ฝายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ค้นหา : ชื่อ เลขประชาชน เลขประจำตัวสอบ
ข้อมูลที่ค้นหา :
#
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวสอบ
ห้องสอบ
#
#
1
นภาพร  อุ่นพันธ์
42056 2 มารีย์อุปถัมภ์ 2
2
ต้นตระกูล  บุญเกิด
42146 5 กันทรลักษ์วิทยาคม 1
3
อริญา  บุญชิต ขาดคุณสมบัติ
45006 1 กันทรลักษ์วิทยา 2
4
ณภัสนันท์  อรัญศิริทิวากร ขาดคุณสมบัติ
45007 1 กันทรลักษ์วิทยา 2
5
สิริยากร  แสงส่อง ขาดคุณสมบัติ
45020 1 กันทรลักษ์วิทยา 2
6
จุฑามาศ  วงษ์ขันธ์ ขาดคุณสมบัติ
45045 2 กันทรลักษ์วิทยา 2
7
พาขวัญ  กาบบัวไข ขาดคุณสมบัติ
45054 2 กันทรลักษ์วิทยา 2

1