขาด  4 วิชา
267
31566
นางสาวสุภาพร  นิสสัย 6 7 ขาด  4 วิชา
268
33951
นางสาวจินตนา  พรมชาติ 6 7 ขาด  4 วิชา
269
33952
นางสาวณัฐธนัน  อยู่บ้านแพ้ว 6 7 ขาด  4 วิชา
270
33955
นางสาวพิมชนก  ไกรยา 6 7 ขาด  4 วิชา
271
33956
นางสาวยุรดา  วงษ์เศษ 6 7 ขาด  4 วิชา
272
33957
นางสาวสายพิณ  อัญชโลทัย 6 7 ขาด  4 วิชา
273
33974
นางสาวจิราวรรณ  กาประสิทธิ์ 6 7 ขาด  4 วิชา
274
34026
นางสาวมัณฑิณา  อริกุล 6 7 ขาด  4 วิชา
275
30942
นายกิตติศักดิ์  แก้วกัลยา 6 8 ขาด  4 วิชา
276
30994
นายณัฐพล  อินทรสุขศรี 6 8 ขาด  4 วิชา
277
30995
นายณัฐิวุติ  กิ่งเกษ 6 8 ขาด  4 วิชา
278
31197
นายพัชรพงศ์  พิศมัย 6 8 ขาด  4 วิชา
279
31333
นายณัฐกิตติ์  อังคะณา 6 8 ขาด  4 วิชา
280
31376
นายเกียรติศักดิ์  พงษาปาน 6 8 ขาด  4 วิชา
281
31427
นายณัฐวุฒิ  บุรุษ 6 8 ขาด  4 วิชา
282
31430
นายนวพล  ชินวิวัฒนชัยกุล 6 8 ขาด  4 วิชา
283
32526
นายภาคภูมิ  แก้วคำกอง 6 8 ขาด  4 วิชา
284
33959
นายณัฐพงศ์  บัวสาย 6 8 ขาด  4 วิชา
285
33960
นายณัฐพล  คำแพง 6 8 ขาด  4 วิชา
286
33961
นายพงศกร  มูลแก้ว 6 8 ขาด  4 วิชา
287
34802
นายเกรียงไกร  พันละบุตร 6 8 ขาด  4 วิชา
288
30931
นางสาวศศิมาภรณ์  ศรีหาเวช 6 8 ขาด  4 วิชา
289
30984
นางสาวสุจิตรา  แก่นการ 6 8 ขาด  4 วิชา
290
31013
นางสาวณิชาภัทร  ณ นคร 6 8 ขาด  4 วิชา
291
31037
นางสาวเสาวลักษ์  เนตรสาร 6 8 ขาด  4 วิชา
292
31079
นางสาวแพรวา  จันทะมุด 6 8 ขาด  4 วิชา
293
31088
นางสาวอักษร  เภาดี 6 8 ขาด  4 วิชา
294
31168
นางสาวปิยธิดา  สายศรี 6 8 ขาด  4 วิชา
295
31174
นางสาวเพ็ญพิชญา  ถุงทรัพย์ 6 8 ขาด  4 วิชา
296
31316
นางสาวรัตนาภรณ์  สังข์ภักดี 6 8 ขาด  4 วิชา
297
31364
นางสาวมัสยา  สมนึก 6 8 ขาด  4 วิชา
298
31367
นางสาวลลิตา  วงษ์ทอง 6 8 ขาด  4 วิชา
299
31413
นางสาวยุพา  หมื่นวัน 6 8 ขาด  4 วิชา
300
31454
นางสาวธัญญารัตน์  นิวาท 6 8 ขาด  4 วิชา
301
31466
นางสาวสุทธิลักษณ์  หลวงเดช 6 8 ขาด  4 วิชา
302
31502
นางสาวภูมิรัตน์  อินสอน 6 8 ขาด  4 วิชา
303
31514
นางสาวสุรีรัตน์  เถาว์แก้ว 6 8 ขาด  4 วิชา
304
33259
นางสาวชมพูนุช  ตองอ่อน 6 8 ขาด  4 วิชา
305
33963
นางสาวขวัญจิรา  คณาพันธ์ 6 8 ขาด  4 วิชา
306
33964
นางสาวธิดารัตน์  สุระชาติ 6 8 ขาด  4 วิชา
307
33965
นางสาวนภัสวรัญช์  คัลไลลักษณ์ 6 8 ขาด  4 วิชา
308
33966
นางสาวปนัดดา  ขันตี 6 8 ขาด  4 วิชา
309
33967
นางสาวพิมพ์ประไพ  สิงซอม 6 8 ขาด  4 วิชา
310
33968
นางสาวเพลงพิณ  ยั่งยืน 6 8 ขาด  4 วิชา
311
33969
นางสาวสุภลักษ์  โพธิเศษ 6 8 ขาด  4 วิชา
312
33970
นางสาวสุภาภรณ์  แสงสิงห์ 6 8 ขาด  4 วิชา
313
31048
นายธีรภาพ  บัวภา 6 9 ขาด  3 วิชา
314
31093
นายชัชวาล  มาหา 6 9 ขาด  4 วิชา
315
31154
นายสิทธิโชค  คำมุงคุณ 6 9 ขาด  3 วิชา
316
31198
นายพีรภัทร  ตะริวงค์ 6 9 ขาด  4 วิชา
317
31242
นายนัตทวุธ  อินทรีย์ 6 9 ขาด  4 วิชา
318
31246
นายภูบุญ  ปรุโปร่ง 6 9 ขาด  3 วิชา
319
31253
นายเอกภาพ  กิจมน 6 9 ขาด  4 วิชา
320
31283
นายกิติกร  อินชื่น 6 9 ขาด  4 วิชา
321
31284
นายกีรติ  แพงศรี 6 9 ขาด  3 วิชา
322
31328
นายก่อพงษ์  มุขขันธ์ 6 9 ขาด  4 วิชา
323
31337
นายธีรวัฒน์  ยาสาสัน 6 9 ขาด  4 วิชา
324
31380
นายเจษฎาธรณ์  ศรีเพ็ง 6 9 ขาด  4 วิชา
325
31381
นายเชิดศักดิ์  ทาคำห่อ 6 9 ขาด  4 วิชา
326
31429
นายธัชพล  วงค์งามเถาว์ 6 9 ขาด  4 วิชา
327
31438
นายยสินทร  ชินทอง 6 9 ขาด  4 วิชา
328
31682
นายเจตษฎาพร  บุญสาร 6 9 ขาด  4 วิชา
329
33971
นายจิรวัฒน์  ประสงค์ 6 9 ขาด  4 วิชา
330
31067
นางสาวจุฑารัตน์  เกษมสุข 6 9 ขาด  4 วิชา
331
31072
นางสาวฐิติวรดา  ไชยพล 6 9 ขาด  4 วิชา
332
31087
นางสาวอภิภาวดี  ขันทอง 6 9 ขาด  4 วิชา
333
31173
นางสาวพิมพ์สุภางค์  พิมพ์พันธ์ 6 9 ขาด  4 วิชา
334
31183
นางสาวอุ้มศิริ  อัคการณ์ 6 9 ขาด  4 วิชา
335
31221
นางสาวรติพร  ไชยวิเศษ 6 9 ขาด  4 วิชา
336
31262
นางสาวธนวรรณ  บรรพตาธิ 6 9 ขาด  4 วิชา
337
31266
นางสาวปิยวรรณ  จันทร์จิตร 6 9 ขาด  4 วิชา
338
31268
นางสาวเพชรรัตน์  กาละเมฆ 6 9 ขาด  4 วิชา
339
31311
นางสาวพรพิมล  สวาสวงค์ 6 9 ขาด  4 วิชา
340
31349
นางสาวกานต์รัชต์  ธนชัยรัชต์โภคิน 6 9 ขาด  4 วิชา
341
31355
นางสาวช่อผกา  สายเสน 6 9 ขาด  4 วิชา
342
31370
นางสาวศิริรักษ์  อินทร์อ่อน 6 9 ขาด  4 วิชา
343
31420
นางสาวอฑิติญา  พงศ์พ้นภัย 6 9 ขาด  4 วิชา
344
31446
นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์อินทร์ 6 9 ขาด  4 วิชา
345
31465
นางสาวสุทธิณี  สิทธิพันธ์ 6 9 ขาด  4 วิชา
346
31491
นางสาวจุฬาลักษณ์  พรหมมานนท์ 6 9 ขาด  4 วิชา
347
32474
นางสาวจิณห์จุฑา  ตะเคียนราม 6 9 ขาด  4 วิชา
348
33973
นางสาวกาญจนา  โสภากุล 6 9 ขาด  4 วิชา
349
33975
นางสาวไธรินทร์  คูหา 6 9 ขาด  4 วิชา
350
31060
นายอภิชาติ  อำพันธ์ 6 10 ขาด  3 วิชา
351
31107
นายหรรษกรณ์  หาญกล้า 6 10 ขาด  4 วิชา
352
31140
นายชัชรินทร์  รักเกียรติ์ 6 10 ขาด  4 วิชา
353
31150
นายมนัสวี  เอ้โทบุตร 6 10 ขาด  4 วิชา
354
31155
นายสิปปกร  จริตรัมย์ 6 10 ขาด  4 วิชา
355
31251
นายสิทธิโชค  จรดล 6 10 ขาด  4 วิชา
356
31331
นายขิณวัตร  สายสุพรรณ 6 10 ขาด  4 วิชา
357
31345
นายสุทธิพงษ์  เพชรนิ่ม 6 10 ขาด  4 วิชา
358
31388
นายพงษ์สุรีย์  งามแสง 6 10 ขาด  4 วิชา
359
31393
นายอภิชาต  ป้องสิงห์ 6 10 ขาด  4 วิชา
360
31434
นายพัสกร  ชมเดช 6 10 ขาด  4 วิชา
361
31469
นายกัมปนาท  พิละ 6 10 ขาด  4 วิชา
362
32328
นายอภิสิทธิ์  พิมพ์สอน 6 10 ขาด  4 วิชา
363
33976
นายธนากร  เนาวรัตน์ 6 10 ขาด  4 วิชา
364
33985
นายกิตติศักดิ์  สร้อยสันเทศ 6 10 ขาด  4 วิชา
365
33986
นายนพชัย  ชนะชัย 6 10 ขาด  4 วิชา
366
34794
นายณัฐวุฒิ  สมาศรี 6 10 ขาด  4 วิชา
367
34795
นายสุรเสกข์  คำบาง 6 10 ขาด  4 วิชา
368
30983
นางสาวศุภามาส  อาจอินทร์ 6 10 ขาด  4 วิชา
369
31070
นางสาวชุติณีษ์  กองมี 6 10 ขาด  4 วิชา
370
31074
นางสาวนันทกานต์  สมปาน 6 10 ขาด  4 วิชา
371
31209
นางสาวณัฐกานต์  ส่งเสริม 6 10 ขาด  4 วิชา
372
31211
นางสาวดวงฤทัย  กองไกศรี 6 10 ขาด  4 วิชา
373
31218
นางสาวปวันรัตน์  จันทร์นวล 6 10 ขาด  4 วิชา
374
31256
นางสาวเกษร  คมกรด 6 10 ขาด  4 วิชา
375
31274
นางสาววลีรัตน์  พิมาทัย 6 10 ขาด  4 วิชา
376
31306
นางสาวธัญญลักษณ์  สุระเสน 6 10 ขาด  4 วิชา
377
31348
นางสาวกชกร  โพธิ์ชัย 6 10 ขาด  4 วิชา
378
31404
นางสาวทรรศน์พร  เครือพันธ์ 6 10 ขาด  4 วิชา
379
31410
นางสาวไพลิน  สงวนรัมย์ 6 10 ขาด  4 วิชา
380
31415
นางสาวศรสวรรค์  เชื้อบัณฑิต 6 10 ขาด  4 วิชา
381
31459
นางสาวเพชรลดา  คงคะชาติ 6 10 ขาด  4 วิชา
382
31511
นางสาวสุดาภรณ์  ใจภักดี 6 10 ขาด  4 วิชา
383
33977
นางสาวแก้วมณี  วรภาพ 6 10 ขาด  4 วิชา
384
33978
นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ปัตนา 6 10 ขาด  4 วิชา
385
33979
นางสาวธิดารัตน์  แก้วพันใน 6 10 ขาด  4 วิชา
386
33980
นางสาววัชรินทร์  นาคเขียว 6 10 ขาด  4 วิชา
387
33981
นางสาววิจิตรา  ธานี 6 10 ขาด  4 วิชา
388
33982
นางสาวศศิกานต์  นาคใหญ่ 6 10 ขาด  4 วิชา
389
33983
นางสาวโสภิดา  บุญเรืองศรี 6 10 ขาด  4 วิชา
390
33984
นางสาวอารยา  สืบสา 6 10 ขาด  4 วิชา
391
31097
นายทนงค์ศักดิ์  เครือพันธ์ 6 11 ขาด  4 วิชา
392
31103
นายสัญญา  ธรรมสัตย์ 6 11 ขาด  4 วิชา
393
31146
นายพลวัตร  มะโรงศรี 6 11 ขาด  3 วิชา
394
31196
นายพลไพศาล  มีบุญ 6 11 ขาด  3 วิชา
395
31205
นายอิทธิกร  ขนอ่อน 6 11 ขาด  3 วิชา
396
31245
นายภาคิไนย  กลอนโพธิ์ 6 11 ขาด  3 วิชา
397
31386
นายธีรภัทร์  กันทอง 6 11 ขาด  3 วิชา
398
31439
นายเวชพิสิฐ  เกษเจริญคุณ 6 11 ขาด  4 วิชา
399
31478
นายภัทรเดช  ศรีพลาย 6 11 ขาด  4 วิชา
400
31479
นายภาติยะ  กลอนโพธิ์ 6 11 ขาด  3 วิชา
401
31719
นายกิตติภพ  ศิลาไลย 6 11 ขาด  4 วิชา
402
33570
นายธีรศักดิ์ชัย  ศิริชนะ 6 11 ขาด  4 วิชา
403
33767
นายสิทธิศักดิ์  ยอดสิงห์ 6 11 ขาด  3 วิชา
404
34808
นายพิสิทธิ์  โพธิ์พันธ์ 6 11 ขาด  4 วิชา
405
30971
นางสาวเบญญทิพย์  เบิกบาน 6 11 ขาด  4 วิชา
406
31068
นางสาวจุฬาลักษณ์  หน่อคำผุย 6 11 ขาด  4 วิชา
407
31073
นางสาวทิพย์ตะวัน  พุทธระสุ 6 11 ขาด  4 วิชา
408
31078
นางสาวปิยธิดา  จันทร์ร้อยเอ็ด 6 11 ขาด  4 วิชา
409
31129
นางสาววรนุช  วงศ์คำจันทร์ 6 11 ขาด  4 วิชา
410
31134
นางสาวอรอุษา  อินทร์ธิมาศ 6 11 ขาด  4 วิชา
411
31167
นางสาวปัญญาพร  นาเวียง 6 11